Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv

Ekstraordinært næringsfond - frist 1. oktober

kort fortalt

  • Stavanger kommune har fått 3.908.433 kroner i ekstraordinært næringsfond frå staten, for å stimulera til auka sysselsetting og økonomisk vekst.
  • Føremålet er å motvirka skadeverknadene på næringslivet som ein følgje av smitteverntiltaka siden mars.

Stavanger kommune er tildelt 3.908.433 kroner i ekstraordinært næringsfond, for å stimulera til auka sysselsetting og økonomisk vekst. Føremålet er å motvirka skadeverknadene på næringslivet som ein følgje av smitteverntiltaka siden mars.

Kriterier for prioriteringer av prosjekt

Søknadene blir prioriterte etter retningslinjer for tildeling av midlar frå Stavanger kommunes næringsfond som følgje av koronautbrotet, som er vedtekne i kommunalutvalet 28. august 2020.

I vurderinga av søknadene om tilskot blir det lagt særlig vekt på:

  • i kor stor grad tiltaket fremjer auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.
  • i kor stor grad ein ser føre seg at bedriftsretta tiltak, tilskot til etablerarar og andre næringsretta tiltak vil motverka negative konsekvensar av korona-utbrotet.
  • kor raskt tiltaket kan setjast i gang.
  • tiltak for å styrka framtidig kompetanse i eksisterande bedrifter blir prioriterte.

Jfr. midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet fastsett av kommunaldepartementet 30. juni 2020.

Kven kan søkja om midlar?

Det kan gjevast tilskot til bedrifter, etablerarar og andre næringsaktørar. Med næringsaktørar meiner ein aktørar som legg til rette for og/eller gjev støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektleggjast. Kommunen kan unntaksvis tildela midlar til eigne tiltak som oppfyller føremålet. 

Søknadsskjema - frist 1. oktober

Elektronisk søknadsskjema må fyllast ut i portalen Regionalforvaltning.no.

Hugs søknadsfrist 1. oktober 2020. Har du spørsmål som du ikkje blir finn svar på i utlysningsteksten eller i dei vedtekne retningslinjene, kan du kontakta næringsavdelinga på epost.

Kommunedirektøren tildeler støtte på inntil 100.000 kroner etter delegert fullmakt. Formannskapet tildelinger støtte på over 100.000 kroner.

Eventuelle midlar som ikkje er fordelte til søkjarar innan 1. oktober 2020, blir fordelte fortløpande til søknader som kjem inn etter fristen.

Lenker:

Sak og vedtak i kommunalutvalet 28. august 2020.

Tildelingsbrev frå Rogaland fylkeskommune, 30. juni 2020.

Kontaktinformasjon

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Jonas Jørstad

Jonas Jørstad

rådgiver

Mobil:
458 54 789
Telefon:
51 71 47 89
E-post:
joj@stavanger.kommune.no