PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Temaplaner
 5. Handlingsplan for e-helse og velferdsteknologi

Handlingsplan for e-helse og velferdsteknologi

Oppdatert: 02.04.2024 13.37.23
Velferdsteknologi

E-helse og velferdsteknologi er viktige verktøy for å møte utfordringene for helse og velferdssektoren. Handlingsplan for e-helse og velferdsteknologi 2023-2026 gir konkrete tiltak for innføring digitale og velferdsteknologiske løsninger for helse- og velferdsområdet. 

Slik har vi jobbet med planen

Planarbeidet startet opp

Planen ble førstegangsbehandlet i følgende utvalg:

Eldrerådet (2019-2023) 07.06.2023
Funksjonshemmedes råd (2020-2023) 08.06.2023
Utvalg for arbeidsliv og lønn (2019-2023) 12.06.2023
Utvalg for helse og velferd (2019-2023) 13.06.2023

Lenke til sak i eInnsyn

Planen ble sendt på høring før sommeren 2023

Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2023. 

Lenke til sak i eInnsyn.

Arbeidet med å implementere planen i organisasjonen starter. 

1. Oppstart

Planarbeidet startet opp

2. Første gangs behandling

07.06.2023 - 13.06.2023

Planen ble førstegangsbehandlet i følgende utvalg:

Eldrerådet (2019-2023) 07.06.2023
Funksjonshemmedes råd (2020-2023) 08.06.2023
Utvalg for arbeidsliv og lønn (2019-2023) 12.06.2023
Utvalg for helse og velferd (2019-2023) 13.06.2023

Lenke til sak i eInnsyn

3. Høring

Planen ble sendt på høring før sommeren 2023

4. Endelig behandling

25.09.2023 - 25.09.2023

Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2023. 

Lenke til sak i eInnsyn.

5. Vedtatt

25.09.2023 - 31.12.2026

Arbeidet med å implementere planen i organisasjonen starter. 

Forankring

Handlingsplanen forankres i dokumentet «Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet», som er utarbeidet av KS i samarbeid med kommunene. Dokumentet er et felles plan og rammeverk for prioriteringer innen e-helse og velferdsteknologi. Her vises det til fem prioriterte områder:

 • Innbyggertjenester
  Innbygger skal kunne få enklere tilgang på relevant helseinformasjon og samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte.
 • Legemiddelområdet
  Digitalisering av legemiddelområdet er et viktig tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk og ikke minst øke pasientsikkerhet og kvalitet ved legemiddelbehandling.
 • Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
  Innføring av digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi kan bidra til innovasjon i tjenestene, støtte den enkelte innbyggers mestring av eget liv samtidig som det frigjør tid for helsepersonell.
 • Digitale fellesløsninger
  Digital fellesløsninger vil bidra til økt effektivitet og økt pasientsikkerhet i helsetjenestene gjennom utvikling og forvaltning av trygge, gode og effektive løsninger som gir innbyggerne og næringslivet mer helhetlige, sikre og kostnadseffektive tjenester. Det er hensiktsmessig med samarbeid på tvers av kommuner for å sikre kostnadseffektiv utvikling av nødvendige løsninger, som Felles kommunal journal.
 • Digital samhandling
  Innbygger og helsepersonell skal oppleve enklere, tryggere og mer effektive helsetjenester der riktig informasjon er tilgjengelig til riktig tid og på en sikker måte på tvers av aktørene i helsesektoren.

De prioriterte områdene skal sees i sammenheng med satsingsområder i Leve HELE LIVET, strategi for helse- og velferdsområdet 2023-2030. Strategien peker på fem satsingsområder for perioden.

 • 💪Helsefremming og forebygging
  Vi vil mobilisere innbyggerne til å ta vare på seg selv for å fremme og bevare god helse
 • 🏡Bolig og boligtjenester
  Vi vil bidra til at innbyggere kan bo og leve selvstendig, og ha en stabil bosituasjon i et godt nærmiljø.
 • 🤝Inkludering og deltakelse
  Vi vil gi innbyggere som trenger bistand, muligheter for aktivitet, arbeid og fellesskap med andre.
 • Rehabilitering
  Vi vil legge til rette for at innbyggere med funksjonsnedsettelse kan klare seg selv best mulig ut fra egne forutsetninger og behov.
 • 💓Omsorgstjenester
  Vi vil utvikle omsorgstjenester som ivaretar brukernes behov på nye og mer ressurseffektive måter.

Anvende e-helse og velferdsteknologi er et av fem strategiske grep for å sette kommunen i stand til å møte de utfordringene som ligger foran på kort og lang sikt.

