Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Tilskuddsordninger

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

KORT FORTALT

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Her finner du en oversikt over de forskjellige tilskuddene.

Kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Midlene skal hjelpe lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer som bidrar til å styrke det sosiale felleskapet i nærmiljøet. 

De som får tilskudd må sette opp et budsjett for hva tilskuddet skal brukes til. Det er viktig at det kommer frem hvem, og hvor mange som skal ta del i aktiviteten. Det skal leveres rapport  med en kort beskrivelse av hva pengene har blitt brukt til. Blir ikke midlene brukt som planlagt, blir midlene krevd tilbake. 

Søknadsprosess:
S
øknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene hver vår og høst. Søkerne vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandlet. Søkerne kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunedelsutvalget, og må være registret innen tre uker etter at svar er mottatt.

Søknadsfriste er 1. februar og 1. september.

Søk tilskudd fra kommunedelsutvalgene her.

Spørsmål om tilskudd fra kommunedelene kan sendes til Kjerstin Ropeid på epost: kjerstin.ropeid@​stavanger.kommune.no

Park, nærmiljø, natur og friluftsliv

Lag, foreninger og andre frivillige kan søke midler fra Stavanger kommune til tiltak innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv. Tilskudd til drift av organisasjoner faller utenfor denne ordningen.

Støtten skal gå til lag og foreninger som tilrettelegger for friluftsliv, arrangementer og bruk av naturen. Støtte gis også til organisasjoner som bidrar med vedlikehold eller bygging av aktivitetsanlegg i friområder.

Søknadsprosess:
Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Mer informasjon finner du ved å følge denne lenken: Midler fra Park og vei. 

Spørsmål om tilskudd til park, nærmiljø, natur og friluftsliv kan rettes til aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no

Barn og unge

Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger for å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Mer informasjon kan du finne på lenken: Tilskuddsordninger for barn og unge

Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre deler ut midler to ganger i året, i mai og november. 

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte. Tilskuddet skal brukes til ungdomsformål der ungdom deltar aktivt i både planlegging og gjennomføring. Søknadsskjema og retningslinjer. 

Eldrerådet

Eldrerådet deler hver år ut midler til frivillige organisasjoner som driver sosialt forebyggende arbeid blant eldre. Lokale frivillige organisasjoner, lag, foreninger og menigheter kan søke om driftsmidler som supplement til offentlig hjelp.

Søknadsfrist 31. mars. Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd fra Eldrerådet (pdf) 

Sosialt og helsefremmende arbeid

Alle frivillige lag og organisasjoner, innklusivt interesseorganisasjoner, som driver sosialt- eller helsefremmende arbeid kan søke. Midlene må brukes til tiltak det året det søkes om midler.

Man kan søke om driftstilskudd eller starttilskudd.

Driftstilskudd: Midlene skal komme foreningens egne medlemmer til gode eller brukes på utadrettet arbeid. 

Starttilskudd: I tillegg kan organisasjoner/foreninger som startet opp sin virksomhet i løpet av de siste 6 måneder søke om starttilskudd.

Levekårsområdet

Alle frivillige lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet kan søke. Kommersielle aktører kan ikke søke.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. Tiltak som utløser frivillig innsats og tiltak som er forankret i kommunens planverk vil bli prioritert.

Du finner både søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd under/nedenfor.

For at søknaden skal bli vurdert, må søknadsskjema fylles ut.

Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Stavanger

Hovedmålet med denne tilskuddsordningen er å øke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Frivillige organisasjoner som søker må være registrert i Foreningsportalen og Frivillighetsregisteret. Kommersielle aktører kan ikke søke. Søknadsfrist er 1. mars. Organisasjonene kan søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og/eller aktiviteter under ett eller flere av delmålene.

Ordningen skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet. Den skal øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Målet er også å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Mer informasjon om ordningen finner du på lenken under.

Søk om tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

Statlige tilskuddsordninger

Staten har mange tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. To ordninger som krever liten innsats og kan gi betydelige inntekter er grasrotandelen og momskompensasjon. Dette er "frie midler" som organisasjonene kan bruke til hva de vil. 

Lenke til disse finner du nedenfor.

Grasrotandelen
Momskompensasjon
Full oversikt over statlige tilskuddsordninger

Oversikt over alle tilskuddsordningene i Stavanger kommune

Alle tilskuddsordnignene til Stavanger kommune er samlet i en oversikt. Denne finner du på lenken nedenfor. 

Alle tilskuddsordninger i Stavanger kommune