Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
 5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

 • Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og
  deres barn
 • Målgruppe for ordningen er innvandrere, beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn
 • Ramme: 2 733 705 kroner for 2020

 • Tilskuddsmidlene fordeles til frivillige organisasjoner etter søknad
 • Søknadsfrist: er gått ut

 • Rapportering: tilskuddsmottaker skal sende inn rapport for prosjekttilskudd innen 1. februar og rapport for driftstilskudd innen 1. mars

Mål for ordningen

Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og
deres barn.

Tilskuddordningen består av tre delordninger som skal bidra til å:

 • A) stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
 • B) øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 • C) forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hvem er målgruppen? 

Målgruppe for ordningen er innvandrere (flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere), beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Foreningsportalen og Frivillighetsregisteret for å søke om tilskudd. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. De kan søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller flere av delmålene (A–C).

Hva kan støttes?

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av de tre delmålene for ordningen.
Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Del A) Det gis støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.

 • tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper skal prioriteres
 • tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto
 • organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad
 • organisasjoner må ha eksistert i minimum ett år for å kunne få støtte
 • driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar driftsstøtte som tros- og livssynssamfunn

Del B) Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet til innvandrere, herunder flyktninger, arbeidsinnvandrere og familien deres.

Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.

Del C) Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer, herunder mentorordning for personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

Det kan bl.a. gis støtte til informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap hos foreldre i de aktuelle målgruppene, tiltak for å mobilisere unge selv til forebyggende arbeid og for å styrke unge i å ta selvstendige valg, og tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og religiøse samfunn, og mellom skole og foreldre.

Støtte til mentortilbud kan omfatte støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide eller liknende.

Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000, og enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner.

Det gis ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at

A) innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i regi av frivillig virksomhet som er med på å bygge bro mellom ulike grupper i lokalsamfunnet

B) innvandrere i kommunen og beboere i mottak får supplement til offentlig kvalifisering og opplæring

 • norsktrening
 • kunnskap om norsk samfunnsliv
 • arbeidsrettede tiltak

C) innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, får kunnskap om

 • konsekvenser av negativ sosial kontroll
 • foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge
 • menneskerettigheter og norsk lov
 • barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Slik søker dere

Søknaden leverer dere elektronisk: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi).

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Slik rapporterer dere

Rapport for driftstilskudd IMDi-midler 2020

Rapporteringsfristen for driftstilskudd mottatt i 2029 er 1. mars 2021.

Følgende dokumenter skal legges ved rapporten:

 • tekstdokument som viser hvor årsmøte ble avholdt, hvem var valgt i foreningens styre til søknads år, hvem var valgt som varamedlemmer og revisor, hvordan tilstedeværende betegnet foreningens arbeid i rapporterings år, hva slags arrangementer/ aktiviteter ble gjennomført i løpet av året med aktivitets dato og kort beskrivelse av aktiviteter), hvor mange styremøter ble avholdt i løpet av året.
 • innbetalingsoversikt (viser hvem har betalt medlemsavgift og hvor mye i løpet av året)
 • medlemsliste (viser medlemmer med navn og etternavn, hvilken kommune medlem er bosatt i, antall menn med innvandrerbakgrunn, antall kvinner med innvandrerbakgrunn, antall barn inntil 18 år med innvandrerbakgrunn og andre uansett bakgrunn, alder og kjønn)
 • årsregnskap (viser totale inntekter og utgifter i rapporterings år, resultat for rapporterings år og balanse; balanse kommer fra års oppgave; rapporten skal inneholde underskrift av kassereren, formann/leder, utvalgte revisor)
 • årsoppgave- et dokument som sendes fra banken til organisasjonens post adresse 

Rapport for prosjekttilskudd IMDi-midler 2020

Rapporten for prosjekttilskudd leverer dere elektronisk: Rapport tilskudd IMDi-midler 

Rapporteringsfristen for  prosjekttilskudd mottatt i 2020 er 1. februar 2021.

Tilskuddsmottakerne skal rapportere på hvordan organisasjonens arbeid gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå målene for ordningen. Effekten av tilskuddet og resultatene i rapporteringen er spesielt viktig.

Regnskap for frivillige organisasjoner

For tilskudd inntil kr 100 000 kreves det regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 

Tilskuddsmottakere som mottar kr 100 000 eller mer skal sende inn revidert årsregnskap eller prosjekt-/tiltaksregnskap. Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, i samsvar med Norsk Standard Kontoplan NS 4102.

Prosjektregnskap skal framgå som en egen resultatenhet, med tilhørende inntekter og kostnader i prosjektet. Tilskuddsmottakere som ikke har revidert årsregnskap, kan sende revidert prosjekt/tiltaksregnskap. For tilskudd på kr 100 000 eller mer skal det innsendte regnskapet være revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Rapporten leverer dere elektronisk: Rapport tilskudd IMDi-midler  

Rapporteringsfristen for tilskudd mottatt i 2019 er 1. februar 2020.

Tilbakeføring av ubrukte midler

Tilskuddsmidlene er ikke overførbare fra ett år til et annet, og må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for, dvs. i 2020.

Hvilke søknader skal til IMDi?

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi. Imdi kunngjør ordningen i eget rundskriv, og søknad sendes via IMDis søknadsportal.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

Rundskrivet utarbeidet av IMDi: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver Innbyggerdialog

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no