Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Kvalitet i barnehagen
 5. Plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO

Plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO

Kort fortalt

 • Å starte på skolen er en stor begivenhet i alle barns liv. Overgangen fra barnehagebarn til elev er en tid barna skal se frem til med glede, nysgjerrighet og forventning.
 • Alle barn skal få en trygg overgang til ny avdeling.
 • Alle barn skal få en trygg og god skolestart.
 • På denne siden finner du informasjon om hva barnehagen og skolen skal gjøre når barnet ditt starter på skolen.

Innledning

En god sammenheng mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp, som ivaretar enkeltbarnets behov. Det handler både om at barnas utviklings- og læringspotensial ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barna får mulighet til å oppleve kontinuitet ved at de kan bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen inn i skole og SFO.

Barn og foreldre skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng.  Overgangen fra barnehage til skole må ses på som en sammenhengende prosess fra siste året i barnehagen til første året på skole. De ulike aktivitetene skal synliggjøres og gi mening for både barna og foreldrene.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen, skolen og SFO har, sammen med foreldrene, et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lyst til å lære.  Barnas medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig.

For å oppnå en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole er det også behov for at virksomhetene har god kunnskap om hverandre. Barnehagene må vite hva skolen forventer av barna i 1. trinn, og skolen må vite hvilke tema, aktiviteter, innhold og arbeidsmåter barnehagene vektlegger det siste året før skolestart.

SFO er ofte den første arenaen barna møter i skolen, og de tilbringer mye tid her. Det er derfor naturlig at SFO har kunnskap om barnehagehverdagen, blant annet hvilke spill og leker barna har erfaring med, slik at barna kan oppleve kontinuitet og mestring i overgangen. 

Planens formål og målgruppe

Denne planen er et arbeidsredskap for barnehagene, skolene og SFO.  Planen forplikter spesielt ansatte som arbeider med de eldste barna i barnehagen og de yngste elevene i skolen. Det er et lederansvar å sikre gjennomføring av rutinene på en god måte.

Plan for overgang mellom barnehage og skole er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager, skoler og SFO i Stavanger. Det anbefales også at private barnehager og skoler benytter planen.

Sentralt i planen er årshjulet som beskriver kjerneaktivitetene i overgangen mellom barnehage og skole og SFO. Kjerneaktivitetene er handlinger/tiltak som i særlig grad bidrar til forberedelser til god skolestart og et godt første skoleår. Årshjulet gir klare retningslinjer for innholdet i samarbeidet og angir tidspunkt for møteplasser mellom barnehagene, skolene og SFO.

Barnehagestyrerne og rektorene har ansvar for at de ulike tiltakene i årshjulet danner utgangspunktet for en konstruktiv dialog og et godt samarbeid mellom barnehagene, skolene og SFO.  

Årshjul 

NÅR

KJERNEAKTIVITETER

Utdyping

ANSVAR

August

Førskoleopplegg for de eldste barna i barnehagen 

1

Styrer

September

Bydelsmøte: Intern fordeling av neste års elever på 1. årstrinn i bydelen. Elevene fordeles etter postnummer/bosted.

Veilederkorpset barnehage inviterer barnehagene til informasjonsmøte om språkkartlegging og språkstimulering av flerspråklige barn.

2

 

 

3

Bydelsleder blant rektorene

 

Johannes læringssenter

 

September- oktober

Barnehagen starter systematisk språkarbeid og observasjon av de flerspråklige barna.

Skolen sender ut registreringsskjema med kartlegging av skoleønske for å innhente opplysninger om neste års elever på 1.trinn.

Skolen gjør foreldrene oppmerksom på brosjyren Velkommen til stavangerskolen

Foreldresamtaler i barnehagen

 

 

2

 

 

    

4

Styrer

 

Rektor

      

Rektor

 

Styrer

Oktober – november

Bydelsmøte: Felles møte for alle styrere og skoleledere i bydelen.

Foreldremøte i barnehagen

5

 

6

Bydelsleder blant rektorene

Styrer

Januar

Skolen sender ut brev om endelig skoleplassering av kommende skoleårs 1.klassinger sammen med informasjon om SFO og påmelding til SFO.

