PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Tilsyn avdekket forbedringspunkter på sykehjem

Tilsyn avdekket forbedringspunkter

Statsforvalteren undersøkte i et planlagt tilsyn hvordan Stavanger kommune jobber med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kommunens retningslinjer og rutiner for å sikre at det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av vold og overgrep mot beboere ble undersøkt. Det ble ikke undersøkt om vold og overgrep har forekommet mot beboerne på sykehjemmet der tilsynet ble utført. Tilsynet avdekket noen forbedringsområder ved kommunens internkontrollsystem.

Hvordan foregikk tilsynet?

Tilsynet ble gjennomført på en langtidsavdeling ved Lervig sykehjem. Statsforvalteren undersøkte hvordan det jobbes for å forebygge og følge opp vold og overgrep fra ansatte mot beboere, og fra beboere mot andre beboere på sykehjemmet.  Aktuelle styrings- og avvikssystemer både i helse og velferd og ved Lervig sykehjem ble gjennomgått. Representanter for ledelse og ansatte ved sykehjemmet og ledelsen i helse og velferd ble intervjuet. Samtaler ble også gjennomført med åtte pårørende, som gjennomgående var godt fornøyd med sykehjemmet og hvordan deres nærmeste hadde det der. Ingen hadde observert, blitt fortalt om eller blitt gjort kjent med at deres nærmeste hadde blitt utsatt for vold eller overgrep.

Hva ble konklusjonen etter tilsynet?

Hovedinntrykket er at Stavanger kommune har systemer for å identifisere og følge opp brukerrettede avvik og uønskede hendelser. Lervig sykehjem har rutiner for å forebygge og følge opp situasjoner der brukere utsetter andre brukere for verbale trusler, vold eller overgrep. Statsforvalteren konkluderte likevel med at Stavanger kommune ikke i tilstrekkelig grad sikrer at det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av vold og overgrep mot beboere på sykehjem. Dette er brudd på helse- og omsorgstjenestelovens § 3-3a og forskrift om ledelses- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, §§6-9. Statsforvalteren begrunner dette med at de under tilsynet fant at de ansatte ikke hadde en klar, felles forståelse av hva vold og overgrep begått av ansatte mot beboere er, og når det skal meldes avvik for eksempel i forbindelse med at ansatte behandler beboere respektløst eller lite omsorgsfullt.

Hvordan følger Stavanger kommune opp?

Statsforvalteren har bedt kommunen legge en plan for å sikre at alle ansatte har en felles forståelse av hva vold og overgrep mot beboere innebærer, hvordan det skal forebygges og følges opp, og hva som skal meldes som avvik eller uønskede hendelser innenfor dette området. Stavanger kommune vil få en frist for iverksettelse av tiltakene, og ledelsen skal følge opp at tiltakene blir iverksatt og har den ønskede effekten.

Jobber systematisk med forebygging

Stavanger kommune har lenge jobbet systematisk med å forebygge og håndtere alvorlige hendelser og avvik, men ser at det er behov for enda tydeligere rutiner på området som gjelder vold og overgrep i institusjon. Kommunen er nå i gang med å utarbeide nye retningslinjer som skal klargjøre hva som regnes som vold, overgrep og uakseptabel adferd overfor brukere i helse- og omsorgstjenesten, og når det skal meldes fra om avvik på dette området. Retningslinjene vil når de er ferdigstilt bli gjennomgått med alle virksomhetslederne i helse og velferd. Lederne får deretter ansvar for å gjøre dem kjent og se til at de følges opp i egne virksomheter.

Rapporten fra statsforvalterens tilsyn