PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Habilitering, rehabilitering og behandling
 4. Fysioterapi og ergoterapi
 5. Tilbud til barn og unge

Tilbud til barn og unge

Kort fortalt

 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter arbeider med forebygging, behandling, trening, tilrettelegging og veiledning til personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjon og deltakelse.
 • Du kan få hjelp i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen, eller i våre lokaler i Torgveien 23, Judaberg eller i Vikevåg. 
 • Virksomhetsleder: Elin Vigane Frostestad 
  Telefon resepsjon (kl.08.00-15.00): 51 50 85 75
  E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no
Fysio- og ergoterapitilbud i Torgveien 23

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge 0-18 år

Vi møter barn og unge med funksjonshindringer i form av motoriske, kognitive og/eller sansemessige vansker, og barn og unge med motorisk uro og kroppslige symptomer på stress eller andre påkjenninger. Vi kartlegger og vurderer funksjon og aktivitetsutførelse, samt veileder, trener og tilrettelegger ut fra behov. 

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Slik søker du om fysioterapi eller ergoterapi

Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten.

For at vi skal vite hva barnet trenger hjelp til, må dere fylle ut dette elektroniske søknadsskjemaet. Du kan også fylle ut dette søknadsskjemaet om fysio- og ergoterapitjenester, dersom du foretrekker å printe ut og sende søknaden i posten. For henvisninger til munnmotorisk oppfølging må dette kartleggingsskjemaet også legges ved søknaden.

Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. 

All kommunal fysio- og ergoterapibehandling er gratis før fylte 16 år. Dette gjelder også fysioterapibehandling hos avtaleterapeuter.

Søknad som sendes per post sendes til følgende adresse:
Stavanger kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Du kan også komme innom våre lokaler i Torgveien 23 i Hillevåg, like ved Kilden kjøpesenter.

Fysio- og ergoterapitjenesten sine lokaler i Torgveien 23, Hillevåg
Foto: Elisabeth Tønnesen

Åpningstider

Mandag-fredag 08.00-15.00.

Du når oss på telefon 51 50 85 75 i åpningstiden. 
E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Fysioterapi på institutt

Dersom barnet ditt trenger fysioterapi kan det også få behandling på et av de fysikalske instituttene i Stavanger kommune. I oversikten over de fysikalske instituttene på informasjonssiden til avtalefysioterapeutene,  finner du hvem som har kompetanse på barnefysioterapi, og hvor de jobber. Ta direkte kontakt med fysioterapeuten eller instituttet for å gjøre en avtale.

Fysio- og ergoterapitilbud i hjemmet

Noen ganger er det nødvendig at barnet får oppfølging i hjemmet. Dette kan for eksempel skyldes medisinske forhold. Det kan også være aktuelt å observere barnet i aktivitet i samspill med de reelle omgivelsene det oppholder seg i. Dermed kan vi finne bedre løsninger med å tilrettelegge for aktivitet og deltagelse i hjemmet i form av trening i daglige aktiviteter, hjelpemidler eller ombygging av bolig.

Fysio- og ergoterapitilbud på helsestasjonene

Fysio- og ergoterapi på helsestasjonene
Foto: Elisabeth Tønnessen

Fysioterapeuter er jevnlig til stede på de fleste av kommunens helsestasjoner. Her deltar de på barselgrupper der de informerer om motorisk utvikling, gir tips til stimulering av barna og svarer på spørsmål som foreldrene har.

I tillegg har fysioterapeuter faste tider som er satt av til lavterskel konsultasjon. Her kan foreldre som er usikre på noe i barnas motoriske utvikling få veiledning, og ved behov henvises videre til oppfølging av fysioterapitjenesten.

Foreldre som ønsker/har behov for råd og veiledning for sitt barn tar dette opp med helsesykepleier. Helsesykepleier gjør avtale med fysioterapeut. 

Eksempler på vanlige tema

 • asymmetri/skjevhet
 • forsinket motorisk utvikling
 • fotproblematikk.

I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme.

Tverrfaglig tilbud til små premature barn

Stavanger kommune gir tilbud om tverrfaglige konsultasjoner til premature barn med fødselsvekt under 1500 gram og/eller født før uke 32.

Fysio- og ergoterapitjenesten er involvert i dette arbeidet både på helsestasjonen og i individuell oppfølging.

Foreldre får tilbud om tverrfaglige konsultasjoner når barna er nyfødt, 2,5 og 5 år gamle. Dette gjøres for å skape trygghet hos foreldrene, for å gi råd og veiledning, og for så tidlig som mulig å hjelpe barn hvis det er behov for dette.

