PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Skjema, veiledere og regelverk
  5. Krav til prosjektgjennomføring av kommunale vann- og avløpsanlegg

Krav til prosjektgjennomføring av kommunale vann- og avløpsanlegg

Oppdatert: 13.02.2023 14.21.57

Alle vann- og avløpsanlegg som skal overleveres til Stavanger kommune sin vann og avløpsavdeling skal i sin helhet planlegges og prosjekteres, etableres og dokumenteres i tråd med krav i gjeldende norm for vann og avløp (VA-normen) for Stavanger kommune som kan leses her: www.va-norm.no.

Utover normen, med administrative bestemmelser, vedlegg og henvisninger, legges følgende presiseringer og forhold til grunn for arbeider på kommunale vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune.

Valg av ledningsmateriell

I henhold til gjeldende norm for vann og avløp for Stavanger skal valg av ledningsmateriell avklares med VA-ansvarlig i kommunen. I det videre avklares hvilke generelle materialvalg som gjelder for Stavanger kommune. Det åpnes imidlertid for andre materialvalg dersom dette totalt sett utgjør en bedre løsning. Dette krever skriftlig søknad om dispensasjon på lik linje med dispensasjon fra andre krav i normen. For krav til de ulike rørmaterialene som skal benyttes vises det til normens vedlegg 3.

For vannledninger skal det som hovedregel benyttes rør av duktilt støpejern. Under kote 2,5 og i aggressiv grunn skal det imidlertid benyttes PE100RC med diffusjonssperre.

Ved etablering av separate spillvannsledninger skal det benyttes PVC-U rør.

Det skal benyttes betongrør ved etablering av felles avløpsledninger. For rør med indre dimensjon større enn 500 mm skal det benyttes hydraulisk optimaliserte rør (Flume, Qmax-V eller tilsvarende).

Det skal benyttes betongrør ved etablering av ordinære overvannsledninger.

Det skal benyttes PVC-U rør ved etablering av lette overvannsledninger i fellesavløpssoner.

Kompetansekrav

Generelt stilles det krav om at alle involverte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet en er satt til på en god og forsvarlig måte. Det forutsettes at ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende er godt kjent med VA-normen og de krav som stilles i Stavanger kommune.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Det forutsettes derfor at alle deltakere i prosjektet med sentrale eller ansvarlige roller snakker og skriver tilstrekkelig godt norsk til å kunne kommunisere på en effektiv og entydig måte på norsk.

Krav til prosjekterende
Det kreves at den prosjekterende har sentral godkjenning innen relevante fagområder og i tiltaksklasser som oppdraget krever eller kan framlegge tilsvarende dokumentasjon. Prosjekterende skal videre kunne dokumentere meget god gjennomføringsevne og erfaring fra minimum tre prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet gjennomført de siste fem år.

Det kreves at fagpersoner i sentrale og ansvarlige roller i prosjektet er utdannet sivilingeniør innen relevant fagkrets med minimum fem års relevant arbeidserfaring eller er utdannet ingeniør innen relevant fagkrets med minimum åtte års relevant arbeidserfaring.

Krav til utførende entreprenør
Det kreves at utførende entreprenør har sentral godkjenning innen relevante fagområder og i tiltaksklasser som oppdraget krever eller kan framlegge tilsvarende dokumentasjon. Entreprenør skal videre kunne dokumentere meget god gjennomføringsevne og erfaring fra minimum tre prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet gjennomført de siste fem år. 

Det kreves at fagpersoner i sentrale og ansvarlig roller har minimum åtte års relevant arbeidserfaring. Til legging av VA-ledninger og til daglig ledelse av anleggsplassen kreves det ADK-1 sertifikat eller tilsvarende.

Systemvalg for avløp

Avløpssystemet i Stavanger kommune er inndelt i to ulike systemløsninger; separatsystem og fellessystem med lettseparering. Som hovedregel skal nye utbyggingsområder etableres med separatsystem. Ved fornyelse av fellesavløp eller der kommunen har besluttet at det skal etableres fellesavløp skal det implementeres lettseparering etter nærmere beskrivelse fra VA-ansvarlig i kommunen.

Etablering av pumpestasjoner

Ved etablering av kommunale pumpestasjoner skal kommunen involveres gjennom hele prosjektfasen. Pumpestasjoner skal etableres i tråd med krav i følgende skriv:

Krav ved etablering av kommunale spillvannspumpestasjoner

Krav ved etablering av kommunal trykkøkningsstasjon for vann 

Ventilmanøvrering

Det er kun Stavanger kommune ved VAR-avdelingen som har anledning til å stenge og åpne ventiler mot eksisterende vannledningsnett. Behov for ventilmanøvrering meldes til, og avtales med, VA drift på telefon 51507186 senest to virkedager i forkant.

