PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
 5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

 • Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.
 • Målgruppe for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. 
 • Tilskuddsmottakere er frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. 
 • Tilskuddsmottakere må være registrert i Frivilighetsregisteret med adresse i Stavanger kommune.
 • Tilskuddsrammen er på 4 175 509 i 2023.
 • Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Mål med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til følgende:

 • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
 • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Driftstøtten tildeles til organisasjoner med mål om å:

 • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
 • Bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.

Kriterier for måloppnåelse

Følgende kriterier legges til grunn for å måle om tiltakene virker:

Del A:

-Målgruppen opplever økt samhold og tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av frivillige organisasjoner.
-Det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
-Det igangsettes målrettet arbeid mot utenforskap, rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.

Del B:

-Målgruppen får styrket sine norsk- og engelskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
-Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
-Innvandrere rekrutteres og inkluderes i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Del C:

Målgruppen får økt kunnskap om:
-helse- og samfunnsmessige konsekvenser
-deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg
-menneskerettigheter og relevant lovverk
-offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og -kjønnslemlestelse
-kjønns- og seksualitetsmangfold, og likestilling mellom kjønnene.

Målgruppe

Målgruppe for ordningen er innvandrere , norskfødte med innvandrerforeldre , beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. 

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap. Alle tilskuddsmottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Stavanger kommune. 

Hva kan støttes?

Det gis støtte til prosjekter som inkluderer tiltak og aktiviteter samt enkeltaktiviteter innenfor målområdene til de tre delmålene.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres påfølgende år. Prioriteringen forutsetter at prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt og at rapporter leveres innen fristene og godkjennes. Ny søknad må sendes inn påfølgende år på den måte som fremkommer av utlysningen. Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år innenfor den flerårige støtteperioden. 

Tilskudd til prosjekter og tiltak

Del A:
Det gis støtte til tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn. Tiltakene skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

Det gis også støtte til aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Del B:
Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning. Dette kan være gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet. Prosjekter som omfatter språktrening, herunder norsk- og engelsktrening, vil særlig prioriteres. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig trener. Det gis ikke støtte til språkopplæring etter opplæringsloven eller integreringsloven. Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere. Det kan også gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter. Det kan videre bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Del C:
Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til:

 • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene
 • prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
 • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
 • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
 • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg
 • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
 • mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
 • finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger
 • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
 • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, og som organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
 • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
 • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
 • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
 • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
 • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Dette kan dere få i tilskudd

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Hvilke prosjekter/tiltak får støtte?

Når Stavanger kommunene skal prioritere hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 1. Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene og delmålene for tilskuddsordningen.
 2. Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og at prosjektet er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 3. Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 4. At tiltak, aktiviteter, arrangementer og møteplasser er gratis for deltakere i målgruppen.
 5. En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen vektlegges.
 6. At informasjonen som gis når ut til målgruppen.
 7. Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 8. Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 9. Søkers/organisasjonen nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn.
 10. Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 11. Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.

Tiltak i regi av frivillig virksomhet skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Stavanger kommune vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

Driftstilskudd

 • Organisasjon må være en innvandrerorganisasjon registrert i Brønnøysundregistrene med adresse i Stavanger kommune.
 • Organisasjon skal passe på å registrere organisasjonen i den kommunen der hovedtyngden av betalende medlemmer bor.
 • Organisasjon må ha eksistert i minimum 1 år.
 • Medlemsavgift minimum kr 100 per medlem (uansett alder).
 • Organisasjon har medlemskontingent betalt via bank til organisasjonenskonto året før søknadsår. Meldinger om betalinger fra organisasjonensbankkonto viser at de var bosatt i Stavanger i rapporteringsår.
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar driftsstøtte som tros- og livssynssamfunn.

Det gis driftsstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner med varighet fra ett til tre år. For å kunne motta driftstilskudd settes det et krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2021 eller tidligere, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

Stavanger kommune sine satser for utmåling av driftstilskuddet

 • Mellom 20 og 30 medlemmer: 30 000 kroner.
 • Mellom 30 og 50 medlemmer: 50 000 kroner.
 • Mellom 50 og 80 medlemmer: 60 000 kroner.
 • Over 80 medlemmer: 90 000 kroner.

