PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Årsplan for vann, avløp og renovasjon

Årsplan for vann, avløp og renovasjon

Oppdatert: 23.08.2023 13.21.38
Ansatte i VAR som utfører arbeid innen vann, avløp og renovasjon.


Årsplan for vann, avløp og renovasjon 2023 ble vedtatt på møte i Utvalg for miljø og utbygging 22. februar.

1. Innledning

Vann, avløp og renovasjon (VAR-avdelingen) har hovedansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg, forvaltning av avfall fra kommunens innbyggere, samt slamtømming av private slamavskillere. Avdelingen har også myndighetsoppgaver hjemlet i lovverk knyttet til fagområdene.   

Ved full bemanning har avdelingen 70 ansatte fordelt på fire seksjoner inkludert en trainee og en lærling: Renovasjon, VA-Drift, VA-Myndighet og VA-Forvaltning. Avdelingen har en bestillerfunksjon i forhold til VA-investeringsprosjekter som utføres av Utbygging og i forhold til innsamling av avfall som utføres av Renovasjonen IKS. IVAR IKS har ansvar for levering av rent vann til kommunen og bærekraftig sluttbehandling av avfall og avløp.  

Årsplanen er bindeleddet mellom HØP og avdelingens aktiviteter og investeringer, men den er ikke uttømmende. Prioriterte oppgaver og mål for tjenestene framgår av kommunens hovedplaner for VA (pt. er det separate planer for Stavanger, Finnøy og Rennesøy) og ressurs- og avfallsplanen for IVAR-regionen.  
 

Prioriterte oppgaver i hovedplan for VA 

 • å redusere vann på avveie
 • fornyelse av ledningsnettet  
 • klimatilpasning og overvannshåndtering 
 • å bidra til å ivareta vannmiljøet  

Hovedmålet for avfallshåndteringen er å bidra til 

 • mer gjenvinning og kretsløpsføring av materialer 
 • en bedre utnyttelse av produktene (og dermed mindre avfall)
 • en sektorovergripende forvaltning av materialstrømmer 

Klima, miljø og bærekraft 
VAR-avdelingen sørger for rent drikkevann og forsvarlig avfalls- og avløpshåndtering i tråd med FNs bærekraftmål.  Vi bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer gjennom systemene som vi har ansvar for, men skal også arbeide for å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser som følge av egne aktiviteter. Viktige mål i perioden vil være å:  

 • redusere energiforbruket  
 • bruke miljøvennlig energi  
 • redusere transportbehovet og vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk
 • øke samfunnets samlede ressurseffektivitet  

Sikkerhet og beredskap 
VAR-avdelingen har ansvar for sikkerhet og beredskap innen VAR-tjenestene. Det skal foreligge ROS-analyser som skal revideres jevnlig. Videre skal det foreligge oppdaterte beredskapsplaner og det skal jevnlig gjennomføres øvelser for at organisasjonen i størst mulig grad skal være rustet for å håndtere akutte og uønskede hendelser.  

HMS 
VAR-avdelingen skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som ivaretar helse, miljø og sikkerheten for alle ansatte. Dette innebærer at det skal være helsefremmende å gå på jobb og at den enkelte arbeidstaker skal ha en meningsfylt og faglig utviklende hverdag.   

Overordnet HMS-mål:  

 • Vi skal planlegge, organisere og utføre våre oppgaver på en slik måte at det ikke oppstår skader på mennesker eller miljø.

