PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Delegeringsreglement for Stavanger kommune

Oppdatert: 25.04.2024 15.39.40
Kommunestyret i Stavanger. Foto: Carina Johansen

Delegeringsreglementet viser hvilken myndighet bystyret delegerer til de ulike folkevalgte organene, til de andre kommunale organene, til ordføreren og til kommunedirektøren.

Gjelder for perioden: 2023 –2027
Vedtatt: 23.10.2023
Revidert: 22.4.2024
 

Kapittel 1: Fellesregler

§ 1-1 Hjemmel og formål

a) Delegeringsreglementet fastsetter bystyrets delegering jf. kommuneloven § 5-3 og inneholder:

i. Fordelingen av myndighet mellom bystyret, folkevalgte organ, andre kommunale organ, ordfører og kommunedirektør.
ii. Regler for bruk av delegerte fullmakter.
iii. Regler for valg til, og ledelse av, organene.

b) Reglementet gjelder for de organene som er omtalt i reglementet, for ordfører og kommunedirektør.

§ 1-2 Retningslinjer for bruk av delegert myndighet

a) All delegert myndighet skal utøves i samsvar med:

i. Rammene som er gitt i dette delegeringsreglementet og eventuelt andre delegeringsfullmakter.
ii. Saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrift og god forvaltningsskikk.
iii. Planer, budsjettrammer og øvrige reglementer og retningslinjer som er vedtatt av bystyret.

b) Delegeringer kan endres eller trekkes tilbake av det organet som har delegert myndigheten.

§ 1-3 Regler for behandling, innstilling og vedtak

a) Behandling av en sak innebærer at organet uttaler seg i saken eller innstiller til et overordnet organ. Sluttbehandling av en sak innebærer at organet fatter endelig vedtak[1].

b) Når en sak skal behandles i flere organ før den sluttbehandles, skal kommunedirektøren i saksframlegget anbefale en behandlingsrekkefølge som sikrer at organet som skal sluttbehandle saken, behandler saken sist.

c) Vedtaket i organ som behandler saken anses som gjeldende innstilling ved oversendelse til neste organ. Uttalelser fra organ som behandler saken skal følge saken videre fram til sluttbehandling.

d) Saker som er behandlet av et hovedutvalg, og deretter skal sluttbehandles av bystyret, går direkte fra utvalget til bystyret når økonomiske og administrative konsekvenser er innenfor rammen av gjeldende handlings- og økonomiplan.

§ 1-4 Rett til å ikke bruke delegert myndighet

a) Den som har fått delegert myndighet kan i særskilte tilfeller overlate avgjørelsen i en sak til det organet som har gitt delegeringen.

§ 1-5 Omgjøring av vedtak fattet av et underordnet organ eller rolle

a) Et overordnet organ kan omgjøre vedtak fattet av underordnet organ innenfor rammene av forvaltningsloven § 35.

§ 1-6 Videredelegering

a) Delegert myndighet fra bystyret til organ eller kommunedirektør, kan delegeres videre med mindre annet følger av dette reglementet.

b) Videredelegering skal være skriftlig.

c) Myndighet til å fatte vedtak i saker kan ikke delegeres til organenes arbeidsutvalg.

§ 1-7 Behandling av klage

a) Det organet som har truffet vedtaket det klages over skal saksbehandle klagen som første instans.

 

 

Kapittel 2: Organisering og oppnevning

§ 2-1 Politisk organisering

a) Stavanger kommune er organisert etter formannskapsmodellen.

b) Den politiske organiseringen i ulike organ fastsettes av bystyret når delegeringsreglementet blir vedtatt. Organiseringen kan bare endres av bystyret selv.

c) For valgperioden 2023 – 2027 skal Stavanger kommune ha følgende folkevalgte organ og andre kommunale organ med disse navnene:

Folkevalgte organ
1. Stavanger bystyret                            
2. Stavanger formannskap
3. Kommunalutvalget
4. Utvalg for by- og samfunnsplanlegging
5. Utvalg for klima og natur
6. Utvalg for utbygging
7. Utvalg fro helse og velferd
8. Utvalg for oppvekst og utdanning
9. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog
10. Stavanger kommunes særskilte klagenemnd
11. Valgstyret
12. Kommundelsutvalg for:
i. Finnøy
ii. Rennesøy
iii. Storhaug
iv. Eiganes og Våland
v. Hillevåg og Tjensvoll
vi. Hinna
vii. Hundvåg
viii. Madla og Kvernevik
ix. Tasta
13. Kontrollutvalget
14. Utvalg for mangfold og inkludering
15. Studentutvalget
16. Stavanger kommunes kunstutvalg
17. Utvalg etter forpaktningsloven
18. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt og klagenemnd for eiendomsskatt
19. Romprogramutvalget
20. 17. mai-utvalget

