Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Kulturstipend

Arbeidsstipend og diversestipend for kunstnere og kulturarbeidere

Kort fortalt

 • Søknadsfrist for stipend i 2022 blir annonsert vinteren 2022.
 • Søknadene for 2021 er nå ferdigbehandlet. 
 • Budsjettrammen for stipend i 2021 utgjorde kr 1 850 000.
 • Forslag til ny stipendordning ble vedtatt av for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai 2021. Les saken her: Politiske møter - Møter - Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (05.05.2021) - Fjernmøte (opengov.cloudapp.net)
 • Søknadsomfang og tildeling for 2021 var slik: 
  - Arbeidsstipend hadde 89 søkere, hvorav 5 søkere ble tildelt kr 100 000.
  - Diversestipend hadde 125 søkere, hvorav 27 søkere ble tildelt kr 50 000.
 • Søknadene ble lest og vurderes av en samlet kulturavdeling, som leverte innstilling til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS). UKIS fattet endelig vedtak. Dette ble behandlet i deres møte  møte 8. september 2021.

Information in other languages

Om ordningen

Stavanger kommunes stipendordning består av arbeidsstipend og diversestipend, og gjelder for enkeltpersoner med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Stipendordningen omfatter alle kunst- og kulturfeltene (visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv, film, andre tverrestetiske kunstarter og kunst- og kulturkritikk).

Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling av det enkelte kunstnerskap og legge til rette for faglig fordypning og ny kunstnerisk produksjon. Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv.

Å legge til rette for utvikling av framtidens talenter og ivareta kunstneriske talenter er en del av Stavanger kommunes kulturplan. Stavanger skal være en attraktiv by for både etablerte kunstnere og nyutdannede kunstnere som ønsker å etablere seg.

Stipendordningen bygger opp under det prioriterte område «Å leve av kunst og kultur» i kulturplanen og er forankret i følgende hovedmål:

Aktører skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.

Stipendordningen disponerer kr 1 850 000 for 2021. Rammen fordeles slik for 2021:

 • Inntil fem arbeidsstipend á kr 100 000
 • Resterende sum kr 1 350 000 tildeles 27 diversestipend á kr 50 000

Når kan jeg søke og hvor mye kan jeg søke om?

Søknadsfrist for 2021: Onsdag 23. juni 2021 (fristen er utløpt)

Du kan søke om to ulike typer stipend:

 • Arbeidsstipend: kr 100 000
 • Diversestipend: kr 50 000

NB! Det må sendes inn én søknad for hver stipendordning.

Hvem kan søke?

Målgruppe for ordningen:

 • Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunst- og kulturfelt.
 • Stipend tildeles kun enkeltpersoner, og søker må ha kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet.
 • Søker må ha bosted eller kunstnerisk virke i Stavanger kommune.
 • Studenter og personer under fulltids utdanning kan normalt ikke motta tilskudd fra denne ordningen. Du kan søke om stipend dersom du avslutter fulltids utdanning den våren søknadsfristen er.
 • Kunstnere som har mottatt nasjonale stipend fra kr 200 000 for gjeldende år, kvalifiserer ikke for å søke arbeidsstipend.
 • Kunstnere som har mottatt nasjonale stipend fra kr 200 000 for gjeldende år, kan søke diversestipend.

Generelle retningslinjer:

 • Stipendet kan ikke dekke tapte inntekter eller tidligere påløpte kostnader.
 • Det kan ikke søkes om stipend til samme tiltak/arbeid/prosjekt som er tildelt støtte gjennom tilskuddsordningene Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak/Rask respons i Stavanger kommune.
 • Det er mulig å søke på begge stipendordningene, men det kan kun tildeles én type stipend per år. Det må sendes inn én søknad for hver stipendordning.
 • Nye søkere og søkere som ikke har mottatt stipend tidligere, kan bli prioritert.
 • Samme søker kan ikke motta arbeidsstipend to år på rad.
 • Stipend tildelt via Stavanger kommunes stipendordning er skattepliktig, og mottaker har plikt til å innberette tilskudd på riktig måte til skattemyndighetene. Les mer på skatteetatens nettsider.
 • Dersom du mottok stipend i 2020 enten via den ordinære ordningen eller den ekstraordinære ordningen pga. korona, kan du søke om stipend i 2021. Du kan søke stipend til å videreutvikle arbeid som du tidligere har fått stipend til, men det må komme tydelig fram at det nå gjelder en ny fase av arbeidet/prosjektet.

Søknad om arbeidsstipend

Arbeidsstipend har en størrelse på kr 100 000.

Søknadsfrist: 23. juni (fristen er utløpt)

Arbeidsstipendet skal gå kunstnere og kulturarbeidere som kan vise til særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, kunstnerisk produksjon og kunstnerisk forskning/utviklingsarbeid/research.

Søknaden må gi et godt og dekkende innblikk i hvordan søkeren planlegger å bruke stipendet, hva det skal arbeides med og tidsperioden det er planlagt brukt. Stipendets formål er å gi honorar til eget arbeid, og det er ikke nødvendig å legge ved budsjett.

