PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
 5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Denne siden oppdateres: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

 • Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og
  deres barn.
 • Målgruppe for ordningen er personer med innvandrerbakgrunn samt beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. 
 • Tilskuddsmidlene fordeles til frivillige organisasjoner etter søknad.
 • Tilskuddsrammen er på ... i 2023.
 • Søknadsfrist er 1. mars 2023.
 • Rundskrivet utarbeidet av IMDi 2023

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Tilskuddsordningen består av prosjektstøtte og driftstøtte.

Prosjektstøtten tildeles under tre delmål som skal bidra til å:

 • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
 • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Driftstøtten tildeles til organisasjoner med mål om å:

 • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
 • Bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis prosjekt- og driftstøtte med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Prosjektstøtte

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Stavanger kommune kan søke om prosjektstøtte.

Det gis støtte til følgende aktiviteter og tiltak under de tre delmålene:

Delmål A

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet.
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn.
 • Tiltak som stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Delmål B

 • Det gis støtte til frivillige tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere.
 • Det gis støtte til informasjonstiltak inkludert informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.
 • Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter.
 • Det gis støtte til prosjekter som omfatter språktrening, herunder norsk- og engelsktrening. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig språktrener. Språktrening skal ikke innebære systematisk gjennomgang av grammatikk eller uttale, og det gis ikke støtte til språkopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Søknader om norskopplæring kan søke støtte gjennom norskopplæringsordningen. Prosjekter som omfatter språktrening, vil prioriteres under delmål B.
 • Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter,
  som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Delmål C

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold. Det gis også støtte til
tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til:

 • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foresatte i de aktuelle målgruppene.
 • Prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn.
 • Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foresatte.
 • Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg.
 • Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • Mentorordningen til personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, og som organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking.
 • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet.
 • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser.
 • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.

Kriterier for måloppnåelse

Del A

 • Målgruppen opplever økt samhold og tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av frivillige organisasjoner.
 • Det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
 • Det igangsettes målrettet arbeid mot utenforskap, rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.

Del B

 • Målgruppen får styrket sine norsk- og engelskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
 • Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
 • Innvandrere rekrutteres og inkluderes i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Del C

 • Voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får økt kunnskap om:

  - helse- og samfunnsmessige konsekvenser,
  - deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg,
  - menneskerettigheter og relevant lovverk,
  - offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse,
  - kjønns- og seksualitetsmangfold,
  - likestilling mellom kjønnene.

Hva kan prosjektstøtten brukes til?

Støtte til prosjekter kan benyttes til tiltak/aktivitet som i hovedsak er direkte rettet mot målgruppene, og nødvending administrasjon av disse prosjektene i frivillige organisasjoner, inkludert til prosjektledelse og medarbeidere. Prosjektstøtten skal dekke kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet eller tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet gjennomføringen, skal det blant annet legges vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet skal ikke dekke utstyr eller investeringer av varig karakter. Dersom utstyr og investeringer dekkes, regnes dette som statens eiendom. Ved salg kan derfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kreve at tilskuddsmottaker tilbakebetaler restverdien.
Støtte som organisasjonene mottar til prosjekter, kan ikke benyttes til generell drift av organisasjonene.

Hvilke prosjekter/tiltak får støtte?

Når Stavanger kommunene skal prioritere hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 1. Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene og delmålene for tilskuddsordningen.
 2. Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og at prosjektet er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 3. Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 4. At tiltak, aktiviteter, arrangementer og møteplasser er gratis for deltakere i målgruppen.
 5. En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen vektlegges.
 6. At informasjonen som gis når ut til målgruppen.
 7. Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 8. Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 9. Søkers/organisasjonen nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn.
 10. Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 11. Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket. 
 12. Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

Tiltak i regi av frivillig virksomhet skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Stavanger kommune vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

Driftstøtte

Lokale innvandrerorganisasjoner som er registrert i Stavanger kommunene kan søke om driftstøtte. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Kriterier for driftstøtte:

 • Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å
  kunne få støtte.
 • Minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2021 eller tidligere.
 • Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.

Krav til dokumentasjon

 • årsrapport inkludert arrangementer/aktiviteter som ble gjennomført i løpet av året
 • innbetalingsoversikt
 • kontoutskrifter
 • medlemsliste
 • årsregnskap
 • årsoppgave
 • vedtekter (vedlegges søknaden, for nye søkere)

Slik søker du

Søknadsfristen for IMDi-tilskudd til prosjekter, tiltak og/eller aktiviteter er 1. mars. 

Du kan både søke om driftstilskudd og rapportere for tidligere driftstilskudd i en og samme søknad. Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadene skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Slik rapporterer du

Tilskuddsmottakere som mottar prosjektstøtte skal sende inn prosjektregnskap og eventuelt årsregnskap. Regnskapsrapporten skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på 100 000 kr eller mer skal sende inn prosjektregnskap og eventuelt årsregnskap som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Tilskuddsmottakere som mottar driftstøtte, skal sende inn sluttrapport og årsregnskap med beskrivelse av organisasjonens aktiviteter og bidrag til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Regnskapet skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Rapport for prosjekttilskudd

Fyll ut elektronisk rapport: Rapport tilskudd IMDi-midler 

Rapporteringsfristen for prosjekttilskudd er 1. februar.

Rapport for driftstilskudd

Fyll ut elektronisk søknad/rapport: Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner IMDi midler – søknad og rapport

Du rapporterer for tidligere driftstilskudd og søker nye driftstilskudd  i en og samme søknad. Rapporterings- og søknadsfristen for driftstilskudd er 1. mars.

Følgende dokumenter skal legges ved rapporten:

 • Tekstdokument som viser hvor årsmøte ble avholdt, hvem var valgt i foreningens styre til søknads år, hvem var valgt som varamedlemmer og revisor, hvordan tilstedeværende betegnet foreningens arbeid i rapporterings år, hva slags arrangementer/aktiviteter ble gjennomført i løpet av året med aktivitetsdato og kort beskrivelse av aktiviteter), hvor mange styremøter ble avholdt i løpet av året.
 • Innbetalingsoversikt (viser hvem har betalt medlemsavgift og hvor mye i løpet av året).
 • Medlemsliste (viser medlemmer med navn og etternavn, hvilken kommune medlem er bosatt i, antall menn med innvandrerbakgrunn, antall kvinner med innvandrerbakgrunn, antall barn inntil 18 år med innvandrerbakgrunn og andre uansett bakgrunn, alder og kjønn)
 • Årsregnskap (viser totale inntekter og utgifter i rapporterings år, resultat for rapporterings år og balanse; balanse kommer fra års oppgave; rapporten skal inneholde underskrift av kassereren, formann/leder, utvalgte revisor)
 • Årsoppgave - et dokument som sendes fra banken til organisasjonens post adresse.
 • Vedttekter (vedlegges søknaden, for nye søkere).
  Vedtektene til en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge. Vedtektene bør inneholde: Foreningens navn, kommune, formål, regler for foreningens styre og årsmøte, regler for medlemmenes forhold til foreningen, regler for vedtektsendringer og informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld).

Tilbakeføring av ubrukte midler

Tilskuddsmidlene er ikke overførbare fra ett år til et annet, og må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for.

Klageadgang

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver tilskudd for prosjekter, tiltak og aktiviteter

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver driftstilskudd

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no