2. Målstyring VAR

MÅL INDIKATOR RESULTAT     2022 MÅLKRAV     2023
Godt arbeidsmiljø, sikre og trygge arbeidsplasser Medarbeiderundersøkelse, gj.sn. 4,4 >=3,5 (av 5) 
Sykefravær(1)  3,2 %  < 4,5 %
Personskader (med fravær)  0 0
HMS aktiviteter i HMS planen gjennomført​ 90 % >80 %
Tilfredse brukere Tilfredshet med avløpstjenesten(2)  5,3 4,7 av 6
Tilfredshet med vannforsyningstjenesten(2)  5,3 4,7 av 6
Tilfredshet med renovasjonstjenesten(3) 86 % >70 %
Sikker og god vannforsyning Vannkjøp fra IVAR  17,3 mill. m3  17,1 mill. m3
Akutte vannbrudd  29  
Avvik vannkvalitet  fysisk/kjemisk (pH/farge)/bakteriologisk (E. coli) 1 0
Fornyelse vannledninger (4)
0,8 % 1,2 %
Redusere forurensing, forsvarlig avløps-håndtering  Levert avløpsmengde til IVAR 25,3 mill m3  26,4 mill m3
Overløpsdrift   3 % 3 %
Fornyelse avløpsledninger (4) 1,2 % 1,2 %
God ressursutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering Utsorteringsgrad-husholdningsavfall (5)  66 % 75 %
Materialgjenvinningsgrad-husholdningsavfall (5) 56 % 75 %
Avfallsmengde pr person (5)  396 kg 300 kg
Bestillinger av farlig avfall-hentavfall  1 794 2 000
Hjemmekompostering uten brun beholder  579 1 000
Redusere klimakonsekvenser Utslippsfrie kjøretøy (interne) 33 % -
Energiforbruk avløpspumpestasjoner (kWh) 3 001 188 -
Energiforbruk trykkøkning vann (kWh)  632 738  -
Intern energiproduksjon (kWh)  1 498 000 -
Klimagassutslipp avfall (kg/innb.) (6) - -450
Klimagassutslipp vann og avløp (kg/innb.) (7) 21,4 -
1. Sykefravær er oppdatert tom. november.
2. Sist undersøkelse foretatt i 2021, neste undersøkelse i 2023 - felles for VAR.
3. Sist undersøkelse ble foretatt i 2020. Grad av tilfredshet: andel svar som er «Fornøyd»
Svært fornøyd».
4. Fornyelse er rapportert utfra hovedplanen til Stavanger kommune fra 2019. 
5. Foreløpige tall fra IVAR IKS. Langsiktige målsetninger.
6. IVAR IKS utarbeidet ikke rapport over “Klimagassutslipp avfall” i 2022.
7. Omfatter kun egen drift/vedlikehold/investering (ikke inkl IVAR-anlegg). Basert på klimagassregnskap utarbeidet av Norsk vann som er under utprøving.
2.1 Målstyring VA-drift og vedlikehold

Avdeling Oppgave Resultat 2022 Mål 2023
Vann Spyling/rengjøring vannledning 118 km 33 km
Kontroll kummer 1245 stk 850 stk
Lekkasjesøk 143 km 130 km
Avløp Spyling/rengjøring avløpsledning 46 km 30 km
Rørinspeksjon 54 km 30 km
Stasjonsdrift Hovedkontroll 216 stk 220 stk
Elektrokontroll 212 stk 220 stk

 

3. Økonomi

3.1 Gebyrendringer

Finansiering av vann, avløp, renovasjon og slam dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en femårsperiode – gå i balanse (selvkostprinsippet).  

        Gebyr      Endring
        Vann      + 21 %
       Avløp      + 10 %
    Renovasjon        + 8 %
        Slam           0

I handlings- og økonomiplan 2023-2026 legges til grunn moderat årlig økning i renovasjonsgebyr. Dette forutsettes å dekke inn eksterne prisøkninger på innsamling og behandling av avfall, nye renovasjonstjenester jf. VAR-årsplan samt inndekning av akkumulerte underskudd på kommunens selvkostfond for renovasjon. 

Handlings- og økonomiplanen legger opp til økning i gebyrene for vann- og avløp som innebærer at akkumulert overskudd på fond brukes opp i 2023. Økningen skyldes hovedsakelig kraftig økning i enhetsprisene til IVAR, men også noe pga. den generelle pris og lønnsveksten (strøm og renter). IVAR sin prisøkning er forårsaket av stor prisvekst særlig rentekostnader og strømkostnader. 

