Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruk og havbruk i Stavanger kommune
 4. Tilskudds- og erstatningsordninger i jordbruket

Tilskudds- og erstatningsordninger i jordbruket

Information in other languages

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om.

Finn mer informasjon, og les mer om hvordan du søker på søknad om produksjonstilskudd.

Tilskudd til regionale miljøtiltak

Tilskudd til regionale miljøprogram er hjemlet i Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Rogaland

Alle landbruksforetak som er berettiget til å motta produksjonstilskudd, kan søke regionalt miljøtilskudd.

Tilskuddsordningen er etablert for å opprettholde kulturlandskapet og forhindre forurensning fra landbruket. Tiltakene og satser blir bestemt ut fra hva Statsforvalteren i Rogaland ser på som de største miljøutfordringene i fylket. Satsene justeres årlig.

Søknadsfrist er 15. oktober.

Søknaden behandles av kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Tilskudd til tiltak i UKL-område, Rennesøy

Stavanger kommune utlyser tilskuddsmidler til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket på Rennesøy.

Jfr. Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Søknadsfrist er 8. mai 2022

Mer informasjon og søknadsskjema på denne nettsiden

Skal du søke om samtykke til inngrep i kulturlanskap, må du bruke dette søknadsskjemaet

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering er fastsatt i Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal kan søke tilskudd til drenering. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Søknadene behandles fortløpende.

Hos Statsforvalteren i Agder finnes mer informasjon, og skjema for dreneringsplan. 

Informasjon om tilskudd til drenering finnes også hos Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) er hjemlet i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket. Kommunen har fått tildelt midlar for 2022.

Du søker digitalt fra landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Ordningen skal motivere aktive bønder til å ta vare på det biologiske mangfoldet, kulturlandskapet og hindre forurensing. 

Søknadsfrist 1. mars og 15. august.

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Utvalgt kulturlandskap (UKL) på Rennesøy
 • Skjøtselstiltak for biologisk mangfold og kulturlandskap
 • fangdammer/renseparkar og rensing av disse
 • oppsamling og resirkulering av gjødselvann i veksthus
 • hydrotekniske tiltak og erosjonssikring
 • åpne lukkede bekker
 • tak på gjødselslager
 • andre tiltak mot forurensning
 • fjerning av piggtråd
 • restaurering av verneverdige bygninger
 • turstier
 • planlegging av tiltak m.m. 

SMIL-strategi for Stavanger kommune