PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Folkehelse
 4. Temaplan for universell utforming

Temaplan for universell utforming

Oppdatert: 03.04.2024 12.08.54
Jente som nyser pga høysnue, gravid dame med vondt i korsryggen, blind mann og mann med rullator.

Stavanger kommune har en kommunedelplan for universell utforming 2014–2029. Etter at denne ble vedtatt har bevisstheten om, og søkelyset på, universell utforming blitt stadig sterkere. Både internasjonalt, nasjonalt og i kommunene. Derfor har Stavanger kommune laget en ny temaplan for universell utforming. 

Planen var oppe i utvalg for by- og samfunnsutvikling 7. desember 2023 og deretter i bystyret 22. januar 2024.

Vi oppdaterer snart denne nett-versjonen til siste versjon av planen.

Her kan du se vedtaket, saksfremlegget og plandokumentet som var til politisk behandling, inkl. innspillene som kom inn da planen var på høring.

Vedtatt

Temaplanen for universell utforming ble vedtatt av Stavanger bystyre 22. januar 2024, med følgende tillegg og endring:

 • Veilederen skal gi en ikke-uttømmende liste for hvilke unntak som er tillatt i byggesaker der universell utforming kommer i konflikt med vernehensyn og faktisk bruk av bygget

 • Bystyret ber funksjonshemmedes råd og eldrerådet om å oppnevne en brukerrepresentant til den tverrfaglige arbeidsgruppa for universell utforming slik at man sikrer tilfredsstillende grad av medvirkning, og det nødvendige brukerperspektivet i større grad blir tilstedeværende i det videre arbeidet.

 • Det opprettes spesifikke, avgrensede parkeringsplasser i Stavanger sentrum og i bydelssenter der brukerne av elektriske sparkesykler er påbudt å sette fra seg sparkesyklene etter bruk for å forhindre at syklene utgjør en uforutsigbar hindring og unødvendig fare for personer funksjonshindringer. Kommunedirektøren bes fremme en sak til aktuelt utvalg hvor det identifiseres passende områder for parkeringsplasser.»

 • Temaplanen s. 23 punktet om dispensasjon endres til følgende:
  "Som hovedregel skal det ikke gis dispensasjon fra krav om universell utforming. Før det blir gitt dispensasjon fra krav om universell utforming må det dokumenteres at andre mulige løsninger er forsøkt.

 

1. Vedtatt

22.01.2024 -

Temaplanen for universell utforming ble vedtatt av Stavanger bystyre 22. januar 2024, med følgende tillegg og endring:

 • Veilederen skal gi en ikke-uttømmende liste for hvilke unntak som er tillatt i byggesaker der universell utforming kommer i konflikt med vernehensyn og faktisk bruk av bygget

 • Bystyret ber funksjonshemmedes råd og eldrerådet om å oppnevne en brukerrepresentant til den tverrfaglige arbeidsgruppa for universell utforming slik at man sikrer tilfredsstillende grad av medvirkning, og det nødvendige brukerperspektivet i større grad blir tilstedeværende i det videre arbeidet.

 • Det opprettes spesifikke, avgrensede parkeringsplasser i Stavanger sentrum og i bydelssenter der brukerne av elektriske sparkesykler er påbudt å sette fra seg sparkesyklene etter bruk for å forhindre at syklene utgjør en uforutsigbar hindring og unødvendig fare for personer funksjonshindringer. Kommunedirektøren bes fremme en sak til aktuelt utvalg hvor det identifiseres passende områder for parkeringsplasser.»

 • Temaplanen s. 23 punktet om dispensasjon endres til følgende:
  "Som hovedregel skal det ikke gis dispensasjon fra krav om universell utforming. Før det blir gitt dispensasjon fra krav om universell utforming må det dokumenteres at andre mulige løsninger er forsøkt.

 

Sammendrag

Temaplan for universell utforming avløser og er en revisjon av Stavanger kommunes kommunedelplan for universell utforming 2014 – 2029.

Hovedmålene i temaplanen er:

 1. Stavanger kommune skal bidra til et bærekraftig, barrierefritt og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser.
 2. Stavanger kommune skal oppfylle FNs bærekraftmål og forpliktelsene i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 3. Kommunens digitale løsninger skal følge prinsipper for klarspråk og universell utforming, slik at innholdet blir tilgjengelig for alle – uansett funksjonsevne.

De fire innsatsområdene for temaplanen er:

 • Tjenester, informasjon og kommunikasjonsteknologi
 • Skaffe og formidle kunnskap
 • Planlegging og oppgradering av bygg/anlegg
 • Planlegging og oppgradering av uteområder

Arbeidet med innsatsområdene skjer gjennom en rekke tiltak, og bygger på målene fra kommunedelplanen, og nye nasjonale og internasjonale føringer knyttet til universell utforming. Universell utforming har også fått mer oppmerksomhet lokalt og nasjonalt de siste årene, og Stavanger kommune har gjennom flere tiltak og prosjekter arbeidet med å sikre at særlig nye kommunale bygg og uteområder er universelt utformet.

