PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Sykehustomta

Våland sør – sykehustomta

Kort fortalt

 • Når SUS flytter til Ullandhaug, åpner det seg muligheter for byutvikling innenfor dagens sykehustomt på Våland.
 • Kommunen holder på med en områderegulering som skal avklare rammer for utviklingen av området på sikt. Vi tar sikte på vedtatt plan før sommeren 2026.
 • Planprogrammet ble fastsatt av politikerne 5. oktober 2023.
 • Våren 2024 inviterer vi fagfolk til en konkurranse som skal munne ut i forslag til hvordan sykehusområdet kan forvandles til en ny bydel. Les mer her.
Sykehusområdet i dag. Foto: Helse Stavanger HF

Sykehusområdet i dag. Foto: Helse Stavanger HF

Hva handler denne planen om?

Kommunen er i gang med en planprosess som skal utforske og avklare hvordan sykehustomta på Våland kan utvikles i framtiden, etter hvert som SUS flytter til Ullandhaug. 

Målet med den nye planen er at sykehustomta utvikles fra å være «en by i byen» til å være en helhetlig og integrert del av Våland og Bekkefaret. Planarbeidet skal bidra til at området blir mer tilgjengelig, og at det blir en klima- og miljøvennlig bydel med en ny, tydelig og stedegen identitet. Målene er i tråd med overordnede mål for by- og stedsutviklingen i Stavanger.

Parallelloppdrag

Kommunen har i mars 2024 lyst ut en konkurranse (såkalt parallelloppdrag) der arkitekter, landskapsarkitekter og andre konsulenter skal få i oppdrag å lage forslag til hvordan sykehusområdet kan forvandles til en ny bydel, med søkelys på tilgjengelighet, klima og miljø og stedsidentitet. Parallelloppdragene skal også undersøke hvert sitt dybdetema: «gjenbruk og ombruk», «del av byen» eller «funksjonsmiks i et levende nærmiljø».

Tre team vil bli utvalgt i konkurransen. Parallelloppdragene vil pågå i 12 uker fra juni og til utgangen av september 2024. Løsningsforslagene vil offentliggjøres når konkurransen er avsluttet, og publikum vil kunne gi innspill til forslagene. Teamenes endelige planforslag og synspunkter fra publikum vil bli nyttige for kommunens videre planarbeid til høsten.

Her er nyttige dokumenter for dere som vil bli med på parallelloppdraget:

Planprogrammet

Planprogrammet for Våland sør ble fastsatt i utvalg for by- og samfunnsutvikling 5. oktober 2023.

Under høringen av planprogrammet kom det inn 21 merknader som du kan lese her i eInnsyn. Hver av disse er blitt gjennomgått og kommentert av kommunen. Enkelte av innspillene er tatt til følge ved at det er blitt gjort noen mindre endringer og tilføyelser i det fastsatte planprogrammet. 

Planprogrammet er første etappe i arbeidet med å definere en utviklingsplan. Det handler om hvilke rammer og målsetninger som skal ligge til grunn for fremtidig omforming og transformasjon av sykehusområdet, slik at området kan åpnes fra å være en by i byen til å bli en del av byen. 

Hvilke muligheter finnes?

Kommunen vil i 2024 lyse en konkurranse (såkalt parallelloppdrag) der arkitekter, landskapsarkitekter og andre konsulenter skal få i oppdrag å se på hvordan sykehusområdet kan forvandles til en ny bydel. Parallelloppdragene skal i tillegg undersøke hvert sitt dybdetema:

 • En klima- og miljøvennlig bydel
 • En tilgjengelig bydel
 • En bydel med stedegen identitet

Dokumenter i saken

Følgende rapporter og undersøkelser er tilgjengelige i eInnsyn:

Flyfoto som viser at planen dekker hele området der SUS ligger i dag
Planens avgrensning.

Gateløp med trær

Hvorfor en områderegulering?

Områderegulering er en type reguleringsplan som brukes ved større planoppgaver der det er behov for å samordne en helhetlig utvikling, og i områder hvor det gjerne er offentlige interesser involvert. En områderegulering styres og gjennomføres av kommunen.

Planområdet, sett fra sør.
Planområdet, sett fra sør. Foto: Helse Stavanger HF

Hva skjer videre?

Våren 2024 jobbes det med utlysning av anskaffelsen for parallelloppdrag. Høsten 2024 vil arbeidene starte opp og gjennomføres, samtidig som vi arbeider med konsekvensutredningene som planprogrammet har fastsatt.

Et planforslag vil bli fremmet for behandling i 2025 og med sikte på endelig vedtak av planen innen sommeren 2026.

Grønt parkdrag ved en av inngangene til sykehuset.
Stemningsbilde fra sykehusområdet.

Kontaktinformasjon

Ida Andreassen

Ida Andreassen

Prosjektleder Våland sør
Avdeling for byutvikling

Mobil:
951 19 736
Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no

Stine Madland Kaasa

Arkitekt
Avdeling for byutvikling

Mobil:
958 67 507
E-post:
stine.madland.kaasa@stavanger.kommune.no