Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Tilskudd til kulturvirksomheter

Tilskudd til kulturvirksomheter

Kort fortalt

 • Søknadsfrist: Fredag 17. september 2021 (søknadsfristen er utvidet)
 • Kulturavdelingen inviterte til åpent digitalt dialogmøte om den nye ordningen torsdag 9. september kl. 12. Her kan du se møte i opptak.
 • Søknaden gjelder tilskudd for 2022. 
 • Med kulturvirksomheter menes helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, frie scenekunstgrupper/kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje innen det frie feltet som ikke mottar kommunalt driftstilskudd.
 • Minste søknadsbeløp er kr 50 000. For søknader under kr 50 000 gjelder ordningen Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.

Om den nye ordningen

Den nye ordningen Tilskudd til kulturvirksomheter ble vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. juni 2021. 

Les saksframlegget her: Politiske møter - Møter - Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (02.06.2021) - Fjernmøte (opengov.cloudapp.net)

Den nye ordningen erstatter følgende tidligere ordninger:

 • Festivaler og større arrangement
 • Kulturarrangører
 • Ensemblestøtte
 • Produksjonsfellesskap
 • Aktører som har fått driftsstøtte fra UKIS sin disposisjonskonto

Formål med ordningen

Formålet med ordningen Tilskudd til kulturvirksomheter er å stimulere til at kulturvirksomheter kan utvikle og formidle et mangfoldig og variert program innen ulike kunst- og kulturuttrykk for alle publikumsgrupper, inkludert barn og unge. Ordningen er også rettet mot virksomheter som bidrar til å utvikle kunst- og kulturfeltene gjennom nettverk, arenaer og infrastruktur for produksjon og formidling.

Ordningen skal bidra til å gi kulturvirksomheter forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Ordningen skal legge til rette for at kunst og kultur som skapes lokalt, kan få et større nedslagsfelt nasjonalt og internasjonalt.

Med kulturvirksomheter menes helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, frie scenekunstgrupper/kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje innen det frie feltet som ikke mottar kommunalt driftstilskudd.

Stavanger kommune vil legge til rette for at publikum kan oppleve et bredt og variert tilbud av kunst- og kulturopplevelser, og kulturvirksomhetene bidrar til å skape en attraktiv kulturby.

Tilskuddsordningen er forankret i Stavanger kommunes kulturplan, og skal bidra til å nå hovedmålene:

 • Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.
 • Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.
 • Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.

Budsjett for tilskuddsordningen vedtas årlig i handlings- og økonomiplanen.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er rettet mot kulturvirksomheter innen de profesjonelle kunst- og kulturfeltene: visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kunst- og kulturkritikk, kulturarv, film eller andre tverrestetiske kunstarter. Søknader som inngår i Filmkrafts mandat, må rettes til Filmkraft.

Følgende kan søke:

 • arrangører og andre kulturvirksomheter med program, aktivitet og produksjon gjennom året
 • festivaler som arrangeres årlig eller annethvert år
 • musikkensembler og frie scenekunstgrupper/kompanier som kan vise til aktivitet gjennom året med produksjoner og prosjekt, og turnévirksomhet regionalt, nasjonalt og ev. internasjonalt
 • øvingsfellesskap og felles produksjonslokaler med faste leietakere/som tilbyr framleie
 • organisasjoner for nettverk og bransje med aktivitet gjennom året

Krav til søker:

 • Virksomheten må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 • Virksomheten må ha adresse eller hovedvirke i Stavanger kommune.
 • Virksomhetenes program, aktivitet og/eller formål må ha relevans for hele kommunen.

Ordningen gjelder ikke for:

 • enkeltkunstnere/enkeltpersoner
 • studenter under utdanning
 • kor, korps og kulturorganisasjoner
 • frivillige lag og organisasjoner

Hva kan kulturvirksomheter søke støtte til? 

Tilskuddet gjelder for kommende år.

I denne ordningen kan det søkes støtte til:

 • program og programmering inkl. utgifter til produksjon, kunstneriske honorar og visning/formidling
 • utvikling av nye kunstneriske prosjekt og produksjoner
 • kompetansebygging, nettverk og samarbeid
 • faste drifts- og administrasjonsutgifter for gjennomføring av virksomhetens formål
 • markedsføring og kommunikasjon
 • turnévirksomhet nasjonalt og internasjonalt

I denne ordningen kan det ikke søkes støtte til:

 • innkjøp, investeringer og oppgradering av utstyr og arenaer
 • kompetansebyggende tiltak som er en del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet
 • underskuddsgarantier eller tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed

Generelle retningslinjer:

 • Arrangement skal være åpne for alle, og det er en forutsetning at virksomheten godkjenner bruk av ledsagerbevis.
 • Dersom turnévirksomhet inngår i søknaden, må det dokumenteres inngåtte avtaler om opptredener, konserter og visninger.
 • Kulturvirksomheter som mottar tilskudd via denne ordningen, vil som hovedregel ikke prioriteres for tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.

