Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Handlingsplan frivillighet

Handlingsplan frivillighet

Oppdatert: 13.01.2021 08.30.46

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 ble vedtatt i bystyret 2015. Nå skal en ny plan utarbeides. Dette blir en handlingsplan som er tilpasset det nye plansystemet i kommunen.

Planen skal tydeliggjøre satsningsområder og prioriteringer som Stavanger kommune har for neste planperiode. Den skal være et brukervennlig og nyttig verktøy for frivilligheten og kommunale virksomheter. Den skal definere mål, tiltak og aktiviteter.  

Aktiv medvirkning blir vektlagt i arbeidet med den nye planen. Det er utviklet et medvirkningsopplegg som innebærer gjestebud, dialogsamlinger og intervjuer. Disse vil foregå sommeren og høsten 2020. Ny plan skal behandles politisk i mars 2021. 

Slik jobber vi med planen

Gjeldende strategi er for perioden 2015-2018 og vi skal nå i gang med ny handlingsplan.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt vedtok oppstart av arbeidet på møte i juni 2020. 

I løpet av sommeren 2020 ble det gjennomført 13 intervjuer med representanter fra både store og små organisasjoner.

I løpet av september og oktober har det blitt gjennomført 16 gjestebud (interne og eksterne).

Om gjestebud: Inviter ca. 5-10 personer fra det feltet din organisasjon jobber i for å diskutere spørsmålene under. Det kan være enkeltfrivillige, ansatte, styremedlemmer osv. Gjør det enkelt - det trenger ikke være mer avansert enn et kaffebesøk. Det viktigste er at dere treffes, har det hyggelig og at dere får diskutert spørsmålene under. Gjestebudet skal vare i ca. 1,5 time. 

For tiden gjennomgår vi innkomne innspill. Disse skal kategoriseres og systematiseres før vi inviterer til dialogsamlinger hvor vi jobber videre med disse.

Det jobbes med løsningsforslag/svar på utfordringsbilde.

1. Oppstartsfase

Gjeldende strategi er for perioden 2015-2018 og vi skal nå i gang med ny handlingsplan.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt vedtok oppstart av arbeidet på møte i juni 2020. 

2. Intervjuer

I løpet av sommeren 2020 ble det gjennomført 13 intervjuer med representanter fra både store og små organisasjoner.

3. Gjestebud

I løpet av september og oktober har det blitt gjennomført 16 gjestebud (interne og eksterne).

Om gjestebud: Inviter ca. 5-10 personer fra det feltet din organisasjon jobber i for å diskutere spørsmålene under. Det kan være enkeltfrivillige, ansatte, styremedlemmer osv. Gjør det enkelt - det trenger ikke være mer avansert enn et kaffebesøk. Det viktigste er at dere treffes, har det hyggelig og at dere får diskutert spørsmålene under. Gjestebudet skal vare i ca. 1,5 time. 

4. Gjennomgang

For tiden gjennomgår vi innkomne innspill. Disse skal kategoriseres og systematiseres før vi inviterer til dialogsamlinger hvor vi jobber videre med disse.

5. Digitale verksted

Det jobbes med løsningsforslag/svar på utfordringsbilde.

Arbeidsgruppe

 • Milena Suboticki, rådgiver frivillige lag og organisasjoner – milena.suboticki@stavanger.kommune.no
 • Atle Melangen, seksjonssjef frivillighet - atle.melangen@stavanger.kommune.no
 • Tone Grønning, seniorrådgiver - tone.gronning@stavanger.kommune.no
 • Martine H. Bologni, rådgiver, Ungdom og fritid - martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no
 • Stein Andreassen, rådgiver, Kultur - stein.andreassen@stavanger.kommune.no
 • Geir Johansen, rådgiver, Velferd og sosiale tjenester - geir.johansen@stavanger.kommune.no
 • Aina Hovden Lunde, rådgiver, Park og vei - aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no
 • Aras Gaure, rådgiver, Idrett - aras.gaure@stavanger.kommune.no
 • Jamal Mohamud, rådgiver, Internasjonalt kulturnettverk - jamal.mohamud@solvberget.no
 • Line Møllerop, daglig leder Madla og Kvernevik frivilligsentral - lmollerop@stavanger.kommune.no

Prosess

Utfordringsbilde

Gjennomførte intervjuer og gjestebud har gitt oss en bred innsikt i hvordan det oppleves å drive med frivillighet i Stavanger kommune i 2020. Noe av utfordringsbilde blir forsterket av koronapandemien, mens den også viser at frivilligheten i kommunen vår er robust og har tatt utfordringene på strak arm. Frivilligheten i kommunen er mangfoldig og tilbakemeldingene er at det oppleves givende å drive slikt arbeid, kanskje spesielt nå.

Utfordringene som har blitt påpekt i innsiktsarbeidet har vi samlet i fem kategorier:

KOMPETANSE

 • Manglende kompetanse hos ansatte og frivillige i organisasjonene. Følgende tema er spesielt nevnt:
  • strategisk utvikling
  • praktisk kompetanse - regnskap, markedsføring, rapporter osv
  • temaspesifikt - sosialfaglig og pedagogisk kompetanse"
 • Krevende å lede en organisasjon - krever mye koordinering og kommunikasjon/informasjonsdeling - usynlige oppgaver.
 • Høy aktivitet krever ansatte.
 • Frivillige "krever" opplæring for både å bedre utføre oppgavene de er satt til og for å oppleve mestring og tilhørighet.
 • Manglende oversikt over kompetansen som finnes ute i de frivillige organisasjonene.

