PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Store planoppgaver
  6. Sykehustomta

Våland sør – sykehustomta

Kort fortalt

  • Når SUS flytter til Ullandhaug, åpner det seg nye muligheter for byutvikling innenfor dagens sykehustomt på Våland.
  • Kommunen er i gang med en områderegulering som skal avklare rammer for utviklingen av området.
  • Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 5. oktober.
  • Vi tar sikte på endelig vedtatt plan innen sommeren 2026.
Sykehusområdet i dag. Foto: Helse Stavanger HF

Sykehusområdet i dag. Foto: Helse Stavanger HF

Hva handler denne planen om?

Kommunen er i gang med en planprosess som skal utforske og avklare hvordan sykehustomta på Våland kan utvikles i framtiden, etter hvert som SUS flytter til Ullandhaug. 

Målet med den nye planen er at sykehustomta utvikles fra å være «en by i byen» til å være en del av byen. Planarbeidet skal bidra til at området blir mer tilgjengelig, og at det blir en klima- og miljøvennlig bydel med en ny, tydelig og stedegen identitet. Målene er i tråd med overordnede mål for by- og stedsutviklingen i Stavanger.

Fastsatt planprogrammet

Planprogrammet for Våland sør var på høring fra 12. mai til 31. juli 2023, og ble fastsatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling 5. oktober 2023.

Vi fikk inn 21 merknader som du kan lese her i eInnsyn. Hver av disse er blitt gjennomgått og kommentert av kommunen. Enkelte av innspillene er tatt til følge ved at det er blitt gjort noen mindre endringer og tilføyelser i det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet er første etappe i arbeidet med en plan, og «oppskriften» på hvordan vi skal jobbe videre med planen for sykehustomta. Det handler både om hvilke rammer og målsetninger som skal gjelde for utviklingen av området, og om hva vi trenger å undersøke. Du kan lese planprogrammet for Våland sør her.

Flyfoto som viser at planen dekker hele området der SUS ligger i dag
Planens avgrensning.

Gateløp med trær

Dokumenter i saken

Planprogrammet var oppe i utvalg for by- og samfunnsutvikling 27. april 2023. Da vedtok politikerne at planprogrammet skulle legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Her i eInnsyn finner du flere dokumenter i saken: Sosiokulturell stedsanalyse, saksfremlegget og politikernes vedtak. 

Planområdet, sett fra sør.
Planområdet, sett fra sør. Foto: Helse Stavanger HF

Hvorfor en områderegulering?

Områderegulering er en type reguleringsplan som brukes ved større planoppgaver, og i områder hvor det gjerne er offentlige interesser involvert. En områderegulering styres og gjennomføres av kommunen.

Hva skjer videre?

Høsten 2023 starter selve planarbeidet, der vi blant annet vil ta fatt på de ulike utredningsoppgavene som er nevnt i planprogrammet.

Et planforslag vil bli fremmet for behandling i 2025 og med sikte på endelig vedtak av planen innen sommeren 2026.

Grønt parkdrag ved en av inngangene til sykehuset.
Stemningsbilde fra sykehusområdet.

 

Kontaktinformasjon

Kaj Lea

prosjektleder, områderegulering for Våland sør
Avdeling for byutvikling

Telefon:
51 50 76 21
E-post:
kaj.lea@stavanger.kommune.no