PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elevenes skolemiljø

Elevenes skolemiljø

Kort fortalt

 • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
 • Vet du, eller har du mistanke om, at ditt barn ikke har det trygt og godt på skolen, må du gi beskjed til rektor.

Information in other languages

Her vil dere som er elever og foreldre kunne lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen, og hvordan dere skal gå fram hvis dere er bekymret for om deres barn ikke har det trygt og godt på skolen.

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har etter opplæringsloven rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr at hvis en elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, må eleven eller foreldrene si fra til de voksne på skolen. Krenkelser som mobbing, vold, utestenging, utfrysing, trusler og trakassering er eksempler på opplevelser som ikke er forenlig med et trygt og godt skolemiljø. Alle voksne som jobber på en skole er etter opplæringsloven forpliktet til å ta foreldre og elever som melder fra alvorlig, og ta tak i situasjonen. Skolene skal informere elever og foreldre om rettighetene de har til et trygt og godt skolemiljø, skolen sin aktivitetsplikt og muligheten elever og foreldre har til å melde en sak til Statsforvalteren.

Når bør jeg ta kontakt med skolen?

Foreldre bør ha en lav terskel for å ta kontakt med skolen ved mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Det trenger ikke være en konkret hendelse som ligger bak. At en elev ikke har det trygt og godt på skolen, kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom at barnet endrer atferd. Foreldre trenger altså ikke vise til konkrete hendelser eller ha forslag til konkrete tiltak som de ønsker skolen skal sette i verk når de tar kontakt med skolen og deler en bekymring.

Hva menes med undersøkelser og aktivitetsplan?

Skolen skal undersøke både mistanke og kjennskap til at elever ikke har det trygt og godt. Når skolen gjør dette, vil de snakke med eleven selv og personer rundt eleven. Så lenge det viser seg at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø skal skolen sette i verk tiltak som er satt inn i en aktivitetsplan. Eleven selv og foreldrene skal ha mulighet til å komme med innspill til hvilke tiltak som bør inn i aktivitetsplanen som kan sikre at eleven kan få et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sammen med eleven og foreldrene evaluere aktivitetsplanen for å se om tiltakene virker som tenkt.

Hva gjør jeg hvis jeg er misfornøyd med oppfølgingen fra skolen?

Hvis eleven eller foreldrene mener at skolen ikke har tatt tak i saken eller ikke satt inn riktige tiltak, kan elevene eller foreldrene ta kontakt med Statsforvalteren. For at Statsforvalteren skal behandle saken må saken først være tatt opp med rektor, og det må være gått en uke siden rektor ble kontaktet om saken. Det er ikke slik at det forventes at skolen skal ha løst en sak i løpet av en uke, men innen en uke skal foreldre ha blitt hørt, og skolen skal være i gang med arbeidet med å undersøke saken slik aktivitetsplikten krever av skolen. Hvor lang tid undersøkelser vil ta, vil naturlig nok variere ut fra hvor komplisert en sak er, men skolen skal holde dere oppdatert om hva som gjøres i saken.

Hvordan kan jeg bidra sammen med skolen for å hjelpe mitt barn?

Som elev og foreldre er dere i en sårbar situasjon når skolesituasjonen ikke oppleves som trygg og god. Det er skolen som er den profesjonelle parten i slike saker, men deres innspill skal tas med i vurderingene rundt hvordan skolen velger å håndtere saken. Det er viktig at elever og foreldre vet hva de kan forvente av skolen sitt arbeid for å skape et trygt og godt miljø for elevene sine.
For at samarbeidet mellom skole og hjem skal fungere så bra som mulig, er det viktig for foreldre og elever å vite hvilket ansvaret skolene har og hvordan skolene går fram når de jobber med saker som handler om elevenes skolemiljø. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er ofte en nøkkel for å få til gode løsninger.

Av erfaring vet vi at arbeidet med skolemiljøsaker fungerer best hvis du som forelder:

 • Har en åpen og ærlig dialog med skolen
 • Har tillit til at skolen håndterer saken på en profesjonell måte
 • Er en aktiv medspiller og bygger opp tilliten til tiltakene rundt ditt barn

Mobbeombudet i Stavanger

 • Mobbeombud i Stavanger er et eget ombud opprettet av bystyret i Stavanger som et tilbud til foreldre i Stavangerskolen.
 • Mobbeombudet vet hvilke rettigheter du har hvis barnet ditt ikke har det bra på skolen og kan hjelpe deg med å be om tiltak.
 • Mobbeombudet kan også være med deg i møtet med skolen.

Du kan kontakte mobbombudet på e-post, på en egen Facebook-side eller på telefon 51 91 27 62 / 92 43 28 23.

Skolehelsetjenesten

Les mer om hva skolehelsetjenesten gjør.

Trenger du mer informasjon?