PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Rehabilitering domkirken

Rehabiliteringen av domkirken

Stavanger domkirke blir rehabilitert fram mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Stavanger kommune leder arbeidet på vegne av kirkevergen.

Helgen i helfigur i kleberstein i domkirkeveggen bak stillas

Om restaureringsprosjektet

En omfattende og skånsom restaurering og nye tekniske installasjoner bidrar til å bevare Norges meste autentiske middelalderkatedral for fremtidige generasjoner. Fram til byjubileet i 2025 gjennomføres det omfattende restaureringsarbeider både inn- og utvendig. 

Kirken blir mer fleksibel for ulike typer bruk og mer tilgjengelig for flere.

Inneklimaet blir bedre for de som bruker og besøker kirken, for kirkeorgelet og historisk kirkekunst.

Restaureringsarbeidet startet i 2015 og fikk prosjektnavnet Domkirken 2025. Restaureringsarbeidet leder fram mot by- og kirkejubileet i 2025.

Hovedlogo Stavanger 2025.

Stavanger kommune tok initiativ til og finansierer restaureringsarbeidet. Kommunen leder restaureringen på oppdrag fra Stavanger kirkelige fellesråd, kirkevergen. 

Både før og gjennom hele restaureringsperioden er det arbeidet fra politisk hold i Stavanger med å få staten til å finansiere restaurering og bevaring av katedralen – til nå uten å lykkes.

På de fleste arbeidsområdene går framdriften som planlagt og rehabiliteringen av katedralen skal etter planen avsluttes i slutten av 2024, altså før byjubileet i 2025.

Restaureringen og politiske saker år for år

Kleberstein-arbeid på vestveggen

Før selve restaureringen av domkirken kommer skikkelig i gang, blir det oppdaget at bygningselementer i kleberstein er i ferd med å falle ned fra gesimsen over fasaden mot vest, over kirkens portal (hovedinngang).

Vestveggen kles inne og det settes i gang restaurering av gesimsen på vestfasaden. Dermed utsetter prosjektet å gå i gang med arbeider på nordre tårn, på motsatt side av kirkebygget.

I god tid før jul 2014 pakkes kirkens fasade mot torget og opp igjen.

Glassmaleri fjernes etter hærverk

I desember 2014 blir glassmalerier på østveggen i domkirken utsatt for et så omfattende hærverk, at hele glassmaleriet må tas ned og sendes til Trondheim for reparasjon. Arbeidet vil ta minst tre år, og glassmaleriene vil bli satt inn igjen i forbindelse med restaureringen av kleberstein på fasaden mot byparken.

Forberedelser

Forberedelser til den omfattende restaureringen av kirken har pågått en tid. Blant arbeidene er

 • ytre restaurering eller utskifting av bygningsdeler og detaljer i kleberstein
 • restaurering og slemming av murverk
 • restaurering av alle vinduer
 • utskiftin av taktekkingen
 • restaurering av kleberstein innvendig
 • restaurering av gammel og anskaffelse av nytt inventar
 • utskifting av teksniske anlegg
 • bedre brannsikring
 • ny løsning for å få bukt med problemer med temperatur og inneklima løses. 
 • løsning for å gjøre kirken mer tilgjengelig for personer med bevegelseshemming.
 • nytt kororgel.

Kirkevergen konstaterer at prosjektet har dårlig tid fram mot by- og kirkejubileeet i 2025.

Se politiske saker og vedtak om restaureringen av domkirken på einnsyn.no.

Noe av arbeidet gjennom 2015

Glassmaleriet er tatt ut og er til reparasjon i Trondheim.

Forberedelser og innledende arbeid i restaureringen.

Bygghytte framfor brakker

Byggingen av en tradisjonell bygghytte med arbeidsgård starter opp mellom kirken og bipekapellet. Bygghytten skal bli både verksted for restaureringsarbeid, brakke for arbeiderne og arena for formidling av arbeidet.

Restaurering av kleberstein

Stillas er satt opp foran kirkens fasade mot øst og arbeidet med å konservere kleberstein er i gang. Det er oppdaget store skader på flere detaljer, etter klimapåkjenninger og forursensning over lang tid. Stillaset skal stå til 2019.