Handlingsplanen organiseres som en tiltakstabell, sortert i tiltak under hvert av de fem prioriterte områdene fra «Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet». Videre markeres det for hvert tiltak hvilket av de fem satsingsområdene fra «Leve HELE LIVET» tiltaket berører.

Planen legger også opp til to organisatoriske tiltak, for å sikre ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern og økt kapasitet til drift og vedlikehold ved økt bruk av digitale og velferdsteknologiske løsninger.

De fem prioriterte områdene og de fem satsingsområdene er langsiktige, og vil gi retning for

arbeid med e-helse og velferdsteknologi for hele planperioden. For å sikre at de planlagte tiltakene ivaretar mulighetsrommet for hele perioden revideres tiltakstabellen en gang i planperioden.

Tiltak:

💪Helsefremming og forebygging
🏡Bolig og boligtjenester
🤝Inkludering og deltakelse
♿Rehabilitering
💓Omsorgstjenester

Innbyggertjenester

Tiltak: For å:

Ta i bruk DigiHelse.
💪🏡🤝♿💓

Nettbasert melding- og kalenderverktøy via Helsenorge.no DigiHelse gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell.

Forsterke, sikre og forenkle kontaktpunkter mellom tjenestemottakere/pårørende og helse- og velferdstjenesten.

Tiltak: For å:

Sikre hensiktsmessig opplæring for teknologi som benyttes som en del av tjenestetilbudet.
💪🏡🤝♿💓

Tjenestemottakere og pårørende som får tilbud om å ta i bruk teknologi som en del av tjenestetilbudet skal få god opplæring, slik at de opplever trygghet og mestring.

Bidra til å øke digital inkludering og trygghet 

Legemiddelområdet

Tiltak: For å:

Ta i bruk elektronisk medisinkabinett på sykehjem 💓

Tilgangsstyrt lager med automatisert bestilling og lagerhold av legemidler og medisinsk utstyr, inkludert narkotikaregnskap. Elektronisk dobbeltkontroll på uttak av legemidler/legemiddeldoser.

Frigjøre tid, samt øke kvaliteten av legemiddeladministrasjon. 

Spare tid, redusere kostnader og bedre oversikt ved automatisering av narkotikaregnskap, holdbarhetskontroll og automatisert bestillingsløsning.

Tiltak: For å:

Klargjøre for implementering av pasientens legemiddelliste (PLL) ved å ta i bruk nasjonale komponenter som tilgjengeliggjøres. 💪♿💓

PLL er en felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker. PLL forutsetter komponenter som først gjøres tilgjengelige fra Norsk helsenett, og som videre må gjøres tilgjengelig fra leverandører av elektronisk pasientjournal.
Redusere sannsynligheten for legemiddelfeil, spesielt når ansvaret overføres mellom virksomhetene i helsetjenesten.
Tiltak: For å:

Ta bruk i bruk digital dokumentasjon ved håndtering av legemidler i alle relevante tjenester i helse og velferd. 💪🏡♿💓

Flytte legemiddelsignering fra papir til digital løsning i pasientjournalsystemet. Aktuelle tjenester kan være sykehjem, hjemmesykepleien og bofellesskap.

Øke kvalitet i legemiddelhåndteringen ved å redusere antall avvik knyttet til «ikke fått legemiddel» og «glemte å signere».

Øke kvalitet på dokumentasjonen med bedre struktur og oversikt

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Tiltak: For å:

Installere og ta i bruk 10 nye pasientvarslingssystem i omsorgsbygg
💪🏡💓

Omsorgsbygg er bygg med tilknyttede tjenester, som sykehjem, bofellesskap og barneboliger. I omsorgsbygg med nytt pasientvarslingssystem er rommene utstyrt med digitalt tilsyn eller sensorteknologi som muliggjør passiv varsling, i tillegg til det tradisjonelle snortrekket, alarmknapp eller annen enhet som muliggjør aktiv varsling av pasienten selv. Sensorteknologi kan registrere bevegelse i rommet og varsler ansatte slik de kan avverge og redusere fall.

Bedre pasientsikkerhet.

Redusere fall. 

Øke fleksibilitet og bedre oversikt for de ansatte på vakt.

Øke omsorgskapasitet og frigjøring av tid.
Tiltak: For å: 

Utrede nye målgrupper for digitalt tilsyn, og øke antallet i etablerte målgrupper.
💪🏡♿💓

Ved hjelp av digitalt tilsyn kan ansatte gjøre avtalte og hendelsesbaserte tilsyn. Ved digitalt tilsyn benyttes sensor som kan varsle om brukeren beveger seg ut av en definert sone, for eksempel sengen, stolen eller døren eller den kan varsle om uro, inaktivitet hos brukeren eller epilepsianfall.  

