PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruks- og havbrukskontoret
 4. Tilskudd til tiltak i UKL-område

Tilskudd til tiltak i UKL-område (utvalgte kulturlandskap)

Søk innen 1. april

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene. UKL-området på Rennesøy var med ifra starten.

Det er i Norge 46 utvalgte kulturlandskap, og ett av disse ligger på Rennesøy i Stavanger kommune fordelt på tre separate områder:

 • Hodne - Sel - Dale 
 • Førsvoll - Austbøheia 
 • Helland - Bø

Stavanger kommune utlyser tilskuddsmidler til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket på Rennesøy

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Søknadsfrist er 1. april 2023

Alle som ønsker å gjennomføre tiltak i UKL-området på Rennesøy kan søke om tilskudd. Dersom søkeren ikke eier arealet selv, må det foreligge samtykke fra eieren av arealet.

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:

 • restaurering og skjøtsel av arealer
 • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
 • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
 • formidling
 • nødvendig planlegging av tiltak
 • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
 • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
 • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Lenke til søknadsskjema i Altinn

Kommunen krever følgende vedlegg i søknaden:

 • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres
 • bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang
 • skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere

Stavanger kommune har i 2023 fått tildelt kr. 540 000,- til fordeling som tilskudd til Utvalgt kulturlandskap.

Mer om UKL-området på Rennesøy

De eldste spor av bosetting i landet ligger på Rennesøy. En brukshistorie gjennom ca. 6000 år finner man igjen i gravhauger, piggsteingarder, steingarder, gamle ferdselsårer, nausttufter og torvhus m.m. Kystlyngheiområda, et resultat av brenning og beitedyr gjennom generasjoner, var utsatt for å forsvinne pga. moderne landbruksdrift.

Skjøtselsavtalene grunneierne har inngått under Utvalgte kulturlandskap gjør at store områder med kystlynghei og annet areal med verdifullt biologisk mangfold blir bevart og samstundes nytta til landbruksdrift. Gamle kulturminner skal ryddes fram og nyere kulturminner er/skal restaureres. Områda ligger lett tilgjengelig for friluftsopplevelser og det er mye turgåere på de merkete turstiene i områda.

Disse verdiene er avhengig av fortsett bruk, skjøtsel og vedlikehold for å bli oppretthold. Bonden er derfor den viktigste aktøren! I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltninga gått sammen om å gi bonden drahjelp.