Murverket

Analyser av murverket i kirken blir satt i gang, og ulike metoder for behandling av veggene blir testet ut. 

Ulike typer restaureringsmørtel testes ut i kombinasjon med kalkmaling, -slemming og -puss i fuger av ulik bredde. Tre prøvefelt er etablert på domkirkeveggen mot bygghytten.

Inneklima

Et nytt styringssystem for å logge og styre inneklimaet er etablert, for på kort sikt å bedre inneklimaet og på lengre sikt å gi godt grunnlag for valg av løsninger for oppvarming i framtiden.

Dokumentasjon for framtiden

En standard for å sikre digital dokumentasjon av resuatureringsarbeidet blir etablert.

Årsrapport 2016

Prosjektet legger fram årsrapport for kommunalstyret for miljø og utbygging rundt årsskiftet. 

Prosjektering og oppmåling innendørs

Inne i kirken skal utstyr til oppvarming, elektroanlegg og mye inventar skiftes ut. System for oppvarming må prosjekteres  først, fordi det vil virke inn på andre valg, for eksempel i kirken skal faste benker, hvor mye har golvet som blir berørt, om innerveggene skal pusses.

Det blir gjennomført en digital oppmåling av kirken innvendig, ved hjelp av laserskanning. En slik nøyaktig oppmåling er viktig for den videre prosjekteringen av de innvendige arbeidene.

Kleberstein-arbeid

Arbeidet med fasaden mot øst blir forsterket etter at arkeologisk museum ansetter flere nye steinkonservatorer i løpet av året. Samtidig øker ressursbehovet når det avdekkes det større skader enn tidligere antatt.

Pynteelementer som stikker ut er så sterkt forvitret at de ikke kan repareres. Det blir laget kopier gjennom vintermånedene, når det ikke er mulig å jobbe med kalkmørtel.

Bygghytten

Bygghytten åpnes og blir tatt i bruk i juni. Bygghytten med arbeidsgården skal dekke arbeidernes praktiske behov og
være en møteplass for fomidling av restaureringsarbeidet.

Brukermedvirkning og formidling

Prosjektet gjennomfører seminar for domkirke-menigheten og andre interesserte, og det etableres brukergrupper som skal vurdere og eventuelt forelå endringer på ulike områder knyttet til bruken av kirken i framtiden. Innspillene tas med i det videre prosjekteringsarbeidet med nytt inventar.

Prosjektet deltar på flere arrangementer og byr på åpen byggeplass, omvisninger, foredrag og visning av håndverket som gjøres i restaureringen. Den nybygde bygghytten fungerer godt til det formålet.

Prosjektet arrangerer selv faseminar om restaurering av steinportaler, som samler fagfolk fra hele landet.

Årsrapport 2017

Årsrapporten, om restaureringsarbeidet gjennom året, blir lagt fram for kommunalstyret for miljø og utbygging i slutten av året.

Oppvarming

I prosjekteringen av nytt system for oppvarming av kirken, blir planene om benkevarmere og fastmonterte stoler forlatt, til fordel for vannbåren varme i et betonglag under tregulv.

Løsningen vil både redusere oppvarmingsbehovet i selve kirkerommet, bedre inneklimaet, redusere brannfare, beskytte arkeologisk materiale under kirken og bidra til å stabilisere kirkens fundamenter. Det kan bores energibrønner, som vil bedre miljøregnskapet, og bruken av kirkerommet ble også mer fleksibel uten fastmonterte benker.

Brukermedvirkning

Ulike brukergrupper kommer med flere innspill som er mulige å gjennomføre, og som vil øke bruk kvaliteten av kirken.

Blant forslagene er rullestolrampe, skillevegg mellom forhall og kirkeskipet og en ny trapp mellom koret og domkirkekjelleren (krypten).

Belysning

Arbeidet med den framtidige belysningen i kirken utvides. Det skal ikke bare gjelde belysning under gudstjenester, omvisninger, vedlikehold med mer, men også å omfatte fast utstyr og belysning for arrangementer.

