PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Å være elev i stavangerskolen

Elev i Stavanger

Kort fortalt

 • Elever som skal starte på 1. og 8. trinn får i starten på året brev om hvilken skole de hører til.
 • Elever som ønsker å bytte til en annen skole kan søke om dette.

Information in other languages

Skal barnet ditt begynne i 1. eller 8. klasse?

I starten på året vil du få brev om hvilken skole barnet ditt har fått plass på. Dersom du ønsker plass på en annen skole, kan du søke om skolebytte. Søknadsskjema skolebytte

Før skolestart blir elever og foreldre invitert på besøk for å bli kjent med skolen og lærerne.

Veiledende skolekretser

I Stavanger er det utarbeidet veiledende skolekretser som viser hvilken barneskole og ungdomsskole din adresse hører til. Stavanger kommune oppdaterer nå skolekretsene, og oppdatert kart vil bli tilgjengelig på nettsidene ved årsskiftet.

Tidlig eller utsatt skolestart

I noen tilfeller kan det være aktuelt for foreldre å søke om tidlig eller utsatt skolestart for barnet sitt. Her kan du lese om vilkår og hvordan du søker om tidlig eller utsatt skolestart.

Samarbeid skole og hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole bygger på en god dialog mellom lærere og foreldre om elevens læring og utvikling. Det er viktig at hjem og skole avklarer hvilke forventninger de har til hverandre, slik at den enkelte elev får et best mulig opplæringstilbud.

Elevvurderinger og utviklingssamtaler

Minst to ganger i året gjennomføres en planlagt og strukturert samtale mellom eleven, foresatte og kontaktlærer. Utviklingssamtalen skal dreie seg om elevens faglige og sosiale utvikling og læring. Den skal avsluttes med en oppsummering av hvordan hjem og skole sammen skal støtte opp om elevens videre læringsarbeid. For at en utviklingssamtale skal fremme læring og mestring, er det av særlig betydning at foreldre og lærere sammen støtter opp om elevenes læringsmiljø.

Foreldremøter

I foreldremøter gir lærerne informasjon av mer generell karakter, som gjelder hele elevgruppen. Det kan være saker/temaer knyttet til klassemiljø, fagplaner, spesielle satsingsområder, holdningsspørsmål angående rus, vold, kriminalitet osv. Det første foreldremøtet om høsten avholdes til vanlig i løpet av september måned.

Foreldreskolen

Barneskolene i Stavanger arrangerer ved skoleoppstart kurs/møte for førstegangsforeldre i skolen. Kursets målsetting er å gi informasjon om skolens opplæringstilbud og foreldrenes rolle i barnas opplæring og om hvordan foreldre og skole sammen kan bidra til best mulig læring for eleven.

 Innhold i foreldreskolen er:

 • Læreplanen «Kunnskapsløftet», og krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i læreplanen
 • Gjennomgang av hovedtrekk og målsettinger i kvalitetsplanene for skole og SFO
 • Skolens resultater
 • Samarbeid hjem- skole og foreldre som ressurs i elevens læringsarbeid
 • Leksehjelp

Foreldrekontakt / klassekontakt

Blant de foresatte i hver klasse velges det foreldrekontakter. Disse har blant annet som oppgave å samarbeide med klassens lærere og være kontaktledd mellom foresatte og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Aktuelle oppgaver for foreldrekontaktene kan være:

 • delta på FAU-møter
 • sammen med kontaktlærer arbeide for et godt læringsmiljø blant elevene
 • være foreldrenes talsperson overfor lærere og rektor
 • være foreldrenes tillitsvalgte
 • planlegge og gjennomføre foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer
 • drøfte saker som angår skolens ute- og innemiljø
 •  danne eventuelle nettverk for elever og foresatt
 • tilrettelegge sosiale arrangementer utenom skoletid

Foreldreråd / FAU

Alle foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Den enkelte skoles foreldreråd har et arbeidsutvalg (FAU) bestående av foreldrekontakter. Dette arbeidsutvalget representerer alle foresatte ved skolen og behandler saker på vegne av foreldrerådet. Ved de fleste skolene legger FAU ut informasjon om sitt arbeid på skolens nettsider.

