PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Kort fortalt

  • Den kulturelle spaserstokken er kultur for seniorer. Det er et ønske at seniorer i Stavanger skal få oppleve varierte og gode kunst- og kulturtilbud.
  • Kulturarrangementene for seniorer finner sted på de ulike sykehjemmene i kommunen, i tillegg til andre aktuelle kulturscener.
  • Søknadsfrist: 1. oktober 2024

Om Den kulturelle spaserstokken 

Kulturavdelingen inviterer artister og andre kulturaktører til å søke om midler til kulturtilbud for eldre i 2025. 

Les retningslinjene under og send inn din søknad på elektronisk søknadsskjema: Klikk her for søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. oktober 2024.

Kvinne som ser på kunst
Den kulturelle spaserstokken
Foto: Tord F Paulsen

Retningslinjer for søknad 

1. Formål
Den kulturelle spaserstokken skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde i kulturtilbud for eldre i Stavanger kommune.

2. Økonomiske rammer
De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger tildeling fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommunes budsjettvedtak.

3. Tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Søk om støtte til arrangementer og prosjekter innen musikk, visuell kunst, litteratur, scenekunst, kulturarv og andre kunstformer. 

4. Krav til søker
Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke Stavanger kommune om midler til kunst- og kulturtiltak for eldre. Tiltakene må foregå i Stavanger kommune.

5. Vilkår for tilskudd
Ved tildeling av tilskudd vektlegges bl.a. følgende:

a) tiltaket er av høy kvalitet,
b) tiltaket er av nyskapende art,
c) arrangementene er åpne for alle i målgruppen  

Det gis ikke tilskudd til:

a) tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed,
b) underskuddsgarantier,
c) tiltak som har funnet sted før støtte evt. har blitt innvilget,
d) tiltak som finner sted i andre kommuner enn Stavanger kommune,
e) det blir ikke gitt tilskudd til
forprosjekter, utstyr, administrasjonstiltak, investeringer,  planleggingstiltak eller kompetanseutvikling, 
f) kompetansebyggende tiltak som kan anses å være del av ordinær drift, eller som er del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet.

6. Kunngjøring og søknadsfrist
Den kulturelle spaserstokken har søknadsfrist 1. oktober. Søknadsfristen kunngjøres i mediene i forkant.  

7. Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde følgende:

a) opplysning om søkeren (se søknadsskjemaet),
b) beskriv arrangementet som det søkes støtte til, som målgruppe, antall arrangementer, sted og dato/periode for gjennomføringen,
c) opplysning om pris. Det brukes honorarsatser som i Den kulturelle skolesekken, ref. rammeavtale Kommunenes sentralforbund og Musikernes Fellesorganisasjon. Honorarsatsen per 01.08.2023: oppdragstaker honoreres med kr. 5 620 per formidlingsdag, for solo kr 6 744.
d) budsjett, som skal inneholde alle forventede utgifter og inntekter, inkludert alle honorarer. Summen av forventede utgifter og inntekter skal minimum gå i balanse.

8. Behandling av søknader
Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av arbeidsgruppen Den kulturelle spaserstokken i Stavanger kommune. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på kunstnerisk og faglig nivå, og at tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud for eldre i Stavanger kommune. Søknader besvares etter at Stavanger kommune har fått svar om midler fra Rogaland Fylkeskommune. Normalt vil dette være i januar måned.

9. Vilkår for tildeling av tilskudd
I tilsagnsbrev gis nærmere vilkår for tildeling, bl.a.:

a) det stilles som krav at tiltak gjennomføres i henhold til søknad, og kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer av de forutsetningene som fremgår av søknaden,
b) Tilskuddsmottaker skal ha en dialog med kulturavdelingen om når og på hvilke institusjoner/kulturarenaer kulturarrangementet skal finne sted. Tilskuddsmottaker skal selv avtale arrangementene med institusjonene/kulturarenaene,  
c) krav om rapportering og regnskap.

10. Utbetaling av tilskudd
Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling, samt mottatt nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet gjelder.

11. Kontroll med bruk av midler
Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

12. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

 

Kontaktinformasjon

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no