Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Forus øst

Forus øst – plan 2480

Kort fortalt

Forus øst skal bli en mest mulig fullverdig bydel, der det skal være lett å bevege seg med gange, sykkel og kollektivtransport. 

Planforslaget er på en begrenset tilleggshøring 5.–26. mai 2021.

Ortofoto Forus Øst

Begrenset tilleggshøring

Vi har nå lagt ut plan 2480 på en begrenset tilleggshøring fra 5. til 26. mai 2021. Her er dokumentene som er på tilleggshøring: (Lenker kommer snart)

Parkeringsplass ved sentralt lekefelt
Gangvei og snuhammer Heiamyrå
Gangvei ved Slettestrandveien
Bolig i strandsonen, Midtgårdveien
Frisiktsoner Nedre Gauselvågen

Planen var på høring 26.06.–14.09.2020, etter førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 28.05.2020. Det kom inn 30 merknader, og i etterkant har vi gjort noen justeringer av plankartet for å imøtekomme enkelte av merknadene. Noen endringer av planforslaget må sendes ut på en begrenset høring, før planen kan legges frem for 2. gangsbehandling.

På denne siden ligger alle dokumentene i saken, inkl. merknadene som kom inn under forrige høring. (Etter hvert vil også merknader til tilleggshøringen dukke opp på denne siden.)

Planområdet

Området innenfor den røde markeringen inngår i områdereguleringen:

Ortofoto Forus Øst

Planforslaget fra 2020

Planforslaget som ble lagt fram i 2020 bygger på tidligere planforslag og utredninger, dialog med grunneiere og andre aktører, samt nye faglige helhetsvurderinger.

Planforslaget for plan 2480 legger til rette for omforming av eksisterende område på Forus øst til blandet funksjon og en forholdsvis stor andel boliger (ca. 2500). Det bygger opp omkring kollektivknutepunktet Gausel stasjon og kollektivstopp, og legger til rette for et kortreist hverdagsliv på fotgjengeres og syklisters premisser. Fra boligene er det korte avstander til knutepunkt/kollektivstopp, bydelssenter, skole, barnehage, handel/butikk, idrett/kultur, servicefunksjoner, park/natur og andre lokale målpunkter. Planen legger føringer for høye konsentrasjoner av arbeidsplasser (næring, tjenesteyting) nær Gausel stasjon og kollektivstopp langs fv. 44.

Sammenlignet med tidligere planforslag er det foretatt en rekke endringer som tilpasser planen til aktuelle behov og krav, og som forenkler gjennomføringen. Det er også vurdert gjennomføringsmodeller.

Her kan du se opptak fra et informasjonsmøte vi hadde 20. august 2020

Planverksted 

Onsdag 20. mars 2020 hadde vi planverksted hos Allservice på Forusstranda Nord, for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til ferdigstilling av områdeplanen. Grunneiere og utvalgte interessenter fikk tilsendt denne invitasjonen. Målet var å få innspill og tilbakemeldinger fra grunneiere, næringsdrivende og beboere i området. 

Ellen Figved Thoresen fra avdeling for byutvikling fortalte om planprosessen så langt. Det har vært to tidligere planutkast, og en avklaringssak var oppe til politisk behandling i desember 2018. Hovedpunkter som skal vurderes i neste planforslag, ble diskutert i det påfølgende gruppearbeidet: Lokalsenter, mobilitet, grønnstruktur, høyhus, utnyttelse, områdeinndeling, utfylling i sjø, bevertning.

I to gruppediskusjoner fikk deltakerne på planverkstedet diskutere problemstillinger og ønsker for områdeplanen. Resultatene fra gruppediskusjonene kan leses her. 

– Vi som jobber med Forus øst-planen ser stor verdi i det som kom fram på planverkstedet. Det var veldig positivt at vi fikk snakke med berørte og bli enda bedre kjent med deres interesser og problemstillinger. Vi fikk mange gode innspill som vi nå skal jobbe videre med, forteller Felicitas Heimann som er prosjektleder for planen.  

Vurdering av innspillene tas med i det videre planarbeidet, i henhold til tema i avklaringssak fra kommunalstyret for byutvikling.

Noen viktige punkter som kom fram var: Betydningen av underganger og koblinger, bruk av eksisterende infrastruktur (vei, grønt), næring sør for området som genererer trafikk gjennom planområdet. Og viktigheten av å lage en gjennomførbar plan, som gjør en trinnvis utvikling mulig.

Fire bilder fra planverkstedet, av folk som deltar i gruppearbeid.
Grunneiere, næringsdrivende og beboere fra Forus øst hadde mange konstruktive innspill på planverkstedet.

