PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Kort fortalt

 • Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak skal sikre en bred produksjon og formidling av kunst og kultur i Stavanger.
 • Du kan søke om prosjekt- og produksjonsstøtte, støtte til enkeltarrangement og reisestøtte ved deltakelse nasjonalt og internasjonalt.
 • Neste søknadsfrist er:
  • 10. april 2024 (gjelder tilskudd for 2024)
 • Se presentasjon av våre tilskuddsordninger.

Information in other languages

Om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen for profesjonelle kunst- og kulturtiltak er å sikre en bred produksjon og formidling av kunst og kultur i Stavanger. Stavanger kommune ønsker å bidra til å styrke produksjonsstøtten til kunstnere og kulturarbeidere innen visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv, kunst- og kulturkritikk eller andre tverrestetiske kunstarter.

Tilskuddsordningen skal også støtte opp om enkeltarrangement og formidling, og bidra til å fremme Stavangers kulturliv og kunstproduksjon gjennom nasjonal og internasjonal deltakelse.

Gjelder søknaden din støtte til utvikling av egen kunstnerisk praksis, faglig fordypning eller utforsking av nye metoder? Da kan du søke stipendordningen

Skal du søke om inntil kr 15 000? Da kan du søke ordningen rask respons. Denne ordningen har ikke søknadsfrister og kulturavdelingen behandler søknaden fortløpende. Formål og krav til søknaden er tilsvarende denne ordningen. 

Når kan jeg søke og hvor mye kan jeg søke om?

Neste søknadsfrist er:

 • 10. april 2024 (gjelder tilskudd for 2024)

Søker må overholde søknadsfristen. 

Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Hvem kan søke i år?

Tilskuddsordningen er rettet mot visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kulturarv, kunst- og kulturkritikk eller andre tverrestetiske kunstarter. 

Både enkeltpersoner og grupper kan søke.

Søker må være tilknyttet Stavanger kommune gjennom virke eller bosted.

Ordningen gjelder for:

 • skapende og utøvende kunstnere
 • kulturarbeidere
 • ensembler, kompanier og kunstnergrupper
 • kunst- og kulturorganisasjoner (herunder arrangører og formidlingsaktører)
 • andre kulturvirksomheter

Ordningen gjelder ikke for:

 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter som mottar driftstilskudd eller støtte fra andre tilskuddsordninger i Stavanger kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift.
 • Rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle.
 • Studenter og personer under fulltids utdanning kan normalt ikke motta tilskudd fra denne ordningen.
 • Skal du søke om tilskudd til arrangement i menighetskirkene, unntatt Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes, må du bruke ordningen Kirkekulturell myldring.
 • Søknader som inngår i Filmkrafts mandat, må rettes til Filmkraft.

Generelle retningslinjer:

 • Du kan ikke søke om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Stavanger kommune.
 • Det blir ikke gitt støtte til enkeltarrangement som har mottatt støtte gjennom andre ordninger i Stavanger kommune.
 • Du kan ikke søke tilskudd til prosjekt som er avsluttet.
 • Det blir ikke gitt støtte til kompetansebyggende tiltak som kan anses å være del av ordinær drift, eller som er del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet.
 • Det blir ikke gitt støtte til underskuddsgarantier eller tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed.

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til:

 • Prosjekt- og produksjonsstøtte
 • Støtte til enkeltarrangement
 • Reisestøtte ved deltakelse nasjonalt og internasjonalt

For søknad om prosjektstøtte og/eller produksjonsstøtte gjelder følgende:

 • Tiltaket du søker støtte til, må ha et gitt mål, et avgrenset omfang, og ha en definert tids- og kostnadsramme. Vi forutsetter at den kunstneriske produksjonen skal bli vist/gjort tilgjengelig for publikum.
 • Du kan søke om prosjektstøtte for kunstnerisk arbeid og/eller kunstnerisk produksjon for en definert periode. I dette inngår den kunstneriske utviklingsprosessen og ev. administrasjon av produksjonen. I prosjektstøtte inngår også forprosjekt.
 • Det må foreligge en plan for formidling av prosjektet/produksjonen der det framgår hvilke avtaler/intensjonsavtaler og samarbeid som er bekreftet. Dette gjelder for alle felt.
 • Ved søknad om støtte til produksjon med visningsavtale eller tilsvarende utenfor Stavanger, kan du få støtte til produksjonen dersom du har bo- eller arbeidssted i Stavanger.
 • Dersom tiltaket har en varighet utover inneværende år, må du legge ved budsjett for begge år.

