PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Forus øst

Forus øst – plan 2480

Kort fortalt

Forus øst skal bli en mest mulig fullverdig bydel, der det skal være lett å bevege seg med gange, sykkel og kollektivtransport. 

Planen ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2022.

Ortofoto Forus Øst

Plandokumentene

Den nye områdeplanen for Forus øst ble endelig vedtatt av kommunestyret 20. juni 2022, men på grunn av ferieavvikling vil ikke vedtaket bli kunngjort før etter sommeren. 

Her er dokumentene fra kommunestyrebehandlingen

Planområdet

Området innenfor den røde markeringen inngår i områdereguleringen:

Ortofoto Forus Øst

Hva handler planen om?

Planforslaget for plan 2480 legger til rette for omforming av eksisterende område på Forus øst til blandet funksjon og en forholdsvis stor andel boliger (ca. 2500). Det bygger opp omkring kollektivknutepunktet Gausel stasjon og kollektivstopp, og legger til rette for et kortreist hverdagsliv på fotgjengeres og syklisters premisser. Fra boligene er det korte avstander til knutepunkt/kollektivstopp, bydelssenter, skole, barnehage, handel/butikk, idrett/kultur, servicefunksjoner, park/natur og andre lokale målpunkter. Planen legger føringer for høye konsentrasjoner av arbeidsplasser (næring, tjenesteyting) nær Gausel stasjon og kollektivstopp langs fv. 44.

Sammenlignet med tidligere planforslag er det foretatt en rekke endringer som tilpasser planen til aktuelle behov og krav, og som forenkler gjennomføringen. Det er også vurdert gjennomføringsmodeller.

Bakgrunn

Målet med planarbeidet for Forus øst har vært å tilrettelegge for utvikling av en moderne, mest mulig fullverdig bydel, der det skal være lett å bevege seg med gange, sykkel og kollektivtransport. Utviklingen av 10-minuttersbyen er et bærende prinsipp i planforslaget. Innen ti minutter til fots fra boligen når du de viktigste daglige gjøremål innenfor området.

Planarbeidet ble igangsatt av Stavanger kommune som følge av at Forusstranda nord i kommuneplan 2010–2025 ble definert som «hensynssone omforming med krav om felles områderegulering». I bystyrets vedtak av kommuneplanen, 14.06.2011, ble det påpekt at andelen boliger i nærheten av Forus skal økes ytterligere. I gjeldende kommuneplan 2014–2029 er hele planområdet for plan 2480 vist som hensynssone omforming, i tillegg til flere av de tilstøtende næringsområdene.

Tidligere behandlinger

 • 17.01.2013 – Forslag til planprogram i kommunalstyret for byutvikling (sak 8/13).
 • 25.04.2013 – Planprogram enstemmig vedtatt i kommunalstyret for byutvikling (sak 105/13).
 • 11.09.2014 – Plan 2480 til førstegangsbehandling, enstemmig vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i kommunalstyret for byutvikling, med tilleggsvedtak (sak 224/14). 
 • 19.03.2015 – Orienteringssak om status for plan 2480 i kommunalstyret for byutvikling, med tilleggsvedtak (sak 97/15). 
 • 18.06.2015 – Orienteringssak om endringer i planforslaget, med tilleggsvedtak
 • 17.12.2015 – Kommunalstyret for byutvikling oversendte plan 2480 til bystyret for endelig vedtak.
 • 25.01.2016 – Bystyret utsetter saken for ekstra dialog med de største utbyggerne
 • 05.09.2016 – Bystyret tilbakesender saken med oversendelsesforslag (sak 122/16)
 • 17.11.2016 – Kommunalstyret tilbakesender saken til administrasjonen for innarbeiding av en rekke endringer, og ny høring
 • 13.12.2018 - Kommunalstyret for byutvikling behandlet en avklaringssak om videre planprosess
 • 10.01.2019 - Avklaringssaken var oppe i formannskapet
 • 06.06.2019 - kommunalstyret for byutvikling ble orientert om status i planarbeidet. Les referatsaken her.
 • 28.05.2020 - Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å sende planforslaget ut på høring. Les vedtaket her
 • Planen var på høring fra 26. juni til 14. september 2020, og på tilleggshøring fra 19. oktober til 8. november 2021.
 • 20.06.2022 - endelig vedtak i Stavanger kommunestyre

Kontaktinformasjon

Ingrid Lerang Fossåskaret

Telefon:
51 50 75 98
E-post:
fossaaskaret@stavanger.kommune.no