LOKALER OG UTSTYR

 • Manglende tilgang på tilpassede lokaler (spesifikke behov - akustikk, størrelse, type gulv osv)
 • Manglende tilgang på gratis lokaler.
 • Spesielt manglende lokaliteter i sentrum - frivillighus.
 • Utfordring med lagring av utstyr.
 • Viktighet av tilgjengelig billig/gratis utstyr til leie.
 • Sen kommunikasjon ved endringer ved lån/leie av lokaler. Behov for forutsigbarhet.

SAMARBEID/MØTEPLASSER

 • Kommunikasjon mellom lag/foreninger og kommunen kan oppleves som byråkratisk, oppstykket, skjev. Vanskelig å finn frem både til rette personer i administrasjonen og til hvilke politikere en skal henvende seg til med sin sak.
 • Det er vanskelig og bør være unødvendig å arbeide politisk. Ordningene og retningslinjene bør være så gode at det er likebehandling og ikke bedre ordninger for de som er evt. mer taleføre.
 • Manglende oversikt over lag og organisasjoner i kommunen.
 • Konkurranse kan oppstå mellom lag/foreninger som tilbyr lignende aktiviteter og har samme målgruppe. Tilskuddsordningene og søknadsprosessene er ikke tilrettelagt samarbeid.
 • Kjenner på et skjevt maktforhold der vi er prisgitt kommunen og politikerne. Et godt eksempel på det er “Barnas sommer” og andre støtteordninger som ikke er forutsigbare, og gjør det vanskelig for organisasjonene å planlegge fram i tid.
 • Samarbeidsprosjekt med kommunen er positivt! For at det skal fungere godt er det viktig å involvere oss i frivillige organisasjoner tidlig i prosessen, allerede før kommunen tenker å søke penger eller tidlig i prosjektet
 • Lite kontakt med «kommunen og de».
 • Mangel på informasjon/kunnskap på lokale utfordringer i nærmiljøene.
 • Behov for å bli sett/hørt og god dialog.
 • Behov for tydelige, avklarte linjer for å få til godt samarbeid, gjerne i samarbeid med enkle og gode digitale verktøy.
 • Treghet i det kommunale systemet.
 • Samhandling og involvering skaper utfordringer ved at organisasjoner blir spurt fra flere sider om innspill, meninger og uttalelser. Hva skjer med oppfølging av innspillene.
 • Mange usikre i møtene med det frivillige arbeidet første gang. For å få til deltakelse krever det god informasjon/kommunikasjon, og også ofte aktiv støtte/oppfølging. Det er mange koder som skal knekkes. Dette gjelder både å stille som frivillige og å delta i forventet frivillig arbeid, og å benytte seg av tilbud som organiseres av frivillige.

VERKTØY

 • Det oppleves som tungvidt å holde informasjon om organisasjonen oppdatert (Brønnøysundregisteret, tilskudds-/foreningsportalen, Frivilligsentralene)
 • Manglende oversikt over alle tilbud fra kommunen.
 • Manglende oversikt over tilbud fra lag og organisasjoner.
 • Utfordring med dyre/manglende verktøy til koordinering av frivillige, kommunikasjon, regnskap.
 • Kompleks hverdag der man skal være tilgjengelig på de plattformer og kommunikasjonsflater folk er på, samt møte folk der de er og gi de muligheten til å nå de målene de har.
 • Best mulig praktisk tilrettelegging for å få til deltakelse. Både transport og aktiviteter i nærmiljøet kan bidra til det. Også viktig å bli tatt godt imot. Fattigdomsproblematikk

ADMINISTRASJON OG RESSURSER

 • Tilskuddsordningene er fragmenterte og kompliserte. Vanskelig å finne fram. Korte søknadsfrister.
 • Tilskuddsordningene er ikke forutsigbare/langsiktige. For lite driftstilskudd kontra prosjektmidler.
 • Behov for økonomisk støtte til administrasjon og ledelse. Spesielt ved stor aktivitet er det viktig at noen «holder i det».
 • Uklare prioriteringer. Hvilke strategiske mål støtter tilskuddsordningene.
 • Savner tilbakemelding på avslåtte søknader.
 • Mer og mer stimulering til åpne arrangement – gratis og uten medlemskap – hva betyr det for medlemsorganisasjoner. Hvordan bygge sterke organisasjoner samtidig som man støtter aktiviteter åpne for alle.

Løsningsforslag

I denne fasen organiserer vi 5 verksted for innbyggere, frivillige, ansatte og folkevalgte i Stavanger kommune.

Vi møtes på Teams og jobber videre med innspillene som har kommet til utfordringsbilde.

Alle verkstedene blir avholdt fra 18.00-20.00:

Finnøy og Rennesøy

onsdag 20. januar

Kultur

torsdag 21. januar

Levekår/beredskap/sanitet

måndag 25. januar

Barn og ungdom

onsdag 27. januar

Idrett/friluftsliv/naturvern

torsdag 28. januar

Klikk her for påmelding

Informasjon om medvirkning

Kartlegging av utfordringsbilde:

Vi har gjennomført 13 intervjuer med representanter fra både små og store organisasjoner. Det er også blitt gjennomført 16 gjestebud. I disse gjestebudene har både eksterne og interne deltakere diskutert hvordan de ser på det å drive med frivillig arbeid i kommunen vår.

Kartlegging av løsningsforslag:

Vi ser på kreative måter å gjennomføre disse innspillsrundene digitalt.

Kontinuerlig:

Innspill kan sendes til Milena Suboticki (milena.suboticki@stavanger.kommune.no)

 

Innhold Lukk