Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Skjema, veiledere og regelverk
  5. Veileder for utarbeiding av VA-rammeplan

Veileder for utarbeiding av VA-rammeplan

Oppdatert: 27.11.2019 12.35.28

Bakgrunn

I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides
rammeplan for vann og avløp (VA-rammeplan) for alle reguleringsplaner. Dette framkommer av
bestemmelse 1.6, 3. punkt:

Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann og
avløp. Planen skal vise prinsippløsning for vann og avløp i området samt sammenheng med
eksisterende system. Overvannshåndtering og alternative flomveier skal vises i rammeplanen.
Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at de fleste vannrelaterte forhold må avklares tidlig i
reguleringsprosessen for at de gode løsningene skal finnes. I mange tilfeller vil for eksempel sikring
av flomveier eller arealer til overvannshåndtering kunne medføre behov for endring i
reguleringsplanen. Behov for nye pumpestasjoner eller andre bygninger knyttet til vann og avløp er
andre forhold som må inn i reguleringsplanen og som understreker behovet for slike utredninger
parallelt med reguleringsarbeidet.

Denne veilederen er utarbeidet for å utdype Stavanger kommunes forventninger til VArammeplanenes innhold for ulike former for reguleringsplaner.

Generelle krav til VA-rammeplan

VA-rammeplanen skal tydelig vise hvordan de ulike forholdene knyttet til vannforsyning,
avløpstransport, overvannshåndtering og flom skal håndteres. Det er hovedsakelig snakk om
prinsipper og overordnede løsninger, men det kan være behov for dimensjonering for å synliggjøre
arealbehov eller omfanget av infrastrukturen.

Først og fremst skal løsninger innenfor reguleringsområdet framkomme, men flere forhold også
utenfor området kan være aktuelt. For eksempel må flomveier vurderes for hele nedslagsfeltet, både
oppstrøms og nedstrøms feltet og internt i området. I tillegg skal koblingen til eksisterende system
tydelig framkomme av VA-rammeplanen, og for å vise at nedstrøms eller tilstøtende anlegg har
nødvendig kapasitet må i mange tilfeller også systemer utenfor reguleringsområdet vurderes.
Forholdet til annen infrastruktur må også avklares. Normalt ligger både VA-infrastrukturen og annen
infrastruktur som høyspentkabler, fjernvarme, gass m.fl. i veiarealer. Det er derfor viktig å sikre
tilstrekkelig veibredder til den infrastrukturen som planlegges. Også tilstrekkelig avstand til bygninger og konstruksjoner (fire meter som hovedregel) skal sikres gjennom VA-rammeplanen.
VA-rammeplaner skal være oversiktlige og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Den er et vedlegg til
selve reguleringsplanen, men skal være slik utformet at den også kan leses isolert. Dette medfører at alle referanser til områder eller delfelt skal framkomme av rammeplanen.

Her er tredje nivå

kdsnfØLKNFDØnds

Innhold Lukk