Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Tilsyn med barn i fosterhjem

Tilsyn med barn i fosterhjem

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer at barnet får god omsorg og har det bra.

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i et annet privat hjem der mulighetene for åpenhet og innsyn i hvordan barnet har det er begrenset. Noen barn kan oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.

Som tilsynsperson er du sendt fra barneverntjenesten til å kontrollere at fosterbarnet får god omsorg i sitt fosterhjem. Barnet skal gis tillit og være trygg på å kunne ta opp eventuelle spørsmål, tanker og problemer knyttet til fosterhjemplasseringen og/eller overfor barneverntjenesten. Du må ha en uavhengig rolle til fosterforeldre og barneverntjenesten men skal kunne samarbeide godt med alle parter. Det er viktig at tilsynspersonen bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.

Krav til kompetanse

 • En tilsynsperson må ha egnede personlige egenskaper og god kompetanse, ha fylt 20 år og kunne fremvise politiattest
 • Evner til god tilnærming, lytte og snakke med barn og ta det barnet sier på alvor. Arbeidserfaring med barn vil bli vektlagt
 • Kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet
 • Sikre at barneverntjenesten blir informert om at rettsikkerheten til barnet blir ivaretatt

Grunnopplæringskurs

Grunnopplæring er viktig for å sikre et forsvarlig tilsyn og oppnå målet med økt profesjonalisering. Det anbefales at alle tilsynspersoner får opplæring før første oppdrag.

Målgruppen er personer som har eller ønsker å få tilsynsoppdrag for barn i fosterhjem i regi av kommunen. Kurset omfatter følgende kjerneområder:

 • Fosterhjemskommunenes ansvar for tilsyn
 • Barneverntjenestens ansvar, rolle og oppgaver for barn bosatt i fosterhjem
 • Tilsynspersonens ansvar, rolle og oppgave for barn bosatt i fosterhjem
 • Samtaler med barn i krevende livssituasjoner
 • Barnets rettigheter
 • Kunnskap om omsorgssvikt
 • Rapportskriving

Vil du gjerne bli tilsynsperson?

Har du ønske om å bli tilsynsperson, ta kontakt med 
Ingvild Mariero i barneverntjenesten på telefon 51 91 26 00. 
Du vil få tilsendt søknadsskjema, søknad om politiattest og mer utfyllende informasjon. 

Søknadsskjema, sammen med politiattest returneres til barneverntjenesten. Hvis du er aktuell for fremtidige tilsynsoppdrag blir du kontaktet og invitert til et intervju. Senere kommer avtale med barnets saksbehandler, skriving av oppdragsavtale, taushetserklæring og informasjon vedrørende tilsynsbarnet.

Godtgjørelse

Tilsynspersoner godtgjøres med 174,31 kroner i timen. Barneverntjenesten kan godkjenne at personer med relevant høgskoleutdanning godtgjøres med en timesats på 215,13 kroner. For kjøring får du godtgjøring for kjørte kilometer, til og fra fosterhjem, til aktiviteter og til og fra barneverntjenesten. Du kan også få dekket utgifter på inntil 500 kroner pr år mot kvittering. Utgifter ut over dette må avtales med saksbehandler på forhånd. Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

Informasjon fra barneverntjenesten om fosterbarnet

For å kunne gjøre en god jobb skal tilsynspersonen få informasjon om barnet og hvorvidt barnet har særlige behov for omsorg og oppfølging, om det stilles særlige krav og forventninger til fosterforelrene eller andre rundt barnet.

Forutsetningene for plasseringen i fosterhjemmet skal følges opp. Med dette skal tilsynspersonen få informasjon om:

 • Vedtaket og planenes premisser og intensjoner med plasseringen
 • Tidsperspektivet og dermed relasjonen mellom barnet, foreldre og fosterforeldre
 • Barnets forståelse av hvorfor det har flyttet til et nytt hjem og forståelse av tidsperspektivet    
 • Særlige oppgaver som er tillagt fosterforeldrene

Tillit mellom tilsynsperson og fosterbarn

Barnet skal få tillit til å kunne benytte tilsynspersonen aktivt som en støtteperson som stiller seg til rådighet og hjelp for barnet. Barnet har rett til å snakke med sin tilsynsperson på tomannshånd og tilsynspersonen skal tilnærme sin kontakt etter barnets alder og forutsetninger. Det vil være nyttig å gjøre ting sammen, bygge samhold og være tilstede i nuet.

Tilsynspersonen og fosterforeldrene

Som tilsynsperson skal du være observant og fange opp udekket veiledningsbehov hos fosterforeldrene og andre forhold som kan være til hinder for at målsettingen med plasseringen blir oppfylt.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten

Besøksadresse:
St. Olavs gate 9, 2. etasje
Åpent alle hverdager 7.40 – 15.00
Utenom åpningstiden kan du ringe Barnevernvakten på telefon 51 89 91 67 (901 72 534)

Du kan også kontakte Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116111. 

Postadresse:
Stavanger kommune
Barneverntjenesten
Pb 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 26 00
E-post:
barnevern@stavanger.kommune.no