1. Stavanger Business Region
 2. Nyheter
 3. Ønsker et grønnere reiseliv med flere helårs arbeidsplasser
Vågen i Stavanger.

Ønsker et grønnere reiseliv med flere helårs arbeidsplasser

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og næringen er viktig for Stavanger-regionen. Stavanger kommune har derfor gitt innspill til reisemålsutvalgets utredning om bærekraftige reisemål.
Publisert : 03.07.2023
Av : Næringsavdelingen

Stavanger ønsker å utvikle kommunen til et mer bærekraftig reisemål med flere helårs arbeidsplasser i reiselivsnæringen. Dette viser igjen i kommunens innspill til reisemålsutvalgets utredning NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid som Nærings- og fiskeridepartementet la ut på høring fram til 30. juni 2023.

– Reiselivet er viktig for Stavanger, og vi ønsker en videreutvikling av et bærekraftig og sterkt reiseliv i hele by- og øykommunen vår. Derfor gir vi innspill til flere punkter i reisemålutvalgets rapport, sier næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune.

Et av reisemålsutvalgets forslag er å innføre et nasjonalt besøksbidrag hvor besøkende bidrar til finansiering av forvaltning og utvikling av reisemål.

– Vi ønsker det såkalte besøksbidraget fra turister velkomment, og vi vil at disse midlene skal gå direkte til kommunene, slik at vi kan tilrettelegge for gode opplevelser, aktiviteter, informasjon og miljøet for besøkende hos oss, sier Woie.

Her er høringsinnspillene fra Stavanger kommune:

 1. Kapittel 3: Stavanger kommune støtter reisemålsutvalget i at reiselivet er viktig for å få et mangfoldig tilbud som gjør lokalsamfunnene mer attraktive for både fastboende og besøkende.

 2. Kapittel 4: Stavanger kommune støtter reisemålsutvalgets mål om å gjøre det lokale reiselivsgrunnlaget bredere, og at tilbudene derfor også må treffe lokalt reisende. Et bredere grunnlag gir kortreiste opplevelser hvor lokalbefolkningen bidrar til å skape og opprettholde faste, helårs arbeidsplasser og til positiv stedsutvikling med større sosial bærekraft i lokalsamfunnet.

 3. Kapittel 5: Stavanger kommune støtter forslaget om modell for en systematisk organisering av bærekraftige norske reisemål (med hovedelementene reisemålsledelse, besøksforvaltning og besøksbidrag) for at reiselivet skal kunne ta del i den grønne omstillingen.

 4. Kapittel 7: Stavanger kommune støtter forslaget om opprettelse av en reisemålsledelse. Kommunene må selv definere hvordan dette gjøres og sikre det er forankret i gjeldende planer. Kommuner kan utarbeide strategier i medvirkning med andre aktører, eller gjøre strategier og satsinger til en del av samfunnsdelen i kommuneplanen. Det er ikke lik organisering av reiselivet i norske kommuner, og en standard modell for reisemålsledelse er ikke forenlig med variasjonen i organisering.

 5. Kapittel 8: Stavanger kommune støtter forslaget om å utvikle en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Dette for å styrke denne yrkesgruppen og sikre gode leveranser.

 6. Kapittel 9: Stavanger kommune støtter forslaget om besøksbidrag, og at dette skal organiseres nasjonalt. Kommunen er imidlertid uenig i at det er fylkeskommunen som skal fordele midlene. Kommunene er tilretteleggere iht. plan- og bygningsloven og har utgiftene til drift og vedlikehold av fellesgodene. Midlene bør derfor gå direkte til kommunene etter en fordelingsnøkkel basert på erfaringene fra Covid-19-tildelinger (antall ansatte, antall overnattinger, besøkstall osv.).

  Departementet har god erfaring i å tildele direkte til kommune. Nasjonalt besøksbidrag og andre tilskuddsordninger bør styrkes, slik at gratisprinsippet eller rimelige parkeringsavgifter i størst mulig grad videreføres i friluftsområder. Nasjonalt besøksbidrag for store nasjonale turistmål som Preikestolen og Kjerag bør kunne brukes både på opparbeidelse av parkeringsplasser og til tiltak i de tilstøtende friluftsområdene.

 7. Kapittel 10: Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om at fylkeskommunen må inkludere reiselivets transportbehov i anbudsgrunnlaget for offentlig kjøp av transporttjenester. Dette vil være et riktig steg i utvikling av helårsturisme. Det er videre viktig å få til sømløse transportløsninger. Det bør settes av statlig finansiering knyttet til utvikling og drift av nødvendig infrastruktur (transport og IKT).

 8. Kapittel 11: Stavanger kommune er positiv til tiltak som reduserer klimautslipp, og er enig i at dette må prioriteres i norske farvann, ikke bare i verdensarvfjordene. Kommunen støtter også alle initiativ som fremmer lokal verdiskaping i havnene og regionen cruiseskipene seiler i.

Høringssvaret ble vedtatt av Stavanger formannskap 15. juni 2023 (sak 128/23).

Kontaktinformasjon

Anne Woie

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no

Relevante artikler