PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer
  6. Klagerett etter forvaltningsloven

Klagerett etter forvaltningsloven

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i saken, eller har rettslig klageinteresse i saken.

Hvem sender du klagen til?

Du kan klage til klageinstansen, dvs. Fylkesmannen. Men klagen skal først sendes til underinstansen, dvs. Stavanger kommune, v/Kultur og byutvikling, Byplanavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger. Klagen kan også sendes som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no.

Dersom underinstansen ikke endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil klagen bli sendt videre til Fylkesmannen til avgjørelse.

Frist for å klage

Klagefristen er 3 uker fra den dag du har mottatt vedtaket. Det er tilstrekkelig at du har sendt inn klagen før fristen er ute.

Rett til å kreve begrunnelse

Hvis vedtaket går ut på avslag av søknaden, skal dette være begrunnet. Dersom du mener at vedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet, kan du kreve nærmere begrunnelse. Slikt krav må settes frem i løpet av klagefristen.

Fristen blir i så fall avbrutt og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.

Innhold i klagen

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, og hvilken endring du ønsker. Du må også forklare din begrunnelse for å klage og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Klagen må undertegnes.

Utsettelse av vedtaket

Selv om du har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har imidlertid adgang til å anmode om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. Et avslag på en slik anmodning kan ikke påklages.

Rett til innsyn og veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du må i tilfelle henvende deg til Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, 1. etasje. Der kan du også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage, og om reglene for saksbehandling ellers.

Hva koster det å klage?

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Normalt er grunnlaget for slikt krav at vedtaket blir omgjort til fordel for klager. Fylkesmannen vil om nødvendig orientere deg om retten til å kreve dekning for sakskostnader.

Lovhenvisning

Plan- og bygningsloven § 1-9