Andre kommunale organ
1. Partssammensatt utvalg
2. Eldrerådet
3. Råd for personer med funksjonsnedsettelse
4. Ungdommens bystyre
5. Styret i stavanger utvikling
6. Styret i stavanger parkering

d) Utvalg for by- og samfunnsutvikling, utvalg for klima og natur, utvalg for utbygging, utvalg for helse og velferd, utvalg for oppvekst og utdanning, og utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog omtales i dette reglementet som hovedutvalg.

§ 2-2 Valg til organ

a) Til alle organ velges, hvis ikke annet er spesifisert, antall varamedlemmer tilsvarende antall medlemmer hvert parti eller gruppe har i organet, med mulighet for å legge til inntil 2. Tilsvarende gjelder, hvis ikke annet er spesifisert, dersom organet har eksterne medlemmer som ikke representerer et parti.

§ 2-3 Leder og nestleder av organene

a) Følgende organ ledes av ordfører med varaordfører som nestleder:

i. Bystyret
ii. Formannskapet
iii. Kommunalutvalget
iv. Valgstyret

b) Bystyret velger selv leder og nestleder av de øvrige organene, med unntak av eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdommens bystyre. Disse organene velger leder og nestleder selv.

§ 2-4 Sammensetning, lovhjemmel og regler ved valg til organene

a) Stavanger bystyre, jf. valgloven og kommuneloven § 5-5
i. 67 representanter.

b) Formannskapet, jf. kommuneloven § 5-6.
i. 19 representanter.

c) Kommunalutvalget, jf. kommuneloven § 5-7.
i. 9 representanter.

d) Hovedutvalgene, jf. kommuneloven § 5-7.
i. 11 representanter.

e) Kommunens særskilte klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28, andre ledd.
i. 5 representanter.

f) Valgstyret, jf. valgloven § 4-1.
i. 19 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregel:
a) Formannskapet utgjør medlemmene i valgstyret.

g) Kommunedelsutvalgene, kommuneloven § 5-7.
i. 11 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregel:
a) Medlemmene skal være bosatt i kommunedelen.

h) Kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 23-1.
i. 5 representanter.
ii. Minst ett av medlemmene skal velges fra medlemmene i bystyret.
iii. Leder kan ikke være medlem av samme parti eller gruppe som ordfører.

i) Utvalg for mangfold og inkludering, jf. kommuneloven § 5-7.
i. 9 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) Medlemmene rekrutteres på bakgrunn av annonsering i relevante kanaler.
b) Medlemmene representerer ikke et parti eller en organisasjon i dette utvalget.

j) Studentutvalget, jf. kommuneloven § 5-7.
i. 17 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) 2 bystyrerepresentanter (representantene oppnevnes som hhv leder og nestleder). 
b) Leder av studentorganisasjonen StOr ved UiS.
c) 1 representant fra studentorganisasjonen StOr.
d) 2 representanter fra UiS.
e) Leder av studentorganisasjonen BISO ved BI Stavanger.
f) 1 representant fra BI Stavanger.
g) Leder av studentrådet ved VID Stavanger.
h) 1 representant fra VID.
i) Administrativ leder av velferdstinget Stavanger.
j) 1 representant fra velferdstinget. 
k) Leder av styret i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).
l) 1 representant fra SiS.
m) 1 representant fra Fagskolen Rogaland. 
n) 1 representant fra Kunstskolen.
o) 1 representant fra Noroff.

k) Kunstutvalget, jf. kommuneloven § 5-7.
i. 8 representanter hvorav 7 har stemmerett, jf. pkt. ii. f.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) Leder og nestleder fra utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog velges som henholdsvis leder og nestleder for kunstutvalget.
b) 1 representant fra utvalg for utbygging.
c) 1 representant fra Norske Billedkunstnere Rogaland (NBK-R).
d) 1 representant fra Norske Kunsthåndverkere Vestlandet, avd. Rogaland.
e) 1 kunstfaglig representant/kunsthistoriker.
f) 1 arkitekt fra Stavanger Arkitektforening og 1 fra Norske landskapsarkitekters forening som veksler på stemmerett.
g) Kultursjefen eller kultursjefens representant møter med talerett.
h) Bare de eksterne medlemmene har personlige vararepresentanter. For de politiske representantene velges vararepresentant i rekke.