Bakgrunn

Målet med planarbeidet for Forus øst har vært å tilrettelegge for utvikling av en moderne, mest mulig fullverdig bydel, der det skal være lett å bevege seg med gange, sykkel og kollektivtransport. Utviklingen av 10-minuttersbyen er et bærende prinsipp i planforslaget. Innen ti minutter til fots fra boligen når du de viktigste daglige gjøremål innenfor området.

Planarbeidet ble igangsatt av Stavanger kommune som følge av at Forusstranda nord i kommuneplan 2010–2025 ble definert som «hensynssone omforming med krav om felles områderegulering». I bystyrets vedtak av kommuneplanen, 14.06.2011, ble det påpekt at andelen boliger i nærheten av Forus skal økes ytterligere. 

I gjeldende kommuneplan 2014–2029 er hele planområdet for plan 2480 vist som hensynssone omforming, i tillegg til flere av de tilstøtende næringsområdene.

Plan 2480 var til førstegangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling 11.09.2014. Vedtaket medførte at et område sør for Forusbeen (2020Park) ble tatt ut av planområdet.

Etter førstegangsbehandling og høring (høsten 2014) ble planforslaget noe endret. Det gjelder primært arealutnyttelse, høyder, og enkelte formålsgrenser mellom grønnstruktur, byggefelt og gater/torg. Et revidert planforslag datert 01.06.2015 var derfor utlagt til ny høring i juni-august 2015. Fylkesmannen fremmet innsigelse til reduksjonen i grønnstrukturen i det reviderte planforslaget. På ett sted (i strandsonen ved Forusskogen) er formålsgrensen i det foreliggende planforslaget justert tilbake til der den var plassert i det første høringsutkast, etter drøftingsmøte med Fylkesmannen. Innsigelsen er trukket og bystyret kunne egengodkjenne områdereguleringen.

Stavanger bystyre behandlet saken i møte 25.01.2016. Her ble saken utsatt, for å tilrettelegge for mer dialog med de største utbyggerne.

Saken ble behandlet i bystyret 05.09.2016 med følgende vedtak: «Saken tilbakesendes. Planen gis høy prioritet i forhold til å sikre rask fremdrift i den videre prosess». Det ble fremmet et oversendelsesforslag med en rekke endringer knyttet til en vedlagt planskisse, og ny høring.

Kommunalstyret for byutvikling behandlet forslag til plan 2480 områderegulering for Forus øst i møte 17.11.2016. Saken ble tilbakesendt til administrasjonen for innarbeiding av en rekke endringer, og ny høring. Endringene ble sendt på høring i mai 2017 til berørte grunneiere og myndigheter.

Tidligere behandlinger

 • 17.01.2013 – Forslag til planprogram i kommunalstyret for byutvikling (sak 8/13).
 • 25.04.2013 – Planprogram enstemmig vedtatt i kommunalstyret for byutvikling (sak 105/13).
 • 11.09.2014 – Plan 2480 til førstegangsbehandling, enstemmig vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i kommunalstyret for byutvikling, med tilleggsvedtak (sak 224/14). 
 • 19.03.2015 – Orienteringssak om status for plan 2480 i kommunalstyret for byutvikling, med tilleggsvedtak (sak 97/15). 
 • 18.06.2015 – Orienteringssak om endringer i planforslaget, med tilleggsvedtak
 • 17.12.2015 – Kommunalstyret for byutvikling oversendte plan 2480 til bystyret for endelig vedtak.
 • 25.01.2016 – Bystyret utsetter saken for ekstra dialog med de største utbyggerne
 • 05.09.2016 – Bystyret tilbakesender saken med oversendelsesforslag (sak 122/16)
 • 17.11.2016 – Kommunalstyret tilbakesender saken til administrasjonen for innarbeiding av en rekke endringer, og ny høring
 • 13.12.2018 - Kommunalstyret for byutvikling behandlet en avklaringssak om videre planprosess
 • 10.01.2019 - Avklaringssaken var oppe i formannskapet
 • 06.06.2019 - kommunalstyret for byutvikling ble orientert om status i planarbeidet. Les referatsaken her.
 • 28.05.2020 - Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å sende planforslaget ut på høring. Les vedtaket her

Dokumenter i saken

Behandling i kommunalstyret 17.11.16

Endringene ble sendt på høring i mai 2017 til berørte grunneiere og myndigheter.  

Spørreskjema til grunneiere januar 2019. 

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Lerang Fossåskaret

Telefon:
51 50 75 98
E-post:
fossaaskaret@stavanger.kommune.no