Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturplanen

Kulturplanen 2018-2025

Kort fortalt

 • Kulturplanen ble vedtatt i Stavanger bystyre mandag 27. mai.
 • Protokoll med vedtatt endringsforslag finnes i saken som følger kulturplanen.
 • Den nye kulturplanen skal gjelde fram til byens 900-årsjubileum i 2025.
 • Kulturplanen kan du lese her: kulturplanen.stavanger.kommune.no
Kulturplanen 2018-2025

Kulturbyen Stavanger 2018-2025

Sammen skaper vi en levende kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger fram mot 2025. I en levende kulturby har alle innbyggere tilgang til gode kulturelle opplevelser, og kunst- og kulturlivet har gode vilkår for å kunne bidra til dette.

Kunst- og kulturaktivitet er mangfoldig og trenger et spekter av arenaer og arrangører som kan ivareta dette. Kulturplanen viser bredden i kulturbyen Stavanger og de mange institusjoner og aktører som bidrar til å skape den levende kulturbyen.

Kulturplanen peker ut felles satsinger for hele kulturbyen gjennom seks perspektiv. De tar opp i seg viktige tema som ytringsfrihet, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Innspill fra høring høsten 2018

Kommunalutvalget behandlet høringsutkastet 12.06.2018 og vedtok å legge planen ut på høring med enkelte endringer. 

Frist for å gi høringssvar var 17. september 2018. 

Alle høringsuttalelser og rådmannens vurdering av høringsinnspill kan du lese i saken som følger annen gangs behandling av kulturplanen.

Planprosessen

 • Våren 2016: Oppstartsak/mandat vedtatt av bystyret i april
 • Våren 2017: En rekke kulturdialoger arrangeres
 • August 2017: Planprogram vedtatt av kommunalutvalget
 • Høsten 2017: Innspillsmøter med de forskjellige kunst- og kulturområdene (kulturarv og identitet, musikk, film og nye uttrykk/spill, kulturell og kreativ næring/attraktivtet, scene- og dansekunst, litteratur, visuell kunst, åpent dialogmøte)
 • 15. januar 2018: Frist for skriftlige innspill til planen
 • Juni 2018: Høringsutkast behandles i kommunalutvalget. Planen sendes på høring. Høringsfrist 17. september.
 • Høsten 2018: Behandling av høringsinnspill
 • Sluttbehandling i Stavanger bystyre våren 2019
 • Oppfølging i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2019-2022 og påfølgende HØP-er

Informasjon i bydelsutvalgene

Utkast til kulturplan ble presentert i alle bydelsutvalgene høsten 2018. Møtene var åpne for publikum.

 • Eiganes og Våland bydelsutvalg 20.08.2018
 • Hillevåg bydelsutvalg 20.08.2018
 • Hinna bydelsutvalg 21.08.2018
 • Hundvåg bydelsutvalg 04.09.2018
 • Madla bydelsutvalg 21.08.2018
 • Storhaug bydelsutvalg 04.09.2018
 • Tasta bydelsutvalg 28.08.2018

Medvirkning og møter 

Høsten 2017 ble det avholdt åtte innspillsmøter for de ulike kunst- og kulturfeltene, i tillegg ett åpent dialogmøte. 

15. januar 2018 var frist for skriftlige innspill. 

I løpet av våren 2018 ble det avholdt to møter med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe for å få innspill til struktur og innhold. Gruppenes sammensetning er justert i 2018 på grunn av intern omorganisering i Stavanger kommune der kulturavdelingen nå er en del av tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt.

Bakgrunnsdokumenter og planer

Styringsgruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan var det nedsatt en styringsgruppe med medlemmer fra ulike tjenesteområder i Stavanger kommune. 

 • Per Haarr, ass. direktør Innbygger- og samfunnskontakt 
 • Leidulf Skjørestad, direktør Bymiljø og utbygging
 • Gunn Claire Westad, direktør Strategi og styring
 • Jørn Pedersen, skolesjef Utdanning og oppvekst

Prosjektgruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan var det nedsatt en prosjektgruppe med medlemmer fra ulike tjenesteområder i Stavanger kommune.

 • Atle Melangen/Barn og unge
 • Tonje Hoff/Ungdom og fritid
 • Anna-Marie Antonius/Næring
 • Knut Haaland Grøttland/Byantikvaren
 • Stig Wathne/Stavanger eiendom
 • Lise Muurholm Storås/Byplan
 • Eli Sirnes Willumsen/Kommuneplan
 • Øyvind Berekvam/Kommunikasjon
 • Bjørn Morten Hermansen/Plan og analyse

Referansegruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan var det nedsatt en referansegruppe med medlemmer fra Stavangers kunst- og kulturliv.

 • Gunnar Grøsland, musikkprodusent Domkirken musikk AS
 • Gary Cranner, filmprodusent Chezville AS
 • Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd
 • Geir Haraldseth, daglig leder Rogaland kunstsenter
 • Jan Inge Reilstad, litteraturhussjef og kunstnerisk leder Kåkå Kverulantkatedralen
 • Martha Lyse, daglig leder STAR – kompetansesenter for musikkmiljøet i Rogaland
 • Kristin Gustavsen, prosjektleder CID Stavanger sentrum
 • Tore Tobiassen, Metropolis
 • Lene Aareskjold, scenekunstansvarlig Tou Scene
 • Brita Haugsdal, forretningsutvikler Stavanger Forum
 • Agnete In't Veld Bendiksen, Internasjonalt Kulturnettverk
 • Marie-Theres Fojuth, avdelingsdirektør kulturhistorie MUST 

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
Telefon:
51 50 83 92
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Rådgiver 

Kulturplan 2018-2025

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no