Minste søknadsbeløp i ordningen er kr 50 000. For søknader under kr 50 000 gjelder ordningen Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.

Hvordan søker du?

Søknaden skal sendes via elektronisk skjema.

Her kan du se eksempel på et utfylt søknadsskjema og de spørsmålene du må besvare. Merk at dette ikke er en ekte søknad. Tall er ikke reelle og fritekstene er hentet fra våre nettsider.

Se også opptak av dialogmøte om den nye ordningen med gjennomgang av kriterier, søknadsskjema osv.

I søknadsskjemaet vil du bli bedt om å fylle ut informasjon om dette: 

 • Søkeren
 • Organisering av virksomheten
 • Virksomhetens drift og aktivitet
 • Søknad og budsjett (nøkkeltall fra budsjettet)
 • Dokumentasjon (prosjektbeskrivelse, budsjett og andre vedlegg) - se mer informasjon under

Vedlegg kan være i word-, pdf- eller excel-format, men må være tilpasset A4-visning.

En virksomhet kan kun sende én søknad, og må sammenfatte alle aktivitetene i denne. Dersom én virksomhet skal sende flere søknader, må dette være avtalt med kulturavdelingen i forkant.

Søknad/prosjektbeskrivelse skal være på maks 5 sider og må inneholde:

 1. Mål og langsiktige planer (satsinger/endringer/utfordringer)
 2. Planer for søknadsåret, for eksempel: 
  • Program
  • Utvikling av nye prosjekt/produksjoner
  • Kompetansebygging/nettverk/samarbeid
  • Turnévirksomhet
 3. Målgrupper, formidling og kommunikasjon
 4. Begrunnelse for tilskudd fra Stavanger kommune

Retningslinjer for utforming av budsjett:

 • Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter knyttet til virksomheten, inkludert honorarer og lønnskostnader.
 • Forventede inntekter skal spesifiseres, inkludert private og/eller offentlige tilskudd og bidrag og eventuelle billett- og salgsinntekter.
 • Budsjettet må gå i balanse.
 • Stavanger kommune kan ikke være eneste tilskuddsyter.
 • Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere tiltak.

Andre vedlegg som kan være relevante: 

 • CV
 • Dokumentasjon på turnévirksomhet (bekreftelse på avtaler, visningssteder osv.)
 • Det er ikke nødvendig å legge ved anmeldelser o.l.

Minste søknadsbeløp i ordningen er kr 50 000. For søknader under kr 50 000 gjelder ordningen Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.

Ta kontakt med administrasjonen dersom du har spørsmål om søknaden.

Hvordan behandles søknaden?

Det er én årlig søknadsfrist. Søknadsfristen må overholdes.

Søknadsfrist i 2021: Fredag 17. september  

Tilskuddet gjelder for kommende år.

Tilskudd blir gitt ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknad og budsjett der følgende vektlegges:

 • faglige kvalifikasjoner og kompetanse i virksomheten
 • kunstnerisk nivå og omfang i program, aktivitet og formidling
 • kunstneriske og kulturelle målsettinger og ambisjoner for videre utvikling
 • gjennomtenkte planer for formidling, markedsføring og kommunikasjon
 • budsjett i balanse og bredde i finansiering (egeninntjening og regional, nasjonal eller privat medfinansiering)
 • gjennomføringsevne og oppnådde resultater foregående år
 • gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Stavanger kommune, jf. ordningens formål

Ut over dette legges det vekt på hvordan virksomheten bidrar til kommunens samlede kulturtilbud og søknadens relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er mangfold og sjangermessig bredde.

Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog fatter vedtak i siste møte før jul med utgangspunkt i en foreslått innstilling av kulturavdelingen.

Budsjett for tilskuddsordningen vedtas årlig i handlings- og økonomiplanen.

Her kan du se tildelingene som ble gjort i de utgående ordningene for 2021:

Utbetaling av tilskudd

Kommunen utbetaler tilskuddet etter bekreftelse om gjennomføring og anmodning om utbetaling. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året som tilskuddet gjelder for.

Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder framskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet, herunder budsjett, må avklares på forhånd med kulturavdelingen.

Rapportering

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap via eget skjema som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.

Dersom tilskuddet er over kr 200 000, er det krav om prosjektregnskap som er bekreftet av uavhengig registrert eller statsautorisert revisor.

Tilskudd som ikke er utbetalt eller utbetalt tilskudd, kan kreves tilbake dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller at tilskuddet/deler av tilskuddet ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må da levere en skriftlig begrunnet og signert klage og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Klagesaker blir behandlet av Stavanger kommunes klagenemnd.

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

Rådgiver (permisjon)

Litteratur, musikk, scenekunst, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, kulturarv, Den kulturelle spaserstokken, priser og legat 

Mobil:
971 96 321
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, kulturarv, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, litteratur, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen, konstituert kultursjef

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Konstituert kultursjef til 01.01.2022

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no