Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Folkehelse

Folkehelsestrategi og folkehelsemidler

kort fortalt

 • Folkehelsearbeid er helsefremmende samfunnsplanlegging og utvikling.

 • Ny folkehelsestrategi utarbeides for hele kommunen og vedtas i Stavanger formannskap og Stavanger kommunestyre i 2022.
 • Folkehelsemidlene; 6 mill. bevilges til ulike tiltak hvert år.
 • Satsningsområder; tidlig innsats, fellesskap og møteplasser, gode bo- og nærmiljøer, utjevning av sosial ulikhet i helse i byplanlegging.

Folkehelsearbeid er en viktig del av gode hverdagsliv, som er et av de tre samfunnsmålene vi jobber for i Stavanger kommune. Folkehelse er også nært knyttet til visjonen: Vi bygger fellesskap! (laget av Sigrun Sætrevik/Stavanger kommune)
Folkehelsearbeid er en viktig del av gode hverdagsliv, som er et av de tre samfunnsmålene vi jobber for i Stavanger kommune. Folkehelse er også nært knyttet til visjonen: Vi bygger fellesskap!

Hva er folkehelsearbeid?

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kommunen skal fremme folkehelse gjennom planlegging. Folkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform som innebærer oversikt over folkehelsesituasjonen, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av kommunens folkehelsearbeid på kort og lang sikt.

Folkehelseutfordringer i Stavanger

Stavanger er en kommune med økende sosiale helseforskjeller. Sosiale ulikheter i barneårene kan bidra til helseforskjeller senere i livet. Det er derfor viktig å rette innsatsen mot barn og unges oppvekstvilkår, og legge til rette for gode bo- og nærmiljøer.

Folkehelseinstituttet presenterer hvert år en folkehelseprofil for kommunene i Norge. Her kan du laste ned oppdaterte folkehelseprofiler for Stavanger kommune som helhet, og for de enkelte bydelene.

Dame og barn som går på Håhammaren-turveien. Foto: Sigrun Sætrevik


Tilskuddsordning for folkehelsetiltak

Stavanger kommune har i 2021 totalt 6 millioner kroner til folkehelsetiltak. Dette ble vedtatt i formannskapsmøte 11. februar 2021, i sak 20/22.   

Noe av summen er allerede knyttet opp til igangsatte tiltak, men det er et restbeløp på ca. 2 millioner som skal tildeles.

Kontaktperson er Christel Dahl.

Folkehelsemidlene skal:

 1. Bidra til tiltak som kan fremme folks psykiske og fysiske helse, øke trivselen og utjevne sosiale helseforskjeller.
 2. Prioritere tiltak som tar utgangspunkt i de største folkehelseutfordringer i Stavanger.

Det legges særlig vekt på fellesskapsbyggende tiltak som:

 • når bredden av befolkningen
 • er organisert i et tiltak der flere organisasjoner samarbeider
 • gir en bedre integrering
 • bidrar til fysisk aktivitet for grupper som tradisjonelt får for lite mosjon
 • har lav terskel og lave kostnader for brukere
 • bidrar til frivillighet og økt deltakelse.

3.   Målgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og avdelinger/ fagstaber i kommunen som vil utvikle og/eller prøve ut nye folkehelsetiltak.

4.   Det gis støtte til tiltak i inntil tre år. Totalrammen for prosjektstøtten (1.-3.år) fastsettes første år søknaden behandles. Støtten gis under forutsetning av at formannskapet bevilger en tilstrekkelig og tilsvarende økonomiske ramme til helsefremmende og forebyggende arbeid de påfølgende år, og at prosjektet gjennomføres i henhold til plan og de rammer som er gitt i tildelingen.

For tilskudd opp til 100 000 kroner skal prosjektregnskap sendes sammen med rapport når tiltaket er avsluttet. For tilskudd over 100 000 kroner kreves regnskap som er bekreftet av uavhengig registrert statsautorisert revisor. Tiltak som har fått støtte, sender innen 15. desember. Rapport for bruk av folkehelsemidler

Folkehelsemelding for Stavanger 2019

Les folkehelsemeldingen her

Ny folkehelsestrategi 2022

Arbeidet med ny folkehelsestrategi er startet opp, og vil behandles i Stavanger formannskap og Stavanger kommunestyre i 2022.

Kontaktperson er Linda Hagen.

Folkehelsestrategien

Vi innhenter informasjon fra de ulike tjenesteområdene, særlig arbeidet med andre strategiplaner. Vi lytter til innspill internt og eksternt.

Presentasjon til 1. høring

Presentasjon og høringer internt og i planforum.

Omarbeide presentasjon/strategi for 2. høring.

Strategiplanen sendes til Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunens råd og politiske utvalg.

Strategien behandles i formannskapet og endelig vedtak skjer i Stavanger kommunestyre.

1. Innsiktsarbeid

Vi innhenter informasjon fra de ulike tjenesteområdene, særlig arbeidet med andre strategiplaner. Vi lytter til innspill internt og eksternt.

2. Skrivefase

Presentasjon til 1. høring

3. 1. høring

Presentasjon og høringer internt og i planforum.

4. Skrivefase

Omarbeide presentasjon/strategi for 2. høring.

5. 2. høring

Strategiplanen sendes til Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunens råd og politiske utvalg.

6. Endelig vedtak

Strategien behandles i formannskapet og endelig vedtak skjer i Stavanger kommunestyre.

 

Kontaktinformasjon

Linda Hagen

Linda Hagen

Folkehelserådgiver og prosjektleder for områdeløft i Hillevåg

Mobil:
402 17 702
Telefon:
51 91 20 87
E-post:
linda.hagen@stavanger.kommune.no
Christel Dahl

Christel Dahl

folkehelserådgiver

Mobil:
457 25 671
E-post:
christel.dahl@​stavanger.kommune.no