I gebyrregulativet for 2023 er tilknytningsgebyr for vann og avløp forenklet og justert for å samsvare bedre med reelle kostnader til knyttet til opparbeiding av vann- og avløpsnettet.  

Overføringene til IVAR utgjør en vesentlig del av driftskostnadene innen VAR (49 %), og for avfallsinnsamling utgjør overføring til Renovasjonen IKS rundt 40 % av driftskostnadene. Vår evne til å redusere vannlekkasjer, fjerne overvann/fremmedvann fra avløpsnettet, redusere avfallsmengder er derfor av stor betydning for det økonomiske resultatet, og dermed gebyrnivået.  

3.2 Driftsbudsjett

Budsjettet for 2022 fra forrige årsplan er lagt ved for å synliggjøre endringene som fører til gebyrøkninger.

Alle summer er i 1000 kr.
 

Vann
2022
2023
Kjøp av vann fra IVAR 
62 486
109 286
Drift/vedlikehold inkl lønn 
60 727
62 387
Finanskostnader 
56 927
65 758
Teknologiutvikling (1) 
500
500
Gebyrgrunnlag (sum) 
180 640
238 431
Gebyrinntekter 
-168 383
-205 926
Dekningsgrad
93,2 %
86,4 %
Avløp
2022
2023
Levering av avløp til IVAR 
118 002
178 472
Drift/vedlikehold inkl lønn 
58 621
60 459
Finanskostnader 
89 483
100 682
Teknologiutvikling (1) 
500
500
Driftsfinansiert ledningsfornyelse (2) 
9 000
9 000
Gebyrgrunnlag (sum) 
275 606
349 105
Gebyrinntekter 
-261 089
-292 660
Dekningsgrad 
94,7 %
83,8 %
Renovasjon
2022
2023
Levering av avfall til IVAR inkl gebyr 
111 700
118 700
Avfallsinnsamling av Renovasjonen IKS 
96 660
102 810
Driftskostnader inkl lønn 
23 215
23 739
Finanskostnader 
5 851
7 161
Gebyrgrunnlag (sum) 
237 426
252 410
Gebyrinntekter 
-237 426
-255 310
Dekningsgrad 
100 %
101,2 %
Slam
2022
2023
Gebyrgrunnlag: (Driftskostnader inkl. lønn) 
3 925
4 282
Gebyrinntekter 
-3 932
-3 932
Dekningsgrad 
100,2 %
91,8 %
1. Teknologiutvikling: Deltakelse i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter i egenregi og nasjonalt i samarbeid med Norsk vann og andre aktører. 
2. Driftsfinansiert ledningsfornyelse avløp. Rehabiliteringsløsninger innen avløp er definert som vedlikehold og finansieres over driftsbudsjettet.


4. Investeringsprosjekter

I henhold til gjeldende hovedplaner for Vann og avløp samt til vedtatt Handlings- og økonomiplan legges det opp til omfattende investeringer innen VAR. Investeringsbudsjett med omtale av de ulike postene kan finnes i Investeringstabell (framsikt.net).

For vann og avløp gjennomføres investeringene primært av Utbygging på bestilling fra VAR-avdelingen. Bestillingen baseres på overordnede planer og ulike utredninger med fire års plan for fornyelse som rulleres årlig. Her vises en oversikt over prosjektene som er bestilt med aktivitet i 2023.  

5. Prioriterte oppgaver i 2023

5.1 Vannforsyning

Tiltak Ansvarlig seksjon
Innsatsområder
Innsatsområdet for kontroll/vedlikehold/rengjøring og dokumentasjon av hovedledninger og vannkummer omfatter sonene 101, 102, 103, 104 og 105 på byøyene, samt gjenstående arbeid i sone 201 Storhaug. 

Ledningsnett overtatt fra Fjordvatn AS spyles/rengjøres.  

VA-Drift
Inspeksjon sjøledninger
Sjøledningene inspiseres for å registrere tilstand og avdekke eventuelt behov for reparasjon.

