Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Skole
 4. Informasjon til nye elevar i stavangerskulen

Ny elev i Stavanger

Kort fortalt

 • Elevar som skal starte på 1. og 8. trinn blir kontakta av kommunen innan 15.10 eitt år i førevegen av skulestart.
 • I samband med denne registreringa av elevane, søkjar eleven om skuleplass.
 • Vedtak om skuleplass for desse blir gjennomført innan 01.02.
 • Det er ikkje ventelister ved nokon av skulane.
 • Dersom eleven ikkje er tilfreds med den skuleplassen kan eleven/føresette klage på vedtaket. 

Information in other languages

Kva skjer fram mot skulestart

Tidleg på hausten får Stavanger kommune ei oversikt frå folkeregisteret over barn som skal byrje på skulen etterfølgjande skuleår.

I nokre tilfelle kan det vere aktuelt for foreldre å søkje om tidleg eller utsett skulestart for barnet sitt, her kan du lese om vilkår og korleis du søkjer om tidleg eller utsett skulestart.

Når sender skulane ut registreringsskjema?


Før haustferien til skulane sender skulane ut eit registreringsskjema til alle føresette. Skjemaet gir informasjon om at eleven er registrert som elev i grunnskulen i Stavanger kommune.Registreringsskjemaet skal samtidig sikre at Stavanger kommune har korrekte opplysningar om kvart enkelt barn. Føresette fyller ut skjemaet, angir kva skule som er 1. og 2. val og returnerer skjemaet til den skulen som har sendt det ut.

Elevopptak

Endeleg elevopptak blir gjennomført av rektor med utgangspunkt i ønska frå foreldra og den enkeltes kapasiteten til skule.Når elevopptaket er gjennomført, vil føresette bli skriftleg informerte om kva skule barnet deira er plassert ved. Til vanleg vil dette skje innan utgangen av januar månad.

Før skulestart blir nye elevar og foreldre inviterte på besøk for å gjere seg kjend med skulen og lærarane.

Klage på tildelt elevplass

Tildeling av elevplass er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at føresette har moglegheit til å klage på vedtaket. Orientering om klagetilgang blir gitt i vedtaksbrevet.
Det er Fylkesmannen i Rogaland som gjennomfører den endelege behandlinga av slike klager.

Kort om stavangerskulen

Nærskulen og fritt skuleval

I opplæringslova § 8.1 står det: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei sokner til.»

Vanlegvis er nærskulen den skulen som ligg nærast der barna bur. I Stavanger er det likevel vedteke eiga skulegrense mellom enkelte skular. Her finn du kart over rettleiande skulekrinsar.

I Stavanger kommune er det innført fritt skuleval. Dette betyr at føresette kan søkje om elevplass på kva grunnskule som helst i kommunen. Dersom det er ledig plass på denne skulen, skal eleven få plass. Ta gjerne kontakt med skulen for å undersøkje dette på førehand.

Dersom eleven har fått skuleplass på ein annan skule enn nærskulen, må føresette sjølv dekkje eventuelle utgifter til skuleskyss. Det kan ikkje garanterast at yngre søsken får plass ved same skule.

Innføringsskule

Elevar som ikkje snakkar norsk, kan få den første opplæringa si på ein innføringsskule. Innføringstilbodet for grunnskuleelevane i Stavanger er på Johannes læringssenter.Her er opplæringa i alle fag tilrettelagde for elevar med andre morsmål enn norsk. Undervisninga går føre seg på norsk og følgjer læreplan i grunnleggjande norsk. Når eleven har nådd eit tilstrekkeleg nivå i norsk, startar eleven på nærskulen sin. Tilbodet på innføringsskulen kan vare inntil 2 år.

Private skular

Alle har rett til skuleplass i ein offentleg grunnskule, men foreldre kan òg velje at barn skal få opplæringa si i ein offentleg godkjend privat skule. I Stavanger er det fleire godkjende privatskular. Ved å ta kontakt med utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Rogaland vil du kunne få meir informasjon om dei ulike private grunnskulane i stavangerregionen.

Samarbeid skule og heim

Eit godt samarbeid mellom heim og skule byggjer på ein god dialog mellom lærarar og foreldre om læringa og utviklinga til eleven. Det er viktig at heim og skule avklarer kva forventningar dei har til kvarandre, slik at kvar enkelt elev får eit best mogleg opplæringstilbod.

