PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Årsregnskap 2023: Utgiftene øker mer enn inntektene

Årsregnskap 2023: Utgiftene øker mer enn inntektene

Stavanger kommune bygger som aldri før og hadde i 2023 et høyt investeringsnivå. I en tid preget av økte renter og høy prisstigning har kommunen bosatt rekordmange flyktninger. - Vi starter for alvor omstillingsarbeidet samtidig som driftsutgiftene stiger, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Et kollasj som viser mange byggeprosjekter i Stavanger kommune i 2023.

– Vi må prioritere tydeligere for å kunne fortsette å tilby et godt tjenestetilbud, fortsetter kommunedirektøren. 

Det foreløpige regnskapet viser et netto driftsresultat på 425 millioner kroner som er 2,9 prosent av driftsinntektene. Stavanger kommune har et investeringsnivå på 17 prosent av driftsinntektene som er det høyeste noensinne.

– Når investeringsnivået er høyt, må en bruke mer av driftsinntektene på å håndtere høyere avdrag og renter på lån, minner kommunedirektøren om.

Kommunens disposisjonsfond er redusert med 316 millioner kroner i løpet av 2023, hovedsakelig for å dempe veksten i lånegjelden og for å finansiere gratis kollektivtransport.

Utgiftene øker  

Kommunens driftsutgifter har økt betydelig fra 2022 til i 2023, og tjenesteområdene har merutgifter på kr 161 millioner ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter på områdene oppvekst og utdanning, bymiljø og utbygging og helse og velferd.  Stavanger kommune har hatt en økning i antall faste årsverk i 2023 sammenlignet med 2022. I tillegg har organisasjonen vært utfordret med et høyt sykefravær på 9,3 prosent.

Skatteinntektene og rammetilskuddet til Stavanger kommune ble på 10,13 milliarder kroner i 2023. Etter flere år med høy vekst i skatteinntektene, ble skatteinntektene i 2023 omtrent på samme nivå som i 2022.

Mye bygging

Investeringsutgiftene endte på 2,58 milliarder kroner i 2023. Gjennom året er Teknikken barnehage og Varmen brannstasjon ferdigstilt og det har pågått bygging av Lervigskvartalet, rehabilitering av rådhuset og domkirken. Det er gjennomført betydelige investeringer i kommunale boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Andre prosjekter med høy aktivitet i 2023 er Finnøy helse- og omsorgssenter, Ramsvigtunet og Tastaveden skole.               

Investeringer i varige driftsmidler er i tråd med budsjett. Egenfinansieringen av investeringene ble 52 prosent. Gjelden, målt som andel av driftsinntektene, viser en økning fra 61 prosent i 2022 til 62 prosent i 2023.

Bosetting av flyktninger
Stavanger kommune har bosatt 872 flyktninger fra Ukraina og andre land i 2023. Kommunen har fått mer i integreringstilskudd for flyktninger enn det som er brukt i 2023, men forventer at utgiftene, spesielt som følge av kostnadsnivået på kommunale boliger, på lang sikt blir høyere enn inntektene.  

Antall bosatte flyktninger i 2022 og 2023 er det høyeste nivået noensinne og har gjort det nødvendig raskt å bygge opp kapasiteten i tjenestetilbudet. Organisasjonen har gjort en formidabel innsats for å gjøre dette mulig.  

Gratis kollektiv transport

I samarbeid med Kolumbus og Rogaland fylkeskommune innførte Stavanger kommune rekordraskt en løsning for gratis kollektivtransport. Ordningen ble innført 3. juli og avsluttet ved årsslutt og hadde en samlet kostnad på om lag 134 millioner kroner. I perioden økte kollektivbruken med 11 prosent.

Prosessen videre

Årsregnskapene for Stavanger kommune er gjort opp etter gjeldende regler og overleveres i dag til revisjonen. Revisor starter nå sitt kontrollarbeid. Regnskapet korrigeres ved vesentlige endringer.

Årsrapporten for 2023 vil bli offentliggjort i slutten av mars. Årsrapportene og årsregnskapene for 2023 skal til behandling i formannskapet 16. mai og i bystyret 27. mai 2024.

Pressekontakter:

Per Kristian Vareide

kommunedirektør

Mobil:
930 12 291
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no