l) Utvalg etter forpaktningsloven, jf. kommuneloven § 5-7
i. 3 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregel:
a) Medlemmene bør ha landbruksfaglig kompetanse.

m) Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt og klagenemnd for eiendomsskatt jf. eiendomsskatteloven § 20.
i. 5 representanter i hver av nemndene.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) Hver representant har personlig vararepresentant.
b) Medlemmer av formannskapet kan ikke være representert i nemndene, jf. eiendomsskatteloven.
c) Medlemmene bør ha takstfaglig kompetanse.

n) Romprogramutvalget jf. kommuneloven § 5-7.
i. 4 representanter.
ii. Utvalg for utbygging fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregel:
a) Medlemmene velges av og blant medlemmene i utvalg for utbygging.

o) 17. mai-utvalget jf. kommuneloven § 5-7.
i. 9 representanter.

p) Partssammensatt utvalg, jf. kommuneloven §§ 5-7 og 5-11.
i. 9 folkevalgte representanter.
ii. 4 ansattrepresentanter.
iii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) Kommunalutvalgets medlemmer utgjør arbeidsgiversiden i utvalget.
b) De 4 ansattrepresentantene har møte- og talerett i utvalget.
c) 2 av ansattrepresentantene har stemmerett i utvalget.

q) Eldrerådet, jf. kommuneloven § 5-12.
i. 9 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) 6 medlemmer skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.
b) 3 medlemmer skal være fra bystyret eller hovedutvalgene.

r) Råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. kommuneloven § 5-12:
i. 11 representanter.
ii. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) 6 medlemmer skal være fra brukerorganisasjonene.
b) 5 medlemmer skal være fra bystyret eller hovedutvalgene.

s) Ungdommens bystyre, jf. kommuneloven § 5-12.
i. Bystyret fastsetter sammensetningen etter følgende hovedregler:
a) 1 medlem fra hver ungdomsskole, med personlig vararepresentant.
b) 1 medlem som er mellom 16 og 19 år fra hver av de 9 kommunedelene i Stavanger, med personlig vararepresentant.
c) 2 mentorer fra bystyret i Stavanger
d) 1 medlem fra EMBO, med personlig vararepresentant.
e) 1 medlem fra Johannes Læringssenter, med personlig vararepresentant.

§ 2-5 Arbeidsutvalg

a) Kommunalutvalget er arbeidsutvalg for formannskapet. Utover dette kan alle utvalg opprettet etter kommuneloven § 5-7 opprette arbeidsutvalg. Medlemmene i arbeidsutvalget velges blant medlemmene i utvalget.

b) Arbeidsutvalgene har en saksforberedende funksjon og skal ikke treffe vedtak i saker som skal behandles i utvalgene.

c) Eventuell godtgjøring for møter og arbeid i arbeidsutvalgene må fastsettes av bystyret selv.

 

 

Kapittel 3: Bystyrets myndighet

§ 3-1 Generelle bestemmelser

a) Stavanger bystyre er det øverste folkevalgte organet i Stavanger kommune og treffer vedtak på vegne av kommunen.

b) Bystyret skal selv sluttbehandle alle saker som er tillagt bystyret ved lov. I tillegg skal bystyret sluttbehandle alle overordnende planer som styrer kommunens virksomhet.

c) Myndighet utover §§ 3-1 b er delegert fra bystyret til folkevalgte organ, andre kommunale organ, ordfører og kommunedirektør i henhold til dette reglementet.

d) Bystyrets vedtak er bindende for alle underliggende organ. Underliggende organ kan ikke sluttbehandle saker med konsekvenser utover rammene i vedtatt handlings- og økonomiplan, eller andre planer vedtatt av bystyret.