Elevvurderingar og utviklingssamtalar

Minst to gonger i året blir gjennomført ein planlagd og strukturert samtale mellom eleven, føresette og kontaktlærar. Utviklingssamtalen skal dreie seg om den faglege og sosiale utviklinga til eleven og læring. Den skal avsluttast med ei oppsummering av korleis heim og skule saman skal støtte opp om det vidare læringsarbeidet til eleven. For at ein utviklingssamtale skal fremje læring og meistring, er det av særleg betydning at foreldre og lærarar saman støttar opp om læringsmiljøet til elevane.

Foreldremøte

I foreldremøte gir lærarane informasjon av meir generell karakter, som gjeld heile elevgruppa. Det kan vere saker/tema knytt til klassemiljø, fagplanar, spesielle satsingsområde, haldningsspørsmål om rus, vald, kriminalitet osb. Det første foreldremøtet om hausten blir halden til vanleg i september månad.

Foreldreskulen

Barneskulane i Stavanger arrangerer ved skuleoppstart kurs/møte for førstegongsforeldre i skulen. Målsetjinga til kurset er å gi informasjon om opplæringstilbodet til skulen og rolla til foreldra i opplæringa til barna og om korleis foreldre og skule saman kan bidra til best mogleg læring for eleven.

 Innhald i foreldreskulen er:

 • Læreplanen «Kunnskapsløftet», og krav til grunnleggjande ferdigheiter og kompetansemål i læreplanen
 • Gjennomgang av hovudtrekk og målsetjingar i kvalitetsplanane for skule og SFO
 • Resultata frå skulen
 • Samarbeid heimar- skule og foreldre som ressurs i læringsarbeidet til eleven
 • Leksehjelp

Foreldrekontakt / Klassekontakt

Blant dei føresette i kvar klasse blir det vald foreldrekontaktar. Desse har mellom anna som oppgåve å samarbeide med lærarane til klassen og vere kontaktledd mellom føresette og arbeidsutvalet til foreldrerådet (FAU). Aktuelle oppgåver for foreldrekontaktane kan vere:

 • delta på FAU-møte
 • saman med kontaktlærar arbeid for eit godt læringsmiljø blant elevane
 • vere talspersonen til foreldra overfor lærarar og rektor
 • vere foreldras tillitsvalde
 • planleggje og gjennomføre foreldremøte i samarbeid med kontaktlærar
 • drøfte saker som gjeld skulens ute- og innemiljø
 •  danne eventuelle nettverk for elevar og føresett
 • leggje til rette sosiale arrangement utanom skuletid

Foreldreråd / FAU

Alle føresette som har barn på skulen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal vareta fellesinteressene til dei føresette og bidra til at dei føresette medverkar aktivt for å skape eit godt skulemiljø.Foreldrerådet til kvar enkelt skule har eit arbeidsutval (FAU) beståande av foreldrekontaktar. Dette arbeidsutvalet representerer alle føresette ved skulen og behandlar saker på vegner av foreldrerådet. Ved dei fleste skulane legg FAU ut informasjon om arbeidet sitt på nettsidene til skulen.

I Stavanger kommune er det òg oppretta eit kommunalt foreldreutval (KFU). 

Foreldre utvalet for grunnopplæringa (FUG)

Foreldreutvalet for grunnopplæringa, tidlegare Foreldreutvalget for grunnskulen er eit offentleg utnemnt utval som på nasjonalt nivå skal representere foreldra i norsk grunnopplæring.

Samarbeidsutval 

Alle skular skal ha eit samarbeidsutval (SU) som er det øvste samarbeidsorganet til skulen. Samarbeidsutvalet består av to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skulen.

SU har rett til å uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Samarbeidsutvalet skal gi råd om skuleverksemda, om bruk av økonomiske rammer, om innhald og om drifta av skulen. Samarbeidsutvalet skal ikkje behandle konkrete personalsaker og elevsaker.

Skulemiljøutvalet

Ved kvar grunnskule skal det vere eit skulemiljøutval som består av representantar for elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skuleleiinga og skuleeigar. Skulemiljøutvalet skal vere samansett slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. Skulemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet.

Nettsidene til skulen

Alle skulane i Stavanger har eigne nettsider på Internett. Hovudhensikta er å få god informasjonsflyt mellom heim og skule. På skulanes sider finn du mellom anna generell informasjon om skulen og opplysningar om kva oppgåver FAU og driftsstyret arbeider med.

Dei ulike klassetrinna har eigne sider der planar og annan aktuell informasjon blir lagd ut. E-postadressene til lærarane finn du òg her.

Foreldre kan på ein enkel måte abonnere på nyheiter frå skulen. Kvar gong lærar legg ut planar eller eit dokument, vil du få melding om dette på E-posten din.