I Stavanger kommune er det også opprettet et kommunalt foreldreutvalg (KFU). 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, tidligere Foreldreutvalget for grunnskolen er et offentlig oppnevnt utvalg som på nasjonalt nivå skal representere foreldrene i norsk grunnopplæring.

Samarbeidsutvalg 

Alle skoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.

SU har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget skal gi råd om skolens virksomhet, om bruk av økonomiske rammer, om innhold og om driften av skolen. Samarbeidsutvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker.

Skolemiljøutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg som består av representanter for elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og skoleeier. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Skolens hjemmesider

Alle skolene i Stavanger har egne hjemmesider på Internett. Hovedhensikten er å få god informasjonsflyt mellom hjem og skole. På skolenes sider finner du blant annet generell informasjon om skolen og opplysninger om hvilke oppgaver FAU og samarbeidsutvalget arbeider med.

Adressen til den enkelte skoles hjemmeside er: www.minskole.no/skolens navn

Eksempel: For Storhaug skole er adressen: www.minskole.no/storhaug

Elevpermisjon

Undervisningstiden er elevenes arbeidstid, og den skal respekteres. Likevel kan det hende at foresatte ønsker eller har behov for å søke om permisjon for sitt barn. Loven gir anledning til å innvilge elevpermisjon. Rektor kan etter vurdering innvilge permisjon med varighet inntil 2 uker (10 skoledager). Ved søknad om permisjon benyttes eget skjema. Søknaden sendes til skolen senest en måned før permisjonen skal starte. Mer informasjon og søknadsskjema om elevpermisjon finner du her. 

Sykefravær

Når et barn har hatt sykefravær, skal de foresatte gi skolen beskjed om dette. Foresatte melder fravær i Vigilo. Ved å melde inn fraværet fra morgenen av, vet skolen at barnet er borte den aktuelle dagen.  Er det sannsynlig at barnet får et sykefravær på mer enn to uker, kan det vurderes om opplæring i hjemmet er aktuelt. Ved et eventuelt sykehusopphold vil barnet få et tilpasset opplæringstilbud av lærer som arbeider ved sykehuset.

Bokmål eller nynorsk?

Hovedmålform i Stavanger kommune er bokmål. Foreldre har imidlertid rett til å velge skriftlig opplæring på annen målform. I opplæringslovens §2-5 heter det blant annet:

«Når minst ti elevar på eit av klassetrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøyre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva skole tilbodet skal givast ved»

Denne retten gjelder så lenge eleven får sin opplæring på barnetrinnet. Foreldre som ønsker nynorsk som hovedmålform i opplæringen, må gi skriftlig beskjed om dette til skolen i god tid før skolestart.

Samisk

Dersom minst en av foreldrene til en elev står i samemanntallet, har eleven rett til opplæring i samisk. Stavanger kommune har ikke organisert opplæring i samisk for grupper av elever. Enkelte elever i Stavanger har tilbud om fjernundervisning i samisk fra en samarbeidsskole i Nordland/Finnmark/Troms.

Foreldre som ønsker at sitt barn skal få opplæring i samisk, bør informere nærskolen om det på registreringsskjemaet. Skolen skal gi tilbakemelding til Oppvekst og utdanning innen 1.mars. Foreldrene kan komme med forslag til hvilken skole som skal gjennomføre fjernundervisningen.

Mer informasjon om samiskundervisning og søknadsskjema for samisk fjernundervisning finnes på Statsforvalteren i Troms og Finnmark hjemmeside.

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevene. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Undervisningen i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn, kjennskap til kristendommens betydning som kulturarv og til etiske og filosofiske emner. Undervisningen i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståelse, respekt og evne til dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Undervisningen i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte.

Fritak fra aktiviteter i opplæringen

Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes livssyn og sikre retten til likeverdig opplæring. Dersom foreldre opplever aktiviteter i skolen som utøving av en annen religion eller livssyn, kan de gi skriftlig melding om at de ønsker at eleven skal fritas fra disse.