- Ledninger som er overtatt fra Fjordvatn AS
- Straumsteinen - Grasholmen
- Børevika - Natvigs minne
- Vassøy - Lindøy
- Sokn - Vestre Åmøy
VA-Drift
Oppgradering stasjoner og basseng
Stasjoner og basseng oppgraderes for å møte krav til forsyningssikkerhet og HMS.

- PV 407 Madlasandnes er påbegynt og ferdigstilles i 2023 
- HB 505/PV 504 Hinna Vannbasseng skal totalrehabiliteres med nye pumper og rør innvendig, nytt automasjonsskap, fliser på gulv og betongutbedring på bassengene. 
-Fornyelse og oppgradering av PLS og automasjonsskap i 4 pumpestasjoner
VA-Drift
Simuleringsmodell
Simuleringsmodellen over vannforsyningen i Stavanger ble i 2022 utvidet til å omfatte de nye kommunedelene Rennesøy og Finnøy. Modellen baserer seg på et gjennomsnittlig forbruk og representerer normalsituasjonen. I 2023 skal det utvikles en tilleggsmodell som viser situasjonen ved maksimalt forbruk. 
VA-Forvaltning
Overtagelse av ledningsanlegg og abonnenter fra Fjordvatn as
Ledningsanlegget og abonnentene ble overtatt fra januar 2023. Dette innebærer at abonnenter informeres og overføres til kommunalt gebyrsystem, tilkoplingsgebyrer sendes ut, ledningskart må oppdateres og det må etableres driftsrutiner for anlegget. 
VA-Drift
VA-Myndighet
VA-Forvaltning
Vannmålere
Ny nasjonal vannmålerforskrift trådte i kraft 01.01.2023. Dette innebærer at lokalt regelverk og rutiner må tilpasses, og det må utarbeides internkontrollsystem. 

Dagens portalløsning utvides til også å omfatte vannmålermontering og –utskiftning. Det må inngås avtale med leverandør og en ny løsning på implementeres. 

Ny løsning for varsling om avlesning vannmålere må vurderes. Pilotprosjekt for fjernavleste vannmålere som ble gjennomført i 2022 evalueres for å vurdere fullskala implementering. 
VA-Myndighet
Prøvetakingsprogram Vann
Ihht drikkevannsforskriften tas det ukentlige vannprøver på ledningsnettet. Prøvetakingsplan ligger i TQM.
VA-Drift

 

5.2 Avløp, overvann og vannmiljø

Tiltak Ansvarlig seksjon
Innsatsområder spyling og rørinspeksjon
Rørene inspiseres for å registrere eventuelle skader, feilkoblinger og avdekke behov for reparasjon eller utskifting. Spyling foretas for å forebygge driftsproblemer.

- Fullføre sonene 502 og 503 på Forus og Gausel 
- Sonene 803, 804, 805, 806 og 808 på Rennesøy og Askje. 

VA-Drift
Inspeksjon utslippsledninger 
Utslippsledningene inspiseres for å registrere tilstand og avdekke eventuelt behov for utbedring.

- På Hundvåg skal 11 stk. ledninger fra Bangarvågen til Kuneset inspiseres/kontrolleres. 
- På Rennesøy skal alle utslippsledninger kontrolleres.  
VA-drift
Oppgradering avløpspumpestasjoner
Oppgraderingene foretas for å øke driftsikkerheten og kravene til HMS.

- PA 248 Knud Sørnes vei: Nytt overbygg, nye pumper og automasjonsskap.
- PA 137 Engøyklubben: Nye pumper og automasjonsskap. Pusses opp innvendig.  
- PA 320/OA320 Nedre Tastasjø: Nye pumper og automasjonsskap. Pusses opp innvendig 
- Fornyelse av PLS og automasjonsskap i pumpestasjoner, antall 6 stk. Må skiftes ut til ny teknologi. 