Fast installert belysning for arrangementer redusere behovet for rigging og dermed faren for skader på verdifullt inventar og bygningsdeler.

Kleberstein og murverk

Arbeidene med restaurering av kleberstein fortsetter på tredje året. Skadene på mur og detaljer er større enn tidligere antatt. Blant annet må buen over hovedvinduet mot øst skiftes ut.

Prosjektering og utforsking av løsning for å reparere skader i utvendig murverk pågår. Prosjektet foreslår å gjøre kun det som er nødvendig for å bevare bygget på lang sikt.

Arkeologi

Arkeologisk museum foretar for egen regning et pilotprosjekt i krypkjelleren under kirkeskipet. Det ble gjort funn, også fra før 1125, året man antar kirken sto ferdig. Grunnen under kirkeskipet virker langt fra å være tømt, som tidligere antatt...

Årsrapport 2018

Årsrapporten legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging mot slutten av året.

Gulvvarme og andre innvendige endringer

Formannskapet godkjenner 14,6 millioner kroner i økte kostnader til innvendige endringer som domkirkeprosjektet har jobbet seg fram til ået før. Prosjektkostnadene totalt øker til 319,6 millioner kr.

Det skal blant annet etableres gulvvarme i kirken og krypkjelleren skal fylles opp. Tilgjengeligheten skal bli bedre for funksjonshemmede og domkirken skal få permanent arrangementsbelysning.

Kleberstein og murverk

Restautering av utvendige bygningsdeler i kleberstein forsetter gjennom året, og nå starter også de utvendige murarbeidene. Dårlige fuger skal erstattes med nye og bruddsteinsvegger skal slemmes.

Utvendige gravearbeider

Det gjøres forberedelser til utskifting av alle vann- og avløpsledninger, og boring av energibrønner i byparken. Disse skal gi energi til gulvvarmen i kirken.

Prøvegraving pålagt av Riksantikvaren blir utført, og avslører at området er rikt på arkeologiske funn.

Forberedelser til innvendig restaureringen

Det pågår prosjektering og innhenting av anbud for omfattende innvendig restaurering. Ny brakkerigg skal på plass og lager for all historisk kirkekunst og prekestol skal etableres. Kirken skal snart stenges for all bruk i tre år.

Mot slutten av året begynner demonteringen av innvendig kirkekunst (epitafer), som må på lager mens restaureringen skjer inne i kirken.

Kororgel

Et nytt kororgel til domkirken hører med i restaureringsprosjektet. Korogelet er et alternativ til det store barokke kirkeorgelet og står i kirkekoret. 

Kororgelet skal utformes på en moderne måte uten at det tar oppmerksomhet fra arkitekturen i koret. En egen orgelkomité arbeider med å finne den beste plasseringen for orgelet.

Årsrapport 2019

Mot slutten av året er det er tid for kommunesammenslåing. Det nye utvalget for miljø og utbygging godkjenner sin første årsrapport for restaureringsarbeidet på og i domkirken. Rapporten gir flere detaljer om arbeidet gjennom året.

Oversikt over politiske saker og vedtak om restauteringen av domkirken.

Kirken stenges

Våren 2020 blir domkirken stengt, og innvendig restaurering tar til. Mye inventar som skal tilbake til kirken er på lager, annet er utstilt andre steder.

Planen er etter hvert å åpne kirken for bruk igjen første søndag i advent i 2023, selv om noe restaurering knyttet til inventar og kirkekunst trolig vil pågå enda en tid.

Innvendige arbeider

Inventaret i kirken blir møysommelig fjernet og lagt på lager. Orgelet pakkes inn, vinduer i kirkeskipet ble demontert for restaurering og demontering av tekniske installasjoner som skal skiftes ut starter.

Gulvbordene i kirkeskipet fjernes. Det videre arbeidet stanser opp mens det drøyer med avklaring om det skal gjennomføres arkeologiske utgravinger før krypkjelleren fylles og betongdekke legges over.

Riksantivaren krever ikke utgravinger, men Norsk institutt for kulturminneforskning påklager avgjølelsen. I den lokale offentligheten kommer det også protester.

