Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturplanen

Kulturplanen 2018-2025

Kort fortalt

 • Den nye kulturplanen skal gjelde fra 2018 og fram til byens 900-årsjubileum i 2025.
 • Høringsutkast kan leses her: kulturplanen.stavanger.kommune.no.
 • Høringsfrist var 17. september 2018. Alle høringssvar er samlet her.
 • Administrasjonen vil gå gjennom og vurdere alle mottatte innspill og synspunkt, og gjøre avsluttende vurderinger og justeringer i høringsutkastet.
Kulturplanen 2018-2025

Kulturbyen Stavanger 2018-2025

Sammen skaper vi en levende kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger fram til byens og domkirkens 900-årsjubileum i 2025. I en levende kulturby har alle innbyggere tilgang til gode kulturelle opplevelser, og kunst- og kulturlivet har gode vilkår for å kunne bidra til dette.

Kunst- og kulturaktivitet er mangfoldig og trenger et spekter av arenaer og arrangører som kan ivareta dette. Kulturplanen viser bredden i kulturbyen Stavanger og de mange institusjoner og aktører som bidrar til å skape den levende kulturbyen.

Gjennom seks overordnede perspektiv peker kulturplanen ut felles satsinger for hele kulturbyen i 2018-2025. De seks perspektivene tar opp i seg viktige tema som ytringsfrihet, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Kommunalutvalget behandlet høringsutkastet 12.06.2018 og vedtok å legge planen ut på høring med enkelte endringer. 

Høringssvar høsten 2018

Frist for å gi høringssvar til kulturplanen var 17. september 2018. Alle høringssvar og politiske vedtak finner du i denne mappen.  

Fra høring til sluttbehandling

Administrasjonen vil gå gjennom og vurdere alle mottatte innspill og synspunkt, og gjøre avsluttende vurderinger og justeringer i høringsutkastet.

Kommunalstyret for kultur og idrett og kommunalutvalget behandler forslag til endelig kulturplan, og Stavanger bystyre vedtar planen høsten 2018.

Informasjon i bydelsutvalgene

Utkast til kulturplan ble presentert i alle bydelsutvalgene høsten 2018. Møtene var åpne for publikum.

 • Eiganes og Våland bydelsutvalg 20.08.2018
 • Hillevåg bydelsutvalg 20.08.2018
 • Hinna bydelsutvalg 21.08.2018
 • Hundvåg bydelsutvalg 04.09.2018
 • Madla bydelsutvalg 21.08.2018
 • Storhaug bydelsutvalg 04.09.2018
 • Tasta bydelsutvalg 28.08.2018

Medvirkning og møter 

Høsten 2017 har det vært avholdt åtte innspillsmøter for de ulike kunst- og kulturfeltene, i tillegg ett åpent dialogmøte. 

15. januar 2018 var frist for skriftlige innspill. 

I løpet av våren 2018 ble det avholdt to møter med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe for å få innspill til struktur og innhold. Gruppenes sammensetning er justert i 2018 på grunn av intern omorganisering i Stavanger kommune der kulturavdelingen nå er en del av tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt.

Den endelige planen vil være i et digitalt format i samme løsning som Handlings- og økonomiplan 2018.

Planprosessen

 • Våren 2016: Oppstartsak/mandat vedtatt av bystyret i april
 • Våren 2017: En rekke kulturdialoger arrangeres
 • August 2017: Planprogram vedtatt av kommunalutvalget
 • Høsten 2017: Innspillsmøter med de forskjellige kunst- og kulturområdene (kulturarv og identitet, musikk, film og nye uttrykk/spill, kulturell og kreativ næring/attraktivtet, scene- og dansekunst, litteratur, visuell kunst, åpent dialogmøte)
 • 15. januar 2018: Frist for skriftlige innspill til planen
 • Vinter/vår 2018: Utarbeiding av forslag og høringsutkast ny kulturplan
 • Juni 2018: Høringsutkast behandles i kommunalutvalget – deretter minimum 6 ukers høringsfrist
 • Endelig vedtak i bystyret høsten 2018
 • Oppfølging i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2019-2022 og påfølgende HØP-er

Bakgrunnsdokumenter og planer

Her vil du finne alle dokumenter knyttet til arbeidet med kulturplanen.

Styringsgruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan er det nedsatt en styringsgruppe med medlemmer fra ulike tjenesteområder i Stavanger kommune. 

 • Trude Marit Risnes, direktør Innbygger- og samfunnskontakt 
 • Leidulf Skjørestad, direktør Bymiljø og utbygging
 • Gunn Claire Westad, direktør Strategi og styring
 • Jørn Pedersen, skolesjef Utdanning og oppvekst

Prosjektgruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan er det nedsatt en prosjektgruppe med medlemmer fra ulike tjenesteområder i Stavanger kommune.

 • Atle Melangen/Barn og unge
 • Tonje Hoff/Ungdom og fritid
 • Anna-Marie Antonius/Næring
 • Knut Haaland Grøttland/Byantikvaren
 • Stig Wathne/Stavanger eiendom
 • Lise Muurholm Storås/Byplan
 • Eli Sirnes Willumsen/Kommuneplan
 • Øyvind Berekvam/Kommunikasjon
 • Bjørn Morten Hermansen/Plan og analyse

Referansegruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan er det nedsatt en referansegruppe med medlemmer fra Stavangers kunst- og kulturliv.

 • Gunnar Grøsland, musikkprodusent Domkirken musikk AS
 • Gary Cranner, filmprodusent Chezville AS
 • Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd
 • Geir Haraldseth, daglig leder Rogaland kunstsenter
 • Jan Inge Reilstad, litteraturhussjef og kunstnerisk leder Kåkå Kverulantkatedralen
 • Martha Lyse, daglig leder STAR – kompetansesenter for musikkmiljøet i Rogaland
 • Kristin Gustavsen, prosjektleder CID Stavanger sentrum
 • Tore Tobiassen, Metropolis
 • Lene Aareskjold, scenekunstansvarlig Tou Scene
 • Brita Haugsdal, forretningsutvikler Stavanger Forum
 • Agnete In't Veld Bendiksen, Internasjonalt Kulturnettverk
 • Marie-Theres Fojuth, avdelingsdirektør kulturhistorie MUST 

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
Telefon:
51 50 83 92
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Rådgiver (i permisjon til 10.10.2018)

Kulturplan 2018-2025

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no