PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Folkehelse
 4. Folkehelsestrategien

Folkehelsestrategi 2023-2030

Oppdatert: 06.02.2024 12.49.56
Forsiden av folkehelsestrategien, tre barm på et teppe på en mark en fin sommerdag.

Kommuneplanens samfunnsdel er Stavanger kommune sin folkehelseplan. I tillegg ble en ny folkehelsestrategi for Stavanger kommune vedtatt i 2023.

Last ned PDF av folkehelsestrategien her.

 

Kommunestyret vedtok folkehelsestrategien 20. mars 2023. 
Her i eInnsyn finner du sakspapirene

1. Forberedende fase

2. Oppstartsak

3. Medvirkning og planarbeid

4. Førstegangsbehandling

5. Høring

6. Planbearbeiding

7. Endelig behandling

8. Vedtatt

20.02.2023 -

Kommunestyret vedtok folkehelsestrategien 20. mars 2023. 
Her i eInnsyn finner du sakspapirene

Stavanger kommunestyre har vedtatt at Stavanger sin folkehelseplan er kommuneplanens samfunnsdel. Dette betyr at folkehelse er noe hele kommune har et ansvar for. Folkehelse skal inngå som en del av alt kommunen driver med.

I tillegg har kommunestyret vedtatt en strategi for folkehelsearbeidet. Last ned PDF av folkehelsestrategien her eller les strategien lenger nede her på nettsiden. 

Trekløveret viser de overordna målet for samfunnsutviklingen i Stavanger, som er forankra i FNs bærekraftsmål: Gode hverdagsliv (sosial bærekraft), grønn spydspiss (miljømessig bærekraft) og regionmotoren (økonomisk bærekraft). VIsjonen «Vi bygger fellesskap» skal motivere oss til å nå målene. Kommunen, innbyggerne og næringslivet må spille på lag hvis vi skal redusere klimautslippene.
Trekløveret viser de overordna målet for samfunnsutviklingen i Stavanger, som er forankra i FNs bærekraftsmål: Gode hverdagsliv (sosial bærekraft), grønn spydspiss (miljømessig bærekraft) og regionmotoren (økonomisk bærekraft). VIsjonen «Vi bygger fellesskap» skal motivere oss til å nå målene. Kommunen, innbyggerne og næringslivet må spille på lag hvis vi skal redusere klimautslippene.

Folkehelsestrategi 2023–2030

Stavanger kommunestyre og formannskap vedtok i 2023 den nye folkehelsestrategien. Les den politiske saken her

Strategien har to innsatsområder:

 • et tydeligere oversiktsbilde over helsetilstanden i Stavanger og
 • et mer systematisk folkehelsearbeid med helsekonsekvensutredninger i alle aktuelle saker.

Les selve folkehelsestrategien her eller nedover her på nettsiden. 

Handlingsplanen

For å følge opp folkehelsestrategien ble det utarbeidet en handlingsplan for 2023 og 2024.

I tillegg har Stavanger formannskap vedtatt at det "lages en levekårsundersøkelse, som presenteres hvert andre år. Kommunedirektøren bes sikre at denne undersøkelsen presenteres på tilsvarende måte som den er laget tidligere.»

Slik jobber vi med helsekonsekvenser

For å lette arbeidet med helsekonksevensutredninger er det laget en veileder for saksbehandlere. Kommunen holder også kurs.

Forsiden av folkehelsestrategien, tre barm på et teppe på en mark en fin sommerdag.

Strategien kort fortalt

Vi skal arbeide for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. (§1 i folkehelseloven) Dette betyr at vi jobber med de faktorene som påvirker folks helse for å sikre at alle – uansett bakgrunn – får de samme mulighetene i livet. Derfor skal saksbehandlere vurdere helsekonskvenser i alle aktuelle politiske saker.  

Illustrasjon som viser hvordan folkehelsearbeidet er forankret i både kommuneplanen, utfordringsdokumentet og det systematiske folkehelsearbeidet i hele kommunen, inkl analyser og implementering i planer, praksis og tiltak.

Hvorfor trenger vi en folkehelsestrategi?

Folkehelseloven setter mål for folkehelsearbeidet som kommunen må følge. En strategi skal sikre at kommunen faktisk prioriterer arbeidet i praksis.

Kommunen skal:​

 • ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen.​
 • fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt.
 • sikre at folkehelseperspektivet er en del av planlegging, forvaltning og tjenesteyting​.

(§4 og 5 i folkehelseloven)

Fogn på en fin dag! (Foto: Sigrun Sætrevik)
Fogn på en fin dag!

Hva er folkehelse?

Folkehelse handler om hele samfunnets innsats for å påvirke de faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse.