VA-Drift
Utredning avløp fra Ormøy til SNJ
I tråd med Temaplan "Tilknytning til off. avløp. SNJ rensedistrikt i Stavanger" skal avløpet som i dag går ut via egen slamavskiller overføres til Sentralrenseanlegget på Nord-Jæren (SNJ). I 2023 skal det gjennomføres en utredning for hvordan dette kan gjennomføres og hva som skal inngå i bestilling til Utbygging på sikt. 
VA-Forvaltning
Utredning overvann 
I forbindelse med fornyelse av VA-anlegg i og rundt Avaldsnesgate er det etablert et lettseparatsystem. I 2023 skal det utredes hvordan dette kan føres til resipient for ikke å belaste avløpssystemet. Enkelte områder på Eiganes og Stokka er ferdig separert.

I 2023 skal det utredes hvordan det rene overvannet kan føres til Stokkavannet. 

VA-Forvaltning
Kapasitetskartlegging avløpsnettet
I tråd med målsetning i gjeldende hovedplan er det en målsetning å øke minstekapasiteten på avløpsnettet. Som et grunnlag for dette arbeidet ble det i2018 gjort en kartlegging av kapasitet i hele avløpsnettet ved bruk av hydrologiske og hydrauliske modeller. Etter at flere tiltak er gjennomført er det behov for å gjennomføre en ny kapasitetskartlegging i 2023. 
VA-Forvaltning
Resipientundersøkelser
I 2023 tas for første gang Rennesøy og Finnøy kommunedeler med i prøvetakingsprogrammet. Foruten Hålandsvatnet og Mosvatnet skal innsjøene Hauskjevatnet, Lauvsnesvatnet, Ladsteinsvatnet, Lesheimsvatnet, Skartveitvatnet og Bleivatnet undersøkes i Finnøy kommunedel og Austbøstemmen og Førsvollsvatnet i Rennesøy kommunedel. I tillegg skal vi undersøke bekkesystemene Møllebekken, Foruskanalen, Grannesbekken, bekk ved Hålandsvatnet, Kyrkjøy og Bjørgøy bekkefelt, elv fra Austbøstemmen, Talgje bekkefelt og Finnøy bekkefelt.
VA-Forvaltning
Oppfølging av Temaplan "Tilknytning til offentlig avløp. SNJ rensedistrikt i Stavanger"
Pålegg om tilknytning til offentlige avløpsledninger i de områdene dette er prioritert ihht Temaplan "Tilknytning til offentlig avløp. SNJ rensedistrikt i Stavanger”. 
VA-Myndighet
Hålandsvatnet
Statsforvalterens landbruksavdeling leder et nystartet 3-årig samarbeidsprosjekt for forbedring av vannkvaliteten i vannet. Flere avd. i kommunen deltar i arbeidet, bl.a. VAR. Det gjenstår 31 boliger i Stavangers del av nedslagsfeltet med privat avløpsrensing. 15 av boligene tilknyttes nytt kommunalt ledningsnett som legges i Øygardsveien i 2023. De resterende boligene ligger spredt i nedslagsfeltet og disse vil få pålegg om tilknytning til eksisterende anlegg i 2023 (etter rimelighetsvurdering mht kostnader). Se også under «Kommunikasjon».  
VA-Forvaltning
Slamtømming
Ihht forurensningsloven § 26 er kommunen pliktig til å sørge for tømming av mindre renseinnretninger, f.eks slamavskillere. Gjeldende avtale med privat renovatør utløper i april 2023 og anskaffelse ny avtale for tømming av mindre private avløpsanlegg, slamavskillere og minirenseanlegg gjennomføres første halvår 2023. Det er ca 3200 private og nærmere 30 større kommunale slamavskillere i Stavanger kommune. Anskaffelsen omfatter også tømming av kommunale slamavskillere. 
VA-Myndighet

 