 

 

Kapittel 4: Delegering til folkevalgte organ

§ 4-1 Stavanger formannskap

a) Formannskapet kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Saker og oppgaver lagt til formannskapet ved lov.
ii. Regionale og nasjonale høringer av prinsipiell og sektorovergripende art.
iii. Ekspropriasjonssaker etter plan- og bygningsloven, som ikke må vedtas av bystyret selv.
iv. Sektorovergripende saker og saker som krever samordnet behandling av flere organ, for eksempel innenfor folkehelse, samfunnssikkerhet, likestilling og diskriminering.
v. Avslag på søknader om fast salgs- og skjenkebevilling, avslag på søknader om importbevilling og tilvirkingsbevilling, inndragning av salgs- og skjenkebevillinger, samt andre skjenkesaker av prinsipiell betydning. Formannskapet skal også orienteres om rapporter fra skjenkekontrollen.
vi. Anker fra andre organ[2]. (Se også saksbehandlingsreglementets bestemmelser om anke her). 

b) Formannskapet skal innstille til bystyret i økonomisaker som nevnt i kommuneloven § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak.

c) Formannskapet er kommunens valgstyre i henhold til valgloven § 4-1 og kommunens likestillingsutvalg.

d) Formannskapet kan treffe vedtak på vegne av bystyret i hastesaker, jf. kommuneloven § 11-8 første ledd. Bystyret skal orienteres om slike vedtak i referatsak i kommende møte.

e) Der formannskapets virkeområder berører andre organ skal saken først behandles i disse organene.

§ 4-2 Kommunalutvalget

a) Kommunalutvalget kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Overordnet samfunns- og sentrumsutvikling.
ii. Næringsutvikling.
iii. Eierskap.
iv. Forskning, innovasjon og digitalisering.
v. Tolkningsspørsmål knyttet til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

b) Kommunalutvalget kan sluttbehandle saker angående lønnsstrategi og fastsettelse av kommunedirektørens lønn i forbindelse med lønnsforhandlinger.

c) Kommunalutvalget er kommuneplanutvalg for saker etter plan- og bygningsloven kapittel 9, 10 og 11. Som kommuneplanutvalg kan kommunalutvalget ta stilling til:

i. Offentlig ettersyn/offentliggjøring av planstrategi.
ii. Offentlig ettersyn og fastsettelse av planprogrammer for kommunedelplaner.
iii. Offentlig ettersyn av planforslag for kommunedelplaner, og eventuelle tilleggshøringer for kommuneplanen.

d) Som kommuneplanutvalg kan kommunalutvalget fremme og sluttbehandle saker om mindre endringer av kommuneplanens arealdel.

e) Som kommuneplanutvalg innstiller kommunalutvalget i følgende saker som sluttbehandles i bystyret:

i. Planstrategi.
ii. Planprogram for kommuneplanen.
iii. Offentlig ettersyn av kommuneplanforslag.
iv. Kommuneplan og kommunedelplaner.

f) Kommunalutvalget er kommunens forhandlingsutvalg i saker der kommunen opptrer som privatrettslig aktør, for eksempel ved kjøp og salg av faste eiendommer og eierandeler, og aksjer i selskaper. Utvalget skal så tidlig som mulig gi styringssignaler for kommunedirektørens arbeid med forhandlinger om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i samsvar med det årlige budsjettvedtaket.

g) Dersom kommunalutvalgets virkeområde berører andre organ, behandles saken først i disse organene. Dette gjelder også der kommunalutvalget er kommuneplanutvalg.

§ 4-3 Utvalg for by- og samfunnsutvikling

a) Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. By-, areal- og transportplanlegging.
ii. Bygge-, eiendoms- og reguleringssaker ihht. plan og bygningsloven.
iii. Særlovssaker innen landbruk (konsesjon, odel og jordlov).
iv. Fastsetting av planprogram for detaljreguleringer og områdereguleringer.
v. Detaljreguleringer i samsvar med overordnet plan.
vi. Mindre endringer av detaljregulering og områderegulering.
vii. Dispensasjoner etter plan og bygningslovens kapittel. 19.
viii. Fastsettelse og eventuelt forlengelse av midlertidige forbud mot tiltak.
ix. Innsigelse på vegne av kommunen til planer fremmet av andre planmyndigheter.
x. Navn i samsvar med lov om stedsnavn. Herunder navn på parker, boligfelt, hyttefelt og offentlige bygg og anlegg, samt navn på gater og veier etter nærmere reglement fastsatt av bystyret.

b) UBS innstiller til bystyret i alle reguleringsplaner av betydning, og tar stilling til forslag til reguleringsplaner fra private og andre. UBS tar stilling til om reguleringsplanforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan og byggingsloven §§ 12-10 og 12-11.

c) UBS har en koordinerende rolle for alle arealplansaker, og innstiller til kommunalutvalget i behandling av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner som fastsetter arealbruk.

d) UBS skal ta stilling til om private planinitiativ som administrasjonen har stoppet, likevel skal kunne varsle oppstart jf. plan og bygningsloven § 12-8.

e) UBS vurderer klager på bystyrets reguleringsvedtak.

f) Leder av UBS har, i samråd med nestleder, myndighet til å avgjøre om klager på byggesaker skal behandles politisk, etter initiativ fra berørte parter.

§ 4-4 Utvalg for utbygging

a) Utvalg for utbygging (UFU) kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Utvikling og forvaltning av kommunens eiendommer, anlegg og infrastruktur.
ii. Utvikling og gjennomføring innen samferdsel og mobilitet.
iii. Trafikksikkerhet
iv. Utbyggings- og investeringsprogram

b) UFU er kommunens faste utvalg for forvaltning av kommunens eiendommer og infrastruktur. I kraft av dette kan UFU behandle og sluttbehandle saker som angår:

i. Myndighetsutøvelse, planlegging, prosjektering, fornyelse, bygging, drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens eiendommer.
ii. Andre kommunaltekniske anlegg som utvalget har ansvar for, særlig kommunens bebygde eiendommer, veier, parker og idrettsplasser, vann- og avløpsledninger og oppgaver knyttet til miljø og renovasjon.

c) UFU er kommunens faste utvalg for bygge- og anleggsprosjekter i gjeldende investerings- og driftsportefølje i handlings- og økonomiplan. I kraft av dette kan UFU behandle og sluttbehandle saker som angår:

i. Vedtatt Byggeinstruks for Stavanger kommune om utvikling, gjennomføring og overlevering til drift med tilhørende garantioppfølging.
ii. Vedlikehold av kommunale bygg, uteområder og anlegg.
iii. Gjennomføring og drift av alle typer anleggsprosjekter i regi av Bymiljø og utbygging.
iv. Energiøkonomisering, styring- og kontrollsystemer i kommunale bygg og anlegg.
v. Oppfølgning av utbyggingsavtaler der kommunen har påtatt seg en gjennomføringsrolle.

§ 4-5 Utvalg for klima og natur

a) Utvalg for klima og natur (UKN) er kommunens faste klima- og naturutvalg og har et særskilt ansvar for at kommunens vedtatte miljømål følges opp.

b) UKN skal innstille til kommunalutvalget i saker knyttet til Mission Cities – «Klimanøytale og smarte byer innen 2030».

c) UKN kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Klima, både klimatilpasning og klimakutt.
ii. Grønn mobilitet.
iii. Miljø og forurensning.
iv. Vannmiljø.
v. Grønnstruktur, naturforvaltning og friluftsliv.
vi) Småbåthavner.
vii. Kolonihager.
viii. Vann, avløp og renovasjon (VAR) som finansieres over selvkost.
ix. Friområdene.
x. Bydrift.

§ 4-6 Utvalg for helse og velferd

a) Utvalg for helse og velferd (UHV) kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Helse- og omsorgstjenester.
ii. Arbeid, velferd og sosiale tjenester.
iii. Legevakt og legetjenester.
iv. E-helse og velferdsteknologi.
v. Introduksjonsordning og bosetning av nyankomne flyktninger.
vi. Smittevern.
vii. Nytelsesmidler.
viii. Strålevern.
ix. Miljørettet helsevern.

§ 4-7 Utvalg for oppvekst og utdanning

a) Utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Barnehage.
ii. Grunnskole.
iii. Voksenopplæring.
iv. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
v. Barnevern.
vi. Enslige mindreårige.
vii. Barn i lavinntektsfamilier.
viii. Fritidstilbud for barn og unge.
ix. Kulturskolen.

§ 4-8 Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

a) Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår:

i. Kunst, inkludert kunst i det offentlige rom.
ii. Kultur, inkludert konsesjoner for kinovisning.
iii. Sølvberget bibliotek og kulturhus.
iv. Idrett.
v. Frivillighet.
vi. Nærdemokrati, innbyggerinvolvering og kommunens kommunikasjon med innbyggerne.
vii. Media.

b) UKIS er ankeinstans for vedtak fattet i Stavanger kommunes kunstutvalg og avgjør klager derfra.