Johannes læringssenter/veilederkorps skole sender ut tilbud til barnehagene med tilbud om kartlegging av norskferdigheter for barn med flerspråklig bakgrunn.

Dette gjelder de barna som man tror vil få utfordringer i opplæringen på nærskolen, og som derfor kan trenge særskilt språkopplæring i innføringstilbud på Johannes læringssenter. Barnehagen må få samtykke av foreldre før veilederkorpset kan foreta kartlegging.

2

6

Rektor

 

 

 

Johannes

Mars - april

Skolen informerer aktuelle samarbeidspartnere om besøksdag, skolestart og søknadsfrist for SFO. Påminnelse og informasjon om besøksdag og søknadsfrist for SFO legges ut på skolens hjemmeside.

7

 

 

 

Rektor

 

 

 

Mars - mai

PPT innkaller foreldre, barnehage, skole og ressurssenteret til overføringsmøter om skolestartere med rett til spesialundervisning.

Helsestasjonen overfører, ved behov, informasjon til skolen etter samtykke fra barnets foreldre.

Foreldresamtaler i barnehagen

 

 

 

 

  

3

PPT

 

 

 

Helsestasjon

Styrer

Mai

Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Dette for at foreldre i god tid før skolestart skal vite rammene for elevens spesialundervisning kommende skoleår.

Barnehagen og foreldre fyller ut skjema for overføring av informasjon om det enkelte barn. Skjemaet inneholder flere opplysninger rettet mot flerspråklige skolestartere.

Bydelssamling for pedagogiske ledere i barnehagene og SFO-ansatte og lærere som skal ha 1.klasse til høsten

Skolene bestiller TFO/MMO fra Johannes læringssenter til skolestartere med behov.

Veilederkorps skole inviterer skolene til informasjonsmøte for å bistå skolene med hjelp til gjennomgang av kartleggingsresultater fra barnehagene.

 

 

 

  

8

 

 

9

 

 

 

 

Rektor

 

 

 

Styrer

 

 

Bydelsleder blant rektorene

Rektor

 

Johannes læringssenter

       

Mai - juni

Neste skoleårs 1. klassinger besøker en av skolene i nærområdet. Gjennomføres i dialog med rektor. 

Informasjonsmøte / «foreldreskole» for foreldre med barn som skal begynne i 1.klasse til høsten

 

10

 

Styrer

 

Rektor

 

Rektor

 

PPT

Utdyping av kjerneaktivitetene i årshjulet

1. Førskoleopplegg for de eldste barna i barnehagen

 

Tidspunkt

August /september

Målgruppe

Alle barn som skal begynne på skolen det påfølgende året

Ansvar

Barnehagens leder

Rammeplanen legger i dag ingen særlige føringer for innholdet til de eldste barna. Samtidig peker forskning på betydningen av at barn opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet mellom barnehage og skole. I høringsutkastet til ny rammeplan trekkes det frem at barna skal glede seg til å begynne på skolen, og at barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi barna et godt grunnlag og motivasjon. Barna skal få bli kjent med hva som skjer på skolen og på SFO, og barnehagen skal bidra til at barna møter skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Internasjonal forskning viser at samspill mellom barn og kompetent personale har stor betydning for å stimulere viktige kompetanseområder før skolestart. De beste læreprosesser skjer når kognitive og emosjonelle læreprosesser går parallelt. Den helhetlige tilnærmingen til omsorg, lek og læring vi kjenner fra den norske barnehagetradisjonen, gir barna et godt utgangspunkt.

Noen barn vil ha behov for å trene ekstra på for eksempel selvhjelpsferdigheter som påkledning, dobesøk, stå i kø mm. Dette er ferdigheter som vil hjelpe barnet på skolen og som barna og foreldrene også bør trene på hjemme.

Det pedagogiske tilbudet som er tilrettelagt for de eldste barna i barnehagen starter opp i august/september.

 

2. Elevinntak

Tidspunkt

September/oktober   

Målgruppe

Alle barn som skal begynne på skolen i august året etter og deres foreldre.

