Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

KORT FORTALT

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • helseundersøkelser
 • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
 • oppfølging og samtaler
 • undervisning og veiledning i grupper og klasser
 • helsefremmende og forebyggende universelle tiltak

Barneskolen

Skolehelsetjenesten gir tilbud både til elever som er tilbake på skolene, og elever på andre klassetrinn som trenger samtale, oppfølging eller vaksinasjon. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger knyttet til helsetilbud og smittevern under koronapandemien.

Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 
Skolehelsetjenesten er på barneskolene til faste dager/tider. Informasjon om dette finner du på skolenes hjemmesider.
Helsesykepleier ønsker kontakt med alle ny-tilflyttede elever.

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.      

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet.

 

Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning og hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig for barnet, jo lettere kan vi hjelpe.

 

Vi samarbeider med andre

Vi deltar i skolens ressursteam og på andre tverrfaglige møter på skolen. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre tjenester om nødvendig.

 

Vi har taushetsplikt

Får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet må vi allikevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med barnets eller foreldre/foresattes samtykke. Helsesykepleier deltar i skolens samarbeidsteam, men gir ikke opplysninger om elever til skolen uten samtykke fra elev/foreldre/foresatte.

 

Faste oppgaver til skolehelsetjenesten

1. trinn

Bli kjent med klassen/presentasjon.
Delta på foreldremøte med informasjon.

Skolestartundersøkelse 

- samtale med helsesykepleier og lege

- hørsel, høyde og vekt måles

2. trinn 

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. trinn

Delta på foreldremøte med informasjon.

Helseopplysning i gruppe/klasse. Tema: Gode og vonde hemmeligheter. Styrke barn til å si ifra om krangel, vold og seksuelle overgrep. 

Høyde og vekt måles.

4. trinn

Ingen faste oppgaver. Noen skoler har tilbud om 2-adresse-gruppe.

5. eller 6. trinn

Helseopplysning i grupper om pubertet; kropp, tanker og følelser.

Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). 

7. trinn

Tilbud om vaksine mot HPV til både jenter og gutter.

 

Gruppetilbud på noen skoler: 
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd (To adresser-grupper). Blir oftest arrangert for barn på 4. eller 5. klassetrinn.

Bydekkende gruppetilbud:
Dette er grupper for alle barn i Stavanger, og er ikke knyttet til hvilken bydel barnet bor i.

 • Aktivitetsgrupper for barn som har en forelder eller et søsken som er alvorlig syk (fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet). Gruppene er også for barn som bor i fosterhjem eller som har en forelder i fengsel. Gruppene kalles for «Barn som pårørende.»
 • Aktivitets- og samtalegrupper for barn som har opplevd at noen i nær familie er død (Sorggrupper).
 • Livsstilsskolen, et tilbud til familier med barn som strever med overvekt. 

Journalføring
Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen sendes journalen til skolehelsetjenesten.
Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Den inneholder blant annet helseopplysninger og vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).

Gi oss beskjed dersom dere flytter 
Vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Ungdomsskolen

Vi er tilbake på skolene selv om elevene ikke er tilbake. Vi tilbyr helsesamtaler med elever på 8.trinn, annen oppfølging og vaksinering. Vi har ikke åpent for drop-inn, men er tilgjengelig på telefon og tilbyr også videosamtaler. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger knyttet til helsetilbud og smittevern under koronapandemien.

Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 
Du finner informasjon om når helsesykepleier er til stede på skolen på skolens hjemmeside.

Åpen dør, avtaler og samtalegrupper
Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale. Enkelte skoler tilbyr jente/gutte-grupper og grupper for «ungdom med foreldre på 2 adresser». På skolens hjemmeside ligger informasjon om hvilket skolehelsetjenestetilbud som finnes på din skole.

Helse og utvikling
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Kropp og følelser
Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. 
Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. 
Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema for samtaler og helseundersøkelser:

 • Trivsel/klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Praktiske utfordringer og bekymringer når foreldre ikke bor sammen
 • Nettvett/nettbruk
 • Syn, hørsel
 • Seksuell helse og prevensjon

Vi jobber sammen
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, uteseksjonen og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Vi har et utvidet tilbud gjennom Helsestasjonens familiesenter. 

Hovedoppgaver på de ulike trinnene:

8. trinn:
- Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte.
- Foreldre og eleven fyller ut skjemaet Helseopplysninger fra hjemmet. 
- Undervisning med hovedtema trivsel, helse (fysisk og psykisk) og vold.
- Elevene tilbys en helsesamtale og måling av høyde og vekt.
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.

9. trinn:
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.
- Undervisning om seksuell helse, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon.

10. trinn:
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.
- Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
- Informasjon om Helsestasjon for Ungdom og helsetjenesten i videregående skole.
- Utdeling av vaksinasjonskort.

Skolehelsetjeneste-journalen 
Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. Forskrift om pasientjournal). 
Skolehelsetjeneste-journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10.trinn lukkes den elektroniske journalen, og papir journalen sendes til fjernarkivering. 
Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.).

 

Videregående skole

Skolehelsetjenesten stengt på de skolene som ikke har åpnet for elever, men vi er tilgjengelig er på Helsestasjon for ungdom for alle skoleelever i vgs.

Helsestasjon for ungdom er lokalisert i Stavanger sentrum, på Nytorget 1. Helsesykepleierne arbeider både på Helsestasjon for ungdom og i skolehelsetjenesten på de videregående skolene i byen.

Kontakt oss: Se informasjon på skolens hjemmeside,
eller ta kontakt med oss på telefon 900 93 544.

Korona-info til alle elever i videregående skole i Stavanger.
Ring eller send Ring eller send en SMS til helsesykepleier på skolen din for å avtale en time- enten samme dag (dersom ledig) eller en annen dag. Vi kan svare på spørsmål eller ta en prat på telefon (evt. videosamtale). Vi kan også avtale time på kontoret vårt på skolen, eller på Helsestasjon for ungdom i Stavanger- det som passer best for deg. Dersom du er syk skal du ikke komme til timeavtalen. 

Vi kan hjelpe med prevensjon, klamydiatesting, graviditetstest, gratis kondomer, samtaler om psykisk helse, om hjemmeforhold eller andre forhold som er utfordrende i hverdagen din. 

Helsestasjon for ungdom i Stavanger har foreløpig ikke åpnet for drop-inn. 
Ta kontakt på telefon 900 93 544 for å avtale en time med èn gang (dersom ledig), senere samme dag eller en annen dag.

Det er viktig at du ikke kommer til oss dersom du er syk! Ring da og utsett timen til en annen dag. Vi ser helst at du kommer alene til timen, da vi må unngå mange personer samlet i lokalene våre. 

Det er også mulig å få hjelp og finne nyttig informasjon på: