PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Organisasjon og administrasjon
  4. Kommunalt eierskap
  5. Retningslinjer og veiledere for kommunalt eierskap

Retningslinjer og veiledere for kommunalt eierskap

Eierskapspolitikk

Stavanger kommunes overordnede prinsipper for eierstyring

1. Valget om å etablere et selskap og valg av selskapsform, skal baseres på en analyse av kommunens styringsbehov og mål for virksomheten.

2. Stavanger kommune skal angi klare og langsiktige mål for selskapene. Styret er ansvarlig for å realisere målene.

3. Stavanger kommune skal fremme sine interesser overfor kommunale selskap gjennom eierorganene.

4. Selskapenes kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapenes situasjon.

5. Det skal være åpenhet knyttet til Stavanger kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legges til rette for intern dialog foran møter i representantskap, bedriftsforsamlinger mv.

6. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.

7. Styret skal på et uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med hensyn til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon

8. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra selskapets egenart.

9. Godtgjøringen til styret skal framstå som rimelig med henblikk på ansvar, kompetanse, arbeidsbyrde og virksomhetens kompleksitet. Lønnsnivået for ledere skal være konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis ledende innenfor sektoren.

10. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til virksomhetens karakter.

Vedtatt 21. oktober 2013

Veiledere

Etablering av vertskommunesamarbeid, (pdf 2.4 MB)

Vurdering av habilitet

Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. En folkevalgt vil for eksempel være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Konsekvensen av inhabilitet kan være at vedtaket blir ugyldig. Nedenfor er det linker til lovbestemmelser, veiledere mv. som bør ligge til grunn for den folkevalgtes vurdering av egen habilitet ved behandlingen av en sak.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte i kommuner. I veilederen – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – blir det redegjort nærmere for habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Det er også redegjort for habilitetsreglene i Stavanger kommunes eierskapsmelding.

En folkevalgt vil kunne være inhabil når hun eller han har en ledende stilling eller verv i et selskap som er part i saken. Det er vedlagt en skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil inntre. I kapittel 5.3 i veilederen gis det en oversikt over typetilfeller der et selskap vil være part i en sak.  

Folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring - Eierstyring og selskapsledelse - 17. oktober 2012 (ppt 12, 6 MB).

Styrevervregisteret

I registeret kan  det søkes på personer i kommunal sektor for å se deres ulike roller som folkevalgt, ansatt, styremedlem.

Brønnøysundregistrene

I registrene kan det søkes på selskap for å få opplysninger om formål, styre, daglig leder.