PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Kulturstipend

Arbeidsstipend og diversestipend for kunstnere og kulturarbeidere

Kort fortalt

Information in other languages

Om ordningen

Stavanger kommunes stipendordning består av arbeidsstipend og diversestipend, og gjelder for enkeltpersoner med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Stipendordningen omfatter alle kunst- og kulturfeltene (visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv, film, andre tverrestetiske kunstarter og kunst- og kulturkritikk).

Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling av det enkelte kunstnerskap og legge til rette for faglig fordypning og ny kunstnerisk produksjon. Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv.

Å legge til rette for utvikling av framtidens talenter og ivareta kunstneriske talenter er en del av Stavanger kommunes kulturplan. Stavanger skal være en attraktiv by for både etablerte kunstnere og nyutdannede kunstnere som ønsker å etablere seg.

Stipendordningen bygger opp under det prioriterte område «Å leve av kunst og kultur» i kulturplanen og er forankret i følgende hovedmål:

Aktører skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.

Stipendordningen disponerer kr 1 850 000 for 2024. Rammen fordeles slik:

 • Inntil fem arbeidsstipend á kr 100 000
 • Resterende sum kr 1 350 000 tildeles 27 diversestipend á kr 50 000

Når kan jeg søke og hvor mye kan jeg søke om?

Søknadsfrist for 2024: Torsdag 1. februar (søknadsfristen har utløpt)

Du kan søke om to ulike typer stipend:

 • Arbeidsstipend: kr 100 000
 • Diversestipend: kr 50 000

NB! Du har selv ansvar for å bruke riktig søknadsskjema for henholdsvis arbeidsstipend eller diversestipend. Hvis du skal søke på begge må du sende inn én søknad for hver stipendordning.

Du kan kun sende inn én (1) søknad per ordning.

Hvem kan søke?

Målgruppe for arbeidsstipend og diversestipend:

 • Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunst- og kulturfelt.
 • Stipend tildeles kun enkeltpersoner, og søker må ha kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet.
 • Søker må ha bosted eller kunstnerisk virke i Stavanger kommune.
 • Studenter og personer under fulltids utdanning kan normalt ikke motta tilskudd fra denne ordningen. Du kan søke om stipend dersom du avslutter fulltids utdanning den våren søknadsfristen er.
 • Kunstnere som har mottatt nasjonale stipend fra kr 200 000 for gjeldende år, kvalifiserer ikke for å søke arbeidsstipend.
 • Kunstnere som har mottatt nasjonale stipend fra kr 200 000 for gjeldende år, kan søke diversestipend.

Generelle retningslinjer:

 • Stipendet kan ikke dekke tapte inntekter eller tidligere påløpte kostnader.
 • Det kan ikke søkes om stipend til samme tiltak/arbeid/prosjekt som er tildelt støtte gjennom tilskuddsordningene Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak/Rask respons i Stavanger kommune.
 • Det er mulig å søke på begge stipendordningene, men det kan kun tildeles én type stipend per år. Det må sendes inn én søknad for hver stipendordning.
 • Nye søkere og søkere som ikke har mottatt stipend tidligere, kan bli prioritert.
 • Stipend tildelt via Stavanger kommunes stipendordning er skattepliktig, og mottaker har plikt til å innberette tilskudd på riktig måte til skattemyndighetene. Les mer på skatteetatens nettsider.
 • Dersom du mottok arbeidsstipend i 2023, kan du ikke søke arbeidsstipend for 2024. Samme søker kan ikke motta arbeidsstipend to år på rad. Du kan søke diversestipend.
 • Dersom du mottok diversestipend i 2023, kan du søke om diversestipend og arbeidsstipend i 2024.
 • Du kan søke stipend til å videreutvikle arbeid som du tidligere har fått stipend til, men det må komme tydelig fram at det nå gjelder en ny fase av arbeidet/prosjektet.

Søknad om arbeidsstipend

Arbeidsstipend har en størrelse på kr 100 000.

Søknadsfrist: 1. februar 2024

Arbeidsstipendet skal gå til kunstnere og kulturarbeidere som kan vise til særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, kunstnerisk produksjon og kunstnerisk forskning/utviklingsarbeid/research.

Søknaden må gi et godt og dekkende innblikk i hvordan søkeren planlegger å bruke stipendet, hva det skal arbeides med og tidsperioden det er planlagt brukt. Stipendets formål er å gi honorar til eget arbeid, og det er ikke nødvendig å legge ved budsjett.

Hvordan søker du om arbeidsstipend?

Se gjerne opptak fra møte i 2021 med gjennomgang av ordningene før du søker.