§ 4-9 Stavanger kommunes særskilte klagenemnd

a) Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som er fattet av forvaltningsorgan i Stavanger kommune bortsett fra:

i. De tilfeller der særlov fastsetter en annen klageinstans.
ii. De tilfeller der bystyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans.
iii. De tilfeller der departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28, andre ledd siste punkt.

b) Kommunedirektørens saksframstilling og anbefaling til vedtak sendes i kopi til klager samtidig som saken oversendes til klagenemnda.

c) Kommunedirektøren har møte- og talerett i møtene. Klagenemnda kan be ansatte eller andre møte i nemnda og redegjøre for praksis på de saksområder som klagenemnda behandler.

d) Dersom klagenemnda fatter nytt realitetsvedtak i saken og tilkjenner parten saksomkostninger i henhold til forvaltningsloven § 36, skal kravet utbetales og dekkes av det organ som har fattet vedtaket som er gjenstand for overprøving.

e) Kommunedirektøren gir en saksutredning på kravets berettigelse og størrelse før klagenemnda tar stilling til kravet om saksomkostninger.

f) Klagenemnda avgir årsberetning til bystyret.

§ 4-10 Valgstyret

a) Valgstyret har det overordnede ansvaret for den formelle og praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av stortingsvalg og bystyrevalg. Valgstyrets virkeområde følger av kommuneloven og valgloven med forskrifter.

b) Innenfor området definert i kommuneloven og valgloven har valgstyret myndighet til å sluttbehandle følgende:

i. Prinsipielle saker.
ii. Oppnevne stemmestyrer ved det enkelte stemmested.

c) valgloven § 10-6 skal den endelige opptellingen foretas under valgstyrets tilsyn. Valgstyrets tilsyn gjennomføres på følgende måte:

i. Godkjenne frister, stemmesteder, åpningstider, oppnevne stemmestyrer og godkjenne valgoppgjøret (møteboken). 
ii. Godkjenne opplegg for opptelling av stemmesedler.
iii. Befaring/fysisk overvåke opptellingen på gitte tidspunkt (mandag kl. 14.00 og tirsdag kl. 14.00) for å overvære følgende prosesser: 
- Telling av forhåndsstemmer. 
- Skanning av stemmesedler i valgsystemet EVA.
- Særskilte stemmegivninger.

d) Valgstyret kan gi valgstyrets leder eller leder av valgsekretariatet myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7, fjerde ledd.

§ 4-11 Kommunedelsutvalgene

a) Kommunedelsutvalgene kan uttale seg i prinsipielle saker innenfor følgende områder som særlig gjelder kommunedelen:

i. Vesentlige endringer i kommunedelens tjenestetilbud.
ii. Områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner (jf. plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-3).
iii. Planforslag og høring av strategier, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og temaplaner.
iv. Større kommunale byggeprosjekter (saker etter byggeinstruksen).
v. Trafikk og parkering.
vi. Gate- og veinavn, og andre lokale navnesaker.
vii. Konsesjon ved erverv av fast eiendom.
viii. Landbruk og naturforvaltning.
ix. Akvakultur.

b) Kommunedelsutvalgene kan sluttbehandle følgende typer saker som særlig gjelder kommunedelen:

i. Tildeling av de kommunedelsrelaterte tilskuddsmidlene.
ii. Tildeling av viltfondets tilskuddsmidler.

c) Kommunedelsutvalgene skal organisere den årlige TV-aksjonen.

d) Bystyret er kommunedelsutvalgenes overordnede organ. Initiativ til saker om andre tema enn de som nevnes i § 4-11 b i og ii, rettes til bystyret. Ordningen evalueres per. juni 2024.

e) Kommunedelsutvalgene skal legge fram en årsmelding for bystyret.

§ 4-12 Kontrollutvalget

a) Kontrollutvalget skal påse at:

i. Kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
ii. Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
iii. Det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.
iv. Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).
v. Vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp.

b) Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret i følgende saker:

i. Saker knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. (jf. kommuneloven § 23-5).
ii. Kommunedirektørens oppfølging av bystyrets vedtak knyttet til behandling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. (jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5).
iii. Valg av revisjonsordning og valg av revisor. (jf. kommuneloven § 24-1).
iv. Valg av sekretariat (jf. kommuneloven § 23-7).

c) Kontrollutvalget kan ikke overprøve vedtak som er foretatt av kommunens folkevalgte organ eller andre kommunale organ, jf. § 1 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dette gjelder også vedtak fattet etter delegeringsfullmakt.

d) Kontrollutvalgets leder har møte og talerett i bystyret når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.

e) Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver.

f) Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter denne bestemmelsen.

g) Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkede møter i kommunens folkevalgte organ. Bystyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede møter i bystyret.

h) Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at bystyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal vedtas av bystyret selv. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

§ 4-13 Utvalg for mangfold og inkludering

a) Utvalg for mangfold og inkludering er et rådgivende organ for kommunen, og skal være et bindeledd mellom innvandrerbefolkningen og kommunen.

b) Utvalg for mangfold og inkludering skal blant annet arbeide i tråd med gjeldende strategi for likestilling og mangfold, og kan uttale seg i prinsipielle saker som er særlig viktige for innvandrerbefolkningen.

c) Utvalg for mangfold og inkludering skal legge fram årsmelding for bystyret.