Skoleskyss 

Det første skoleåret vil elever som bor mer enn to kilometer fra skolen, ha krav på gratis skoleskyss. For elever på 2. - 10. trinn er kravet at eleven bor mer enn fire kilometer fra skolen. Elever som er varig eller midlertidig funksjonshemmet, og som etter legeerklæring har behov for transport til skolen, har også krav på fri skoleskyss. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veilengden. Foreldre som velger annen skole enn nærskolen for sitt barn, må selv sørge for at barnet kommer seg til skolen. Elever på innføringsskolene får gratis skoleskyss når de har lang skolevei. Et barn med delt bosted kan ha rett til skyss fra den ene eller begge foresattes bosted. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Gratis leksehjelp

Alle skolene har et tilbud om gratis leksehjelp. Skolene organiserer tilbudet ulikt og vil tilby leksehjelp på de trinn de mener vil ha best utbytte av tilbudet. Har du spørsmål om leksehjelptilbudet på ditt barns skole, kan du henvende deg til skolen.

Skolefritidsordning (SFO)

De kommunale skolefritids- ordningene (SFO) i Stavanger gir et omsorgs- og aktivitetstilbud til elever på 1.-4.trinn og til barn og unge med funksjonshemminger på 1.–10. trinn. Du kan søke om eller si opp SFO plass i eget skjema.

Informasjon om påmeldingsfrister, åpningstider, priser med mer finner du på kommunens nettsider. 

Forsikringer

Alle barn i offentlig skole er forsikret gjennom folketrygden. Barnas eiendeler er derimot ikke forsikret av kommunen. Foreldrene må selv sikre disse gjennom egne forsikringer. Foreldrene kan gjøres ansvarlig for barnas eventuelle skadeverk på annens eiendom i skoletiden, dersom det dreier seg om en bevisst handling som barnet er modent nok til å forstå konsekvensen av.

Taushetsplikt

Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt. Det vil si at de har plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de gjennom sitt arbeid får vite om elevers eller foresattes personlige forhold.

Taushetsplikten gjelder også for foreldrerepresentanter i skolens rådsorganer, foreldrekontakter og foresatte som på en eller annen måte er involvert i skolens virksomhet (på leirskole, ekskursjoner, og så videre).

Taushetsplikten gjelder også etter at man har sluttet i tjenesten eller vervet. Det er enkelte begrensninger i taushetsplikten, bl.a. når det gjelder melding til barnevernet om omsorgssvikt, mishandling av og overgrep mot barn og unge.

Alt som er arkivverdig og må dokumenteres blir arkivert i digitale elevmapper. For eksempel søknader og svar på permisjoner, resultater av kartlegginger og vedtak om spesialundervisning. Kommunikasjon med foreldre går via digital post. Eleven selv og foresatte har innsynsrett.

Tilpasset opplæring i stavangerskolen

Skolen har som målsetting å tilpasse opplæringen ut fra den enkelte elevs forutsetninger.

De foresatte bør gi melding til skolen hvis barnet har spesielle vansker, eller dersom de tror barnet kan trenge ekstra hjelp eller tilrettelegging. Foreldre kan også ta direkte kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er viktig å sette inn hjelpetiltak så tidlig som mulig. Læreren har plikt til å melde fra til rektor når det er bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling.

Skolen sin plikt til intensivopplæring

Intensivopplæringen vil være en del av den ordinære opplæringen som skolen har plikt til å gi alle elever. En ekstrainnsats skal hjelpe elevene opp til det forventede faglige nivået, slik at eleven ikke blir hengende etter over tid. Elever som ikke oppnår de forventede resultatene med den ekstra innsatsen, vil ha rett til spesialundervisning.

Det er mange forskjellige årsaker til at et barn kan trenge hjelp. Barnet kan for eksempel ha vansker i sin kontakt med jevnaldrende, språkvansker, konsentrasjonsproblemer eller streve med å lære å lese og skrive.

Enkelte barn har ulike typer allergier og er avhengige av spesielle dietter osv. I slike tilfeller er det fint om de foresatte informerer skolen så tidlig som mulig, slik at dette kan bli tatt hensyn til allerede fra skolestart av.