Se informasjonsbrosjyre

Premature barn i barnehage

Premature barn i skolen

Fysio- og ergoterapitilbud i barnehager og skoler

Fysio- og ergoterapi i barnehager
Foto: Elisabeth Tønnessen

Fysio- og ergoterapeuter er oftest inne i barnehager og skoler for individuell oppfølging og tilrettelegging for barn i deres daglige miljø.

Vi har tett dialog med foresatte og ansatte for å finne gode løsninger på aktivitetsvansker, og legge til rette for at barn får leke, lære og utfolde seg gjennom hele barnehage- og skoledagen.

Konsultasjoner

Personalet i barnehage, skole eller skolehelsetjenesten kan ta kontakt med oss i Fysio- og ergoterapitjenesten på e-post for konsultasjon dersom personalet er i tvil om et barn bør henvises til Fysio- og ergoterapitjenesten. Dette er et lavterskeltilbud hvor fysioterapeut og/eller ergoterapeut kommer ut i barnehagen eller skolen for å observere barnet.

Før det sendes mail til oss må personalet innhente samtykke fra foresatte. Mailen må inneholde en kort beskrivelse av utfordringen barnet har, og alderen til barnet. Ikke skriv navnet til barnet i mailen. Send mailen til: fysio.ergo@stavanger.kommune.no 

Den som har sendt mailen vil bli kontaktet av en terapeut hos oss for å avtale tid for konsultasjonen. Konsultasjonene foregår som en observasjon i barnehagen eller på skolen. Etterpå gir terapeuten konkrete råd om stimulering og aktiviteter til foresatte og personalet, eller anbefaler henvisning til Fysio- og ergoterapitjenesten for en grundigere vurdering og oppfølging.

Dersom det blir aktuelt å henvise til oss må personalet i samarbeid med foresatte fylle ut og sende oss et henvisningsskjema. Informsjonen kan ikke sendes i e-post pga personvernhensyn.

Undervisning

Både ergoterapeutene og fysioterapeutene kan tilby undervisningsopplegg til barnehage- og skoleansatte.

Ergoterapeutene legger vekt på barns håndmotorikk i daglige aktiviteter, samt tips og råd om hvordan stimulere og legge til rette for finmotorisk utvikling gjennom lek og aktivitet. Det er utarbeidet en brosjyre om hvordan barnehagene kan legge til rette for finmotorisk læring og utvikling.

Fysioterapeutene legger vekt på grovmotoriske ferdigheter og barns motoriske utvikling. Fysioterapeutene gir også tips og råd om praktisk tilrettelegging i barnehagen og skolen, som fremmer motorisk utvikling gjennom aktivitet, lek og læring. Det er også utarbeidet en brosjyre om hvordan barnehagene kan legge til rette grovmotorisk læring og utvikling. 

Tverrfaglig barnehageteam- TBT

Fysio- og ergoterapitjenesten er med i kommunens tverrfaglige barnehageteam – TBT. Målet med TBT er tidlig og tverrfaglig innsats for barn mellom 0-6 år. Mer informasjon om teamet kan du finne på tverrfaglig barnehageteam sin informasjonsside.

Skolehelsetjenesten

I skolen samarbeider Fysio- og ergoterapitjenesten med helsesykepleierne om en mer tverrfaglig skolehelsetjeneste. Sammen jobber vi med helsefremmende og forebyggende tiltak, både for enkeltelever, grupper, og tiltak som gjelder for alle (universelle tiltak). Se skolehelsetjenesten sin nettside for mer informasjon.

Fysio- og ergoterapitilbud i Torgveien 23

For en del av barna som trenger oppfølging av oss, er det aktuelt at de kommer til våre lokaler i Torgveien 23 i Hillevåg. Det kan være for å få individuelle vurderinger, behandlinger eller trening. Det kan også være for å delta i ett av våre gruppetreningstilbud.

For gruppene gjelder individuelle henvisningsrutiner. Vi vurderer hvert enkelt barns behov, og om gruppetrening er det som passer best. De fleste gruppene har oppstart i september/oktober på høsten, eller januar/februar på våren, men det er lurt å henvise i god tid.

Gruppetreningstilbud


Motoriske treningsgrupper 3-4 år 

Grovmotorisk trening med hinderløyper og trapp for å styrke stabilitet, balanse, hopp og klatring.

Motoriske treningsgrupper 4-6 år

Grovmotorisk trening med hinderløyper og stasjoner for å styrke balanse, stabilitet, ballferdigheter og utholdenhet

Finmotorisk gruppe førskolebarn 5-6 år

Trening for å forberede og motivere til finmotoriske aktiviteter som vil være en del av skolehverdagen.