§ 4-14 Studentutvalget

a) Studentutvalget er et rådgivende organ for kommunen, og kan uttale seg i prinsipielle saker som angår:

i. Levekår for studenter. 
ii. Planer og prosjekter som kan påvirke utviklingen av Stavanger som studentby.  

b) Studentutvalget skal legge fram årsmelding for bystyret. 

§ 4-15 Kunstutvalget

a) Kunstutvalget kan behandle og sluttbehandle saker som angår:

i. Kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg.
ii. Kunst i offentlige uterom.
iii. Kunstgaver.
iv. Planer, konkurranser og prosjekter innenfor områdene definert i punkt i, ii og iii.

b) Kunstutvalget innstiller til UKIS i overordnede og prinsipielle saker innenfor områdene i § 4-15 a.

c) I konkurranser om kunst i offentlige rom skal medlemmene i kunstutvalget tiltre en jury.

d) Kunstutvalget skal legge fram årsmelding for UKIS.

§ 4-16 Utvalg etter forpaktningsloven       

a) Utvalget skal holde skjønn ved tiltreding og fratreden i forpaktningsforhold. Utvalget utøver kommunens myndighet etter forpaktningsloven § 11.

§ 4-17 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt og klagenemnd for eiendomsskatt

a) Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skal verdsette eiendommer som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Klagenemnd for eiendomsskatt er klageinstans for alle enkeltvedtak om eiendomsskatt.

b) Nemndene skal virke i tråd med bystyrets vedtak for eiendomsskatt (utskrivingsalternativ, skattesats, osv.) og sakkyndig nemnds egne retningslinjer for taksering. Bystyret kan også fastsette nærmere vedtekter for nemndene.

c) Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt skal verdsette eiendommer i henhold til vedtatt utskrivningsalternativ, eiendomsskattelovens verdsettelsesnorm og nemndas egne takseringsretningslinjer.

d) Klagenemnd for eiendomsskatt har myndighet til å avgjøre alle eiendomsskatteklager som ikke gis medhold i førsteinstans, herunder klager på takst som ikke gis medhold i sakkyndig nemnd.

§ 4-18 Romprogramutvalget

a) Romprogramutvalget kan behandle saker som angår følgende områder:

i. Romprogram for kommunale bygg godkjent i utbyggings- og investeringsprogrammet i handling- og økonomiplan, hvor det ikke foreligger vedtatt areal- og kvalitetsnorm for gjeldene byggkategori.
ii. I fasen mellom byggetrinn 1 (B1) og byggetrinn 2 (B2) jf. byggeinstruksen behandles romprogrammet i prosjektforslaget av romprogramutvalget.

§ 4-19 17. mai-utvalget

a) 17. mai- utvalget er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre 17-mai feiringen i Stavanger kommune.

 

 

Kapittel 5: Delegering til andre kommunale organ

§ 5-1 Partssammensatt utvalg

a) Partssammensatt utvalg kan uttale seg i saker som angår forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, herunder særlig:

i. Arbeidsgiverstrategi/organisasjonsstrategi.
ii. Kommunens overordnede styringsdokumenter.
iii. Digitalisering og IKT.
iv. Omstilling og innovasjon.

b) Partssammensatt utvalget kan uttale seg angående kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte, jf. Hovedavtalen del B § 4.

§ 5-2 Eldrerådet

a) Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og kan uttale seg i prinsipielle saker som er særlig viktige for eldre. Rådet skal bidra aktivt i arbeidet med å videreutvikle Stavanger til et aldersvennlig samfunn. Rådet har myndighet til å fordele tilskuddsmidler til aktiviteter for eldre, i samsvar med gjeldende budsjettvedtak.

b) Rådet skal legge frem årsmelding for bystyret.

§ 5-3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse

a) Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunen. Rådet kan uttale seg i prinsipielle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder universell utforming, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.

b) Rådet skal legge frem årsmelding for bystyret.

§ 5-4 Ungdommens bystyre

a) Ungdommens bystyre er et rådgivende organ for kommunen, og kan uttale seg i prinsipielle saker som er særlig viktige for ungdom. Ungdommens bystyre har myndighet til å fordele tilskuddsmidler til tiltak for barn og unge, i henhold til gjeldende budsjettvedtak.

b) Ungdommens bystyre skal legge fram årsmelding for bystyret.

