PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
 5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

Hvem kan søke?

Kun frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Organisasjonen må være registrert med adresse i Stavanger.

Med frivillig organisasjon menes en organisasjon som ikke er fortjenestebasert, og som baserer en stor del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hva kan det gis tilskudd til?

Organisasjoner kan gis tilskudd til drift og prosjekter som har som formål å bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og som i hovedsak er rettet mot målgruppen for tilskuddsordningen.

Tiltaket/prosjektet må gjennomføres i Stavanger.

Organisasjoner kan ikke motta tilskudd til drift eller det samme prosjekt både fra IMDi og Stavanger kommune.

Driftstilskudd kan ikke gis til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning. Tilskuddsforvalter kan avslå eller redusere prosjekttilskudd hvis prosjektet mottar finansiering fra andre statlige kilder.

Det gis ikke prosjekttilskudd til norskopplæring eller til aktiviteter rettet mot det offentlige i Norge.

Mål for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å:

A: øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet

B: øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter

C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.

Dette må være med i søknaden

 • organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 • informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp som det søkes om
 • informasjon om hva tilskuddet skal brukes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 • oversikt over organisasjonens aktivitet
 • organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 • regnskap og budsjett for organisasjonens virksomhet
 • informasjon om hvorvidt organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen i så fall har søkt om
 • en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre prosjektet eller ved drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak.

For søknader om prosjekttilskudd må det også legges ved

 • aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet
 • en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 • eventuelle samarbeidspartnere
 • opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter.

Slik vurderer vi søknader

I vurderingen av søknader legger Stavanger kommune vekt på følgende:

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens tidligere regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomføre prosjektet, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 • organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet for søkeperioden
 • graden av frivillig innsats i prosjektet

I vurderingen av søknader om flerårig tilskudd legger vi spesielt vekt på:

 • om organisasjonen har god organisasjonsdrift, herunder forsvarlig økonomistyring
 • om tiltaket er etablert og har mottatt tilskudd over ordningen tidligere
 • om organisasjonen har levert oversiktlig og grundig rapportering og kan vise til gode resultater for tiltaket
 • om søknaden inneholder en konkret og realistisk plan for gjennomføring og resultatmåling for perioden det søkes tilskudd til
 • om tiltaket er av en viss størrelse når det gjelder omfang av aktiviteter og deltakere, og involverer mye frivillighet.

Slik rapporterer du

Organisasjoner som får tilskudd skal levere rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen og eventuelle avvik sammenlignet med søknad og budsjett. Organisasjoner som mottar kr 200 000 eller mer må levere regnskap revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Frist og detaljerte krav til regnskap og rapport vil stå i tilskuddsbrebet fra Stavanger kommune.Organisasjoner som får tilskudd må bruke elektornisk rapporteringsskjema for ordningen.

Rapport for prosjekttilskudd

Fyll ut elektronisk rapport: Rapport og regnskap for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Rapporteringsfristen for prosjekttilskudd er 1. februar.

Rapport for driftstilskudd

Du rapporterer for tidligere driftstilskudd og søker nye driftstilskudd i en og samme skjema.

Rapporterings -og søknadsfristen for driftstilskudd er 1. mars.

Fyll ut driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner IMDi midler - søknad og rapport

 

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene
prosjekttilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige org.

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver
tilskudd fra kommunedelsutvalgene
driftstilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige org.

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no