Ansvar

Rektor

Skjema

Registrering av elev på neste års 1. trinn i grunnskolen i Stavanger

Søknadsskjema SFO

 1. På et bydelsledermøte i september foretar rektorene på barneskolene i bydelen en intern fordeling av bydelens elever etter postnummer og bosted.
 2. I september/oktober sender rektor ved den enkelte skole ut et registreringsskjema til barnas foreldre med kartlegging av skoleønske. Sammen med registreringsskjemaet gir skolen informasjon om brosjyren "Velkommen til Stavangerskole"n, som ligger på kommunens hjemmesider. Brosjyren bør også legges på skolens hjemmeside.
 3. Ved utløpt svarfrist etterlyses manglende registreringsskjemaer. For skjema som er ufullstendig utfylt, etterspør skolen opplysninger dersom dette er nødvendig.
 4. På et bydelsledermøte i desember fortas en status av fordeling av elever mellom skolene i bydelen.
 5. I perioden desember/januar innhenter den enkelte skole særskilt info om enkeltelever der dette er nødvendig med tanke på skoleplassering.
 6. Rektor sender ut enkeltvedtak om skoleplassering i midten av januar. På skjemaet skal det føres på aktuell informasjon som 
  - Informasjonsmøte før skolestart for foreldre
  - Dato for besøksdag for de nye elevene 
  - Dato for ordinær skolestart 
  - Søknadsfrist for SFO og informasjon om SFO
 7. Foreldre har anledning til å klage på vedtak om skoleplassering.

  1. Ved eventuell klagebehandling skal foreldrene sende klagen til den skolen som har sendt ut vedtaket om skoleplassering. Svar til foreldrene gis fra den skolen eleven ønsker plass ved.
  2. Hvis foreldre gis medhold, er saken avklart. (Begge skolene må orienteres.)
  3. Hvis klagen avslås, må avslaget sendes til foreldrene og alle skriv til/fra skolen, inkludert registreringsskjemaet, oversendes skolesjefen.
  4. Skolesjefen vurderer saken og oversender klagen til fylkesmannen
  5. Fylkesmannen svarer foreldrene med kopi til skolesjefen. Skolesjefen formidler svaret til angjeldende skoler.

3. Oppfølging av flerspråklige barn

Tidspunkt

September/oktober   

Målgruppe

Flerspråklige barn som har behov for systematisk språkarbeid og observasjon med tanke på skolestart

Ansvar

Styrer

 • Fra høsten 2017 innføres det som en hovedregel at flerspråklige barn som har gått ett år i barnehage, starter første klasse på sin hjemmeskole og ikke på innføringsskolen på Johannes læringssenter.
 • I samarbeid med foreldrene skal barnehagene tidlig i barnehageåret fange opp, kartlegge og jobbe spesifikt med språk med de flerspråklige barna som barnehagen har grunn til å anta vil ha rett på særskilt norskopplæring (SNO) etter §2-8 i opplæringslova.
 • Dette dreier seg om barn med et år eller mindre i norsk barnehage før skolestart eller barn med et år eller mer i norsk barnehage før skolestart, og som en antar vil ha utfordringer med å følge ordinær undervisning i skolen.
 • For å hjelpe barnehagene i gang med denne prosessen vil veilederkorpset på Johannes læringssenter invitere til et informasjonsmøte, tidlig på høsten.

4. Foreldresamtaler i barnehagen for foreldre med førskolebarn

Tidspunkt

Høst og vår

Målgruppe

Barn og foreldre

Ansvar

Pedagogisk leder/styrer

Skjema

Skjema finner du på kommunes nettside

 • Foreldresamtalen på høsten har til hensikt å sikre god og tett oppfølging av barnet det siste året i barnehagen. Gjennom samtalen får foreldrene anledning til å snakke om sitt barn og forventninger til barnehagen siste året før skolestart. Barnehagen informerer om planer for siste året og om hvordan barnet fungerer i barnehagen.
 • I møte med foreldre som har annet morsmål enn norsk, må pedagogisk leder i forkant av møtet vurdere behov for tolk på foreldrenes morsmål.
 • Foreldresamtalen om våren har til hensikt å si noe om hvordan det går i barnehagen og å se på hvilken informasjon barnehagen sammen med foreldrene skal overføre til skolen. Det vil være viktig for barnet at man i samtalen inkluderer barnets egne tanker omdet å begynne på skolen og barnets ståsted før skolestart. Foreldrene skal også få mulighet til å utveksle tanker rundt dette. Foreldre må gi sitt samtykke for at barnehagen skal kunne gi skolen informasjon.

