PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Tidlig skolestart

Tidlig skolestart - utsatt skolestart

Kort fortalt

  • Noen barn har kommet så langt i utviklingen sin allerede som 4-5-åringer at foresatte lurer på om det ville være det beste om barnet får begynne på skolen tidligere enn jevnaldrende.
  • To vilkår må være oppfylt: At barnet er fylt 5 år før 1. april, og at en vurdering fra PPT konkluderer med at barnet er tilstrekkelig modent. 

Vilkår for tidlig skolestart

Opplæringsloven § 2-1 gir anledning til tidlig skolestart, men visse vilkår må være oppfylt:

Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.

Det er altså to vilkår som må være oppfylt:

  1. at barnet er fylt 5 år før 1. april
  2. at sakkyndig vurdering fra PPT konkluderer med at barnet er tilstrekkelig modent.

Slik søker du om tidlig skolestart

Foresatte må ta kontakt med PPT og be om en vurdering om tidlig skolestart. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering hvor de konkluderer med om barnet kan begynne tidligere på skolen enn sine jevnaldrende elever. Søknad om tidlig skolestart sendes skolestab vedlagt en sakkyndig vurdering av barnets kunnskaper.

Direktør oppvekst og utdanning vil fatte vedtak hvor søknad blir innvilget eller avslått.

Utsatt skolestart

For noen barn er situasjonen motsatt av det som er beskrevet over. De kan ha behov for mer tid og modning før de begynner på skolen.

Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år.

Slik søker du

Foresatt sender henvisning til PPT for samtale og vurdering av utsatt skolestart. Når PPT har utarbeidet sakkyndig vurdering sendes denne til direktøren som fatter enkeltvedtak

Klageadgang

Når kommunen gjør vedtak om tidligere eller seinere skolestart, har du som foresatt mulighet til å klage. Klagen sendes direktøren. Dersom vedtaket ikke omgjøres, går klagen videre til Statsforvalteren i Rogaland for endelig behandling.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6