Bidra til trygghet og mestring hjemme for brukere

Frigjøre tid for ansatte ved å legge til rette for hendelsesbasert aktiviteter som sikrer nødvendig helsehjelp når det er nødvendig.

Redusere uønskede hendelser, som fall, før de oppstår

Tiltak: For å:

Gjennomføre Stavanger kommunes oppdrag i nasjonalt velferdsteknologiprogram ved å ta i bruk digital hjemmeoppfølging for aktuelle målgrupper. 💪🏡🤝♿💓

Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt.

Legge til rette for trygghet og egenmestring

Frigjøre tid for ansatte ved å legge til rette for hendelsesbasert aktiviteter som sikrer nødvendig helsehjelp når det er nødvendig.

Bedre samhandling på tvers av tjenester internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

 

Tiltak: For å:

Fullføre implementering av e-lås i alle soner med hjemmebaserte tjenester, samt ta løsningen i bruk. 🏡💓

Arbeidet med å bytte ut dagens nøkkelbokser med elektroniske dørlåser hos tjenestemottakere av hjemmebaserte tjenester har startet. En elektronisk dørlås vil gjøre adgangsstyringen mer sikker og fremtidsrettet, og den kan kun brukes av ansatte som har et tjenstlig oppdrag hos tjenestemottaker. 

Forbedre pasientsikkerhet ved bedre tilgangskontroll for ansatte.

Tiltak: For å:

Ta i bruk 4G trygghetsalarmer

Trygghetsalarmer i Stavanger kommune bruker i dag 2G-nettet. Dette nettet skal fases ut, og det er nødvendig å bytte til alarmer som kjører på 4G-nettet. 💪🏡🤝💓

Sikre tjenesteleveransen ved utfasing av 2G-nettet
Tiltak: For å:

Ta i bruk digitalt spill med sansestimulering for personer med demens som får tjenester fra kommunen. 💪🤝♿💓

Spill med sansestimulering prøves ut i et sykehjem med gode erfaringer. Det planlegges innføre teknologien i drift, og ta i bruk denne spillteknologien i tjenester til personer med demens.

Legge til rette for mental stimulering, aktivitet og deltakelse for tjenestemottakere med demens.

Tiltak: For å:

Øke utbredelsen av anbefalte teknologier og prøve ut ny velferdsteknologi som blir tilgjengelig. 💪🏡🤝♿💓

Kommunen har tatt i bruk all velferdsteknologi som er nasjonalt anbefalt for innføring i drift. Nasjonale anbefalinger retter seg i stor grad mot teknologi for trygghet og mestring.  Det er fortsatt et potensiale for å øke utbredelsen av disse teknologiene til flere brukere.

I planperioden skal det gjennomføres vurdering og tilrettelegging for innføring av aktuell teknologi som blir tilgjengelig, med særlig oppmerksomhet på teknologi for rehabilitering og habilitering. 

Identifisere og prøve ut tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, som kan bidra til effektive tjenester.

Utarbeide beslutningsgrunnlag om innføring av ny velferdsteknologi i drift.
Tiltak: For å:

Øke bruk av inkontinenssensor for relevante målgrupper 💪💓

Inkontinenssensor gir ansatte varsling når det er behov for skift av inkontinensprodukt.

Øke verdighet for tjenestemottakere 

Redusere antall unødvendige tilsyn som kan forstyrre søvn 

Tiltak:

For å: 

Øke bruk av madrass med vendefunksjon for relevante målgrupper 💪♿💓

Madrass med integrert vendefunksjon kan være nyttig for personer som ikke kan snu seg i sengen uten hjelp.  

Legge til rette for søvn for tjenestemottakere 

Redusere risiko for liggesår 

Frigjøre tid for ansatte 

 

Digitale fellesløsninger

Tiltak: For å:

Bidra til utprøving og utvikling av Felles Kommunal Journal 💓

Felles kommunal journal skal løse kommunenes behov for journalløsninger. På en sikker og trygg måte skal helsepersonell gis tilgang til relevante helseopplysninger om innbygger når de trenger det.

Sikre en fremtidsrettet, funksjonell og brukervennlig journalløsning for kommunehelsetjenesten
Tiltak: For å:

Ta i bruk ny digital løsning for hjelpemiddel og tilrettelegging (DigiHot)  💪🏡🤝♿💓

DigiHot er digital innsending av søknad og bestillingsordning for hjelpemidler og tilrettelegging. Løsningen tilbyr også innsyn og dialog mellom bruker, kommune og NAV.

