PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Paradis

Paradis-planen

KORT FORTALT

 • Paradis-planen legger til rette for et klimanøytralt sentrumsområde med bl.a. 500 boliger, ca. 85.000 kvadratmeter næring og tre nye parker.
 • Planen ble vedtatt av kommunestyret 25. september 2023, med noen endringer i parkeringsnormen.

Information in other languages

Tre illustrasjoner av hvordan Paradis kan se ut i framtiden, med ny bebyggelse langs Hillevågsvatnet.

Nå er planen vedtatt

Endelig planforslag var til behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 24. august, og deretter i kommunestyret 25. september

Her er plandokumentene

Her kan du laste ned plandokumentene som gikk til sluttbehandling

Illustrasjoner til nedlasting (laget av 3RW arkitekter)

Kart som viser planområdet

Hva handler Paradis-planen om?

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av sentrum. 

Paradis-planen tilrettelegger for et nytt sentrumsnært gå- og sykkelvennlig byområde med både boliger, arbeidsplasser og grøntområder. Det nye som skal bygges er godt tilpasset trehusbebyggelsen på Storhaug og Våland, og kobler Stavanger sentrum tettere sammen med de bynære områdene med nye og forbedrede gang- og sykkelforbindelser.

Planen har et høyt ambisjonsnivå innenfor temaer som klima og miljø, bomiljø og stedstilpasning, og visjonen «et klimanøytralt Paradis – tett på hverdagen, tett på fjorden og tett på historien» vil være en viktig ledestjerne i den videre utviklingen av området.

Planen skal:

 • legge grunnlag for et klimanøytralt Paradis med klimasmarte plangrep og redusert forbruk av ressurser 
 • bygge opp under Stavanger sentrum som et sterkt og attraktivt regionsenter
 • sikre forutsigbare rammer for realisering av et stort utbyggingspotensial med boliger og næring sentralt i byen og tett på høyverdig kollektivtilbud
 • tilrettelegge for gode, bilfrie nabolag
 • bevare og tilføre grønne verdier for naturmangfold og rekreasjon, med bedre tilgang til sjøen
 • knytte sammen bydeler og tilføre nye gang- og sykkelforbindelser
 • sikre alle tilgang til bil gjennom delebilkonsepter
 • bevare og bygge videre på kulturmiljø og sikre en stedstilpasset bebyggelse

Les mer om dette i saksfremlegget

Gateløp langs jernbanen
Visualisering av mulig gateløp i Paradisveien. Ill.: 3RW Arkitekter

Hva er justert etter vedtaket i kommunestyret?

Endringer som følge av vedtak i kommunestyret er beskrevet i dette notatet. Det dreier seg om økt parkering for bolig- og næringsbebyggelsen, og presiseringer om planens klimamål.

Illustrasjon av mulig framtidig bebyggelse og promenade langs Hillevågsvatnet.
Visualisering av mulig framtidig bebyggelse og promenade langs Hillevågsvatnet.

Tidslinje for planarbeidet

Oppstart av planarbeidet høsten 2020. Innsiktfase og innledende medvirkningsrunder. Utarbeidelse av planprogram, som er selve "oppskriften" på hva planen skal inneholde.

Mars 2021: Politisk behandling av utkast til planprogram, og varsel om planoppstart. Utkastet til planprogram var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 

Fase 1: Høring av planprogram med utvidet medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 30. september 2021.

Høsten 2021 hadde vi bl.a. framtidsverksted om framtidens bo- og arbeidsmarked  og om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket

Våren 2022 var det bl.a. et såkalt parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet.

Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober. Her kan du lese saken

Planforslaget er på høring fra 18. november 2022 til 6. januar 2023. Da kan du si din mening!

Etter at planforslaget har vært på høring, går vi gjennom merknadene som er kommet inn, og bearbeider planforslaget vinter/vår 2022–2023.

Endelig planforslag var til behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 24. august, og deretter i kommunestyret 25. september 2023.

 

1. Innledende fase

Oppstart av planarbeidet høsten 2020. Innsiktfase og innledende medvirkningsrunder. Utarbeidelse av planprogram, som er selve "oppskriften" på hva planen skal inneholde.

Mars 2021: Politisk behandling av utkast til planprogram, og varsel om planoppstart. Utkastet til planprogram var på høring våren 2021, og ble vedtatt 30. september 2021. 

2. Planprogrammet på høring

Fase 1: Høring av planprogram med utvidet medvirkning. Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 30. september 2021.

3. Vi lager planforslaget

Høsten 2021 hadde vi bl.a. framtidsverksted om framtidens bo- og arbeidsmarked  og om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket

Våren 2022 var det bl.a. et såkalt parallelloppdrag der tre team laget framtidsbilder for planområdet.

Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 6. oktober. Her kan du lese saken

4. Planforslaget på høring

Planforslaget er på høring fra 18. november 2022 til 6. januar 2023. Da kan du si din mening!

5. Bearbeiding av planforslaget

Etter at planforslaget har vært på høring, går vi gjennom merknadene som er kommet inn, og bearbeider planforslaget vinter/vår 2022–2023.

6. Endelig vedtak

Endelig planforslag var til behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 24. august, og deretter i kommunestyret 25. september 2023.

 

 

Prosessen fram til nå

Kontaktinformasjon

Ingrid Eileraas

Ingrid Eileraas

Prosjektleder, områdereguleringen i Paradis
Avdeling for byutvikling

Mobil:
467 86 833
Telefon:
51 50 70 91
E-post:
paradisplanen@stavanger.kommune.no
Ida Andreassen

Ida Andreassen

Prosjektleder Våland sør
Avdeling for byutvikling

Mobil:
951 19 736
Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no