PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Forurenset grunn

Forurenset grunn i Stavanger

Kort fortalt:

 • En del steder i Stavanger kan jorda være forurenset av kjemiske stoffer.
 • Dersom du skal grave eller bygge, må du undersøke dette nærmere.
 • Hvis grunnen er forurenset, må du lage en plan for å håndtere forurensningen og få den godkjent av kommunen.

Information in other languages

Hva må man gjøre?

Den som skal bygge eller grave, har plikt til å vurdere om det kan være forurenset grunn i området. Ut fra stedets historie og tidligere aktivitet i området kan man danne seg et bilde.

Hvis man antar eller mistenker at grunnen er forurenset, må man undersøke nærmere. Ansvaret ligger på tiltakshaveren, som kan være grunneier, entreprenør eller utbygger.

Dersom det viser seg at grunnen er forurenset, må tiltakshaveren lage en plan for hvordan forurensningen skal bli håndtert. Planen må sendes på epost til Stavanger kommune ved avdeling for klima og miljø. Kommunen stiller krav og setter betingelser som tiltakshaveren må følge.

Hvor kan grunnen være forurenset?

Stavanger kommune har laget et kart som viser hvor det er sannsynlig at det er forurensning i grunnen. Kartet kalles «aktsomhetskart» fordi det viser hvor man må være aktsom, oppmerksom, hvis man planlegger å grave eller bygge.

Miljødirektoratet har også samlet informasjon fra kartlegging og registrering av forurensningssaker som myndighetene kjenner til. Denne informasjonen finner du på nettstedet grunnforurensning.no

 

Hvordan håndtere fyllitt

Fyllitt er den dominerende bergarten i Stavanger kommune. I kontakt med vann og luft, kan fyllitten lekke miljøskadelige tungmetaller. Overskuddsmasser av fyllitt i bygge- og graveprosjekter må derfor håndteres som forurenset masse.

Plan for å håndtere massen

Ved graving i fyllitt er det nødvendig med en tiltaksplan. Tiltaksplanen må inneholde en massehåndteringsplan for disponering av overskuddsmasser av fyllitt innenfor tiltaksområdet. Tiltaksplanen med massehåndteringsplan må godkjennes av Stavanger kommune før tiltak kan igangsettes.

Retningslinjer for hva som bør inngå i planen:

 • Estimert mengde overskuddsmasser av fyllitt
 • Vurdering av vannresipient (sårbarhet) og skadepotensialet på resipient
  • Ut fra resipientens sårbarhet kan det bli behov for vannprøver/etterovervåkning
 • Kart over nedslagsfelt og avrenningsmønsteret i tiltaksområdet
 • Forebyggende tiltak/avbøtende tiltak for å unngå forurensning
 • Tidsplan for når tiltakene blir gjennomført
 • Beskrivelse av hvordan massene skal brukes
  • Hvilke masser skal til godkjent mottak
  • Områder for hvor fyllitt skal disponeres/gjenbrukes, markert i kart

Overskuddsmasser av fyllitt som ikke skal disponeres innenfor tiltaksområdet eller leveres til godkjent mottak, krever tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren eller Miljødirektoratet.

Disse kravene og retningslinjene kan endre seg etter hvert som det kommer ny informasjon om fyllitten.

Gebyr for forurenset grunn

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et diffirensiert gebyrsystem:

 • Mindre saker av enkel karakter: kr 15 000
 • Mellomstore saker: kr 30 000
 • Store, kompliserte saker: kr 45 000

Veiledning og regelverk

Aktsomhetskart for Stavanger 

Oversikt over grunnforurensning fra Miljødirektoratet

Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 2

Har du spørsmål, kontakt oss

Stig Magne Hordnes
rådgiver, klima og miljø
Mobil: 932 38 596, telefon: 51 50 77 76
Epost: stig.magne.hordnes@stavanger.kommune.no

Camilla Løland
rådgiver, klima og miljø
Telefon: 51 50 79 69
Epost: camilla.loland@stavanger.kommune.no

Aleksandra Nagi
rådgiver, renovasjon
Mobil: 957 78 743, telefon: 51 50 76 98,
Epost: aleksandra.jolanta.nagi@stavanger.kommune.no