5.3 Renovasjon

Tiltak Ansvarlig
OMBRUK  
Bruk brukt
Driften av bruktbutikken i Arkaden videreføres og det arbeides for å gjøre butikken mer kjent og øke omsetningen. 
Renovasjon
hentavfall.no
Videreutvikle og forbedre henteordninger for å sikre at flest mulig brukbare gjenstander holdes i sirkulasjon.
Renovasjon, IVAR IKS og Sandnes kommune
Ny ombrukssentral
Etablere en sentral for mottak og salg av ombruksvarer på Forus. Styret i IVAR IKS har vedtatt etablering av Bærekraftssenter Ombruk-BrukBrukt (styresaker 20.06.22 og 05.10.22). Til grunn for vedtak ligger forretningsplan utarbeidet av IVAR, Stavanger og Sandnes. Forberedelsen pågår og åpningen forventes til høsten. Første delmål er å øke dokumentert ombruksmengde fra ca 700 tonn i dag til 2000 tonn innen få år.
IVAR IKS, Renovasjon og Sandnes kommune
HAGEAVFALL  

Skille hageavfall fra matavfall
Fra 2024 vil det ikke være tillatt å kaste hageavfall sammen med matavfall i den brune beholderen. Stavanger kommune må derfor etablere nye innsamlingsordninger for hageavfall, jfr. styrevedtak fra IVAR IKS (28.10.2022) og en endring i avfallsforskriften

Ny beholder for hageavfall innføres for en kommunedel av gangen. Supplerende løsninger tilbys også.

Informasjon på kommunens nettside finner du her: 
Hageavfall skal ikke i brun beholder.

Renovasjon og Renovasjonen IKS
Sirkulær hage
Det legges til rette for å beholde hageavfall i egen hage.

-Hjemmekompostering:
fortsette med støtte til kjøp av kompostbeholder og reduksjon i renovasjonsgebyret
-Kaldkompost: salg av byggesett kaldkompostbinge. Tilby enkle tegninger til å bygge kompostbinger selv
-Kurs i hjemmekompostering: Tilby gratis kurs vår og høst. Kursene foregår på Ullandhaug Økologiske gård.
-Flising: Flising av hageavfall hjemme hos innbyggerne
Renovasjon
TEKSTIL  
Vurdere separat innsamling av ødelagte tekstiler
Som et ledd i å øke sortering av avfall anbefaler Miljødirektoratet blant annet en separat innsamling av tekstiler, jf. Miljødirektoratet.
Renovasjon
Pilotprosjekt i Hundvåg kommunedel
Samarbeid med IVAR IKS i Hundvåg kommunedel om en innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler til innsamlingscontainere og via hentavfall.no.

Pilotprosjektet i Hundvåg er ett av seks nasjonale pilotprosjekt Norwegian fashion and Textile Agenda (NF&TA) har tatt initiativ til. Arbeidet er støttet av Handelens Miljøfond. 
Renovasjon og IVAR IKS
HAUSKEN GJENVINNINGSSTASJON  
Oppgradering av avfallsmottaket på området
Som en oppfølging av vedtaket i Stavanger formannskap, sak 103/22, vil nødvendig oppgradering av mottaket bli iverksatt. Dette innebærer anskaffelse av ny farlig avfall-container, inngjerdet innsamling av henholdsvis hageavfall og landbruksplast, og etablering av oppholdsrom for driftspersonell.
Renovasjon/ Eiendom
TJENESTEAVTALE IVAR IKS  
Midlertidig tilrettelegging etter brannen i IVARs ettersorteringsanlegg juli 2022
Anleggets sorteringslinjer ble totalskadd i brannen, gjenåpning forventes våren 2025. Fram til da leveres restavfallet direkte til forbrenning, papir leveres til to private sorteringsanlegg i regionen. I Stavanger som de fleste nabokommuner er returpunkt for kildesortert plastemballasje etablert i kommunedelene. Disse drives fram til gjenåpning, kapasitet vurderes fortløpende i iht innbyggernes bruk av ordningen. 
Renovasjon og Renovasjonen IKS
Rullering av Avfalls- og ressursplan IVAR og IVAR-kommunene
Gjeldende Avfalls- og ressursplan utløp i 2022. Arbeidet med rullering av planen er igangsatt.
IVAR IKS, Stavanger kommune og Sandnes kommune

 

5.4 Planlegging og administrasjon

Tiltak Ansvarlig seksjon
Strategiplan - Vann i Stavanger 
Det skal utarbeides en strategisk plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø for Stavanger med en tilhørende tema- eller handlingsplan for vann og avløp. Planene skal erstatte gjeldende hovedplaner for vann og avløp. Målsetningen er at planene skal opp til politisk behandling i løpet av 2023. 
 