Hvordan søker du om arbeidsstipend?

Se gjerne opptak fra dialogmøte med gjennomgang av ordningene før du søker.

1. Søknad skal sendes inn via elektronisk skjema. Skjema legges ut i forkant av neste søknadsfrist i 2022. 

2. Før du sender inn søknaden, er det lurt å gjøre klart følgende vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse: Denne må gi et godt og dekkende innblikk i hvordan du planlegger å bruke stipendet, hva du skal arbeide med og tidsperioden det er planlagt brukt. 
 • CV som dokumenterer utdanning, kurs, kunstnerisk virksomhet og produksjon og annen relevant informasjon.
 • Ev. andre vedlegg ved behov: Annen dokumentasjon av kunstneriske prosjekt, publikasjoner eller annet som du mener er relevant ved vurdering av din søknad (maks 5 filvedlegg).

3. Fyll ut søknadsskjema og legg ved alle vedlegg. I søknadsskjema må du gi et kort sammendrag av søknaden.

Søknad om diversestipend

Diversestipend har en størrelse på kr 50 000.

Søknadsfrist: 23. juni (fristen er utløpt)

Diversestipend skal være et bidrag til den kunstneriske virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan søkes om diversestipend til følgende formål:

 • frikjøp av arbeidstid/honorar for arbeid med kunstnerisk arbeid/fordypning (herunder kurs, reiser, markedsføring, konsulentbistand)
 • frikjøp av arbeidstid/honorar for arbeid med utvikling av forprosjekt/prosjekt (herunder kurs, reiser, markedsføring, konsulentbistand)
 • leie av produksjonslokaler/atelier/studio
 • kompetanseutviklende formål (gjelder ikke utdannelse som er støtteberettiget gjennom Statens lånekasse)
 • innkjøp av utstyr/materiell som er relevant for det kunstneriske arbeidet
 • utgifter knyttet til etablering og investering for kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Stavanger

Hvordan søker du om diversestipend?

Se gjerne opptak fra dialogmøte med gjennomgang av ordningene før du søker.

1. Søknad skal sendes inn via elektronisk skjema. Skjema legges ut i forkant av neste søknadsfrist i 2022. 

2. I søknadsskjemaet vil du bli bedt om å sette inn et budsjett. Det er ikke nødvendig å oppgi andre inntekter enn stipendet dersom det ikke er relevant for søknaden. Pass på at det er samsvar mellom hva du søker stipend til, og hva du setter opp i budsjettet.

3. Før du sender inn søknaden, er det lurt å gjøre klart følgende vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse: Denne må gi et godt og dekkende innblikk i hvordan du planlegger å bruke stipendet, hva du skal arbeide med og tidsperioden det er planlagt brukt. 
 • CV som dokumenterer utdanning, kurs, kunstnerisk virksomhet og produksjon og annen relevant informasjon.
 • Ev. andre vedlegg ved behov: Annen dokumentasjon av kunstneriske prosjekt, publikasjoner eller annet som du mener er relevant ved vurdering av din søknad (maks 5 filvedlegg).

4. Fyll ut søknadsskjema og legg ved alle vedlegg. I søknadsskjema må du gi et kort sammendrag av søknaden.

Hvordan behandles søknaden?

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der følgende vektlegges:

 • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
 • Kunstnerisk nivå, målsetting, potensiale og gjennomføringsevne
 • Nyskaping, utvikling og fordypning i egen kunstnerisk praksis
 • Fullstendig søknad
 • Mangfold og bredde innen område/felt

Stipendtildelingene skal representere en fordeling mellom felt ut fra antall søknader innenfor det enkelte felt, og skal representere bredde og mangfold.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog fatter vedtak med utgangspunkt i en foreslått tildeling av kulturavdelingen. Tildelingsliste behandles i møte 8. september 2021.

Søker har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 – 36. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar svarbrev via Altinn.
Stavanger kommunes klagenemnd er klageinstans. 

Rapportering

Det er en forutsetning at stipendet brukes til formålet det er søkt om og de opplysningene som er gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Stipendmottaker skal sende inn rapport der det blir gjort rede for bruken av stipendet og det kunstneriske utbyttet (eget rapportskjema). Ved ev. endringer i bruken av stipendet skal dette kommenteres i rapporten.

Rapporten vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.
Ny søknad om stipend vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere tildelt stipend er sendt inn.

Bortfall av stipend og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av stipend bygger på uriktige opplysninger fra søker, kan utbetalt stipend kreves tilbake. Det samme gjelder dersom stipendmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist.

Utbetaling og kontroll med bruk av midler

Stavanger kommune utbetaler tilskuddet etter at tildeling er gjort. Kommunen har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

I henhold til offentleglova § 3 er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Forvaltningsloven § 13). Dette må begrunnes særskilt av søker.

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver 

Litteratur, musikk, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, kulturarv, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

Rådgiver 

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, litteratur, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, kulturarv, Den kulturelle spaserstokken, priser og legat 

Mobil:
971 96 321
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no