PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Kommunalt eierskap
 5. Retningslinjer og veiledere for kommunalt eierskap

Retningslinjer og veiledere for kommunalt eierskap

Eierskapspolitikk

Stavanger kommunes prinsipper for eierstyring

 1. Stavanger kommune skal være en ansvarlig eier, og fremme bærekraftig og samfunnsansvarlig forretningsdrift.
 2. Stavanger kommune skal praktisere åpenhet om kommunens eierskap og i eierutøvelsen.
 3. Stavanger kommune skal ha klare mål for sine eierskap. Kommunen skal bidra til å nå disse målene gjennom eierutøvelsen og vurdere måloppnåelse over tid.
 4. Stavanger kommune skal ha en aktiv og tydelig eierdialog. Eiermyndighet utøves i eierorganene.
 5. Ved oppnevnelse til styreverv skal relevant kompetanse veie tyngst. Ved politisk representasjon i et eierorgan, skal sentrale folkevalgte oppnevnes.
 6. Godtgjørings- og lønnsnivå skal være tilstrekkelig til å sikre relevant kompetanse, og samtidig gi uttrykk for moderasjon.

Les hele eierskapsmeldingen med vedlegg:

Stavanger kommunes eierskapsmelding

Vedlegg 1 - Rutiner og retningslinjer for styrearbeid

Vedlegg 2 - Selskap og samarbeid

Veiledere

Etablering av vertskommunesamarbeid, (pdf 2.4 MB)

Vurdering av habilitet

Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. En folkevalgt vil for eksempel være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Konsekvensen av inhabilitet kan være at vedtaket blir ugyldig. Nedenfor er det linker til lovbestemmelser, veiledere mv. som bør ligge til grunn for den folkevalgtes vurdering av egen habilitet ved behandlingen av en sak.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte i kommuner. I veilederen – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – blir det redegjort nærmere for habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Det er også redegjort for habilitetsreglene i Stavanger kommunes eierskapsmelding.

En folkevalgt vil kunne være inhabil når hun eller han har en ledende stilling eller verv i et selskap som er part i saken. Det er vedlagt en skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil inntre. I kapittel 5.3 i veilederen gis det en oversikt over typetilfeller der et selskap vil være part i en sak.  

Folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring - Eierstyring og selskapsledelse - 17. oktober 2012 (ppt 12, 6 MB).

Styrevervregisteret

I registeret kan  det søkes på personer i kommunal sektor for å se deres ulike roller som folkevalgt, ansatt, styremedlem.

Brønnøysundregistrene

I registrene kan det søkes på selskap for å få opplysninger om formål, styre, daglig leder.