Intensiv motorisk treningsgruppe for barn 6-12 år

Intensiv motorisk trening for barn i barneskolealder med motoriske funksjonshindringer. 

Intensiv motorisk treningsgruppe for ungdom 13-18 år

Intensiv motorisk trening for ungdom med motoriske funksjonsnedsettelser. 

Gruppetrening for barn med Downs syndrom

Trening for å forbedre balanse, koordinasjon og styrke, samt sosiale ferdigheter og kommunikasjon. Tilbudet er for barn i førskolealder, helst over 3 år.

Bassenggrupper

Barn og unge som kan ha særlig nytte av trening i basseng, kan få tilbud om deltagelse i bassenggruppe. 

Fotdag

Barn over 3 år som har utfordringer med føtter og fotstilling kan henvises til fotdag i Fysio- og ergoterapitjenesten. På fotdagen settes det av 30 minutter til hvert barn for undersøkelse og vurdering, og råd om videre tiltak og oppfølging.

Tilbud til barn med nedsatt syn eller hørsel

Dersom et barn trenger tilrettelegging av hjelpemidler for syn eller hørsel i hjemmet, barnehage eller skole, kan terapeuter som er syn- og hørselskontakter i Fysio- og ergoterapitjenesten bidra i tilretteleggingen.

Trenger ditt barn tilrettelegging av syn- eller hørselshjelpemidler, bruker du søknadsskjemaet du finner lenger opp på denne siden, og sender til oss. Du må legge ved sakkyndig vurdering fra PPT med tilleggsrapport fra Statped, hvis de har vurdert barnet. Gjelder henvisningen hørselsvansker, må du også legge ved oppdatert audiogram/rapport fra Hørselsentralen med informasjon om type høreapparat barnet har. Gjelder henvisningen synsvansker, må du legge ved rapport fra øyelege. 

Er det et nylig oppdaget synstap eller hørselstap, bør dette henvises til PPT for vurdering om det er behov for spesialpedagogisk hjelp. Henvisning til PPT bør skje samtidig som det sendes henvisning til syn- og hørselskontakt hos oss.

Tilbud til barn med munnmotoriske vansker

Dersom barnet ditt har problemer med muskulatur i munn og kjeve og dette skaper utfordringer i hverdagen, kan barnet få undersøkelse og oppfølging hos oss. Vi kan vurdere motoriske vansker som tygge- og svelgeproblemer, sikling, og problemer med mimikk og kjevemuskulatur. Vi har samarbeid med Helsestasjonens familiesenter, dersom barnet strever med mat og måltider. Problemer med lydproduksjon og uttale bør vurderes av logoped. Kontakt PPT dersom barnet ditt har behov for logoped.

Vi følger opp munnmotoriske vansker uavhengig av om barnet har en diagnose eller ikke. Dersom barnet ditt trenger hjelp med munnmotorikk, fyller du ut dette kartleggingsskjemaet som du legger ved søknadsskjemaet du finner lenger opp på denne siden, og sender til oss.

Aktiv skole

Aktiv skole - logo

Aktiv Skole er et tilbud til alle barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune.

Innslag om Aktiv Skole i NRK TV Supernytt
Nyhetssak om Aktiv Skole i NRK Rogaland 

I samarbeid med Universitetet i Stavanger ønsker vi å fremme helse, læring og trivsel i skolen. Dette gjør vi ved fysisk aktiv læring, der læreren kombinerer fysisk aktivitet og skolefag i undervisningen. Eksempler på aktiviteter er matematikkbingo, engelsk glosestafett og orientering med oppgaver fra samfunnsfag

Interesserte skoler og lærere kan ta kontakt for å få hjelp til å komme i gang med fysisk aktiv læring. Vi arrangerer workshoper for lærere, og formidler kontakt og samarbeid mellom lærere og skoler som driver med fysisk aktiv læring. Undervisningsopplegg med fysisk aktiv læring blir fortløpende lagt ut på nettsiden www.askbasen.no, som er en nasjonal ressurs for fysisk aktiv læring.

Les mer om forskningen knyttet til Aktiv skole.

Kontaktinformasjon:
Per Helge Seljebotn
51 50 70 86 / 977 62 399
per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøksadresse:

Torgveien 23 4016 Stavanger

Postadresse:

PB. 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 85 75
E-post:
fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Fysio- og ergoterapi Rennesøy

Besøksadresse:

Rennesøy helse- og omsorgssenter Vikevågveien 200 4150 Rennesøy

Fysio- og ergoterapi Finnøy

Besøksadresse:

Ryggjabøveien 6 4160 Finnøy