Temaplanen for universell utforming er sektorovergripende og skal sikre at kommunen arbeider tverrfaglig for at Stavanger er universelt utformet innen 2029. Tiltakene som blir foreslått i temaplanen er varierte i innhold og omfang. Det koordinerende ansvaret for arbeidet ligger til tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging.

Gjennomføring av tiltakene vil kreve prioritering og finansiering gjennom årlige budsjettprosesser og arbeidsplaner i perioden frem mot 2029.

Vitsetegning der en mann har ramla i en busk og sier: "Kan någen gje meg ei hånd her?". Et rådyr og en fugl svarer: "Me har ikke hender her".
Illustrasjon: Egil Bjørøen

Innledning

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha mulighet til å delta.

Å gjøre samfunnet mer tilgjengelig fremmer selvstendighet og aktiv deltakelse gjennom hele livet. Universell utforming er derfor strategisk viktig og samfunnsøkonomisk nyttig. Universell utforming bidrar, i et folkehelseperspektiv, til beskyttelse mot helsetrusler og til en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Stavanger kommune har i kommunedelplan for universell utforming 2014 – 2029 mål om at Stavanger skal være universelt utformet innen 2029. Det krever at kommunen arbeider systematisk på tvers av tjenesteområder, og sammen med innbyggere, næringsliv og andre.

Siden kommunedelplanen ble vedtatt har bevisstheten rundt universell utforming blitt stadig sterkere i samfunnet både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. For å oppdatere og konkretisere arbeidet frem mot 2029, avløses planen av en oppdatert temaplan med tiltak (jf. nytt plansystem), som synliggjør og systematiserer kommunens helhetlige arbeid med universell utforming.

Hovedmålene i temaplanen er utledet fra regjeringens handlingsplan og FNs bærekraftsmål, og er som følger:

 1. Stavanger kommune skal bidra til et bærekraftig, barrierefritt og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser.
 2. Stavanger kommune skal oppfylle FNs bærekraftmål og forpliktelsene i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 3. Kommunens digitale løsninger skal følge prinsipper for klarspråk og universell utforming, slik at innholdet blir tilgjengelig for alle.

Hovedmålene følger opp og bygger videre på kommunedelplanen fra 2014, og i temaplanen foreslås det tiltak innenfor fire innsatsområder. Tiltakene knyttet til de ulike innsatsområdene er varierte i innhold og omfang, og viser bredden av kommunens helhetlige arbeid med universell utforming.

Bakgrunn og føringer

I FNs bærekraftsmål er det et sentralt prinsipp at ingen skal stå utenfor. Universell utforming er en viktig forutsetning for å etterleve forpliktelsene i CRPD, likestillings- og diskrimineringsloven, og for å oppfylle bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene peker på at samfunn, politikk og utdanning skal være inkluderende. En del av delmålene under bærekraftsmålene har betydning for utviklingen av universell utforming. Særlig bærekraftsmål 3, 11, 16 og 17 er aktuelle for Stavanger kommunes arbeid med universell utforming.

Det er et gjennomgående prinsipp i mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn å bygge ned fysiske barrierer i boliger, transportinfrastruktur og omgivelser. Et annet grunnprinsipp er involvering og medvirkning. Delmål 11.3 handler blant annet om å styrke muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning.

Dette er også sentralt i bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner der delmål 16.b) handler om å fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling. Mål 3 om god helse og livskvalitet – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder skal sikre tilrettelagt informasjon og god tilgang til tjenester.

For å bidra til et universelt utformet samfunn der flest mulig kan delta, kreves det samarbeid og innsats fra alle involverte aktører – offentlige myndigheter, planleggere, prosjekterende og utførende, i tråd med bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene.

I Norge er universell utforming regulert i nærmere 80 lover og forskrifter. Universell utforming av bygninger, uterom, kollektivtrafikk, tjenester og IKT- systemer tilrettelegger for deltakelse i samfunnet.  

Regjeringens handlingsplan

I august 2021 la Regjeringen fram en handlingsplan om «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge 2021- 2025». De prioriterte områdene er transport, samfunns- og arealplanlegging, bygninger, boliger og anlegg, digitalisering, utdanning, arbeid, design og innovasjon, offentlige anskaffelser, standarder og indikatorer og språk og demokratisk infrastruktur.

Planen tydeliggjør regjeringens forventninger til kommuner og universell utforming, og trekker blant annet frem at kommuner gjennom planlegging skal:

 • Bidra aktivt til å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og til å utjevne sosiale forskjeller gjennom planlegging.
 • Legge universell utforming til grunn i planleggingen av omgivelser og bebyggelse, at de ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen, og at kommuner har en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennlige kommuner.