For søknad om tilskudd til enkeltarrangement gjelder følgende:

 • Med enkeltarrangement mener vi for eksempel konsert, forestilling, seminar, mindre festivaler, utstillinger o.l. som skal gjennomføres i Stavanger kommune.
 • Du må ha en avtale eller et bekreftet samarbeid med arena og ev. andre samarbeidspartnere.
 • Du må oppgi et program og en plan for formidling av arrangementet i søknaden.
 • Arrangement skal være åpne for alle og arrangør må godta ledsagerbevis.
 • Alle kulturarrangementer som mottar tilskudd fra Stavanger kommune skal tilby studentrabatt. Dette gjelder nye søknader etter 01.07.2023. Se vedtak i i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 07.06.2023.

For søknad om reisestøtte nasjonalt og internasjonalt gjelder følgende:

 • Du kan søke om reisestøtte til deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekt. Støtte om deltakelse i nasjonale prosjekt gjelder utenfor Rogaland fylke.
 • Begrepet deltakelse innebærer at man har inngått avtale om utstillinger, konserter, turneer, forestillinger, residensopphold, samarbeidsprosjekt og lignende.
 • Du må legge ved avtale, invitasjoner eller bookinger ved profesjonelle visningssteder/scener o.l.
 • Du kan søke om støtte til reise, opphold eller andre særlige utgifter knyttet til forsikring, frakt o.l.
 • Se Statens reiseregulativ for beregning av reisekostnader 
 • Vi oppfordrer til å følge myndighetenes gjeldende reiseråd. Sjekk UDs reiseråd her

Hvordan søker jeg?

Du må sende søknaden via elektronisk skjema i kommunens søknadsportal. Søknadsskjema blir tilgjengelig i god tid før søknadsfristen.

Her blir du bedt om å legge inn opplysninger om søker, beskrivelse av tiltaket og budsjett. 

Kontakt oss dersom du har problemer med søknadsskjemaet.

Viktig informasjon om nytt søknadsskjema:

 • Søknadsskjemaet er nytt og du blir bedt om å legge inn mer informasjon enn tidligere.
 • Det er obligatorisk å fylle ut budsjett i søknadsskjemaet. Budsjettet må vise forventede utgifter inkludert alle honorar og lønnskostnader, og forventede inntekter, inkludert billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket.

 • Det skal tydelig komme fram hvilke andre finansieringskilder det er søkt støtte fra (omsøkt beløp) eller mottatt tilskudd fra. Budsjettet skal gå i balanse.

 • I søknadsportalen kan du finne tidligere innsendte søknader under "Meny - mine saker" oppe til høyre.

Du må legge ved følgende vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse der du gjør rede for tiltaket du søker om, samarbeidspartnere, avtaler, visningssted/arena, ev. program og formidlingsplan.
 • CV som dokumenterer relevant utdanning/kompetanse/praksis. 

Les veiledning for tildeling av kulturtilskudd før du fyller ut skjemaet.

Tekst i søknadsskjema, prosjektbeskrivelse og budsjett kan bli brukt i offentlig tilgjengelige saksframlegg. Du må derfor gi en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket.

Oppgi i søknaden dersom tiltaket du søker om, er tilpasset situasjonen under koronapandemien.

Tips til prosjektbeskrivelse og budsjett:

Hvordan blir søknaden behandlet? 

Kultursjefen har fullmakt til å tildele inntil kr 50 000 til ett tiltak.

Søknader under kr 50 000 behandles av kulturavdelingen. Søknader over kr 50 000 behandles av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. 

Behandlingstid er ca. 6-8 uker etter søknadsfristen, og avhenger av møter i det politiske utvalget.

Se møtekalender for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Tilskudd blir gitt ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der følgende blir vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
 • Kunstnerisk nivå, målsetting, potensiale og gjennomføringsevne
 • Egenart og evne til nyskaping
 • Bidrar til et variert og mangfoldig kulturtilbud for ulike publikumsgrupper
 • Budsjett i balanse og gjennomtenkte planer for markedsføring
 • Annen finansiering
 • Gjeldende mål, satsinger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil bli fastsatt ut fra tilgjengelig budsjett og en skjønnsmessig vurdering og prioritering av søknadene som har kommet inn.

Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Ufullstendige søknader og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom du har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd. Dette gjelder fra og med innføring av ny ordning i april 2021.

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må da levere en skrifltig begrunnet og signert klage og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Klagesaker blir behandlet av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Krav om rapportering

Du må gjennomføre tiltaket i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, må du gi skriftlig beskjed til saksbehandler for godkjenning. 

Etter gjennomføring må du sende inn rapport via eget skjema: Skjema for rapport

Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Tilskudd over kr 200 000 krever revisorgodkjent regnskap.

Retningslinjer for ordningen er vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 03.02.2021. Ordningen skal evalueres etter ett år slik at den best mulig kan treffe konkrete behov i kunst- og kulturfeltene.

Kontaktinformasjon

Nina Osland

rådgiver

Visuell kunst, scenekunst, film 

Mobil:
977 14 810
E-post:
nina.osland@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

rådgiver 

Litteratur, musikk, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no