Adressa til nettsida til kvar enkelt skule er: www.minskole.no/skolens namn

Døme: For Storhaug skule er adressa: www.minskole.no/storhaug

Elevpermisjon

Undervisningstida er arbeidstida til elevane, og ho skal respekterast. Likevel kan det hende at føresette ønskjer eller har behov for å søkje om permisjon for barnet sitt. Lova gir høve til å innvilge elevpermisjon. Rektor kan etter vurdering innvilge permisjon med varigheit inntil 2 veker (10 skuledagar). Ved søknad om permisjon blir nytta eige skjema. Søknaden blir send til skulen seinast ein månad før permisjonen skal starte. Meir informasjon og søknadsskjema om elevpermisjon finn du her. 

Sjukefråvær

Når eit barn har hatt sjukefråvær, skal dei føresette gi skulen skriftleg melding om dette. Mange skular ønskjer òg at føresette gir skriftleg eller munnleg beskjed til skulen i forkant dersom barnet ikkje kjem på skulen på grunn av sjukdom. Dette er gjeld spesielt dei yngste elevane i barneskule alder, sjekk med skulen din kva praksis er. Er det sannsynleg at barnet får eit sjukefråvær på meir enn to veker, kan det vurderast om opplæring i heimen er aktuelt. Ved eit eventuelt sjukehusopphald vil barnet få eit tilpassa opplæringstilbod av lærar som arbeider ved sjukehuset.

Bokmål eller nynorsk?

Hovudmålform i Stavanger kommune er bokmål. Foreldre har likevel rett til å velje skriftleg opplæring på anna målform. I opplæringslovas §2-5 heiter det mellom anna:

«Når minst ti elevar på eit av klassetrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøyre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva skule tilbodet skal givast ved»

Denne retten gjeld så lenge eleven får opplæringa si på barnetrinnet. Foreldre som ønskjer nynorsk som hovudmålform i opplæringa, må gi skriftleg beskjed om dette til skulen i god tid før skulestart.

Samisk

Dersom minst ein av foreldra til ein elev står i samemanntalet, har eleven rett til opplæring i samisk. Stavanger kommune har ikkje organisert opplæring i samisk for grupper av elevar. Enkelte elevar i Stavanger har tilbod om fjernundervisning i samisk frå ein samarbeidsskule i Nordland/Finnmark/Troms.

Foreldre som ønskjer at barnet sitt skal få opplæring i samisk, bør informere nærskulen om det på registreringsskjemaet. Skulen skal gi tilbakemelding til Oppvekst og utdanning innan 1.mars. Foreldra kan komme med forslag til kva skule som skal gjennomføre fjernundervisninga.

Meir informasjon om samiskundervisning og søknadsskjema for samisk fjernundervisning finst på fylkesmannen i Troms og Finnmark nettside.

 

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Kristendom, religion, livssyn og etikk er eit ordinært skulefag som normalt skal samle alle elevane. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til betydninga til kristendommen som kulturarv og til etiske og filosofiske emne. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trus- og livssynsspørsmål. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte.

Fritak frå aktivitetar i opplæringa

Skulen skal vise respekt for livssynet til elevane og foreldra og sikre retten til likeverdig opplæring. Dersom foreldre opplever aktivitetar i skulen som utøving av ein annan religion eller livssyn, kan dei gi skriftleg melding om at dei ønskjer at eleven skal fritakast frå desse.

Skuleskyss 

Det første skuleåret vil elevar som bur meir enn to kilometer frå skulen, ha krav på gratis skuleskyss. For elevar på 2. - 10. trinn er kravet at eleven bur meir enn fire kilometer frå skulen. Elevar som er varig eller mellombels funksjonshemma, og som etter legeerklæring har behov for transport til skulen, har òg krav på fri skuleskyss. Foreldre som vel annan skule enn nærskulen for barnet sitt, har ikkje rett til fri skyss. Elevar på innføringsskulane får gratis skuleskyss når dei har lang skuleveg. Eit barn med delt bustad kan ha rett til skyss frå den eine eller begge foresattes bustad. Ta kontakt med skulen for meir informasjon.

Gratis leksehjelp

Alle skulane har eit tilbod om gratis leksehjelp. Skulane organiserer tilbodet ulikt og vil tilby leksehjelp på dei trinna dei meiner vil ha best utbytte av tilbodet. Har du spørsmål om leksehjelptilbudet på skulen til barnet ditt, kan du vende deg til skulen.