I påvente av avklaring starter arbeidet med golvet i koret.

Gulvbjelker som ikke kan brukes om igjen i kirken blir gitt til blant andre Stiftelsen Engøyholmen og MUST.

Ny brakkerigg 

Omfanget av restaureringsarbeidet inne i kirken krever at det kommer en ny brakkerigg i tillegg til bygghytten. Brakkene blir satt opp ved hovedinngangen til kirken, etter at andre plasseringer er vurdert og forkastet av ulike grunner.

Tavler med informasjon om restaureringen monteres på brakkeriggen og byggegjerdet.

Bedre brannsikring

Etter brannen i Notre-Dame i Paris i 2019 har prosjektgruppen gjort en gjennomgang av brannsikringsstrategien for Stavanger domkirke. Anbefalingen er å skifte ut hele brannslokkingsanlegget i stedet for å supplere det eksisterende anlegget.

To ganger sommeren 2020 blir det satt fyr på beskyttelsen rundt vernede trær ved domkirken. Strakstiltak ble satt i verk for å øke brannsikkerheten og beskytte trærne.

Utvalg for miljø og utbygging godkjenner 2 millioner kroner i økte kostnader til bedre brannsikring. Riksantikvaren bevilger midler til brannsikring av kirken i byggeperioden.

Offentlige anskaffelser

Å lyse ut anbud og å inngå kontrakter i restaureringsprosjektet er et omfattende arbeid. I alt skal prosjektet inngår avtaler med 24 ulike leverandører.

Dette året blir det arbeidet med kontrakter for ny brakkerigg, elektroarbeider, tømrerarbeider, restaurering av blyglassvinduer og anskaffelse av nytt kororgel.

Arbeid med kleberstein og murverk

Etter fire år med restaurering av bygningsdeler i kleberstein, avsluttes arbeidet denne høsten, noe forsinket på grunn av utfordringer knyttet til pandemien. Restaurering av pyntedetaljer i kleberstein fortsetter.

På sørtårnet fullføres arbeidet med å erstatte gamle, dårlige fuger med nye.

Årsrapport 2020

Formannskapet i Stavanger godkjenner årsrapporten for 2020. Den totale kostnadsrammen er på 321,65 millioner kr. Rapporten forteller mer detaljert om arbeidet gjennom året.

Oversikt over politiske saker og vedtak om restauteringen av domkirken.

Arkeologi og nytt betongdekke

Arkeologiske utgravinger blir gjennomført i kirkeskipet. Utgravingene påfører prosjektet vel 10 millioner kroner i økte utgifter. 

Innvendig legges det nye føringer for elektro, vann og avløp. Betongdekke støpes i kirkeskipet og deler av koret.

Inventar og interiørdetaljer

Arkitektene legger fram forslag til utforming av inventar. Hovedelementene er universell utforming
fra hovedinngangen til høyalteret ved bruk av ramper, klimaskille mellom forhallen og skipet, nytt høyalter, fremskutt alter i skipet og innredning av krypten.

Inventarforslaget drøftes med ulike aktører og grupper og sendes Riksantikvaren og bispekontoret for godkjenning.

Restaurering av kleberstein

Restaureringen av kleberstein fortsetter, noe forsinket på grunn av reiserestriksjonene pandemien gir for utenladske arbeidere. Og fordi arbeidene er mer omfattende og krevende enn tidligere vurdert.

Ny skifer på hele taket

Hele kirken dekkes av presenning, som skåner bygget når taktekkingen skal skiftes. Også de andre arbeidene som pågår utvendig får ly for Stavanger-været.

Arbeidet med å skifte ut takkpapp og alle skiferplater på taket tar til, og før året er omme er all skifter på taket fjernet. Den egner seg for gjenbruk andre steder, men ikke på domkirken. 

Murerarbeid

Kalkmørtelen som ble brukt til ny fuging ved sørtårnet i 2020 holdt ikke mål, og blir gjort på ny. Nyttige erfaringer er gjort og ny kompetanse bygget for det videre murerarbeidet, som også tar til ved nordtårnet.

