PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Temaplan for arrangementer

Temaplan for arrangementer 2024-2028

Oppdatert: 03.04.2024 12.32.18
Konsert på Domkirkeplassen.

Kommunen har startet arbeidet med ny temaplan for arrangementer i Stavanger. Målet er å styrke festival- og arrangementsbransjen og Stavanger som attraktiv by for store arrangement og festivaler. Planen skal bidra til å avklare kommunens roller som tilrettelegger, vertskap, arrangør og samarbeidspartner tilknyttet arrangementer.

Slik jobber vi med planen

Planarbeidet starter opp. 

Utvalg for kultur- idrett og samfunnsdialog behandler mandat for planen i sitt møte 7. juni. Mandatet skal videre behandles av utvalg for miljø og utbygging, kommunalutvalget, studentrådet og funksjonshemmedes råd. 

Medvirknings- og innspillfasen var fram til 25. september 2023. Det er kommet mange innspill. Disse er under bearbeiding fram til høringsutkastet presenteres.

Høsten 2023 vil kommunedirektøren presentere forslag til plan. Den sendes så på høring. 

Planen skal behandles i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, utvalg for miljø og utbygging og kommunalutvalget før den vedtas av formannskapet vinteren 2024. 

1. Oppstart

Planarbeidet starter opp. 

2. Behandling av mandat

Utvalg for kultur- idrett og samfunnsdialog behandler mandat for planen i sitt møte 7. juni. Mandatet skal videre behandles av utvalg for miljø og utbygging, kommunalutvalget, studentrådet og funksjonshemmedes råd. 

3. Medvirkning og planarbeid

Medvirknings- og innspillfasen var fram til 25. september 2023. Det er kommet mange innspill. Disse er under bearbeiding fram til høringsutkastet presenteres.

4. Førstegangsbehandling

Høsten 2023 vil kommunedirektøren presentere forslag til plan. Den sendes så på høring. 

5. Høring

6. Planbearbeiding

7. Endelig behandling

Planen skal behandles i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, utvalg for miljø og utbygging og kommunalutvalget før den vedtas av formannskapet vinteren 2024. 

8. Vedtatt

Bakgrunn

Temaplanen er initiert av ledergruppen i Innbygger- og samfunnskontakt, og understøtter Stavanger kommunes visjon «Vi bygger fellesskap».

Planen følger opp målene i trekløveret i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2034:

 • Regionmotoren: Stavanger skal ha og tilrettelegge for mange og store arrangementer.
 • Gode hverdagsliv: Arrangementer skaper (gode) opplevelser for byens og regionens
  innbyggere.
 • Grønn spydspiss: Arrangementene skal være bærekraftige og bidra til holdningsendringer
  for det grønne skiftet.

Planen skal videre bidra til å avklare kommunens roller som tilrettelegger, vertskap, arrangør
og samarbeidspartner tilknyttet arrangementer.

Temaplanen skal svare ut handlingspunkt i Stavanger kommunes kulturplan 2018-2025 og følger
bl.a. opp næringsstrategien 2021-2030.

Handlingspunktet i kulturplanen 2018-2025 er:

"revidere arrangementsstrategien for å avklare satsingsområder og spisse mål og tiltak som
kan styrke festival- og arrangementsbransjen og Stavanger som attraktiv by for store
arrangement og festivaler."

Arrangementsstrategien som ble vedtatt 10.04.2014 er en referanse for denne nye planen.

Fakta, hensikt og målgrupper

Hva er arrangementer?

Det er ingen uttømmende definisjon på arrangementer. Fredrikstad kommune har brukt denne
omtalen i sine planer, og som også vi legger til grunn:

Det er ingen konkret definisjon av begrepet «arrangement», men de fleste forbinder det
med konkurranser, konserter, konferanser og festivaler av ulikt slag, som skjer organisert og
av en spesiell anledning. Begrepet brukes på mange samfunnsområder. Det omfatter både
profesjonelle aktører og frivillige organisasjoner som tilbyr både store og små arrangementer, festivaler, kongresser og messer innenfor næring, kultur, idrett med mer

Hva er en temaplan?