5. Felles møte for alle styrere og skoleledere i bydelen

Tidspunkt

Oktober - november

Målgruppe

Styrer i barnehage og skoleledere

Ansvar

Bydelsleder blant rektorene

 • Erfaring viser at skoler og barnehager kan ha ulike oppfatninger av hva det vil si å være godt forberedt på skolestart. Det er derfor viktig at barnehager og skoler har god kunnskap om hverandres virksomheter, og at de ansatte har møteplasser for informasjonsutveksling og kompetanseutvikling.
 • Én gang i året skal det avholdes et møte for styrere og skoleledere i samme bydel for å videre-utvikle det faglige samarbeidet mellom virksomhetene. Tema for møtet kan eksempelvis være gjensidig informasjonsutveksling om lov- og regelverk i barnehage og skole, drøftinger knyttet til Plan for overgang mellom barnehage og skole eller pedagogiske satsingsområder og arbeidsmetoder i barnehage og skole som er av betydning for skolestarterne.
 • Bydelsleder blant rektorene har ansvar for fastsetting av møtedato og innkalling til møtet. Oppgaven kan eventuelt delegeres til en annen skoleleder i bydelen. Møtet må planlegges i et fellesskap med representanter fra skole og barnehage.
 • I møtet skal det nedsettes en liten arbeidsgruppe for planlegging av en felles faglig samling i mai-juni for lærere som skal begynne med 1.klassinger kommende skoleår, og ansatte i barnehagene som arbeider med de eldste barna. 
 • På møtet kan det også være aktuelt å drøfte hvilken skole de ulike barnehagene i bydelen skal besøke, jfr. kjerneaktivitet i mai-juni.

6. Foreldremøte i barnehagen for foreldre med førskolebarn

Tidspunkt

Oktober - november

Målgruppe

Foreldre til barn som skal begynne på skolen

Ansvar

Styrer i den enkelte barnehage

 • Dette er barnehagens møte med foreldre til de eldste barna i barnehagen. Møtet kan avholdes som en del av et ordinært foreldremøte. Representant fra skolen kan gjerne delta på møtet.
 • De forventninger som foreldre har til skolen, vil være ulike. Foreldre vil også kunne oppleve store endringer fra egen skolegang til det som møter eget barn. Det vil derfor være hensiktsmessig at foreldre, allerede mens barna går i barnehagen, får en generell (ikke skolespesifikk) gjennomgang av hvordan barnehagen forbereder barna siste året, hva som venter ved skolestart og hvordan foreldrene kan bidra til å gi barna en trygg, meningsfull og likeverdig overgang til skole.Aktuelle tema for møtet kan være:

- Det pedagogiske innholdet det siste året i barnehagen (for eksempel om lekens betydning for læring, hvordan det arbeides med språk, sosiale ferdigheter og annet).

- Hvordan barnehagen og hjemmet kan arbeide sammen for å gi barna et godt grunnlag for mestring og læring i skolen (samtalens betydning, høytlesning, muntlige fortellinger, tilgang på bøker, bibliotek, spill m.m.).

- Samarbeidsrutiner barnehage og skole.- Hva blir annerledes når barnet begynner på skolen.

- Betydningen av at barnet er selvhjulpne, ved for eksempel toalettbesøk og av-/påkledning.

- Informasjon om innføringsskolen Johannes læringssenter.

7. Skolen informerer aktuelle samarbeidspartnere og besøksdag, skolestart og søknadsfrist til SFO

Tidspunkt

Mars

Målgruppe

Barnehager, PPT, andre

Ansvar

Rektor

Skjema

Elektronisk søknadsskjema SFO

 

Skolene opplyser barnehagene i bydelen og eventuelt andre om søknadsfrist og informasjon om SFO, besøksdag og skolestart, slik at disse kan følge opp at nødvendig informasjon når ut til alle foreldre. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om SFO, som ligger på kommunens hjemmesider.