Legge til rette for likeverdig deltakelse i samfunnet for alle innbyggere, uavhengig av funksjonsevne og livssituasjon. En viktig suksessfaktor for dette er at tjenester som tilbys, er universelt utformet. En annen suksessfaktor er at det offentliges kommunikasjon og samhandling med brukerne skal skje på et klart og godt språk.

Regionale oppgaver

Fylkeskommunene skal se til at prinsippet om universell utforming følges opp i kommuneplaner og reguleringsplaner, og Rogaland fylkeskommune har også en fylkesdelplan for universell utforming

Fylkeskommunen har ansvar for fylkeskommunale bygg, fylkesveier og kollektivtilbud i Stavanger kommune. Temaplan for universell utforming tar ikke for seg de fylkeskommunale ansvarsområdene.   

Stavanger kommunes egne planer og strategier

Kommuneplanen har «gode hverdagsliv» som en av tre hovedsatsinger frem til 2034. Blant målene er driftige nærmiljø med aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet. Universell utforming skal sikre at innbyggerne kan leve aktive liv i sitt nærmiljø, og i hele kommunen.

Universell utforming har betydning for dagliglivet til alle innbyggere, både som brukere av transport, boliger og kommunikasjon. Alle innbyggere vil ha nytte av universelt utformede tjenester i livene sine.

Aldersvennlig samfunn er et av satsingsområdene i Stavanger kommunes arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet. I Stavanger, og landet ellers, blir det stadig flere eldre. Mange er ressurssterke og ønsker å delta aktivt i samfunnet. Det krever at kommunene legger til rette for det. Universell utforming er en viktig forutsetning for et aldersvennlig lokalsamfunn. Stavanger kommune er med i KS sitt nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn.

Vitsetegning med to unge menn som er ute seint på kvelden. Han ene tar bilde av nordlyset og sier: "Wow! Nordlys! Her, i Kvernavigå!" Han andre har ramla og slått hodet sitt, han sier: "Ser bare stjerner eg...."

Hva er universell utforming?

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av samfunnet, og har som mål at produkter, omgivelser og tjenester skal kunne brukes av alle mennesker. Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle. Stavanger kommune legger FN-konvensjonen for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) sin definisjon av universell utforming til grunn:

 • Med «universell utforming» menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. «Universell utforming» skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.

En universelt utformet tjeneste omhandler tjenestens fysiske rammer, teknologi tilknyttet tjenesten, samt at de som utøver personlige tjenester har nødvendig kompetanse. Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 andre ledd definerer universell utforming slik:

 • Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Begge definisjonene av universell utforming er gjeldende for Stavanger kommunes tjenesteområder og virksomheter. Som utgangspunkt skal man velge det handlingsalternativet som i størst grad oppfyller målsettingene i CRPD.

Dersom et menneske forhindres i å delta i samfunnslivet, er det mangler i samfunnet, ikke hos det enkelte menneske. Graden av universell utforming i kommunen gjenspeiler derfor hvor gode vi er til å inkludere alle innbyggere i Stavanger.

Universell utforming i Stavanger

Stavanger kommune har siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2014 arbeidet systematisk med universell utforming. Arbeidet har konsentrert seg om å øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming blant kommunens ansatte. Kommunen har i en årrekke satset på klarspråk, språkprofil og tilgjengelighet på nettløsninger.

Kommunen har arrangert inspirasjonssamlinger for ansatte på tvers av tjenesteområder, og opprettet en egen arbeidsgruppe som arbeider med bevisstgjøring og kompetanseheving knyttet til enkeltprosjekter og i planarbeid. Arbeidsgruppen gir også innspill til høringer i reguleringssaker og bidrar inn i faglige nettverk, prosjekter og grupper på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Stavanger kommune har utviklet gode, universelt utformede bygg og uteområder, og antallet har merkbart økt gjennom de siste årene. Kommunen har også gjennomført en kartlegging av UU- standarden på alle de tilrettelagte hverdagsturene i Stavanger kommune. Dette førte til en rekke forbedringspunkter for det videre arbeidet med å sikre at uteområdene i kommunen er tilgjengelige for flest mulig.

Universell utforming er en forutsetning for en aldersvennlig by. Vi lever lengre, og frem mot 2040 får Stavanger om lag 12000 flere innbyggere over 67 år. Mer av livet skal leves i eget hjem, og utviklingen medfører at boliger til eldre, deriblant også personer med kognitiv svikt og demens, må være tilgjengelige og tilrettelagte for endringer i funksjonsnivå.

