PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Skjema, veiledere og regelverk
 5. Krav til overvannshåndtering

Krav ved påslipp av overvann til offentlig nett

Oppdatert: 16.12.2019 11.45.22

Bakgrunn

Urbaniseringen i Stavanger har ført til at vi har fortettet og bygd igjen områder der vannet tidligere kunne holdes tilbake av vegetasjon eller gjennom infiltrasjon. Samtidig går klimautviklingen i retning av mer nedbør og mer intense nedbørepisoder. I sum fører dette til at vi får mer avrenning av overvann og at vannet renner av raskere enn før, noe som fører til økt press på avløpssystemet. 

Overvann kan ikke tilføres kommunalt ledningsnett uten kommunens godkjenning. Når det bygges nytt, enten det er bygninger eller veier eller annen fortetting av åpne overflater, skal det gjøres tiltak som begrenser vannmengden som tilføres, for å hindre overbelastning av avløpssystemet vårt. Her gjennomgår vi regelverk og krav som stilles ved påslipp av overvann til offentlig nett i Stavanger.

Nasjonale regler for overvann

En finner regler for overvannshåndtering i flere lovverk. Her ser vi nærmere på reglene som har å gjøre med mengde overvann og hva man kan og skal gjøre med dette vannet. Disse reglene finner vi i Vannressursloven, i Byggteknisk forskrift (Tek 17) og i Statlig planretningslinje for Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

Vannressursloven gjelder for både vassdrag og grunnvann og skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av både grunnvann og vassdrag. I lovens §7, annet ledd heter det at utbygging og annen grunnutnytting bør skje slik at nedbøren fortrinnsvis får avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Bestemmelsen forutsetter at tette flater bør unngås dersom dette er mulig.

Byggeteknisk forskrift (Tek 17) er hjemlet i Plan- og bygningsloven og har bestemmelser som skal sikre at tiltak planlegges, prosjektere og utføres med god kvalitet og i tråd med gjeldende krav. Det er viktig å merke seg at Tek 17 også gjelder for tiltak som ikke er søknadspliktige til kommunen. Tek 17, §15-8, stiller to sentrale krav til overvannshåndteringen. For det første heter det at overvannet i størst mulig grad skal infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt, både med tanke på den lokale vannbalansen og på å forhindre overbelastning på avløpsanleggene våre. Det er først når det av naturgitte og praktiske grunner ikke er mulig med lokal håndtering av overvannet at det åpnes for bortledning av overvannet. I tillegg har Tek 17 en bestemmelse som sier at en eventuell bortledning av overvann skal skje uten ulempe ved dimensjonerende hendelse.

Ifølge Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, §4, skal planer ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Det skal begrunnes dersom naturbaserte løsninger for overvannshåndtering ikke er valgt.

Lokale krav i Stavanger

I utgangspunktet tillates ikke påslipp av overvann til offentlig nett. I det følgende går vi inn på hva som gjelder hvis kommunen likevel skal gi samtykke til påslipp.

Overvannet skal i første rekke tas hånd om der det faller, gjennom vegetasjon og åpne flater som gir naturlig infiltrasjon i grunnen. Derfor skal det sikres tilstrekkelig areal for overvannshåndtering når det bygges eller arealer fortettes på annet vis. Dette er slått fast i kommuneplanen: «Overvannet skal fordrøyes og håndteres lokalt, fortrinnsvis gjennom naturbaserte løsninger. Det skal derfor sikres tilstrekkelig areal for overvannshåndtering, infiltrasjon og vegetasjon.»  

Samtidig er det ikke alltid det er mulig å gjennomføre lokale tiltak i Stavanger på grunn av lokale grunnforhold. En må derfor regne med at det i mange saker også vil bli nødvendig med en kombinasjon av lokal håndtering og tradisjonell fordrøyning, før påslipp til offentlig nett. I tråd med Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal det i tilfeller der naturbasert overvannshåndtering ikke velges, begrunnes hvorfor dette ikke er mulig.  

I tillegg til kommuneplanens bestemmelser om overvann, har Stavanger kommune retningslinjer for krav til Blågrønn faktor (BGF) ved utbygging. BGF er et verktøy for å sikre vegetasjon, biologisk mangfold og god vannhåndtering. Tiltak som bidrar til å oppfylle BGF vil samtidig kunne bidra til å sikre den lokale vannbalansen og hindre overbelastning av avløpssystemet. Dersom arealbruk og tiltak for å oppfylle krav til BGF ikke er nok for å håndtere overvannet, må de suppleres med andre tiltak slik at en ikke øker påslippet til avløpssystemet utover det nedstrøms avløpssystem er dimensjonert for å håndtere.  

