PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Fritidstilbud og tjenester for ungdom
 4. Kultur for alle

Kultur FOR ALLE

Kort fortalt

 • En tilskuddsordning for organisasjoner som ønsker å skape kulturaktiviteter for unge i Stavanger.
 • Et treårig prosjekt finansiert av Sparebank stiftelsen SR-Bank og som forvaltes av Ungdom og fritid i Stavanger kommune.  

 • Ordningen har en ramme på 5. mill.   

ungdom spiller gitar

Søknadsfrist og søknadsskjema

foto søknadsinfo

Søknadsfrist: 15. august 2024. 
Søknadsskjema >>>
Søknadene behandles fortløpende. Beregnet behandlingstid 3 til 4 uker. 

 

Målet for støtteordningen 

Ordningen ønsker å motvirke utenforskap ved å skape trygge, relevante og tilgjengelige aktiviteter på ungdoms premisser i regi av frivillige organisasjoner.
Det skal være gratis å delta på aktivitetene.

1) Gjennom Kultur for alle ønsker Stavanger kommune å skape aktiviteter som når ut til ungdom som ikke deltar i en fritidsaktivitet og/eller er i fare for å havne i utenforskap. Dårlig økonomi, mangel på relasjoner og utrygghet er kjente årsaker til utenforskap.

2) Ordningen skal bidra til at frivilligheten skal kunne samarbeide på tvers og skape trygge, sosiale og utviklende miljø. Kultur for alle ønsker å stimulere og styrke organisasjoner til å bygge opp varige tilbud som fortsetter etter prosjektperioden.

3) Prosjektet ønsker å styrke frivilligheten i kulturfeltet med veiledning, tilrettelegging og muligheter for opplæringstilbud.

Målgruppe for tilskuddsordningen 

Målgruppen for aktivitetene er ungdom mellom 12-18 år.
Prosjektet ønsker å gi støtte til organisasjoner som er aktive i kulturfeltet og som vil skape sosiale arenaer med kunst og kultur som hovedaktivitet. Ungdommene skal oppleve mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i kulturaktiviteter.  

Hvem kan søke 

Frivillige organisasjoner kan søke og må være registrert i Frivillighetsregisteret

Sosiale entreprenører og andre virksomheter kan i noen tilfeller søke, men må ta kontakt med prosjektleder først. 

Samarbeid og etablering av nye organisasjoner 

Det oppfordres til samarbeid på tvers av organisasjoner og kommunale tilbud. Søknaden skal spesifisere hvordan samarbeidet er fordelt og skal gjennomføres av de ulike aktørene.

Hva kan du få støtte til 

Aktivitetene kan være workshops, helgekurs, semesterkurs o.l.

Det kan søkes om tilskudd til: 

 • Leie av ekstra lokaler til aktiviteten
 • Materiell til aktivitetene 
 • Honorarer og lønn til bidragsytere 
 • Administrasjonskostnader 
 • Aktiviteter 

Hva kan du ikke få støtte til 

 • Innkjøp av utstyr som musikkinstrumenter, PC o.l. 
 • Ordinære driftskostnader.
 • Konserter, forestillinger, drop-in arrangementer. 

 Krav til søknad 

Aktivitetene skal være gratis for deltakerne med fokus på mestringsfølelse og tilhørighet. Aktivitetene skal ledes av faste, trygge voksne som skaper relasjoner og sørge for at deltakerne blir inkluderte i felleskapet.  

Prosjektet må vise til konkrete planer for å rekruttere fra målgruppen. 

Vurdering og prioritering av søknader 

Søknadene saksbehandles av Ungdom og fritid.  

Tiltak som prioriteres 

 • Prosjekter som har en realistisk rekrutteringsstrategi for å nå ungdom i faren for utenforskap og/eller med psykiske plager.  
 • Prosjekter baserte på brukermedvirkning, og som viser til et konkret behov. 
 • Prosjekter som kan vise til en lokal forankring og som er skapt i samarbeid med lokale aktører. 
 • Faglig kompetanse hos arrangør tas også med i vurderingen. 
 • Kommunal spredning og mangfold i kulturuttrykk blir også lagt vekt på.  

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd  

Ungdom og fritid kan holde tilbake tilskudd eller kreve at utbetalt tilskudd betales tilbake dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene. Det samme gjelder dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger, eller det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene. Ved manglende eller mangelfull rapportering for tidligere tilskudd kan eventuelle nye tilskudd til samme mottaker også tilbakeholdes.

Rapportering 

Søkere som får tilskudd i våren 2024 må levere rapport og revisorgodkjent regnskap innen 1. februar 2025. 

Regnskapet skal være kontrollert av revisor og en uttalelse skal legges ved. 

Revisor kan være valgt på årsmøte eller være en kjøpt tjeneste. Signert regnskap ført av regnskapsfirma godkjennes også.  

Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.   

Tilskudd på 500 000 kroner eller mer skal kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor. 

Kontaktinformasjon

Martine Haarr Bolognini

Martine Haarr Bolognini

Prosjektleder For alle

Telefon:
51 50 89 49
E-post:
martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no

«Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk.»