VA-Forvaltning
Vannstandard 
På nasjonalt nivå jobbes det med et nytt produkt kalt Vannstandard som skal erstatte VA-normene som i dag ligger til grunn for etablering av kommunale VA-systemer i Stavanger. Nytt system forventes lansert første halvår 2023. For at dette kan tas i bruk må det gjøres lokale tilpasninger og vedtas politisk. 
VA-Forvaltning
Nye krav til innmåling
I påvente av ny Vannstandard må kravene til innmåling av kommunale VA-anlegg justeres for at kravene i Ledningsregistreringsforskriften ivaretas. Innføres fra januar 2023.
VA-Forvaltning
Trainee Vann 
Stavanger kommune sammen med IVAR IKS og Sandnes kommune har en periode deltatt i det nasjonale trainee-programmet Trainee Vann. Dette videreføres i 2023. 
VA-Forvaltning
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse gjennomføres for vann-
og avløpsområdet hvert andre år, sist gjennomført i 2021, ny undersøkelse høsten 2023. Det tas sikte på å utarbeide en ny undersøkelse som også inkluderer renovasjonstjenestene.
 
VA-Myndighet
Renovasjon
HMS-kvalitet
Avdelingene Myndighet og Renovasjon skal øke kvalitet og innhold i dokumenter i kvalitetsstyringsverktøyet TQM. HMS-aktiviteter følges opp i TQM.  

Overordnede aktiviteter:
- Revisjon av alle prosedyrer/dokumenter​ 
- 4 vernerunder (2x arbeidsbil og 2x arbeidssted) 
- >12 stk. avvik- og forbedringsforslag per år i TQM​ 
- Gruppemøte HMS drift månedlig​ (10 stk) 
- Gruppemøte HMS administrasjon månedlig​ (10 stk)
- Gjennomgang av HMS-kartlegginger​ 
- Gjennomgang av kjemikalieregister/stoffkartotek​ 
- Gjennomgang av ROS-analyser
VA-Myndighet
Renovasjon
Adm stab
Beredskap
- Vurdere behov for, samt sørge for gjennomføring av
  beredskapsanalyser.
 
- Gjennomgang av beredskapsplaner.
- Planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelse​r (planen ligger i TQM).
- Følge opp ROS-analyser og behov for DPIA analyser for      systemansvarlige. 
Adm stab
Klimagassutslipp
Avdelingen bidrar til å redusere interne utslipp ved å legge til rette for bruk av bærekraftige systemvalg og grøftefri ledningsfornyelse. Energiforbruket knytter seg i stor grad til vannmengder som blir transportert, og ved å vektlegge strategien med å fjerne vann på avveie (jfr. hovedplan VA) er dette det viktigste grepet for å redusere energiforbruket i kommende år.

Kjøretøyparken skiftes gradvis ut med mer utslippsfrie løsninger etter hvert som disse møter de nødvendige tekniske spesifikasjoner, men av beredskapsmessige årsaker vil det ennå være nødvendig med andre alternativer.

Avdelingen skal vurdere fortløpende mulighetene for å søke klimasatsmidler ol. støtteordninger knyttet til utskifting av maskiner og kjøretøy, men også i forbindelse med å legge til rette for mer utslippsfrie løsninger knyttet til driftskontrakter.
Adm
Teknologiutvikling og digitalisering
Utviklingen i vannbransjen og avfallssektoren er avhengig av at de store offentlig aktørene tester ut og tar i bruk nye løsninger og bidrar til ønsket utvikling for å jobbe smartere, mer effektivt og gi høyere kvalitet. Noe av innovasjonen vil skje som en del av de ordinære investerings-prosjektene, men det settes også av midler til deltakelse i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter lokalt i egenregi og nasjonalt i samarbeid med Norsk vann og andre aktører. Av større, konkrete prosjekter i 2023 at det er gitt tilsagn til bidrag til vannbransjens kompetansesenter på Ås.