Gravearbeid

I byparken er det gravd nye grøfter for hovedledninger og boret energibrønner, som skal forsyne kirken med jordvarme i framtiden.

Utvidelse av bispekapellet?

En skisse til utvidelse av bispekapellet legges fram for fylkeskommunen, som grunneier, og Riksantivaren. Tanken er et bygg universelt utformet tilgang. Det vil gi mulighet for toalett for funksjonshemmede, som det ikke er plass til i kirkebygget.

Årsrapport 2021

Årsrapporten, som gir flere detaljer om restaureringsarbeidet, legges fram for formannskapet rundt årsskiftet.

Formannskapet øker kostnadsrammen fra 321,6 millioner kroner til 332 millioner kroner, på grunn av de arkeologiske utgravingene.

Oversikt over politiske saker og vedtak om restauteringen av domkirken.

Nytt tak

Arbeidet med å skifte ut takkpapp og all skifer på domkirketaket blir gjennomført. Nye takrenner er montert. Duken som dekker kirken og stillasene over taket blir tatt ned mot slutten av 2022.

Stillaser langs vegger blir stående der det trengs, blant annet for arbeidene med å restaurere detaljer i kleberstein.

Nærbilde av arbeid med skifterstein på domkirketaket. Firkanta skifterplater der delvis lagt, delvis klare for legging, på nye lekter. Over taket skimtes den hvite presenningen som dekker hele kirken.
Hele skifertaket måtte skiftes ut.

Mange fag i sving

Gjennom 2022 pågår arbeid på mange fagområder og i ulike deler av kirkebygget, både inni og utpå, fra grunn til tak, fra restaurering av detaljer i kleberstein og blyglassvinduer til installering av nye tekniske løsninger.

Rør for vannbåren varme til kirken golv og radiatorer blir gravd ned i bakken fra energibrønner som er boret i byparken.

Inventar

Restaurering av historisk inventar, som prekestol og epitafer, pågår ved Arkeologisk museum. Inventar som ikke skal restaureres, og som skal tilbake i kirken, ligger på lager, der temparatur og luftfuktighet blir overvåket.

Det jobbes med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for inventaret. Produksjon av nytt inventar vil ta til så snart Riksantikvaren og biskopen har tatt stilling til prosjektets søknad for inventar. 

Årsrapport 2022

En mer detaljert beskrivelse av restaureringsarbeidet gjennom året vil gå fram av årsrapporten, som prosjektet la fram for politikerne tidlig i 2023.

Oversikt over politiske saker og vedtak om restauteringen av domkirken.

Innvendig restaurering fortsetter. Kirken skulle opprinnelig åpnes for bruk første søndag i advent 2023, men åpningen ble i januar 2023 utsatt til september 2024.

Årsaken er at arbeider som må være ferdige før kirken kan bli tatt i bruk igjen, tar lengre tid enn tidligere antatt. 

Noe innvendige arbeid vil gjenstå også etter at kirken blir åpnet for bruk.

Gravearbeider og arbeid for tømrere, snekkere og smed pågår.

Restaureringen av murverk og kleberstein fortsetter.

Arbeidet med å installere nytt elektoanlegg, springkleranlegg og rørsystem fullføres.

Oversikt over politiske saker og vedtak om restauteringen av domkirken.

 

 

Restaurering av kleberstein og murverk pågår gjennom året.

Inventar som ikke allerede er tilbake i kirken, skal på plass. Det kan gjelde både kirkekunst, inventar som har vært til restaurering og nytt inventar.

 

Kirken åpnes igjen i august 2024

Domkirken blir gjenåpnet for bruk i august 2024, etter omfattende innvendige restaureringsarbeider.

 

Andre nettsider om restaureringen av domkirken

Kontaktinformasjon

ansikt av smilende kvinne med langt mellomblondt hår og briller.

Britta Goldberg

Avdelingsdirektør for bygg som samlingsforvaltning i MUST.
Prosjektleder for Stavanger kommune på restaueringen av domkirken.

Mobil:
482 61 704
E-post:
britta.goldberg@museumstavanger.no