 • Påminnelse og informasjon om besøksdag og søknadsfrist for SFO legges ut på skolens hjemmeside.

8. Utfylling av skjema med informasjon om skolestartere

Tidspunkt

Mars - april

Målgruppe

Pedagoger i barnehagene og foreldre

Ansvar

Styrer

Skjema

Skjema for overføring av info fra foreldre og barnehage til skolen

 • Det er viktig at skolen får god informasjon om hvert barn slik at skolen kan legge til rette for barnas læringsløp allerede fra skolestart. Informasjonen rettes mot det enkelte barnets kompetanse - hva barnet kan, liker, mestrer og på hva det kan trenge særskilt støtte til ved skolestart.
 • Innen midten av mai oversender barnehagen, i samarbeid med foreldre, ferdig utfylt skjema med informasjon om barna til skolene.

Særskilt for flerspråklige barn: 

 • Fra høsten 2017 innføres det som en hovedregel at minoritetsspråklige barn som har gått ett år i barnehage, starter første klasse på sin hjemmeskole og ikke på innføringsskolen på Johannes læringssenter.
 • Skolen trenger info om barnets språkferdighet for å kunne vurdere om barnet har behov for særskilt språkopplæring i følge § 2.8. Kartlegginger av språket vil gi skolen nyttig info om språkferdighetene til barnet på norsk.
 • For å hjelpe skolene med vurdering av resultater og skille ut de som trenger SNO fra 1. klasse, eller med unntak trenger å gå på Johannes læringssenter i første klasse, vil veilederkorpset invitere til et informasjonsmøte på våren.

9. Bydelssamling for pedagogiske ledere i barnehagene, SFO-ansatte og lærere for første klasse

Tidspunkt

Mai

Målgruppe

Pedagogiske ledere, lærere som skal ha 1.klasse, SFO-ansatte

Ansvar

Bydelsleder blant rektorene

 • Samlingen er tenkt som en arena for både erfaringsoverføring og kompetanseutvikling. Samlingen vil også være av interesse for ansatte på SFO.
 • Det er rektorene og styrerne i bydelen som, via en arbeidsgruppe, står ansvarlig for planleggingen av det faglige innholdet. Det skal fokuseres på system, struktur arbeidsmetoder og pedagogikk. Enkeltbarn skal ikke være tema.
 • Aktuelle tema for samlingen kan være:
  - Sammenheng og progresjon i utviklingsområdene i kvalitetsplanene for barnehage, skole og SFO
  - Pedagogisk arbeid med 5-6 åringene i barnehagen
  - Den første lese- og skriveopplæringen i skolen – metodevalg, arbeidsmåter og organisering
  - Gode praksiseksempler fra barnehagene og skolene – hvordan kan overgangen mellom barnehage og skole bli best mulig for barna og deres foreldre
  - SFO som det viktige førstemøte med skolen
  - SFO som arena for vennskapsbygging, læring og utvikling

10. Informasjonsmøte/foreldremøte for foreldre med barn som skal begynne i 1. klasse

Tidspunkt

Mai – juni

Målgruppe

Foreldre

Ansvar

Rektor med bidrag fra eksempelvis SFO-leder, helsesøster, PPT, FAU

 • Hensikten med møtet er å gi foreldre innblikk i skolehverdagen og kunnskap om tema som omhandler grunnskolens lov- og regelverk, skolens rådsorganer, læreplanverket, kompetansemål i fag, arbeidsmåter mm.
 • Andre aktuelle tema er foreldres rolle i hjem - skolesamarbeidet, skolens forventninger og ønske om foreldremedvirkning i elevens faglige og sosiale utvikling, skolestart og organisering på 1. årstrinn, skolens SFO-tilbud, FAU-arbeidet, skolehelsetjenesten, fysio- ergoterapitjeneste, PPT og barnevernstjeneste.