Tildeling av driftstilskudd forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til mål for ordningen. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad. 

Tilskuddsmidler tildeles årlig.

Krav til dokumentasjon

 • årsrapport inkludert arrangementer/aktiviteter som ble gjennomført i løpet av året
 • innbetalingsoversikt
 • kontoutskrifter
 • medlemsliste
 • årsregnskap
 • årsoppgave
 • vedtekter (vedlegges søknaden, for nye søkere)

Slik søker du

Søknadsfristen for IMDi-tilskudd til prosjekter, tiltak og/eller aktiviteter er 1. mars. 

Du kan både søke om driftstilskudd og rapportere for tidligere driftstilskudd i en og samme søknad. Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadene skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

Tilskuddet skal som hovedregel utbetales så raskt som mulig etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Tilskudd over 100 000 kroner skal utbetales i to terminer.

Slik rapporterer du

 • Tilskuddsmottakere som mottar prosjekttilskudd skal sende inn prosjektregnskap, og kan om ønskelig legge ved årsregnskap.
 • Tilskuddsmottakere som mottar driftstøtte, skal sende årsregnskap.
 • For tilskudd inntil kr 100 000 kreves det regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Ressursbruk skal kunne dokumenteres.
 • Tilskuddsmottakere som mottar kr 100 000 eller mer skal sende inn revidert prosjektregnskap og eventuelt eller årsregnskap.

Prosjektregnskap skal framgå som en egen resultatenhet, med tilhørende inntekter og kostnader i prosjektet. Ved eventuelt innsending av årsregnskap skal det bestå av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, i samsvar med Norsk Standard Kontoplan NS 4102. Statstilskuddet fra tilskuddsordningen, og eventuelle andre statlige tilskudd, skal framgå som en egen linje i resultatregnskapet eller i note.

Rapport for prosjekttilskudd

Fyll ut elektronisk rapport: Rapport tilskudd IMDi-midler 

Rapporteringsfristen for prosjekttilskudd er 1. februar.

Rapport for driftstilskudd

Fyll ut elektronisk søknad/rapport: Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner IMDi midler – søknad og rapport

Du rapporterer for tidligere driftstilskudd og søker nye driftstilskudd  i en og samme søknad. Rapporterings- og søknadsfristen for driftstilskudd er 1. mars.

Følgende dokumenter skal legges ved rapporten:

 • Tekstdokument som viser hvor årsmøte ble avholdt, hvem var valgt i foreningens styre til søknads år, hvem var valgt som varamedlemmer og revisor, hvordan tilstedeværende betegnet foreningens arbeid i rapporterings år, hva slags arrangementer/aktiviteter ble gjennomført i løpet av året med aktivitetsdato og kort beskrivelse av aktiviteter), hvor mange styremøter ble avholdt i løpet av året.
 • Innbetalingsoversikt (viser hvem har betalt medlemsavgift og hvor mye i løpet av året).
 • Medlemsliste (viser medlemmer med navn og etternavn, hvilken kommune medlem er bosatt i, antall menn med innvandrerbakgrunn, antall kvinner med innvandrerbakgrunn, antall barn inntil 18 år med innvandrerbakgrunn og andre uansett bakgrunn, alder og kjønn)
 • Årsregnskap (viser totale inntekter og utgifter i rapporterings år, resultat for rapporterings år og balanse; balanse kommer fra års oppgave; rapporten skal inneholde underskrift av kassereren, formann/leder, utvalgte revisor)
 • Årsoppgave - et dokument som sendes fra banken til organisasjonens post adresse.
 • Vedttekter (vedlegges søknaden, for nye søkere).
  Vedtektene til en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge. Vedtektene bør inneholde: Foreningens navn, kommune, formål, regler for foreningens styre og årsmøte, regler for medlemmenes forhold til foreningen, regler for vedtektsendringer og informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld).

Tilbakeføring av ubrukte midler

Tilskuddsmidlene er ikke overførbare fra ett år til et annet, og må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for.

Klageadgang

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen.

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene, IMDi prosjekttilskudd

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene, IMDi driftstilskudd

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no