En aldrende befolkning har også et særskilt behov for universelt utformede transporttilbud og gangforbindelser, men byrom må gi mulighet for aktivitet, deltakelse og hvile for alle innbyggere. Kommunens tjenester, produkter og teknologi må også være tilgjengelig for alle, og tiltak rettet mot økt digital deltakelse og kompetanse er nødvendig for inkludering av alle i samfunnet.

Dame kommer trillende i rullestol, men dørterskelen inn til huset er altfor høy.

Innsatsområder og tiltak

Velfungerende og funksjonelle omgivelser er viktige for alle, og er med på å skape gode lokalmiljøer og samfunn. De prioriterte innsatsområdene i temaplanen er i stor grad videreført fra kommunedelplanen fra 2014. Men i tråd med samfunnsutviklingen og endrede krav og føringer har det vært behov for å legge større vekt på teknologi knyttet til universell utforming.

I dag pågår mye av informasjonsformidlingen og dialogen med innbyggerne digitalt. Det har ført til en stor framvekst av digitale løsninger og kommunikasjonsverktøy. Det kan føre til at enkelte finner det vanskelig å manøvrere og holde seg trygge og oppdaterte i en stadig mer digital verden.

Kommunen må utarbeide gode løsninger og tjenester på tvers av fagmiljøer og sektorer, og i dialog med innbyggerne. De fire foreslåtte innsatsområdene er sektorovergripende og krever en helhetlig tilnærming og samarbeidet. Innsatsområdene er:

 1. Tjenester, informasjon og kommunikasjonsteknologi
 2. Skaffe og formidle kunnskap
 3. Planlegging og oppgradering av bygg/anlegg
 4. Planlegging og oppgradering av uteområder

Tiltakene knyttet til de fire innsatsområdene er varierte i innhold og omfang.

Tjenester, informasjon og kommunikasjonsteknologi

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Flere og flere offentlige tjenester utføres via internettløsninger, hvor den enkelte innbygger selv må oppsøke informasjon eller søke om barnehageplass, bestille ny søppeldunk, kontakte politikere, avtale time til vaksine, finne valgkort eller betale kommunale avgifter. Dette stiller krav til utforming av slike løsninger for å sikre at alle er i stand til å bruke dem, og delta aktivt og selvstendig. Kort sagt skal alle kommunens løsninger – enten de er digitale eller analoge – kunne brukes av alle. 

De siste årene har det også blitt stilt strengere krav til universelt utformede digitale løsninger. I Norge er det fastsatt regler om hvordan nettsider, apper og digitale læringsplattformer skal være universelt utformet. Dette er nedfelt i forskrift for universell utforming av IKT-løsninger. I tillegg ble et nytt EU direktiv om webtilgjengelighet om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner vedtatt innført som en del av norsk rett. Offentlig sektor i Norge er pliktet å følge de nye EU-kravene fra 1. februar 2023 gjennom såkalte tilgjengelighetserklæringer. Stavanger kommune har levert tilgjengelighetserklæringer for en rekke nettløsninger.

Innbyggernes kompetanse og behov endrer seg

Innbyggere som ikke er i stand til å benytte seg av digitale løsninger, må ivaretas ved at alternativer til digitale tjenester er tilgjengelig. I dag kan innbyggere ta kontakt med kommunen gjennom digitale løsninger, telefon og ved oppmøte fysisk hos innbyggerservice i Stavanger sentrum, ved Judaberg og Vikevåg i kommunens åpningstider. Dette sikrer at innbyggerne har flere alternativer når de trenger å snakke med kommunen.

Samtidig er det slik at bruk av telefon, epost og fysisk oppmøte har hatt en jevn nedgang de siste ti årene, mens besøket på de digitale løsningene knyttet til nettsidene har blitt tredoblet. Innbyggerne setter stadig mer pris på gode selvbetjeningsløsninger.

For å sikre at ingen faller utenfor ble det i 2023 etablert tilbud om datahjelp i alle kommunedeler i Stavanger kommune. De som ønsker, kan her få hjelp til å øke sin digitale kompetanse ved å oppsøke et lokalt tilbud. Datahjelp arrangeres i regi av kommunen og frivillige, og er ment som et tilbud for dem som ønsker å lære seg enkle digitale verktøy i hverdagen.

I 2022 vedtok Stavanger kommune sin egen digitaliseringsstrategi. I strategien løftes det blant annet frem at kommunen skal ha «effektive og brukerorienterte tjenester», og at kommunen skal:

«legge til rette for økende grad av selvbetjening og automatisering.»

Hvis kommunen skal klare å være universelt utformet innen 2029, og også satse på selvbetjeningsløsninger og automatiserte løsninger, blir det helt sentralt at disse blir universelt utformet.