 

 

Kapittel 6: Delegering til ordfører

§ 6-1 Hastefullmakt

a) Ordfører og fungerende ordfører har myndighet til å gjøre hastevedtak i samsvar med kommuneloven § 6-1, fjerde ledd punkt b. Ordføreren skal rapportere til bystyret om hvordan denne delegerte myndigheten er benyttet.

b) I det tidsrom i løpet av sommerferien der formannskapet ikke har møter, har ordfører og fungerende ordfører myndighet til å treffe vedtak i hastesaker, jf. § 6-1 a. Melding om slike vedtak legges fram i første møte etter sommerferien i det organet som skulle ha avgjort saken.

 

 

Kapittel 7: Delegering til kommunedirektøren

§ 7-1 Rett til å behandle og avgjøre saker

a) Kommunedirektøren kan avgjøre saker som ikke er av prinsipiell betydning, så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet jf. kommuneloven § 13-1, sjette ledd. Denne myndigheten gir også rett til å avgi uttalelse i høringer som ikke er av prinsipiell betydning.

b) Hva som er av prinsipiell betydning, må kommunedirektøren vurdere ut fra sakens karakter og hvilke konsekvenser det vil ha. Kommunedirektøren vurderer også om det foreligger politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis som har avklart de viktigste skjønnsmessige sidene av den aktuelle avgjørelsen. Dersom kommunedirektøren er i tvil om saken er prinsipiell, avklares dette med ordfører.

c) Foreldelse skal ikke påberopes i saker om tapt barndom. Et erstatningskrav mot Stavanger kommune i saker som gjelder tapt barndom, dvs. saker som skyldes manglende eller feil inngripen fra barneverntjenestens side, skal vurderes ut fra om de generelle vilkårene for å kreve erstatning er til stede: ansvarsgrunnlag, økonomiske tap og årsakssammenheng mellom de to førstnevnte vilkårene. Foreldelse skal som hovedregel ikke påberopes i slike saker. Saker som nevnt ovenfor skal søkes løst på lavest mulig nivå.
 

§ 7-2 Rett til å forvalte kommunens økonomi

a) Kommunedirektøren disponerer kommunens økonomi innenfor de rammene som følger av budsjettreglementet, finansreglementet og de handlings- og økonomiplanene som til enhver tid gjelder. Kommunedirektøren anviser på vegne av kommunen.

§ 7-3 Rett til å signere på kommunens vegne

a) Kommunedirektøren representerer kommunen utad i privatrettslige forhold og undertegner avtaler og andre dokumenter, herunder skjøter, på kommunens vegne (signerer for kommunen som rettssubjekt).

§ 7-4 Rett til å beslutte søksmål på kommunens vegne

a) Kommunedirektøren beslutter om kommunen skal gå til søksmål eller bruke rettsmidler.

b) I særlige tilfeller og i saker av prinsipiell betydning skal kommunedirektøren hente inn en uttalelse fra formannskapet.

c) Kommunedirektøren skal holde ordfører orientert om pågående rettsprosesser.

§ 7-5 Rett til å anmelde straffbare forhold

a) Kommunedirektøren anmelder saker på kommunens vegne.

§ 7-6 Rett til å håndtere en akutt krisesituasjon

a) Kommunedirektøren leder beredskapsledelsen.

b) Kommunedirektøren har rett til å iverksette nødvendige skadebegrensende og skadeforebyggende tiltak i en akutt krisesituasjon eller når en alvorlig, akutt krise truer. I dette ligger myndighet til å mobilisere og benytte alle ressurser som er tilgjengelige for kommunen uavhengig av organisatorisk plassering i den daglige driftsorganisasjonen.

c) Dersom krisehåndteringsfullmakten blir benyttet skal det legges fram sak for rette folkevalgte organ så snart som mulig og uten ubegrunnet opphold.

 

[1] Når det gjelder anker, sluttbehandles de i FSK som er ankeinstans jf. § 4-1 a vi i dette reglementet. Anker fra kunstutvalget sluttbehandles i UKIS jf. § 4-8 b i dette reglementet. Anker på bystyrets reguleringsvedtak sluttbehandles i UBS jf. § 4-3 e i dette reglementet.

[2] Ekskludert anker fra kunstutvalget, som behandles i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog jf. § 4-8 b