PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Organisasjon og administrasjon
  4. Etisk standard for ansatte og folkevalgte

Etisk standard for ansatte og folkevalgte

Stavanger kommune skal forvalte fellesskapets ressurser på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Ansatte og folkevalgte i Stavanger kommune må derfor holde en høy etisk standard.

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel skal vi være en grønn spydspiss ved å fronte utviklingen av nye og bærekraftige løsninger.

I vårt forhold til innbyggerne, organisasjoner, næringsliv og øvrige institusjoner skal vi være profesjonelle og ansvarlige i alt vi gjør. Vi skal lytte til innbyggernes behov og sikre likebehandling. Driften skal preges av respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen i hele kommunen. Vi skal forholde oss på en måte som bygger opp under menneskeverdet og menneskerettighetene.

Åpenhet og ærlighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit innad i organisasjonen og i forholdet til innbyggerne. Etisk standard må sees i sammenheng med kommunens visjon og verdier.

1. Formål

Å holde en høy etisk standard krever at vi jevnlig snakker om etiske problemstillinger. Vi kan alle oppleve å stå ovenfor dilemmaer, gråsoner og vanskelige valg.

Navigasjonshjulet kan være til god hjelp i vår etiske refleksjon, gjennom at vi tenker over hvilket grunnlag vi fatter våre beslutninger på. Selv om noe kan være lovlig (jus) og det lønner seg (økonomi), er det ikke sikkert at det samsvarer med våre verdier (identitet) eller at det er riktig (moral). Å drøfte etiske problemstillinger gir oss nye perspektiv. På den måten blir etikk et nøkkelord i alt utviklingsarbeid.

Dersom du er i tvil om et forhold er innenfor kommunens etiske standard, skal det drøftes med nærmeste leder.

Etisk standard illustrasjon

(E. Øverenget og Ø. Kvalnes)

2. Åpen og romslig

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. Ansatte og folkevalgte er dermed beskyttet av den samme ytringsfriheten som gjelder utenfor arbeidslivet.

Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god internkommunikasjon og godt ytringsklima. Det skal være trygt for ansatte og folkevalgte å ta opp kritikkverdige forhold. Dersom det gjøres feil, skal vi følge dette opp, og samtidig se på det som en mulighet til forbedring.

Meldekultur

Å lære av hverandres feil er bare mulig når man vet om dem. I Stavanger kommune skal vi tørre å være åpne når vi gjør feil og dele dette med andre som kan ha nytte av det, slik at de ikke gjør den samme feilen.

3. Varsling av kritikkverdige forhold

Ansatte og folkevalgte skal være lojale mot vedtak og avgjørelser, men likevel være modige og melde ifra dersom man opplever at vedtak er uetiske, ulovlige, tariffstridige eller på annen måte strider mot det som kommunen står for.

Kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Ansatte har plikt til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Varsling i arbeidsforholdet skal skje etter kommunens retningslinjer for varsling (se kommunens intranett).

Varsel mot folkevalgte skal rettes til respektivt parti eller leder for aktuelt folkevalgt organ, avhengig av om varselet gjelder partimessige forhold, f.eks. er internt anliggende i partiet, eller som medlem av et folkevalgt organ. I tilfeller som gjelder uavhengige representanter skal varsel rettes til ordfører.

4. Informasjon og fortrolige opplysninger

Offentlighet og ytringsfrihet er viktige prinsipper for å sikre innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Vi skal vurdere meroffentlighet i alle saker. All informasjon som gis skal være korrekt, og vi skal bruke et språk som er klart og tydelig og tilpasset målgruppen. Se kommunens intranett for råd om klarspråk.

Ansatte som mottar taushetsbelagte og/eller fortrolige opplysninger i sitt arbeid i kommunen skal ikke dele disse med andre som ikke har tjenstlige behov for, eller krav på disse opplysningene. Typiske fortrolige opplysninger kan være personopplysninger og informasjon om konkurranseforhold. Det er forbudt å lese, søke etter eller på andre måter få tilgang til taushetsbelagte opplysninger uten at det er begrunnet i arbeidsoppgavene til den ansatte.