Stavanger kommunes praksis ved samtykke til påslipp til offentlig nett:

 • En må vise hvilke tiltak for lokal håndtering av overvann som er vurdert og/eller lagt til grunn, og begrunne hvorfor det likevel er behov for påslipp til offentlig nett.
 • Lokale tiltak skal ikke være til ulempe for andre. Ved infiltrasjonsløsninger må det gjøres vurderinger av infiltrasjonskapasitet og en må sikre at infiltrasjonsmagasinet ikke er i kontakt med pukklag til annen infrastruktur på eiendommen, slik at vannet ledes bort under bakken.
 • Tiltakene skal plasseres på egen grunn hvis ikke annet er avtalt med berørt grunneier.
 • I soner med felles avløpssystem for overvann og spillvann er tiltak for infiltrasjon og opptak av overvann særlig viktig, fordi de reduserer volumet overvann som tilføres fellesavløpet.   
 • Det tillates ikke økt tilførsel av overvann i forhold til det som var dimensjonerende for eksisterende offentlig ledningsnett. Ved kapasitetsutfordringer i nettet kan kommunen sette andre og strengere krav til påslipp.  
 • Vi tillater ikke overløp fra fordrøyningsanlegg inn på avløpssystemet. Dette må ivaretas lokalt.   
 • For sjønære områder skal overvannet ledes til sjø. Påslipp tillates normalt ikke.

Dimensjoneringskriterier

Hvilket regelverk gjelder

Ved dimensjonering av lokal håndtering og fordrøyning av overvann før påslipp til offentlig nett, skal dimensjoneringskriteriene i Vann og -avløpsnormen for Stavanger legges til grunn.

For dimensjonering av overvannførende ledninger som skal overtas av Stavanger kommune, gjelder dimensjoneringsreglene slik de er gitt i VA norm.

Beregningsforutsetninger

VA-norm, vedlegg 9, beskriver dimensjoneringskriteriene for beregning av overvannsmengder og fordrøyningsvolum, inkludert kurver for nedbørintensitet, gjentaksintervall, klimapåslag og avrenningsfaktorer.

Ved vurdering av overvannshåndtering og beregning av overvannsmengder for ulike tiltak skal følgende legges til grunn:

Mindre, frittstående bygg < 50m2 (garasje, anneks, hagestue etc)
Overvann tillates ikke tilført offentlig nett før det er gjennomført tiltak for lokal håndtering. Dette kan eksempelvis være grønne tak eller infiltrasjonsløsninger der dette er egnet.

Tilbygg

 • Overvann tillates ikke tilført offentlig nett før det er gjennomført tiltak for lokal håndtering. Dette kan eksempelvis være grønne tak eller infiltrasjonsløsninger der dette er egnet.
 • For tilbygg < 20 m2 vil det ikke stilles krav om lokale tiltak.
 • Større tilbygg, > 50m2, skal håndtere overvann utover maksimalt tillatt påslipp lokalt. Beregningsgrunnlag etter nærmere vurdering.

Ny bebyggelse i utbyggingsområder eller ved fradeling/fortetting av enkelteiendommer

 • overvann utover maksimalt tillatt påslipp skal håndteres lokalt
 • den enkelte eiendom med alle arealer og tiltak legges til grunn ved beregning.
  • for større eiendommer gjelder at inntil tiltakets fotavtrykk utgjør 10% av eiendommens areal, kan tiltakets fotavtrykk legges til grunn for beregningene. Når tiltakets fotavtrykk overstiger 10% av eiendommens areal skal hele eiendommen legges til grunn.

Riving av eksisterende bygg og oppføring av ny bygningsmasse

 • Ved riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny bebyggelse skal overvann utover maksimalt tillatt påslipp håndteres lokalt.
 • hele eiendommen, inkludert nye bygninger, legges til grunn for beregningene.
  • Ved riving av mindre bygg og oppføring av nytt mindre bygg, legges kravene til mindre frittstående bygg til grunn
  • Ved riving av bygningsdel og oppføring av ny bygningsdel, legges kravene til tilbygg til grunn

Tiltak som kun omfatter uteområder (vei, torg, plasser) og bearbeiding av terreng

 • Dersom større uteområder opparbeides med ny overflate, slik at beregnet avrenning øker, skal overvann utover maksimalt tillatt påslipp håndteres lokalt.
 • Det er tiltakets fotavtrykk som legges til grunn ved beregning. Ved fotavtrykk <50 m2 gjelder reglene som for mindre frittstående bygg.
 • For vei gjelder:
  • Ved reasfaltering og reetablering av vei innenfor fotavtrykket til eksisterende vei, vil det normalt ikke stilles krav til nye overvannstiltak.
  • Ved etablering av ny vei, følges kravene som for annen terrengbearbeiding.
  • Ved utvidelse av eksisterende vei skal fotavtrykket til utvidelsen legges til grunn for vurdering av overvannshåndteringen.