11. Besøksdag på skole og i SFO

Tidspunkt

Mai - juni

Målgruppe

Elever som skal begynne på skolen i august og elevenes foreldre

Ansvar

Rektor

 • Skolen gjennomfører besøksdag i mai/juni før barna starter på skolen. Hensikten med en besøksdag er å skape positive forventninger til skolestarten, og bidra til at barn og foreldre opplever trygghet i forkant av og i forbindelse med skolestart.
 • Barna skal bli kjent med skolebygningen fra innsiden, slik at de kan orientere seg og finne frem. Barna skal få mulighet til å treffe noen av de voksne på skolen, kommende medelever og oppleve hvordan en skoletime kan arte seg.
 • Kontaktlærere og klasser/grupper er ofte ikke avklart til førskoledagene. Dette bør barn og foreldre være forberedt på, slik at det ikke skapes forventninger om å treffe «sin» lærer og «sin» klasse på førskoledagene. Men det bør være lærere/ledere til stede som observerer barna.
 • For barn med nedsatt funksjonsevne vil det være av stor verdi at barnet har opprettet en relasjon til lærer(e) og skolen/SFO før skolestart.
 • Barna bør også bli kjent med ansatte på SFO i løpet av besøksdagen. SFO er for de fleste barna det første møtepunktet når de begynner på skolen i august.
 • Har skolen en fadderordning, er besøksdagen en god anledning for at barna til å få møte sine faddere. 

12. Oppstartssamtale på skolen

Tidspunkt

August - september

Målgruppe

1.klassingen og foreldre

Ansvar

Kontaktlærer på 1.trinn

 • Den første formelle samtalen mellom skolen og foreldrene skjer som hovedregel i utviklingssamtalen med kontaktlæreren noen uker etter at eleven har begynt på skolen.
 • I samtalen er det viktig at foreldrene får komme med sine tanker og vurderinger om sitt barn, skolestarten og hvordan overgangen fra barnehagen har fungert. Avklaring av forventninger til hjem og til skolen bør være et element i samtalen. 

Felles rutiner mellom stavangerbarnehagen og stavangerskolen

Barnehagen og skolen har felles rutiner for å sikre et godt samarbeid og en god overgang for alle barn. Alle kommunale barnehager og skoler skal følge rutinene, private barnehager kan velge å følge dem.

Skjema for overføring av informasjon fra barnehage til skole/sfo.

Informasjon om skolestart for ditt barn finner du i barnehagens årsplan.

Informasjon om barnet til skolen

Det er viktig at skolen får god informasjon om hvert barn slik at de kan legge til rette for barna allerede fra skolestart.

Barnehagen vil i samarbeid med foreldrene fylle ut et skjema med informasjon om barnet. Barnehagen sender informasjonen videre til skolen.

Planens forankring

Plan for overgang mellom barnehage og skole er forankret i en rekke dokumenter. I rammeplan for barnehagens innhold står det i punkt 5.1:

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan.

Utdanningsdirektoratet fremhever verdien av et godt samarbeid i overgangene. I et rundskriv om Læreplanverket for Kunnskapsløftet står det at:

Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet.

I Kvalitetsplan for Stavangerbarnehagen 2016 – 2019 er en trygg overgang fra barnehage til skole satt opp som ett av de grunnleggende prinsippene i planen. I Stavangers kvalitetsplaner for skole og SFO (2016-2020) framheves verdien av samarbeidet med elevenes foreldre for å skape trygge og inkluderende læringsarenaer for elevene både i undervisningsdelen og på SFO.

Under følger en oversikt over de viktigste plandokumentene i barnehage og skole.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (inkl. høringsutkast ny rammeplan)
 • Læreplanverket for grunnskolen (Kunnskapsløftet)
 • Kvalitetsplan for stavangerbarnehagen 2016 – 2019
 • Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! 2016-2020
 • Kvalitetsplan for SFO Fritid på skolen 2016-202
 • Veileder fra Kunnskapsdepartementet – Fra eldst til yngst
 • Stortingsmelding 16 – og ingen sto igjen
 • Stortingsmelding 19 - fra eldst til yngst
 • Stortingsmelding 41 – Kvalitet i barnehage
 • Barnehagelova
 • Opplæringslova

Skjema for overføring av informasjon fra barnehage til skole

Last ned skjema for overføring av informasjon fra barnehagen til skolen

Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalvikveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6