Klarspråk

Klarspråk er viktig for demokratiet. Når folk skjønner hva de skal mene noe om, mener de gjerne noe. Slik bidrar klart språk til medborgerskap og deltakelse i demokratiet. Klart og godt språk er også sentralt i arbeidet med sammenheng i tjenester, og når innbyggere i kommunen forstår hva kommunen prøver å kommunisere, har de større muligheter til å ivareta rettighetene sine og vil få økt tillit til kommunen. Stavanger kommune skal kommunisere klart og forståelig. Vi skal følge kravene om et språk som er klart, presist og tilpasset mottakeren. Kommunen har flere ganger høstet lovord og priser for klarspråkarbeidet, og klarspråk er et svært viktig område innen universell utforming. Arbeidet med språkprofil og ny språkbruksplan vil styrke dette.

Visuell profil

Vi har en felles visuell profil for kommunen med logo, farger, skrifttype og bildestil. Med denne profilen har vi felles prinsipper for hvordan vi skal skrive så folk forstår informasjonen de får fra kommunen. Disse prinsippene skal også følge i den digitale utviklingen. Det hjelper lite at digitale løsninger kommer på plass hvis språket ikke hjelper leserne til å bruke dem på en god måte. Språk, design og brukernes behov må spille sammen.

Tiltak for tjenester, informasjon og kommunikasjonsteknologi

Tema

Tiltak - beskrivelse

Hovedansvar/frist

Klarspråk i kommunen

Videreføre opplæring i klarspråk for ansatte i kommunen.

 

Tjenesteområde: Innbygger og samfunnskontakt.

 

Frist: Løpende i planperioden, med årlige kurs.    

Universell utforming på kommunens digitale flater

Kommunens digitale løsninger skal kunne brukes av alle.

Alle relevante systemer skal ha tilgjengelighetserklæring.

 

Tjenesteområde: Innbygger og samfunnskontakt og Innovasjon og støttetjenester.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Informasjon til innbyggerne

Synliggjøre status for universell utforming på kommunale bygg på kommunens digitale flater.

Tjenesteområde: Innbygger- og samfunnskontakt og Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Informasjon til innbyggerne

Synliggjøre status for universell utforming på 52 hverdagsturer og tilsvarende på kommunens digitale flater.

Tjenesteområde: Innbygger- og samfunnskontakt og Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Visuell profil

Følge opp at Stavangers visuelle profil benyttes. Tydeliggjøre sammenhengen dette har for universell utforming og inkludering av alle.

Tjenesteområde: Innbygger og samfunnskontakt.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Anskaffelser

Alle nye digitale verktøy skal tilfredsstille alle relevante krav til universell utforming.

Alle nye digitale verktøy skal brukertestes før innkjøp.

Tjenesteområde: Innovasjon og støttetjenester og Innbygger og samfunnskontakt.

 

Frist: Løpende i planperioden.

 

Skaffe og formidle kunnskap

Stavanger kommune har over flere år arbeidet systematisk for å sikre både økt kompetanse og bevissthet knyttet til universell utforming blant ansatte. Arbeidet har man i stor grad lykkes med, og er noe som kommunen ser stor verdi av å fortsette med.

Kunnskapen om universell utforming varierer mellom enkeltansatte og mellom de ulike fagmiljøene i kommunen. Mange må i det daglige forholde seg til arbeidsoppgaver som påvirker kommunens arbeid med universell utforming, og alle kommunens tjenesteområder arbeider med universell utforming gjennom ulike systemer, prosjekter og tjenester.

Det interne arbeidet med å skaffe og formidle kunnskap om universell utforming må derfor fortsette. Det forslås også å legge inn insentiver for at flere ansatte i kommunen øker sin kompetanse på universell utforming gjennom interne stipendordninger. I tillegg kan de ulike tjenesteområdene selv også gjennomføre egne vurderinger av kompetansebehov i forbindelse med nyansettelser, slik at de ivaretar behovene for kunnskap om universell utforming.

Tiltak for å skaffe og formidle kunnskap

Tema

Tiltak - beskrivelse

Hovedansvar/frist

Tverrfaglig arbeidsgruppe

Videreføre arbeidet i den tverrfaglige arbeidsgruppen for universell utforming i Stavanger kommune

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging.

 

Frist: Flere møter hvert år i planperioden.  

Inspirasjonssamlinger om universell utforming internt i Stavanger kommune.

Arrangere halvårlige inspirasjonssamlinger for ansatte i kommunen, på tvers av tjenesteområdene.

 

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging.

 

Frist: To ganger i året i hele planperioden.  

Kompetanseheving blant ansatte i kommunen.

Legge til rette for at ansatte i kommunen kan få opplæring og videreutdanning innenfor universell utforming

Tjenesteområde: Økonomi og organisasjon.

 

Frist: 2023

Sikre kompetanse

Det gjennomføres en behovskartlegging knyttet til universell utforming i forbindelse med nyansettelser i relevante stillinger.