Stavanger kommune arbeider systematisk for å sikre brede, befolkningsrettede tiltak som når alle. Det handler om gode oppvekstvilkår, utdanning og arbeid, mening og tilhørighet. 

Hva er sosial ulikhet i helse?

Alle har ikke like forutsetninger for å leve et godt og langt liv. Sosial ulikhet i helse er systematiske forskjeller i helsetilstand som følger av sosiale og økonomiske forskjeller. 

Ulikheter i helse oppstår på grunn av bakenforliggende årsaker. ​Disse bakenforliggende årsakene er særlig knyttet til inntekt og utdanning/arbeid, men også hvilken familie du vokser opp i, og hvilket sosialt nettverk du har. Sosiale relasjoner er den aller viktigste faktoren for god helse.

Hva er egentlig folkehelsearbeid? 

Den største delen av folkehelsearbeidet skjer utenfor helsetjenesten. Folkehelsearbeidet handler om de  helsefremmende faktorene som gir gode og meningsfulle liv.

Vi har mye kunnskap om hva som gir god helse. Helsen påvirkes av hvordan du bor, tilgang på grøntområder, trafikk, fritid, skole- arbeid- og nærmiljøtiltak, luft- og vannkvalitet og frivillige organisasjoners arbeid.

Sirkel som illustrerer at 90 % av folkehelsearbeidet skjer UTENFOR helsevesenet

 

Vi skal jobbe for at befolkningen blir mer motstandsdyktig

Sykdom og kriser vil komme, men vi kan være "føre var" og gjøre vårt beste for at forholdene ligger til rette for at hver enkelt kan ta vare på sin helse, og sikre gode rammevilkår som fremmer helse.

Helsefremming innebærer at vi arbeider for å gi befolknigen gode vilkår, mens forebygging handler om å hindre at skade eller sykdom oppstår. Gjennom folkehelsearbeid bygger vi motstandsdyktighet i befolkningen før problemene oppstår.

Illustrasjon som viser helse vs. helse, og graden fra behandling via forebygging til helsefremmende. 
Folkehelsearbeid er hele samfunnets innsats for å påvirke de faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse. 
Helsefremming handler om at man styrker helsen, mens forebygging er å hindre at skade/sykdom oppstår. 
Vi skal bygge motstandsdyktighet (resiliens)

 

Hva sier folkehelseloven?

Folkehelseloven skal sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. §1

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. §4

Folkehelseloven krever at kommunen skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer som har betydning for helsen. §5

Gjennom oversiktsarbeidet identifiserer kommunen sine folkehelseutfordringer og finner tjenlige virkemidler. §5

Oversiktsdokumentet skal gi en helhetlig oversikt som danner grunnlaget for arbeidet med utformingen av den kommunale planstrategien og for beslutninger og tiltak i det løpende folkehelsearbeidet. §6

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. §7

Illustrasjon som viser hvilke faktorer som påvirker folkehelsen - illustrert som en regnbue over noen folk.
Mange ulike forhold påvirker folkehelsen. Ill.: Egil Bjørøen, Stavanger kommune

 

Strategiske grep

Hvordan skal vi arbeide systematisk med folkehelse og oppfylle lovens krav? Utfordringsdokumentet for Stavanger kommune gir et bilde av folkehelseutfordringene i Stavanger. En statlig folkehelsemelding gir tydelig retning for arbeidet.

Illustrasjon som viser hvordan folkehelsearbeidet er forankret i både kommuneplanen, utfordringsdokumentet og det systematiske folkehelsearbeidet i hele kommunen, inkl analyser og implementering i planer, praksis og tiltak.

Hva må Stavanger ta tak i?

Stavanger kommune ivaretar allerede kravet i loven gjennom kobling mellom folkehelsearbeid og kommuneplanen. Vi har i flere år også produsert gode oversikter over helsetilstanden i befolkningen. Men vi trenger å strukturere statistikken bedre.

Stavanger kommune har et forbedringspotensial med hensyn til å kommunisere og sikre folkehelseperspektivet i planlegging, forvaltning og tjenesteyting og trenger:

 • et systematisk oversiktsarbeid
 • helsekonsekvensutredninger i aktuelle politiske saker
 • kvalitet og kontinuerlig evaluering

Drahjelp fra organisasjonsstrategien

Den kommunale organisasjonsstrategien gir drahjelp i arbeidet med å jobbe på nye måter for å sikre måloppnåelse, og sikre kompetanseutvikling knyttet til helsekonsekvensutredninger.

