Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Spesialavdeling

Søk plass i spesialavdeling

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har skoler med avdelinger for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Disse er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker
 • Søknadsfrist er 15. januar
 • Foreldre søker på elektronisk søknadskjema 

Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT)

Alle elever har rett til å gå på nærskolen.Dette er fastslått i opplæringsloven.Elevens nærskole har plikt til å ivareta elevens rett til et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud.

I stavangerskolen er inkludering en grunnleggende verdi, og det etterstrebes at alle elever begynner på sin nærskole ved overgang fra barnehage til skole.

I tilegg har enkelte skoler i Stavanger kommune avdelinger med et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT). Disse er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker.

Elever som søker et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud kan bli tatt opp ved en skole med STOLT-avdeling.  I de fleste tilfeller har elevene sin gruppetilhørighet ved skolens STOLT-avdeling. Elevene vil delta i ordinær undervisning når det er til elevenes beste. Foreldrene kan søke plass gjennom hele skoleløpet.

Skoler som har avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring

Barneskoler: 

 • Eiganes
 • Gausel
 • Madlavoll
 • Tasta
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.- 10. trinn)

Ungdomsskoler:

 • Gosen
 • Hinna
 • Lunde
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.-10. trinn)

 • Tastarustå
 • Auglend skole har en egen avdeling for hørselshemmede elever (1.-10. trinn)

Søknadskriterier

For at søknaden skal kunne behandles må den inneholde følgende:

 1. Sakkyndig vurdering fra PPT som beskriver at eleven har behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1:

  Vurderingen må beskrive at eleven ikke har utbytte av ordinær opplæring i noen fag.Vurderingen må beskrive at eleven ikke kan følge kompetansemålene for sitt trinn i de fleste fag.

 2. Enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) dersom eleven får spesialundervisning. For skolestartere som søkes inn, må enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og mål- og tiltaksplan fra barnehagen legges ved.
 3. Siste årsrapport for IOP. For skolestartere må spesialpedagogisk rapport fra barnehagen legges ved.

Fristen for å søke plass på skoler med STOLT-avdeling er 15. januar. Søknadene vil bli behandlet innen 1. april.

Slik søker du

 • Foreldre søker ved å bruke min ID på elektronisk søknadskjema 
 • Barnevernstjenesten søker for barn som de har omsorgsansvar for ved å sende brev
 • Søknadsfrist er 15.januar

Dersom du ikke ikke har anledning til å søke elektronisk kan du søke i brevform. Du må da huske å ha med disse opplysningene:

 • Barnets navn og fødselsdato, bostedsadresse

 • Foreldres navn og adresse og mobilnummer

 • Navnet på skolen som ønskes som førstevalg, og eventuelt andre- og tredjevalg

Søknaden med vedlegg sender du til:

Stavanger kommune
Oppvekst og utdanning v/ Unni Borg
Postboks 8001
4068 Stavanger

Slik blir plassene tildelt

Søknadene vurderes på bakgrunn av saksdokumentene som er vedlagt søknaden. Inntaksprosessen starter når søknadsfristen utløper.

Oppvekst og utdanning har utarbeidet kriterier for prioritering av søkere til ledige plasser. Søkere som oppfyller følgende vilkår vil bli prioritert. Plassene vil bli disponert ut fra ledig kapasitet på barne- og ungdomstrinn:

 • Enkeltvedtak om spesialundervisning skal være i samsvar med sakkyndig tilrådning fra PPT.
 • Sakkyndig vurdering fra PPT beskriver at eleven har behov for universell utforming og særskilt fysisk tilrettelegging.
 • Sakkyndig vurdering fra PPT inneholder tilrådning om særskilt kompetanse.
 • Elever som allerede er tildelt plass i STOLT-avdeling prioriteres i overgang til ungdomstrinn.

I plasstildelingen skal elevens beste legges til grunn. I vurderingen av elevens beste, vil den enkelte elevs behov veies opp mot andre elevers behov.

Elever som fyller flest kriterier vil bli prioritert foran andre.

Informasjonsmøter for foreldre

Informasjonsmøter for foreldre der STOLT-avdelinger presenterer tilbudet på sin skole vil bli holdt. PPT og stab i oppvekst og utdanning vil også delta.

3. desember 2019: Informasjonsmøte for foreldre til elever som skal søke ungdomsskoletilbudene (Gosen, Hinna, Lunde, Madlamark, Tastarustå) i Aulaen på Eiganes skole kl. 18.

10. desember 2019: Informasjonsmøte for foreldre til elever som skal søke barneskoletilbudene (Eiganes, Gausel, Madlavoll, Madlamark, Tasta) i Aulaen på Eiganes skole kl. 18.

Kontaktinformasjon

Unni Lill Borg

Rådgiver

Telefon:
51 50 80 45
E-post:
unni.lill.borg@stavanger.kommune.no