Skulefritidsordning (SFO)

Dei kommunale skolefritids- ordningane (SFO) i Stavanger gir eit omsorgs- og aktivitetstilbod til elevar på 1.-4.trinn og til barn og unge med funksjonshemmingar på 1.–10. trinn. Du kan søkje om eller seie opp SFO plass i ege skjema via hypernet.

Informasjon om påmeldingsfristar, opningstider, prisar med meir finnar du på nettsidene til kommunen. 

Forsikringar

Alle barn i offentleg skule er forsikra gjennom folketrygda. Eigedelane til barna er derimot ikkje forsikra av kommunen. Foreldra må sjølv sikre desse gjennom eigne forsikringar. Foreldra kan gjerast ansvarlege for det eventuelle skadeverket til barna på annens eigedom i skuletida, dersom det dreier seg om ei medviten handling som barnet er modent nok til å forstå konsekvensen av.

Teieplikt

Alle som arbeider i skulen har teieplikt. Det vil seie at dei har plikt til å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til det dei gjennom arbeidet sitt får vite om elevars eller foresattes personlege forhold.

Teieplikta gjeld òg for foreldrerepresentantar i rådsorgana til skulen, foreldrekontaktar og føresette som på ein eller annan måte er involvert i skuleverksemda (på leirskule, ekskursjonar, og så vidare).

Teieplikta gjeld òg etter at ein har slutta i tenesta eller verva. Det er enkelte avgrensingar i teieplikta, m.a. når det gjeld melding til barnevernet om omsorgssvikt, mishandling av og overgrep mot barn og unge.

Alt som er arkivverdig og må dokumenterast blir arkivert i digitale elevmapper. Til dømes søknader og svar på permisjonar, resultat av kartleggingar og vedtak om spesialundervisning. Kommunikasjon med foreldre går via digital post. Eleven sjølv og føresette har innsynsrett.

Tilpassa opplæring i stavangerskulen

Skulen har som målsetjing å tilpasse opplæringa ut frå føresetnadene til kvar enkelt elev.

Dei føresette bør gi melding til skulen viss barnet har spesielle vanskar, eller dersom dei trur barnet kan trenge ekstra hjelp eller tilrettelegging. Foreldre kan òg ta direkte kontakt med pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Det er viktig å setje inn hjelpetiltak så tidleg som mogleg. Læraren har plikt til å melde frå til rektor når det er bekymring for den faglege og sosiale utviklinga til ein elev.

Skulen si plikt til intensivopplæring

Intensivopplæringen vil vere ein del av den ordinære opplæringa som skulen har plikt til å gi alle elevar. Ein ekstrainnsats skal hjelpe elevane opp til det forventa faglege nivået, slik at eleven ikkje blir hengande etter over tid. Elevar som ikkje oppnår dei forventa resultata med den ekstra innsatsen, vil ha rett til spesialundervisning.

Det er mange ulike årsaker til at eit barn kan trenge hjelp. Barnet kan til dømes ha vanskar i kontakten sin med jamaldra, språkvanskar, konsentrasjonsproblem eller streve med å lære å lese og skrive.

Enkelte barn har ulike typar allergiar og er avhengige av spesielle diettar osb. I slike tilfelle er det fint om dei føresette informerer skulen så tidleg som mogleg, slik at dette kan bli teke omsyn til allereie frå skulestart av.

Elevar som har eit anna morsmål enn norsk og som ikkje kan tilstrekkeleg norsk til å følgje den vanlege opplæringa, har rett til særskild norskopplæring. Om nødvendig kan eleven òg få tospråkleg fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Skulen har ansvar for å kartleggje språkferdigheitene til elevane og fatte vedtak om særskild språkopplæring dersom det er behov for det. Foreldra har rett til å klage på vedtaket.

Pedagogisk-psykologisk Tjeneste (PPT)

Skular og barnehagar kan i samråd med føresette vende seg til PP-tenesta dersom dei ønskjer råd og rettleiing. PP-tenesta greier ut elevar og gir sakkunnig vurdering til skule og foreldre om tilrettelagt opplæringstilbod for dei barna som blir viste. Foreldre kan òg ta direkte kontakt med PPT.

Meir om PPT og kontaktinformasjon finn du på nettsida til kommunen.