5. Vår rolle

Som ansatte og folkevalgte i kommunen har vi en viktig rolle i samfunnet. Vi må være oppmerksomme og utøve vår rolle i tråd med vår visjon og våre verdier, slik at vi kan bidra til å skape et inkluderende og tillitsfullt samarbeid mellom innbyggere, folkevalgte og resten av organisasjonen.

Både ansatte og folkevalgte må være oppmerksomme på at man også i private sammenhenger vil kunne bli assosiert med Stavanger kommune. Vi må derfor være bevisst vår rolle, for eksempel ved bruk av sosiale medier. Se kommunikasjonsavdelingens side på intranett for råd om bruk av sosiale medier.

6. Habilitet

Vi skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og private interesser. Leder skal være orientert om bierverv og verv i organisasjoner som kan medføre inhabilitet eller brudd på lojalitetsplikten. Opplysninger om styreverv/økonomiske interesser skal registreres i Styrevervregisteret (KS).

7. Personlige fordeler

Gaver

Vi skal unngå personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelse, vedtak eller utøvelse av tjenester, eller som kan føre til at noen oppfatter det slik. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, personlige rabatter, reiser, eller lignende.

Ansatte og folkevalgte skal ikke ta imot gaver eller personlige fordeler, med mindre det er en gave eller fordel av symbolsk verdi (bøker, blomster, etc.). Dersom en gave eller fordel ikke er av symbolsk verdi, skal leder orienteres, og gaven returneres med en forklaring og henvisning til kommunens etiske standard. Er du i tvil, kontakt leder.

Folkevalgte må vurdere om man mottar en gave som medlem av et parti eller som medlem i et folkevalgt organ. Representerer man et folkevalgt organ, skal leder informeres. Representerer man et parti, avgjør partiene selv hvordan de vil håndtere slike saker.

Reiser og opphold

Ansattes reise- og oppholdsutgifter på tjenestereiser skal dekkes av kommunen, KS, annen offentlig virksomhet, egen fagforening eller lignende. Reiser og opphold skal i alle tilfeller avklares med nærmeste leder i forkant.

Folkevalgte skal orientere eget parti, før reisen finner sted, om reisen dekkes av andre enn kommunen, KS, annen offentlig virksomhet, eller lignende. Unntatt fra dette er kostnadsdekning i forbindelse med oppdrag som naturlig følger av vervet.

Representasjon

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i et samarbeidsforhold. Dette må ikke utvikles slik at det påvirker beslutningsprosessen, eller kan føre til at noen oppfatter det slik. Leder skal være orientert om representasjon og tilbud om det.

Kommunens ressurser

Fortrolig informasjon skal benyttes til å ivareta kommunens interesser og ikke private økonomiske interesser. Ved å opptre med ærlighet, åpenhet og ansvarlighet når det gjelder kommunens eiendeler, kan vi opprettholde en tillitsfull relasjon med innbyggerne og sikre at ressursene blir brukt til å fremme fellesskapets interesser. Eventuell bruk av kommunens eiendeler til private formål skal derfor vurderes og avtales med nærmeste leder.

Rabattavtaler

Ansatte og folkevalgte skal ikke utnytte sin posisjon til å inngå rabattavtaler, eller benytte kommunens leverandøravtaler til privat bruk. Dette gjelder ikke tilbud knyttet til kommunens velferdsordninger.

Reklame og referanser

Verken kommunen som organisasjon, ansatte eller folkevalgte skal bidra i reklame for leverandører som har levert varer eller tjenester til kommunen. Vi kan være referanse for leverandør forutsatt at dette ikke påvirker leverandørens pris ovenfor Stavanger kommune.

8. Forretnings- og næringsvirksomhet

Vår forretnings- og næringsvirksomhet skal være basert på prinsippene om forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling. Ansatte som foretar innkjøp av varer og tjenester på vegne av kommunen, har ansvar for å sette seg nøye inn i og følge gjeldende lover og forskrifter knyttet til offentlige anskaffelser.

9. Konsekvenser av brudd

Det forventes at ansatte og folkevalgte forholder seg til etisk standard, og eventuelle brudd på etisk standard skal følges opp. Brudd på etisk standard kan også ha betydning for gyldigheten av et vedtak eller for arbeidsforholdet.