1. Søknad skal sendes inn via elektronisk skjema.

2. Før du sender inn søknaden, er det lurt å gjøre klart følgende vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse: Denne må gi et godt og dekkende innblikk i hvordan du planlegger å bruke stipendet, hva du skal arbeide med og tidsperioden det er planlagt brukt. 
 • CV som dokumenterer utdanning, kurs, kunstnerisk virksomhet og produksjon og annen relevant informasjon.
 • Ev. andre vedlegg ved behov: Annen dokumentasjon av kunstneriske prosjekt, publikasjoner eller annet som du mener er relevant ved vurdering av din søknad (maks 5 filvedlegg).

3. Fyll ut søknadsskjema og legg ved alle vedlegg. I søknadsskjema må du gi et kort sammendrag av søknaden. 

Søknad om diversestipend

Diversestipend har en størrelse på kr 50 000.

Søknadsfrist: 1. februar 2024

Diversestipend skal være et bidrag til den kunstneriske virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan søkes om diversestipend til følgende formål:

 • frikjøp av arbeidstid/honorar for arbeid med kunstnerisk arbeid/fordypning (herunder kurs, reiser, markedsføring, konsulentbistand)
 • frikjøp av arbeidstid/honorar for arbeid med utvikling av forprosjekt/prosjekt (herunder kurs, reiser, markedsføring, konsulentbistand)
 • leie av produksjonslokaler/atelier/studio
 • kompetanseutviklende formål (gjelder ikke utdannelse som er støtteberettiget gjennom Statens lånekasse)
 • innkjøp av utstyr/materiell som er relevant for det kunstneriske arbeidet
 • utgifter knyttet til etablering og investering for kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Stavanger

Hvordan søker du om diversestipend?

Se gjerne opptak fra dialogmøte i 2021 med gjennomgang av ordningene før du søker.

1. Søknad skal sendes inn via elektronisk skjema. 

2. I søknadsskjemaet vil du bli bedt om å sette inn et budsjett. Det er ikke nødvendig å oppgi andre inntekter enn stipendet dersom det ikke er relevant for søknaden. Pass på at det er samsvar mellom hva du søker stipend til, og hva du setter opp i budsjettet.

3. Før du sender inn søknaden, er det lurt å gjøre klart følgende vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse: Denne må gi et godt og dekkende innblikk i hvordan du planlegger å bruke stipendet, hva du skal arbeide med og tidsperioden det er planlagt brukt. 
 • CV som dokumenterer utdanning, kurs, kunstnerisk virksomhet og produksjon og annen relevant informasjon.
 • Ev. andre vedlegg ved behov: Annen dokumentasjon av kunstneriske prosjekt, publikasjoner eller annet som du mener er relevant ved vurdering av din søknad (maks 5 filvedlegg).

4. Fyll ut søknadsskjema og legg ved alle vedlegg. I søknadsskjema må du gi et kort sammendrag av søknaden. 

Hvordan behandles søknaden?

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der følgende vektlegges:

 • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
 • Kunstnerisk nivå, målsetting, potensiale og gjennomføringsevne
 • Nyskaping, utvikling og fordypning i egen kunstnerisk praksis
 • Fullstendig søknad
 • Mangfold og bredde innen område/felt

Stipendtildelingene skal representere en fordeling mellom felt ut fra antall søknader innenfor det enkelte felt, og skal representere bredde og mangfold.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog fatter vedtak den 10. april med utgangspunkt i en foreslått tildeling av kulturavdelingen. 

Søker har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 – 36. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar svarbrev via Altinn.
Stavanger kommunes klagenemnd er endelig klageinstans. 

Rapportering

Det er en forutsetning at stipendet brukes til formålet det er søkt om og de opplysningene som er gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Mottok du stipend i 2023? Da må du sende inn rapport innen 1. februar 2024. Rapport sendes via elektronisk skjema.

I rapporten skal stipendmottakeren gjøre rede for bruken av stipendet og det kunstneriske utbyttet. Ved ev. endringer i bruken av stipendet skal dette kommenteres i rapporten.

Rapporten vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Ny søknad om stipend vil ikke bli behandlet, hvis rapport for tidligere tildelt stipend ikke er sendt inn.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlet tildeling av arbeidsstipend og diversestipend for 2024 i møte 10. april 2024. Les hele saken her.

Bortfall av stipend og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av stipend bygger på uriktige opplysninger fra søker, kan utbetalt stipend kreves tilbake. Det samme gjelder dersom stipendmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist.

Utbetaling og kontroll med bruk av midler

Stavanger kommune utbetaler tilskuddet etter at tildeling er gjort. Kommunen har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

I henhold til offentleglova § 3 er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Forvaltningsloven § 13). Dette må begrunnes særskilt av søker.

Gjeldende stipendordning ble vedtatt av for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai 2021. Les saken her.

Kontaktinformasjon

Nina Osland

rådgiver

Visuell kunst, scenekunst, film 

Mobil:
977 14 810
E-post:
nina.osland@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

rådgiver 

Fagansvar tilskuddsordninger, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, musikk, litteratur 

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no