PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Kvalitet i barnehagen
 5. Klage på barnehage

Bekymring og klage på barnehagetilbudet

Kort fortalt

 

 • Dersom du ikke er fornøyd med barnehagetilbudet til barnet ditt er det viktig at du tar opp bekymringen direkte med barnehagen. Å løse en sak på lavest mulig nivå er som regel mest hensiktsmessig for alle involverte.
 • Gjelder det generelle forhold kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg.
 • Kontakt for henvendelser om bekymring eller klage som gjelder det kommunale eller private barnehager, kan du sende e-post til barnehagemyndigheten: barnehagemyndighet@stavanger.kommune.no
 • Ønsker du fortsatt å gå videre kan du klage til Statsforvalteren i Rogaland.

Bekymring eller klage som gjelder den pedagogiske virksomheten i barnehagen 

Dersom du ikke er fornøyd med barnehagetilbudet til barnet ditt er det viktig at du tar opp bekymringen direkte med barnehagen. Det kan være med pedagogisk leder, styrer, daglig leder, avdelingsleder, virksomhetsleder eller eier. Å løse en sak på lavest mulig nivå er som regel mest hensiktsmessig for alle involverte.

Barnehageeier for de kommunale barnehagene er kommunalsjef barnehage. De private barnehagene har ulike eiere.

Det er barnehagen som er ansvarlig for tilbudet, og skal samarbeide med alle foreldre. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter for foreldre og ansatte. Saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen kan legges frem for barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Dersom saken ikke løses i barnehagen eller du fortsatt er bekymret for om barnehageeier oppfyller lov og forskrifter, skal forhold som omfattes av barnehageloven rettes til barnehagemyndigheten.

Barnehagemyndigheten er organisert under direktør for oppvekst og utdanning og ledes av avdelingssjef for barnehagemyndighet.

Du kan elektronisk skjema til å sende inn en bekymring eller klage.

Hva kan jeg klage på?

Det er barnehagens oppgave å ivareta alle barns behov for omsorg, lek, læring og danning i samarbeid med barnets hjem. Personalet i barnehagen skal møte barn og foreldre med tillit og respekt. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for vennskap og felleskap.  

Barnehagen har plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø og arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna (bhl. §§ 41-43).  

Her er noen eksempler på tema som kan være bakgrunn for å melde en bekymring eller klage:  

 • Uheldig samspill mellom barn  
 • Uro for det psykososiale barnehagemiljøet  
 • Barn som over tid ikke deltar i lek  
 • Vanskelig samarbeid med barnehagen  
 • Manglende informasjon om barnet ditt  
 • Manglende pedagogisk innhold  
 • Barns manglende mulighet til å påvirke barnehagehverdagen sin  
 • Lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne  
 • Stor utskiftning av personalet over tid  

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende en bekymringsmelding eller klage ved å benytte elektronisk skjema 

Innholdet i bekymringsmeldingen vil bli formidlet skriftlig til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. Hvis du ønsker at navn og opplysninger skal anonymiseres, må dette tydelig komme frem i bekymringsmeldingen.   

E-poster skal ikke inneholde personopplysninger, og vi ber derfor alle benytte klageskjemaet.   

Har du spørsmål knyttet til utfylling av klageskjemaet, ta kontakt barnehagemyndigheten. 


Hva skjer med klagen min?

Når barnehagemyndigheten mottar klagen, vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven med forskrifter sine bestemmelser.  

Innholdet i bekymringsmeldinger vil bli formidlet skriftlig til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. 

Vurderer barnehagemyndigheten at det er grunnlag for å føre tilsyn, har barnehagen som part i saken rett til å bli gjort kjent med klagens innhold. Etter et tilsyn er gjennomført mottar barnehagen en rapport.  

Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven med forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Du som klager vil bli orientert om utfallet i saken. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.  

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil saken unntas offentligheten. Vi gjør oppmerksom på at det ikke forhindrer at noen kan be om innsyn i saken, blant annet media, men all sensitiv informasjon blir da fjernet.  

Kontakt for henvendelser om bekymring eller klage som gjelder det kommunale eller private barnehager, kan du sende e-post til barnehagemyndigheten: barnehagemyndighet@stavanger.kommune.no

Behandling av personopplysninger 

Stavanger kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. Les mer om hvordan kommunen behandler personopplysninger her. 

 Personvernerklæring Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6