Tjenesteområde: Alle

 

Frist: Løpende i planperioden.

 

Planlegging og oppgradering av bygg/anlegg

Universell utforming er et gjennomgående tema i plan- og bygningsloven. Det er et grunnleggende premiss i planleggingen at alle skal få lik mulighet til å delta i samfunnet. I formålsparagrafen står det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. 

I lovens plandel er det særlig kapitlene MedvirkningKommunal planstrategiKommuneplan, og Reguleringsplan som er de mest aktuelle for å sikre universell utforming i planleggingen. Stavanger kommune har ansvaret for at nasjonale mål om universell utforming blir fulgt opp i kommunale planprosesser og fysisk planlegging.  

Tjenesteområdet, By- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune, har den administrative oppfølgingsmyndigheten for plan- og byggesaksbehandling etter plan– og bygningsloven. På samme måte som plan- og bygningsloven, har likestillings- og diskrimineringsloven også lovfestet i formålsparagrafen å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.

Universell utforming skal ivaretas i kommunens prosesser for planlegging og byutvikling. Dette gjøres gjennom saksbehandling av detaljplaner, byggetiltak og gjennomføring av tilsyn med bygg og anlegg. Krav til universell utforming og anbefalinger til omgivelsers fysiske utforming finnes i forskrifter, veiledninger og håndbøker. Førende dokumenter som gir de viktigste kravene og anbefalingene om universell utforming av bygg, anlegg og utearealer, er byggeteknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven. Minimumskravene i gjeldende TEK til Plan og bygningsloven krever at det stilles funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, deriblant krav for å sikre hensynet til universell utforming i plansaker.

I byggesaker kan det derimot ikke stilles strengere krav til universell utforming enn de minimumskravene som kommer frem av gjeldende TEK. Dette er et dilemma, da ikke alt som er i tråd med byggetekniske minimumskrav er brukervennlig for alle. Ofte har en tilnærming som baseres på minimumskrav ført til mindre gode løsninger. For eksempel kan vanlig brostein og annen gate- og torgbelegning gi utfordringer for personer i rullestol, med rullator og personer med nedsatt syn.

Stavanger kommune vil i en del av sine egne bygg stille strengere krav til universell utforming enn i gjeldende TEK. Denne typen krav vil bli konkretisert i anbudspapirene som legges til grunn for evaluering av anbydere, for eksempel vil Stavanger kommune i byggeprosjekt knyttet til barnehager og barneskoler holde på kravet om to rekkverkshøyder.

Der det er åpent for tolkning skal det vurderes krav til utførelse av løsninger som i størst mulig grad ivaretar behov i tråd med CRPD og Stavanger kommunes egen temaplan for universell utforming.

Kommunens leie av eiendom

Stavanger kommune leier eiendommer, både for midlertidig og permanent bruk. Universell utforming og god tilrettelegging for ulike brukergrupper må brukes som et kriterium og virkemiddel ved leie av eiendom. Det bør være en målsetning ved leie at eiendommene er gjennomgått slik at man ved inngåelse av leieforhold kjenner til graden av tilgjengelighet, og dermed kan stille krav til universell utforming og tilgjengelighet. På lik linje skal dette være ivaretatt i de tilfeller hvor Stavanger kommune leier ut til andre.

Universell utforming i private virksomheter

Krav til universell utforming må ivaretas, ikke bare i kommunal sektor, men også i privat sektor for å sikre universell utforming for alle. Dette gjelder spesielt innen boligbygging. Siden Stavanger i årene som kommer vil ha en økende eldre befolkning blir det enda viktigere å sikre gode boliger, som stimulerer til at folk kan bo lenger i eget hjem.

Private aktører innen bygg og anlegg, samt privat næringsdrivende, har en betydelig rolle i arbeidet med å gjøre Stavanger mer universelt utformet. Det gjelder både nybygg og eksisterende bebyggelse, så langt det er mulig. Det gjelder besøkssteder, overnattingssteder, informasjonssteder, service- og spisesteder, dagligvarehandel, butikker og annen privat næringsvirksomhet. Private aktører må øke kompetansen knyttet til universell utforming og brukernes behov. Hvordan ivareta målsetninger knyttet til universell utforming må implementeres i prosesser slik at utvikling, utbygging, bruksendring, daglig virksomhet og så videre, etterlever krav om CRPD, likestillings- og diskrimineringsloven, plan og bygningsloven og andre relevante lovverk som beskriver universell utforming.

En viktig del av kommunens arbeid med universell utforming knyttet til private virksomheter blir å stille krav, følge opp, veilede og inspirere, og tiltakene som foreslås i temaplanen skal sikre at dette blir gjennomført.