Elever som har et annet morsmål enn norsk og som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige opplæringen, har rett til særskilt norskopplæring. Om nødvendig kan eleven også få tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Skolen har ansvar for å kartlegge elevenes språkferdigheter og fatte vedtak om særskilt språkopplæring dersom det er behov for det. Foreldrene har rett til å klage på vedtaket.

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT)

Skoler og barnehager kan i samråd med foresatte henvende seg til PP-tjenesten dersom de ønsker råd og veiledning. PP-tjenesten utreder elever og gir sakkyndig vurdering til skole og foreldre om tilrettelagt opplæringstilbud for de barn som henvises. Foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT.

Mer om PPT og kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmeside.

Helse i stavangerskolen

Tannhelsetjenesten

Barn og unge opp til 18 år har tilbud om gratis tannhelsetjeneste. I Stavanger er tjenesten organisert i soner, og eleven blir innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling ved det sonekontoret skolen hører til. Tidsrommet mellom hver innkalling er ca. 18 måneder. Elever som trenger øyeblikkelig hjelp, kan henvende seg direkte til den tannklinikken skolen benytter.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesykepleier har fast trefftid på den enkelte skole. Da kan elever og foreldre ta kontakt for å snakke om problemstillinger angående barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program som blant annet omfatter vaksinasjoner. 

På skolens hjemmesider finner dere nærmere informasjon om tilbudet for hvert alderstrinn og når helsesykepleier er å treffe på din skole.

Sammen med skolens personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger. Helsesykepleier deltar fast på skolens tverretatlige møter. De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger for hver enkelt elev. Denne journalen følger barnet til det er ferdig med grunnskolen. Ved flytting er hovedregelen at journalen overføres til skolehelsetjenesten ved den nye skolen. Dette for å sikre faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel innsyn i barnets journal.

Ord og uttrykk i stavangerskolen

Opplæringslova

Loven regulerer elevenes retter og plikter i forhold til opplæring.Opplæringslova finnes tilgjengelig på internettet.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i grunnskolen, som betyr at alle elever har rett til å få sin opplæring tilrettelagt ut fra sine evner og forutsetninger.

Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer, eller i form av spesialundervisning.

Spesialundervisning

Elever som ikke har, eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen som vurderer dette.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven arbeider mot andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr.

Særskilt språkopplæring

Elever som ikke kan godt nok norsk til å følge den vanlige opplæringen, kan få ekstra norskopplæring. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Kvalitetsutvikling

Stavanger kommune har egne planer for utvikling av kvalitet i skole og SFO. Planene angir viktige satsningsområder som skolene er forpliktet til å følge opp. I tillegg har skolene egne planer som beskriver områder den enkelte skole har valgt å satse på. De fleste skoler har lagt ut sine planer på sine hjemmesider.  Planer for kvalitet i stavangerskolen finner du på kommunens internettsider.

Gratisprinsippet

Den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. Det betyr at skolen eller kommunen ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen. Dette gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden.

Mobbeombud i Stavanger

Det er dessverre noen barn som gruer seg for å gå på skolen av ulike grunner. En av årsakene kan være at barnet blir mobbet. Hvis du har et barn som viser tegn til å ikke trives på skolen, er det viktig at du tar kontakt med skolen med en gang. Her vil dere som er elever og foreldre kunne lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen. Dere kan også lese om hvordan dere skal gå fram hvis dere er bekymret for om deres barn ikke har det trygt og godt på skolen

I Stavanger er det opprettet en stilling som mobbeombud. Mobbeombudet i Stavanger er et tilbud til foreldre i Stavanger-skolen. Du finner kontaktinformasjon til mobbeombudet på kommunen sine nettsider. Vi kan hjelpe med hvilke rettigheter du har hvis barnet ditt ikke har det bra på skolen og hjelpe deg med å be om tiltak. Vi kan også være med deg i møtet med skolen.

Kontaktinformasjon

Stab for oppvekst og utdanning

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrres gate 21 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no