Godkjenning og oppfølging

For godkjenning av planer og oppfølging av prosjektet vises det til normens administrative bestemmelser. Det understrekes at alle planer skal være vurdert av Stavanger kommune før anlegget starter, og at kommunen ikke overtar ansvar for planens innhold med sin vurdering/godkjenning.

Utomhusplan (vegplan og landskapsplan) skal foreligge og være samordnet med VA-planen. Tiltakshaver skal ha utarbeidet en gjennomføringsplan.

Tiltakshaver skal sikre at nedstrøms avløpsledninger ikke tilføres sand, grus og andre fremmedelementer gjennom anleggsfasen. Hvordan dette sikres skal framkomme av beskrivelse og tegninger.

Det er anledning til å fravike normens bestemmelser dersom det finnes mer hensiktsmessige løsninger for det aktuelle prosjektet. Det skal søkes skriftlig om eventuelle avvik fra normen som skal godkjennes av VA-ansvarlig i kommunen. Søknad om alle planlagte avvik skal inngå som en del av planen som sendes inn til godkjenning. 

Eventuelle avvik fra norm eller plan som oppstår i anleggsfasen skal varsles til ansvarlig prosjekterende. Dersom ansvarlig prosjekterende vurderer avviket som en fullgod løsning kan vedkommende søke om avvik på samme måte som i planfasen: Avvikssøknad for vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune.

Sluttkontroll

Deler av sluttkontrollen skal utføres av VA drift og deler skal utføres av entreprenøren selv, se nærmere beskrivelse under. Skjema for bestilling av kontroller som skal utføres av VAR-avdelingen sendes til: post.vaproduksjon@stavanger.kommune.no.

Det skal gjennomføres to rørinspeksjoner, en anleggskontroll på gjenfylt grøft før veioppbygging starter og en uavhengig sluttkontroll ved fullstendig ferdig anlegg. Anleggskontrollen utføres av utførende entreprenør, kontrolleres av byggeleder og sendes inn til Stavanger kommune fortløpende. Sluttkontrollen bestilles utført av VA drift ved bruk av Innmeldingsskjema for rørinspeksjon av avløpsledninger i Stavanger kommune. Det understrekes at ledningsanlegget skal være ferdig spylt og rengjort før rørinspeksjonen.

Trykkprøving av vannledningsnettet bestilles utført av VA  drift ved bruk av Innmeldingsskjema for trykktesting av ledninger i Stavanger kommune.

Før anlegget settes i drift skal det være desinfisert og godkjent analyse skal foreligge. Prøvetaking og analyse bestilles av VA drift i henhold til veiledning i Trykkprøving, desinfisering og prøvetakning i Stavanger kommune.

Tetthetsprøving utføres av utførende entreprenør i henhold til VA/Miljø-blad nummer 24.

Dokumentasjon

Generelle krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon framkommer av gjeldende VA-norm. For Stavanger kommune gjelder følgende tillegg og spesifiseringer:

All sluttkontroll skal dokumenteres skriftlig og skal inngå som en del av sluttdokumentasjonen. Både anleggskontroll og sluttkontroll fra rørinspeksjon skal inngå som del av sluttdokumentasjonen og dokumentasjon på håndtering av eventuelle avvik og feil skal framkomme.

Ledningsforskriften stiller blant annet krav om innmåling og dokumentasjon av ledningsanlegg. For at kravene i forskriften skal ivaretas, og for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon til forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold, skal alle anlegg dokumenteres i henhold til denne innmålingsstruksen (med vedlegg).  

Tegninger i pdf format skal inngå i sluttdokumentasjonen. Tegningsliste, tegning over hvilke VA-anlegg som kommunen skal overta og tegning med innmåling av annen infrastruktur i forhold til VA-anlegget skal være oppdatert og i tråd med endelig løsning. Øvrige tegninger (plan- og profiltegning, kumskisser etc.) skal revideres til «som bygget» ved vesentlige endringer (herunder kummer som har kommet til eller gått ut, kummer som er flyttet mer enn to meter og vesentlig endret fall på ledning eller høyde på kum). Gamle ledninger eller kummer som er fjernet eller nedlagt skal krysses ut på som-bygget plantegning for kommunal overtakelse. Øvrige tegninger i VA-prosjektet vedlegges med siste gjeldende revisjon uten krav om oppdatering bortsett fra at all tekst skal være oppdatert og korrekt.

Dokumentasjon på godkjente avvik, både i plan- og anleggsfasen, skal inngå som del av sluttdokumentasjonen.

Stikkledninger skal registreres i Gemini Entreprenørportal (Melding om utført arbeid) i tillegg til at de skal dokumenteres med innmålingsfil som en del av sluttdokumentasjonen.