Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Fritidstilbud for ungdom
 4. Tilskuddsordninger for barn og unge

Tilskuddsordninger for barn og unge

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • 1. mars er det frist for å søke tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid. 

Politiattest

barn på zip-line sommer
Pixabay

Det er mer og mer vanlig at idrettslag og frivillige organisasjoner krever politiattest fra personer som gjør oppgaver i laget.

Formålet er å sikre at fritidsaktiviteter er trygge for alle barn og unge. Les mer om hvordan din organisasjon kan tilrettelegge for dette >>>

 

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid

Støtte til drift for aktive medlemmer bosatt i Stavanger kommune inntil det året de fyller 25 år. Organisasjonen må ha minst 10 betalende medlemmer. Tilskuddets størrelse baseres på fjorårets medlemstall og aktivitetsnivå.

Hvem kan søke: Organisasjoner som driver åpent og generelt barne- og ungdomsarbeid.(Idrettslag, skolekorps og skolekor kan ikke søke støtte fra denne ordningen.)

Søknadsfrist og søknadsskjema: 1.mars.Søknadsskjema for tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid.

Kontingenttilskudd frivillige barne-og ungdomsorganisasjoner

Støtte til kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som er medlem av frivillige lag og som av økonomiske årsaker ikke har mulighet for å dekke hele eller deler av utgiftene knyttet til medlemskapet. Søknader om tilskudd til enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende vil også bli vurdert.

Hvem kan søke: Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og privatpersoner i form av foreldre, foresatte eller andre omsorgspersoner for barn og unge i Stavanger.

Søknadsfrist og søknadsskjema: Søknadsfristen er fortløpende. Søknadsskjema kontingenttilskudd skal brukes av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Privatpersoner søker ved å sende e-post til postmottak.oou@stavanger.kommune.no

Søknaden merkes kontingenttilskudd og skal inneholde:

 • Søkers (foreldre, foresatte etc.) navn, adresse, e-post og mobilnummer
 • Medlemmets kjønn og alder (ikke navn)
 • Navn på organisasjonen
 • Søknadsbeløp
 • Informasjon om hva det søkes støtte til.
  (Kontingent, medlemskap, utstyr, tur, arrangement e.l.)

Merk at tilskuddet utbetales direkte til organisasjonen og ikke til søker.

Tilskuddsordningen har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt.

Idrettslag kan ikke søke støtte fra denne ordningen, de henvises til å søke Idrettsrådet i Stavanger om støtte post@​idrettsraadet.no.

Tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter.
Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

Det kan søkes til:

 • Tiltak som fokuserer spesielt på utsatte grupper i nærmiljøet.
  Kommunedelens kan ta hensyn til lokale utfordringer.
 • Tilskuddet skal gå til lokal aktivitet.
 • Det kan gis støtte til å dekke honorar til nødvendige roller/oppgaver for å gjennomføre aktiviteter.
 • Kommunale virksomheter som veileder og hjelper ungdom og frivillige til å søke støtte, kan stå som medansvarlig søker
 • Hovedregel at det kan gis tilskudd på inntil kr 20 000 .
 • Innsamlingsaksjoner kan få støtte til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet.
 • Søknader som sendes til flere kommunedeler samtidig, kan gis støtte dersom tilskuddet går til aktivitet i kommunedelen.

Det gis ikke støtte til:

 • Bydekkende organisasjoner som kan søke støtte fra andre ordninger.
 • Lønnsmidler til ordinær drift.
 • Innkjøp av større inventar og utstyr og oppgradering av lekeplasser.
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift.
 • Innsamlingsaksjoner der søknadssummen skal gå til veldedige formål.

Krav til søker:

 • Det søkes og rapporteres på elektronisk skjema
 • Søknaden må inneholde budsjett og en tidsplan for når aktiviteten skal gjennomføres.
 • Tilskuddsmottaker må rapportere på tildelte tilskuddsmidler innen fastsatt dato.
 • Rapporten må samsvare med innholdet i søknaden.

Det er mulig å søke ved å sende e-post til:
Felles Postmottak Oppvekst Og Utdanning postmottak.oou@stavanger.kommune.no
NB! Merk søknaden med kommunedelen det søkes til

Søknadsprosess:
Søknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene hver vår og høst. Søkerne vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandlet. Søkerne kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunedelsutvalget, og må være registret innen tre uker etter at svar er mottatt.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Søk tilskudd fra kommunedelsutvalgene her.

Skjema: Rapport for bruk av kommunedelsutvalgenes tilskuddsmidler

Spørsmål om tilskudd fra kommunedelene kan sendes til Kjerstin Ropeid på e-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Administrativ stilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner

Støtte til administrativ stilling.  Stillingen skal legge til rette for frivillighet i organisasjonen.

Hvem kan søke: Lag og organisasjoner som driver idretts-, fritids- og kulturtilbud for barn og unge i Stavanger kommune gjennom frivillige medarbeidere.

Søknadsfrist og søknadsskjema: 1.november. Søknadskjema til støtte til administrativstilling i idrettslag, barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kjapt svar

Støtte til aktiviteter og prosjekter på inntil 5.000 kroner. Søker kan være enkeltpersoner eller grupper og må være mellom 14 og 22 år. Søknadsfrist er fortløpende. Søknadsskjema for tilskudd til ungdomsaktiviteter eller prosjekter med rask tilbakemelding.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Støtte til tiltak for å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.Kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader før endelig vedtak i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: egen utlysning hver høst. Søknadskjema for tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier og informasjon om frister.

Nasjonal tilskuddsordning for barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Støtte til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.Kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader før endelig vedtak i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: egen utlysning hver høst. Søknadskjema for tilskudd til barne- og ungdomstiltak i størrebysamfunn og informasjon om søknadsfrister.

Tilskudd til lederopplæring, arrangement eller prosjekt i barne - og ungdomsorganisasjoner

Det kan søkes om støtte til lederopplæring og få dekket inntil 50% av utgiftene for maksimalt to deltakere.Det kan gis støtte til rusfrie helgearrangement for ungdom.Ungdomsgrupper og BUK organisasjoner kan søke støtte til prosjekt og arrangement.

Søknaden må sendes i god tid før opplæringen, prosjektet eller arrangementet skal gjennomføres.

Hvem kan søke: Barne- og ungdomsgrupper eller organisasjoner

Søknadsfrist: Fortløpende. Søknadskjema for tilskudd til lederopplæring, arrangement eller prosjektarbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner.

Tilskudd til inkludering av barn og unge!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir - har tilskuddsordning der målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanning.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Du kan søk om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på www.bufdir.no/tilskudd.

Fristen er 17. desember 2021

Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke.

Behandling av søknadene:
Stavanger kommune rangerer søknadene og Bufdir gjør endelig vedtak.

Kontaktpersoner i Stavanger kommune:

Kjerstin Ropeid: tlf. 51913832 - kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Martine Haarr Bolognini: tlf. 51508949 - martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no

 

Påmelding til kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, Ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no