 

Maksimalt tillatt påslipp

Når kommunen tillater påslipp av overvann til offentlig nett gir vi tillatelse til et maksimalt tillatt påslipp. I Stavanger beregnes maksimalt tillatt påslipp ut fra det ledningsnettet i sin tid ble dimensjonert for. Dersom ikke annet kan dokumenteres av utbygger, legges det til grunn at opprinnelig påslipp av overvann var beregnet ut fra et timinuttersregn med nedbørintensitet 140 l/sha.

Avrenningskoeffisientene for beregning av opprinnelig påslipp velges ut fra Tabell 1. Avrenningsfaktorer for beregning av avrenning etter tiltak, velges ut fra Tabell 2.
Utbygger må vurdere og begrunne valg av avrenningsfaktorer for før- og ettersituasjon.

Tabell 1 Avrenningsfaktorer for beregning av maksimalt tillatt påslipp

Tabell 2 Avrenningsfaktorer for beregning av avrenning etter utbygging (VA-norm)

Ved vurdering av avrenningsfaktor innenfor intervallene i tabell 1 og 2 legges følgende til grunn: For flate og permeable overflater med stor avstand ned til grunnvannsnivå benyttes de laveste verdiene. For mer bratte og tette overflater eller der grunnvannsspeilet ofte går opp til overflaten benyttes de høyeste verdiene.

For tiltak på Forus med avrenning mot Foruskanalen, er det dimensjoneringen av Solakulverten som er styrende for maksimalt tillatt påslipp. Her gjelder følgende:

For alle eiendommer på Forus, med avrenning mot Hafrsfjord, er tillatt påslipp av overvann begrenset til 18 l/s per hektar.
Dispensasjon fra dette kravet kan gis for eiendommer som, etter godkjent reguleringsplan, ble bygget ut før 2012 og har tillatt påslipp av overvann til offentlig ledningsnett.
For disse eiendommene beregnes maksimalt tillatt påslipp av overvann på bakgrunn av et 10-minutters regn med nedbørintensitet på 140 l/sha. Følgende avrenningsfaktorer benyttes: 0,3 for grusflater, 0,1 for grønne flater og 0,85 for tette flater.

Maksimalt tillatt påslipp ved riving og etablering av nytt tiltak

I Stavanger krever vi tiltak for overvannshåndtering også der bygninger rives og nye oppføres. Når en skal regne seg fram til maksimalt tillatt påslipp må en da være klar over at det ikke er dagens tilførsel av overvann som gjelder, men påslippet som gjaldt da eiendommen ble tilknyttet første gang.

Da eksisterende bygningsmasse ble oppført, ble det offentlige ledningsnettet dimensjonert for å håndtere overvann fra eiendommen utfra datidens dimensjoneringskriterier. Frem til i dag har imidlertid nedbørintensiteten økt, og tilførselen til offentlig nett blir dermed betydelig høyere i dag enn det som var forutsetningen da eiendommen ble tilknyttet. Eksisterende påslipp overskrider dermed det ledningsnettet kan håndtere. Når bygninger rives og nye bygninger oppføres og/eller uteområder opparbeides med nytt dekke, krever kommunen derfor tiltak for overvannshåndtering som fører påslippet tilbake til det ledningsnettet vårt opprinnelig var ment å ta imot. Beregningene for maksimalt tillatt påslipp må derfor gjøres som beskrevet tidligere: Dersom ikke annet kan dokumenteres av utbygger, legges det til grunn at opprinnelig påslipp av overvann var beregnet ut fra et timinuttersregn med nedbørintensitet 140 l/sha. Avrenningskoeffisientene for opprinnelig påslipp velges ut fra Tabell 1.

Krav til dokumentasjon

Ved søknad om tilknytning av overvann til offentlig nett skal det leveres inn beregningsgrunnlag der følgende opplysninger tydelig fremgår:

Adresse/gårds- og bruksnummer for prosjektet.
Dato og utførende for beregningen.
Enkel kartskisse.
Nedbørintensitet og avrenningsfaktorer ved beregning av førsituasjon.
Nedbørintensitet og avrenningsfaktorer ved beregning av situasjon etter utbygging.
Beskrivelse av hvordan påslipp til offentlig nett reguleres.