Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivilligheit
  4. Si din mening om handlingsplan for frivillighet

Sei meininga di om handlingsplan for frivilligheit

Velkomen til høyring om Handlingsplan frivilligheit! Invitasjonen går med dette ut til alle innbyggarar, frivillige, tilsette og folkevalde i Stavanger kommune.

Illustrasjon av mennesker

Høyring av Handlingsplan frivilligheit for Stavanger kommune 2021-2025

Handlingsplan frivilligheit 2021-2025 er ei plattform for samarbeid og samspel mellom frivilligheita og kommunen. Gjennom planen vil me systematisera innsatsen på frivilligheitsområdet og vidareutvikle tiltak for samhandling mellom kommunen og dei frivillige.

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) behandla høyringsutkastet 17. mars 2021 og vedtok å sende det på høyring.

Dokumenta finn du elektronisk her.

Fristen for å sende innspel er 30. april 2021.

Send innspela dine til Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger, eller til postmottak.ios@stavanger.kommune.no. Marker innspelet ditt med «handlingsplan frivilligheit 2021-2025».

Kven kan sende innspel til planen?

Alle som ynskjer det kan gje tilbakemelding på planforslaget. Innspelet må vera skriftleg og innehelde fullt namn. Alle innspela blir lagde fram til politisk behandling når planen skal godkjennast, etter høyringa. I saka vil det koma fram korleis administrasjonen har vurdert kvart innspel.

Kommunen svarer på innspela gjennom den politiske handsaminga.

Vidare behanding av saka
I høyringsrunden skal handlingsplanen behandlast i fleire politiske råd og utval. Det er Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog som endeleg vedtek planen etter høyringsrunden.

Kontaktinformasjon

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no

Milena Subotcki

rådgiver

Mobil:
916 95 719
Telefon:
51 50 77 05
E-post:
milena.suboticki@stavanger.kommune.no