Tiltak for planlegging og oppgradering av bygg/anlegg

Tema

Tiltak - beskrivelse

Hovedansvar/frist

Plan og byggesaker – håndheving av UU-krav

Hensynet til universell utforming skal vektlegges i alle plan- og byggesaker.

 

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging i samarbeid med Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Plan og byggesaker – håndheving av UU-krav

Det skal vurderes hvordan ivaretagelsen av krav til universell utforming i alle plan- og byggesaksprosesser gjøres på en best mulig måte.

I tillegg skal det sikres at universell utformede tiltak er ivaretatt i prosjekteringsanvisningene.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging i samarbeid med Bymiljø og utbygging.

 

Frist: 2024

Plansaker – materialvalg og fremkommelighet

I plansaker skal det sikres at det benyttes materialer som ikke vanskeliggjør fremkommeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Dispensasjon

Som hovedregel skal det ikke gis dispensasjon fra krav om universell utforming. Før det blir gitt dispensasjon fra krav om universell utforming må det dokumenteres at andre mulige løsninger er forsøkt

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Tilsyn – andel

Øke andelen tilsyn i tidlig fase med fokus på universell utforming.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Stavanger kommunes eksisterende eiendommer der universell utforming ikke er kartlagt.

Kartlegge behov for universell utforming på gjenstående eiendommer for å få oversikt over omfang, kostnadsestimat og planlegging av fremdrift. Skoler og barnehager vil bli prioritert.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging.

 

Frist: 2025

Forventninger til universell utforming i nybygg/renovering av bygg/møblering

Videreutvikle notat om forventinger til UU til nybygg/ renovering av bygg/ møblering

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Stimulere til bedre tilgjengelighet i næringsarealer i sentrum

Vurdere å opprette en tilskuddsordning eller årlig pris til næringsdrivende i sentrum som gjennomfører tiltak for å sikre universell utforming i sine lokaler.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging og By- og samfunnsplanlegging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Der kommunen leier annen eiendom

Ved inngåelse av leiekontrakt, der kommunen leier av privat virksomhet, må tiltak til universell utforming vurderes. Det må etableres prosedyrer knyttet til hvordan det håndteres.

Alle tjenesteområder og virksomheter.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Stavanger kommunes eksisterende bygg hvor universell utforming er kartlagt

Igangsette systematisk oppgradering av kartlagte eiendommer knyttet til universell utforming. Følge opp utført kartlegging og gjennomføre tiltak som lukker avvik og gjør eiendommene universelt utformet. Det må årlig settes av midler slik at planlagte og nødvendige arbeider kan utføres og dokumenteres.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Ordinært vedlikehold og drift

Tiltak for universell utforming skal ivaretas i ordinært vedlikehold og drift av eiendommene. Universell utforming skal implementeres i vedlikeholdsplanlegging.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Dame er ute og går tur i mørket, og blir livredd når hun ser to kuer med lysende øyne. Den ene kuen sier: "Daaakar. Møøøørkredde hu." Den andre sier: "Nå må de fehåvenqe få opplyst denne stien snart."

Planlegging og oppgradering av utearealer

Uteområder som er universelt utformet kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne, har mulighet til å delta på en likestilt måte. Stavanger kommune forholder seg til gjeldende lover og regler knyttet til prosjekter, forvaltninger og forbedringer, og skal sikre at alle innbyggerne kan komme lett dit og oppholde seg i uteområder i sitt nærmiljø.

Kommunens arbeid i uteområdene skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Det omfatter blant annet uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur og natur- og friluftsområder. I tillegg er universell utforming et viktig grep tilknyttet utviklingen av større områder for grønnstruktur, utviklingen av Stavanger sentrum og ulike planer og strategier for å sikre at alle innbyggere kan ferdes og oppholde seg i alle deler av kommunen.

En viktig del av arbeidet med grønnstrukturen i kommunen blir å kartlegge nærmiljøene sine uteområder og sikre at det er universelt utformede uteområder i alle nærmiljø. I tillegg blir det viktig å ha fokus på områder der mange ferdes, for å sikre at flest mulig av innbyggerne kan dra nytte og glede av de uteområdene og ferdselsårene som kommunen har.

For at det skal være mulig å utvikle gode uteområder, som er universelt utformet, er det viktig at man allerede i planprosesser sikrer nok avsatt areal til å skape gode universelle uteområder. I tillegg kan det ofte være flere motstridende interesser i samme prosjekt knyttet til uteområder. Skal for eksempel alle aktuelle brukergrupper ivaretas i utviklingen av en lekeplass, eller skal noen grupper få prioritet? Dette er noe som kommunen ser at det er behov for å avklare.

Opplevd trygghet og sikkerhet

En rekke faktorer kan føre til at et område oppleves som universelt utformet eller ikke for innbyggere. Tilrettelagte gangveier, belysning og benker i uteområder er slike faktorer. Opplevd trygghet kan være en annen. I dag er det mange elementer som kan påvirke innbyggernes trygghetsfølelse når de ferdes i utearealer i Stavanger.