En temaplan skal ha klart formål, ha utfordringsbilde, angi mål, den kan ha satsningsområder og
strategier, og skal ha tiltak. Se sak om planstrategi.

Stavanger kommune anvender tre plantyper; strategier, temaplaner og handlingsplaner. Strategi er
mer overordnet uten tiltak, og handlingsplan er kun tiltaksorientert og lages etter at en strategi eller temaplan er på plass.

Hensikt med planen

Stavanger skal være en attraktiv og profesjonell arrangementskommune. Hensikten med planen er å legge godt til rette for videreutvikling av nåværende og nye arrangementer i Stavanger kommune, samt for videre utvikling av kommunen i rollene som samfunnsutvikler med ansvar for alle, tilrettelegger, vertskap, arrangør og samarbeidspartner for arrangementer.

Arrangementsbyen Stavanger.
Arrangementsbyen Stavanger.

Målgrupper

Målgruppene for planen er arrangører, leverandører og interessenter til ulike typer arrangementer,
og Stavanger kommune med sitt samfunnsansvar som tilrettelegger, vertskap, samarbeidspartner
og arrangør av arrangementer.

Brukertilfredshet

En undersøkelse ble sendt ut til vel 80 arrangører innenfor kultur-, idrett-, messe- og event-feltet, både profesjonelle og frivillige aktører. Av disse svarte 42.

Hovedfunnene er:

 • Arrangørene i Stavanger er fornøyd med kommunens veiledning, søknadsprosesser,
  infrastruktur og praktisk tilrettelegging.
 • De fleste vurderte at kommunens krav med hensyn til søknadsutfylling, rapportering, helse,
  miljø og sikkerhet, samt klima- og miljøtiltak ligger på riktig nivå.

Denne undersøkelsen skal brukes som nullpunktsanalyse. Slik kan man over tid måle endringer i
tilfredshet og forventinger. Nærmere analyse av resultatene vil også kunne identifisere særskilte
utfordringer innen de forskjellige segmentene av arrangører (bl.a. kultur, idrett, kongresser og
events).

Annet kunnskapsgrunnlag

Planen vil ta utgangspunkt i allerede foreliggende dokumenter som bl.a. kommuneplanens
samfunnsdel, byromstrategien, kulturplanen, næringsplanen, fagplan idrett, arrangementsstrategi
for Stavangerregionen (Region Stavanger), og diverse fylkes- og statlige dokumenter.

Andre arrangementsrelaterte prosesser

Selv om dette ikke er en uttømmende liste, kan vi peke på følgende arrangørrelaterte prosjekter,
saker og arenaer som er under utvikling i Stavanger:

 • Forumområdet med bygging av ny tennishall og ny mesterskapshall
 • Akropolis med nytt teater- og museumsbygg
 • Maritimt museum oppgradering
 • Bjergstedparken oppgradering
 • Kunstbyen på Nytorget
 • Tou – utvidelse av parkområdet
 • Rennesøy Kulturhus Meieriet oppgradering
 • Evtl. Kommunalt erverv av Folken
 • Ekstra midler til høst og vinteraktiviteter i sentrum
 • Stavanger 2025
 • Tall Ships Races 2026

I tillegg er flere større private intitiativ under utvikling.

Medvirkning

Det har vært gjennomført en medvirknings- og innspillsprosess fram til 25. september 2023.

 • Etter innspillsrunden høsten 2023, vil kommunedirektøren lage et forslag til temaplan. Den
  sendes ut på høring.
 • Det vil også bli mulighet for innspill før endelig politisk behandling av planen vinteren 2024.

Ønsker du kontakt for å bli nærmere orientert om prosessen, eller vil drøfte noen særskilte utfordringer, så kan du ta kontakt med stein.andreassen@stavanger.kommune.no.

UKM Metropolis. Foto: Trond Ivan Nilsen.
Scenen på Metropolis. Foto: Trond Ivan Nilsen.