Få riktig hjelpemiddel til riktig bruker på kortest mulig tid.
Tiltak: For å:

Ta i bruk KOBO 🏡🤝♿

KOBO er et digitalt system for kommunale utleieboliger, utviklet av Husbanken. Systemet skal ivareta prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

 

Legge til rette for en sikker og brukervennlig digital søknads- og saksbehandlingsprosess for kommunale utleieboliger.

Tiltak: For å:

Ta i bruk «Svar-ut» for Cosdoc
💪🤝♿💓

«Svar ut» muliggjør digital respons direkte fra Cosdoc til tjenestemottaker som har samtykket til digital dialog. Brev som ikke åpnes digitalt sendes automatisk per post.  

 

Legge til rette for digital dialog med innbygger.

Tiltak: For å:

Anskaffe elektronisk pasientjournal for kommunale fastlegekontor 💪♿💓

Kommunale fastlegekontor er omfattet av anskaffelsesreglementet, i motsetning til selvstendige fastleger. Det er nødvendig å anskaffe en rammeavtale for avrop til eksisterende kommunale fastlegekontor, og ved eventuell etablering av flere

Sikre oppfyllelse av journalforskriften på kommunale fastlegekontor
Tiltak: For å: 

Øke bruk av sikker videotjeneste
💪🏡🤝♿💓

Sikker videotjeneste for møter med sensitivt innhold mellom helsepersonell, tjenestemottaker og samarbeidsaktører.

 

Tilrettelegge for digitale møter som inneholder sensitiv informasjon

Frigjøre tid for tjenestemottaker og ansatte

Digital samhandling

For å:

Tiltak: For å:

Ta i bruk velferdsteknologisk knutepunkt velferdsteknologi på løsninger i drift, som trygghetsalarmer og responssenter.
💪🏡🤝♿💓

VKP er en tjeneste som håndterer dataflyt (automatisk journalføring og automatisk uthenting) mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ

Bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker sammen.

Reduserer dobbeltføring

Tiltak: For å:

Utrede mulighet av datadeling i Helsefellesskapet Sør-Rogaland
💪♿💓

Datadeling i helsefellesskapet kan bidra til å gjøre relevante data, som er nødvendige for å gi helsehjelp, tilgjengelig for relevante aktører som pasienten, kommunen, fastlege og sykehus.

Legge til rette for helhetlige tjenesteforløp og smidig samarbeid
Tiltak: For å:

Ta i bruk Pasientens prøvesvar når den blir tilgjengelig. 💪🤝♿💓

Pasientens prøvesvar er en ny tjeneste som skal imøtekomme behovet for å samle og tilgjengeliggjøre prøvesvar på tvers av helsesektoren. Pasientens prøvesvar skal muliggjøre deling av prøvesvar på tvers, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført.

Bedre pasientsikkerhet og øke sikkerhet i legemiddelhåndtering.
Tiltak: For å:

Utrede mulighet for å ta i bruk samhandlingstavler i virksomhetsområder. 💓

Prosess-støtte, supplement til elektronisk pasientjournal, som gir de ansatte helhetlig oversikt over sine brukere i sanntid.  

Bedre informasjonsflyt 

Gi prosess-støtte 

Bedre pasientsikkerhet 

 

 

Organisatoriske tiltak

Tiltak: For å:

Videreutvikle driftsorganisasjon for velferdsteknologi og e-helse 💪🏡🤝♿💓

Tekniske hjemmetjenester løser viktige oppgaver knyttet til teknologi for hjemmeboende. Det er nødvendig å se på hvordan tilsvarende oppgaver skal løses for omsorgsbygg, bygg med tilknyttede tjenester.

Sikre forsvarlig drift og vedlikehold av digitale og velferdsteknologiske løsnigner.

Tiltak: For å:

Videreutvikle og ta i bruk rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern i helse og velferd
💪🏡🤝♿💓

Bruk av teknologi i helse og velferdstjenesten stiller økte krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Ivareta lovkrav i GDPR
Tiltak: For å:

Tilgjengeliggjøre metoder for behovskartlegging, innføring og gevinstrealisering. 💪🏡🤝♿💓

Metodeverket Veikart for tjenesteinnovasjon benyttes ved behovskartlegging, innføring og gevinstrealisering.  

Velferdsteknologisk vurdering er en metode utviklet av København kommune. Metodeverket blir oversatt og gjort tilgjengelig for virksomheter som prøver ut teknologi.   

Avdekke behov 

Sikre hensiktsmessig innføring 

Legge til rette for å realisere gevinster