Det kan være visuelle og fysiske hindringer, mangel på belysning eller på oversiktlighet, støy, omdømme til området, bebyggelse og vegetasjon. Det kan være mangel på naturlig ledelinjer, bevegelsesmønster som er vanskelig å forstå, eller er i konflikt mellom ulike typer brukere, for eksempel gående og bilister. I arbeidet med universell utforming blir det derfor viktig for kommunen å kjenne til hva innbyggerne mener skaper utrygghet når de ferdes i utearealer i kommunen. Derfor ønsker kommunen å kartlegge opplevd trygghet i Stavanger sentrum. Svarene fra innbyggerne vil gi kommunen verdifull innsikt i det videre arbeidet med universell utforming og bidra som en del av datagrunnlaget for den kommende strategien for kriminalitetsforebygging som skal ferdigstilles i 2024.

Tiltak for planlegging og oppgradering av utearealer

Tema

Tiltak - beskrivelse

Hovedansvar/frist

Tilstand på grønnstruktur

Kartlegge universell utformet tilstand for grønnstruktur i Stavanger kommune.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging.

 

Frist: Løpende i planperioden.

Trygghet i offentlige områder i Stavanger sentrum.

Kartlegge opplevd trygghet i de offentlige områdene i Stavanger sentrum.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging og Bymiljø og utbygging.

 

Frist: 2023.

Forventninger til universell utforming i uteområder og til utemøblering.

Utarbeide et notat om forventinger til universell utforming for uteområder og utemøblering til bruk til utforming av offentlige uteområder. Dette notatet skal inkluderes i anbudsfase.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging.

 

Frist: 2024

Offentlige uteområder

Utarbeide en veileder til bruk i forbindelse med utformingen av offentlige uteområder der veilederen sier noe om hvilke type uteområder skal tilpasses ulike brukergrupper, og hvor stor grad av det planlagte uteområde som skal være  universelt utformet. Veilederen skal også si noe om hvilke avvik som eventuelt er tillatt.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging og Bymiljø og utbygging

 

Frist: 2024

Offentlige uteområder

Sikre at det avsettes nok areal til universelt utformet uteområder i reguleringssaker.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging

 

Frist: Løpende i planperioden.

Offentlige uteområder

Ved nyetablering og oppgradering av offentlige uteområder, skal det være et ufravikelig krav om universelt utformede løsninger. Ved «avvik» skal det tas en vurdering av mulige tiltak for å minimalisere avviket.

Tjenesteområde: By- og samfunnsplanlegging og Bymiljø og utbygging

 

Frist: Løpende i planperioden.

Tilgjengelighet på arrangement

Sikre at universell utforming ivaretas i den planlagte revideringen av Arrangementshåndboken for Stavanger kommune.

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging og

By og samfunnsplanlegging

 

Frist: 2024

Flere universelt utformede offentlige toaletter i Stavanger kommune

Basert på kartleggingen av toaletter i offentlige friområder som ikke er universelt utformet, skal det lages en plan for oppgradering av disse. Det skal også bygges fem nye universelt utformede toaletter i Lundsneset (2stk), Trollskogen, Kvitavika på Finnøy og Store Stokkavatnet sørøst. 

Tjenesteområde: Bymiljø og utbygging

Frist: 2029

Oppfølging av temaplan

Planen er blitt til gjennom samarbeid på tvers av fag- og tjenesteområder, og skal være førende for arbeidet med universell utforming i hele organisasjonen.

Gjennomføring av tiltakene vil kreve prioritet og finansiering av tiltak frem mot 2029. Finansieringsbehov for tiltak innen universell utforming avklares i årlige budsjettprosesser i kommunen.

By- og samfunnsplanlegging koordinerer oppfølging av temaplanen, samt sektorovergripende tiltak.

 

Lenker og litteratur

Agenda 2030. FNs bærekraftsmål www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025) 
www.regjeringen.no/ no/dokumenter/barekraft-og-like-muligheter-et-universelt-utformet-norge/id2867676/

CRPD- veiledning til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2021 ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/crpd/

FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2013 www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

FN- konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

Hefter og veiledere om universell utforming fra Kommunens sentralforbund (KS) /www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/nye-hefter-om-universell-utforming/

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. Helse- og omsorgsdepartementet 2017.www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) Alle trenger et trygt hjem. Kommunal og moderniseringsdepartementet 2020 www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf

 

Kontaktperson

Stian Fantoft Alvestad

Rådgiver i universell utforming og aldersvennlig samfunn

Telefon:
51 50 70 80
E-post:
stian.fantoft.alvestad@stavanger.kommune.no