Helse i stavangerskulen

Tannhelsetenesta

Barn og unge opp til 18 år har tilbod om gratis tannhelseteneste. I Stavanger er tenesta organisert i soner, og eleven blir innkalla til tannklinikk for undersøking og behandling ved det sonekontoret skulen høyrer til. Tidsrommet mellom kvar innkalling er ca. 18 månader. Elevar som treng akutthjelp, kan vende seg direkte til den tannklinikken skulen nyttar.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta har som oppgåve å drive helsefremjande og førebyggjande arbeid i skulen. Helsesøster har fast trefftid på kvar enkelt skule 1 til 2 dagar i veka. Då kan elevar og foreldre ta kontakt for å snakke om problemstillingar om den helsemessige utviklinga til barnet, læring og trivsel på skulen. I tillegg tilbyr skulehelsetenesta eit fast program som mellom anna omfattar vaksinasjonar. 

På nettsidene til skulen finn de nærare informasjon om tilbodet for kvart alderstrinn og når helsesøster og lege er å treffe på skulen din.

Saman med skulepersonalet har skulehelsetenesta ansvar for å følgje opp elevar med spesielle behov og leggje til rette forholda best mogleg for elevar med funksjonshemmingar. Helsesøster deltek fast på dei tverretatlege møta til skulen. Dei som arbeider i skulehelsetenesta har teieplikt.

Skulehelsetenesta pliktar å føre journal med helseopplysningar for kvar enkelt elev. Denne journalen følgjer barnet til det er ferdig med grunnskulen. Ved flytting er hovudregelen at journalen blir overført til skulehelsetenesta ved den nye skulen. Dette for å sikre fagleg forsvarleg oppfølging. Foreldre/føresette har som hovudregel innsyn i journalen til barnet.

Ord og uttrykk i stavangerskulen

Opplæringslova

Lova regulerer rettene til elevane og pliktar i forhold til opplæring.Opplæringslova finst tilgjengeleg på internettet.

Tilpassa opplæring

Tilpassa opplæring er eit overordna prinsipp i grunnskulen, som betyr at alle elevar har rett til å få opplæringa si tilrettelagt ut frå sine evner og føresetnader.

Retten til tilpassa opplæring kan varetakast innanfor dei ordinære rammene til opplæringa, eller i form av spesialundervisning.

Spesialundervisning

Elevar som ikkje har, eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Det er pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i kommunen som vurderer dette.

Spesialundervisning kan til dømes vere at eleven arbeider mot andre læringsmål enn andre elevar, at ein lærar eller assistent følgjer opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpassa utstyr.

Særskild språkopplæring

Elevar som ikkje kan godt nok norsk til å følgje den vanlege opplæringa, kan få ekstra norskopplæring. Om nødvendig har eleven òg rett til tospråkleg fagopplæring og morsmålsopplæring.

Kvalitetsutvikling

Stavanger kommune har eigne planar for utvikling av kvalitet i skule og SFO. Planane angir viktige satsingsområde som skulane er forplikta til å følgje opp. I tillegg har skulane eigne planar som beskriv område kvar enkelt skule har valt å satse på. Dei fleste skular har lagt ut planane sine på nettsidene sine.  Planar for kvalitet i stavangerskulen finn du på kommunens internettsider.

Gratisprinsippet

Den offentlege grunnskuleopplæringa skal vere gratis for elevane. Det betyr at skulen eller kommunen ikkje kan krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med opplæringa. Dette gjeld både undervisningsmateriell og faglege og sosiale aktivitetar som skulen arrangerer som ein del av opplæringa. Skulen og kommunen kan heller ikkje krevje eigenbetaling for aktivitetar som er ein del av opplæringa, men som går føre seg utanfor skuletida.

Mobbeombod i Stavanger

Det er dessverre nokre barn som gruer seg for å gå på skulen av ulike grunnar. Ei av årsakene kan vere at barnet blir mobba. Viss du har eit barn som viser teikn til å ikkje trivast på skulen, er det viktig at du tek kontakt med skulen med ein gong. Her vil de som er elevar og foreldre kunne lese om kva plikter skulen har når det gjeld å passe på at elevane har det trygt og godt på skulen. De kan òg lese om korleis de skal gå fram viss de er bekymra for om barna deira ikkje har det trygt og godt på skulen

I Stavanger er det oppretta ei stilling som mobbeombod. Mobbeombodet i Stavanger er eit tilbod til foreldre i Stavanger-skulen. Du finn kontaktinformasjon til mobbeombodet på kommunen sine nettsider. Vi kan hjelpe med kva rettar du har viss barnet ditt ikkje har det bra på skulen og hjelpe deg med å be om tiltak. Vi kan òg vere med deg i møtet med skulen.

Velkommen til stavangerskulen

Fullstendig brosjyre i utskriftsvennleg versjon finn du her "Velkommen til Stavanger-skulen".

Elever i Stavanger

Kontaktinformasjon

Stab Oppvekst og utdanning

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrres gate 21 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no