PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Skybruddsplanen

Skybruddsplanen

Oppdatert: 03.04.2024 09.41.36
Dammen i Emmaus tar seg av overvannet og samler insekter, fugler og barn i alle aldre.

Hvordan vil Stavanger tåle ekstrem nedbør? Er vi godt rustet i møte med de mest intense og kraftige skybruddene?

Skybruddsplanen ble vedtatt i 2022, handlingsplanen er vedtatt 05.03.2024.

1. Vedtatt

Stadig hyppigere korte og intense nedbørsperioder overbelaster avløpsnettet i Stavanger og andre byer, og kan gi store skader både på og i grunnen.

Skybruddsplanen tar for seg Stavanger kommunes sårbarhet i møte med ekstreme nedbørhendelser. Dette er hendelser som overgår det vi normalt håndterer gjennom lokale overvannstiltak og ledningsanlegg. Skybruddsplanen svarer på hvor sårbar vi er i møte med de virkelig ekstreme nedbørhendelsene og gjør oss i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak og ivareta overvannsrisiko i arealplanlegging, beredskapsarbeid og klimatilpasning.

Skybruddsplanen viser i all hovedsak at Stavanger kommune er godt rustet i møte med en ekstrem nedbørhendelse. Planen identifiserer og prioriterer områder og objekter som er sårbare ved ekstremnedbør og gir oss et nytt kunnskapsgrunnlag for vurdering av overvannsflom og utsatte områder i Stavanger.

Da skybruddsplanen ble vedtatt i april 2022, ble det besluttet at det skulle lages en handlingsplan for flomsikring av sårbare områder og objekter som er identifisert i skybruddsplanen. Denne ble vedtatt 05.03.2024.


Kontaktpersoner:

Marit Magdalene Schweiker
e-post: marit.schweiker@stavanger.kommune.no

Bjørn Zimmer Jacobsen
e-post: bjorn.zimmer.jacobsen@stavanger.kommune.no