Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivilligheit
 4. Tilskudd til frivillige lag og foreninger
 5. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Kort fortalt

 • Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og
  deres barn
 • Målgruppe for ordningen er innvandrere, beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn
 • Tilskuddsmidlene fordeles til frivillige organisasjoner etter søknad
 • Fristen for å søke IMDi-tilskudd er utløpt
 • Neste søknadsfrist forventes å bli 1. mars 2022
 • Rapportering: tilskuddsmottaker skal sende inn rapport for prosjekttilskudd innen 1. februar og rapport for driftstilskudd innen 1. mars

Mål for ordningen

Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Målene er:

 • A Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering
 • B Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 • C Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hvem er målgruppen? 

Målgruppe for ordningen er innvandrere (flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere), beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Dette kan dere få tilskudd til

 • Prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner
 • Støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner

Det gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at

A) innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i regi av frivillig virksomhet som er med på å bygge bro mellom ulike grupper i lokalsamfunnet, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering

B) innvandrere i kommunen og beboere i mottak får supplement til offentlig kvalifisering og opplæring:

 • norsktrening
 • kunnskap om norsk samfunnsliv
 • arbeidsrettede tiltak

C) innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, får kunnskap om:

 • konsekvenser av negativ sosial kontroll
 • foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge
 • menneskerettigheter og norsk lov
 • barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg
 • tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Kriterier for å få tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke om tilskudd. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at

A) innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i regi av frivillig virksomhet som er med på å bygge bro mellom ulike grupper i lokalsamfunnet

B) innvandrere i kommunen og beboere i mottak får supplement til offentlig kvalifisering og opplæring

 • norsktrening
 • kunnskap om norsk samfunnsliv
 • arbeidsrettede tiltak

C) innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, får kunnskap om

 • konsekvenser av negativ sosial kontroll
 • foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge
 • menneskerettigheter og norsk lov
 • barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når Stavanger kommune skal prioritere hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • en realistisk fremdriftsplan
 • et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring på området, samt kunnskap om og evne til å benytte relevante metoder og aktivitetet
 • tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • søkers/organisasjonen nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • graden av frivillig innsats i tiltakene
 • beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner
 • prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater
 • tiltak rettet mot barn og unge, og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

 • Frivillig aktivitet i lokalsamfunn, særlig tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom innvandrere og den øvrige lokalbefolkningen (A)
 • Tiltak som motvirker utenforskap, diskriminering, rasisme og som bidrar til økt mangfold (A)
 • Frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak (B)
 • Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i organisasjonene (A)
 • Aktiviteter for beboere i mottak (A)
 • Tiltak som forebygger negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (C):

  -mentortilbud for utsatte personer (støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide eller lignende)

  -informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap hos foreldre til barn som kan være utsatt for negativ sosial kontroll

  -tiltak for å mobilisere unge selv til forebyggende arbeid og for å styrke unge i å ta selvstendige valg

  -tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og religiøse samfunn og mellom skole og foreldre

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra Stavanger kommune og IMDi.

Driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Organisasjoner som hører hjemme i Stavanger eller Sandnes kan søke driftstilskudd. Dersom dere søker støtte fra begge kommunene, skal dere sende en søknad til hver kommune. Organisasjonen kan kun søke støtte for de medlemmene som har bostedsadresse i den kommunen det søkes støtte fra.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan sende søknad om driftstøtte. Driftsstøtte gis til innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen, se pkt. 1 Mål for ordningen. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.

Kriterier for tildeling av driftstøtte 

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 1. Frivillige organisasjon må være registrert i Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret.
 2. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.
 3. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte.
 4. Krav til minstebeløp for medlemsavgift er 100 kroner per år per medlem.
 5. Tildelingen av driftstilskuddet baseres på antallet dokumentert betalende medlemmer. Medlemsliste må vedlegges søknaden.
 6. Bankutskrift skal brukes som bekreftelse på at medlemsavgift betalt via organisasjons bankkonto.
 7. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i år før søknads år.
 8. Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap dersom de har det. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 9. Driftstilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i rapporterings år. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales.

Krav til dokumentasjon

 • årsrapport
 • arrangementer/aktiviteter som ble gjennomført i løpet av året
 • innbetalingsoversikt
 • kontoutskrifter
 • medlemsliste
 • årsregnskap
 • årsoppgave

Slik søker dere 

 • Slik søker dere tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter

Søknadsfristen for IMDi-tilskudd til prosjekter, tiltak og/eller aktiviteter forventes å bli 1. mars 2022.

Elektronisk søknadskjema for prosjekttilskudd blir tilgjegelig på denne nettsiden i begynnelsen av 2022.

 • Slik søker dere driftstilskudd

Fyll ut elektronisk søknad Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner IMDi midler – søknad og rapport
Dere kan både søke driftstilskudd for 2022 og rapportere for driftstilskudd for 2021 i en og samme søknad.

Søknadsfrist for 2022 er 1. mars 2022.

Slik rapporterer dere

Rapport for driftstilskudd IMDi-midler 2020

Fyll ut elektronisk søknad Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner IMDi midler – søknad og rapport
Dere rapporterer for driftstilskudd for 2021 og søker driftstilskudd for 2022 i en og samme søknad.                 

Rapporteringsfristen for driftstilskudd er 1. mars 2022.

Følgende dokumenter skal legges ved rapporten:

 • tekstdokument som viser hvor årsmøte ble avholdt, hvem var valgt i foreningens styre til søknads år, hvem var valgt som varamedlemmer og revisor, hvordan tilstedeværende betegnet foreningens arbeid i rapporterings år, hva slags arrangementer/ aktiviteter ble gjennomført i løpet av året med aktivitets dato og kort beskrivelse av aktiviteter), hvor mange styremøter ble avholdt i løpet av året.
 • innbetalingsoversikt (viser hvem har betalt medlemsavgift og hvor mye i løpet av året)
 • medlemsliste (viser medlemmer med navn og etternavn, hvilken kommune medlem er bosatt i, antall menn med innvandrerbakgrunn, antall kvinner med innvandrerbakgrunn, antall barn inntil 18 år med innvandrerbakgrunn og andre uansett bakgrunn, alder og kjønn)
 • årsregnskap (viser totale inntekter og utgifter i rapporterings år, resultat for rapporterings år og balanse; balanse kommer fra års oppgave; rapporten skal inneholde underskrift av kassereren, formann/leder, utvalgte revisor)
 • årsoppgave- et dokument som sendes fra banken til organisasjonens post adresse 

Rapport for prosjekttilskudd IMDi-midler 2021

Rapporten for prosjekttilskudd leverer dere elektronisk: Rapport tilskudd IMDi-midler 

Rapporteringsfristen for  prosjekttilskudd mottatt i 2021 er 1. februar 2022.

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap.

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap dersom de har det. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer men som ikke har årsregnskap, skal sende inn prosjektregnskap, som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av tilskuddsbrevet fra Stavanger kommune.

Tilskuddsmottakerne skal rapportere på hvordan organisasjonens arbeid gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå målene for ordningen. Effekten av tilskuddet og resultatene i rapporteringen er spesielt viktig.

Tilbakeføring av ubrukte midler

Tilskuddsmidlene er ikke overførbare fra ett år til et annet, og må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

Rundskrivet utarbeidet av IMDi 2021

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver prosjekttiskudd for tiltak og aktiviteter

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no

Olga Mortensen

rådgiver driftstilskudd

Telefon:
51 50 81 66
E-post:
olga.mortensen@stavanger.kommune.no