PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturtilskudd
  5. Veiledning for tildeling av kulturtilskudd

Veiledning for tildeling av kulturtilskudd

Information in other languages

Generelle retningslinjer for tildeling av tilskudd i 2024

  • Dersom du har mottatt støtte til et tiltak i 2024 og det oppstår endringer, for eksempel at tiltaket blir utsatt, du må gjøre større endringer eller avlyse, skal du kontakte kulturavdelingen v/saksbehandler i tilskuddsbrev i forkant.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler oppgitt i tilskuddsbrevet dersom du har spørsmål.

Vilkår for tildeling av tilskudd

I tilsagnsbrevet blir det gitt nærmere vilkår for tildeling:

a) Det skal komme fram at tiltaket er støttet av Stavanger kommune.

b) Det er et krav at tiltaket blir gjennomført slik det er beskrevet i søknaden. Du må ta kontakt med kulturavdelingen hvis det oppstår forhold som gjør at forutsetningene for søknaden blir endret.

c) Krav om rapportering og regnskap. Det er krav om prosjektregnskap som er bekreftet av uavhengig registrert eller statsautorisert revisor for tilskudd over kr 200 000.

I vedtaktet i tilsagnsbrevet kan bli gitt flere vilkår for tilskuddet enn det som kommer fram av punktene ovenfor. 

Utbetaling av tilskudd

Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling og mottatt nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet gjelder. 

Kontroll med bruk av midler

Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er utbetalt eller utbetalt tilskudd kan kreves tilbake dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller at tilskuddet/deler av tilskuddet ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist (der dette kreves), eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må da levere en skrifltig begrunnet og signert klage og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no

Klageinstans er oppgitt i tilskuddsbrevet.