Ruteoptimalisering (AMCS-Routeplanner)
Renovasjonen IKS har kjøpt inn programvare for ruteoptimalisering. Avdelingens oppgave blir å tilrettelegge for at data fra eget fagsystem (IsyPA) kan levere korrekt informasjon til AMCS og at optimaliserte data kan føres tilbake igjen.
VAR
Faglige nettverk
For å heve kompetansenivået i organisasjonen og for å være med å påvirke og løfte utviklingen innen fagene, deltar VAR-avdelingen i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Vi ønsker å være synlige innen fagmiljøet og å bidra med innlegg på seminarer og konferanser, artikler i faglige tidsskrifter og å bidra i arbeidsgrupper og felles prosjekter når det er aktuelt.
VAR

 

5.5 Kommunikasjon

Tema Ansvarlig seksjon
Avfall i do
Videreføring og utvidelse av kampanje “Avfall i do” for å forhindre forsøpling og driftsutfordringer på avløpsnettet. Dette inkluderer blant annet informasjonsmateriell for kommunale bygg, som skoler, kontorbygg etc. Informasjon vedrørende fett i avløpet publiseres sent høsten 2023 i forbindelse med jul. Opprettet egen nettside som samarbeid internt på VAR, tilgjengelig hele året. 
VA-Myndighet

 

Hålandsvatnet
Det skal utarbeides en kommunikasjons-strategi for arbeidet med forbedring av vannkvalitet i Hålandsvatnet. Strategien utarbeides i samarbeid med Statsforvalteren og Randaberg kommune. Det opprettes egen nettside om arbeidet både hos kommunene og hos Statsforvalteren, og det skal lages en informasjonsfilm som forklarer problemet med vannet og arbeidet fremover.
VA-Forvaltning
Ombruk
Nettstedet brukbrukt.no utvikles videre og det vurderes en kampanje på sosiale medier for å gjøre siden mer kjent.

Nettsidene
Søndagsåpne garasjer og Restevenn innlemmes i brukbrukt.no.  
Renovasjon, IVAR IKS og Sandnes kommune
Hageavfall
Informere om ny ordning med skille av mat- og hageavfall. Informasjonskampanje om sirkulær hage og kommunen sine tilbud og ordninger.
Renovasjon
Tekstil
Gjøre henteordningene for tekstiler og bruk av hentavfall.no bedre kjent.
Renovasjon

 

6. Årshjul IK-HMS

Måned Tema
Januar HMS-mål, etiske retningslinjer og organisering (ansvar, oppgaver og myndighet)
Februar ROS-analyse, Kjemikaliehåndtering, psykososialt arbeidsmiljø (revidere kjemikalieregister og risikovurdering) 
Mars Drift, kontroll og vedlikehold (arbeidsutstyr, teknisk utstyr og sikkerhetsinnretninger)
April Dokumentstyring, arbeidsprosesser og dokumentasjon (revidere prosedyrer, rutiner, dokumenter og prosesskart) 
Mai Støv, arbeid i høyden, støy, vibrasjoner, ergonomi og verneutstyr (forebyggende HMS-arbeid; fysisk arbeidsmiljø) 
Juni Trafikksikker kommune, Opplæring, kompetanse og bevissthet (sertifikater/kurs, sikkerhetsinformasjon, områderettet, dokumentert, utstyrsspesifikk opplæring) 
September Tjenesteutsetting – Avtaler, samordning og koordinering ovenfor andre arbeidstakere (byggherre, entreprenører, IKS, foretak, innleie) 
Oktober Revidering og oppfølging av ROS. Kartlegging og håndtering av risiko (fareidentifikasjon, risikovurdering og handlingsplan) 
November Beredskap og sikkerhetstiltak (planlegging, øvelse, evaluering og læring). Vold og trusler om vold. 
Desember Måling, evaluering og revisjon (Gjennomgang og evaluering av IK-HMS-systemet). Rus og avhengighet 

 

7. Organisasjonsplan

Innhold Lukk