«Helsekonsekvensutredninger er en kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan brukes i arbeidet med en politikk, et program eller et prosjekt i forhold til de mulige konsekvenser for helsen i en befolkning, og fordelingen av disse virkemidlene i en befolkning.» WHO 1999, Gothenburg consensus paper

De 5 målene i organisasjonsstrategien er:

 1. Ta i bruk og videreutvikle kompetanse

 2. Rekruttere kompetente arbeidstakere

 3. Øke arbeidsdeltakelsen

 4. Utvikle bedre måter å jobbe på

 5. Bygge gode arbeidsfellesskap

Folkehelsestrategien skal:

 • Bygge på kommuneplanen
 • Utvikle nye måter å jobbe på
  • Hvilken kompetanse trenger kommunen for å løse folkehelseutfordringene?
  • Hvordan kan kommunen utvikle bedre måter å jobbe på for å nå målene i kommuneplanen?
  • Hvordan kan hele kommunen delta i folkehelsearbeidet?
 • Sikre implementering
  • Hvordan skal vi kommunisere folkehelseutfordringene?
  • Hvordan sette visjon og plan i system slik at kommunen kan iverksette og måle resultater?
  • Hvordan bevege kommunen og sivilsamfunnet i rett retning og inspirere til handling?

Arbeidet er en kontinuerlig prosess

Ut ifra ny kunnskap om hva som gir god helse, tester vi ut nye tiltak og evaluerer underveis. Slik legger vi grunnlaget for innovasjon og ny tjenesteutvikling.

Sirkler og piler som viser at man designer, tester og lærer fortløpende.
Kilde: «Agile Transformation» Neil Perkin, Kogan Page

Folkehelse i fireårssyklusen

Illustrasjon som viser at folkehelseplanen er en del av kommuneplanen som revideres i begynnelsen av valgperioden, mens folkehelsestrategien hører hjemme under "prioriterte planer" litt seere i fireårssykluser.

Folkehelsestrategi for Stavanger kommune

 

Illustrasjon som viser hvordan folkehelsearbeidet er forankret i både kommuneplanen, utfordringsdokumentet og det systematiske folkehelsearbeidet i hele kommunen, inkl analyser og implementering i planer, praksis og tiltak.

Strategien har to innsatsområder. Vi skal arbeide systematisk med utfordringsdokumentet og sikre et systematisk folkehelsearbeid i hele kommunen.

Vi kobler sammen kompetanse og måler innsatsen

 • Utvikler kompetanse i alle tjenesteområder for å løse folkehelseutfordringene
 • Utvikler nye måter å jobbe på i tjenesteområdene – og blant innbyggerne
 • Organiserer og måler effekter av folkehelsearbeidet

Ansvar og roller

Hvordan sikrer vi at plan og strategi følges opp i praksis?

A. Folkehelseplanen er nå integrert i kommunens samfunnsdel i tråd med §6 i folkehelseloven.

B. Folkehelsestrategien er godkjent av kommunestyret og er en del av kommunens plansystem.

C. Helsekonsekvenser legges inn i alle aktuelle saker og veiledere.

D. Tjenesteområdene øker sin folkehelsekompetanse

forside samfunnsdelen

 

Ansvar og rollefordeling i tjenesteområdene

Vi sikrer kommunens systematiske arbeid for å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold (§4):

1. Utfordringsbilde hvert 4. år: Ansvar:  By- og samfunnsplanlegging (BSP), byutvikling.

2. Kurs i helsekonsekvensutredninger: Ansvar: BSP, beredskap og samfunnsutvikling.

3. Tjenesteområdene sikrer folkehelseperspektivet i planlegging, forvaltning og tjenesteyting gjennom kompetanseheving og helsekonsekvensutredninger.

4. Samfunnsøkonomiske analyser og beregninger legges til grunn for arbeidet med utfordringsbildet. Det utvikles indikatorer: Ansvar: Økonomi og organisasjon, kvalitet og internkontroll

5. Handlingsdel og revisjoner: BSP, beredskap og samfunnsutvikling.

Ansvar og roller i det strategiske folkehelsearbeidet

 
Utfordrings-
dokument
Kommuneplanens samfunnsdel = folkehelseplanen
Folkehelse-strategi handlingsdel rev. hvert 2. år
Systematisk folkehelse-arbeid i hele kommunen 
Kvalitet, evaluering og indikatorer
Politisk
Bystyret
Bystyret
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Tjeneste-
område
By- og samfunns-planlegging
By- og samfunns-planlegging
By- og samfunns-planlegging
Alle tjenesteområder
Økonomi og organisasjon
Avdelings-
nivå
Byutvikling
Byutvikling
Beredskap og samfunns-utvikling/folkehelse
Avdelinger
Kvalitet og internkontroll

Kontaktperson

Linda Hagen, folkehelserådgiver i avdeling for beredskap og samfunnsutvikling.
Telefon: 51 91 20 87 (telefon) 402 17 702 (mobil)
E-post: linda.hagen@stavanger.kommune.no