PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Handlingsplan 2024-2025

Handlingsplan for næring 2024-2025

Oppdatert: 26.04.2024 08.44.31
Forsidebilde fra handlingsplan hvor innsatsområdene står skrevet: omstilling, velkommen til Stavanger, kompetanse og samarbeid.

Kort om handlingsplanen

Næringslivet, arbeidslivet, teknologi, internasjonale forhold, hele verden rundt oss er i kontinuerlig endring. Dette får også konsekvenser lokalt. I handlingsplanen er det tatt hensyn til utviklingen i et utfordringsbilde preget av globale, geopolitiske kriser knyttet til klima, sikkerhet og energi til de snikende kriser* som demografi, utenforskap og dyrtid.

Status

Næringsstrategiens handlingsplan 2024–2025 var til sluttbehandling i kommunalutvalget 20. februar 2024

1. Under arbeid

2. Politisk behandling

Næringsstrategiens handlingsplan 2024–2025 var til sluttbehandling i kommunalutvalget 20. februar 2024

3. Vedtatt

20.02.2024 -

Næringsstrategiens handlingsplan 2024–2025 ble vedtatt i kommunalutvalget 20. februar 2024

Her finner du handlingsplanen som PDF.

Ny handlingsplan tilpasset endringer i samfunnet og de nye utfordringene

Handlingsplan for næring strekker seg over to år (2024 og 2025) og bygger på Næringsstrategien 2021-2030

Dette er grunnen til at handlingsplanen revideres annethvert år. Utfordringene næringslivet står i er ikke statiske, og da kan heller ikke næringsavdelingens arbeid være det. ​

Handlingsplanene vil ha ulikt fokus og skal oppsummere de viktigste prioriteringene, og svare ut de skiftende utfordringene​.

Næringsstrategiens handlingsplan 2024 - 2025 ble vedtatt i kommunalutvalget 20.02.2024

Her finner du handlingsplanen som PDF.

Prosess

Underveis i prosessen er behovene som finnes i lokalt næringsliv lyttet til. Næringsavdelingen jobber tett på næringslivet og har fortløpende dialog med klynger og virksomheter i regionen. Dette gir god innsikt i lokalt næringsliv og kunnskap om hvilke tiltak og aktiviteter som er viktige å prioritere.

Flere av tiltakene i handlingsplanen bygger på behov som er identifisert gjennom dialog med næringslivet, institusjoner og organisasjoner, samt politiske prioriteringer som kommer til uttrykk f.eks. i kommunens handlings- og økonomiplan (HØP).

Innsatsområdene våre de neste to årene 

Handlingsplanen peker på fire innsatsområder:

 • OMSTILLING
 • KOMPETANSE
 • VELKOMMEN TIL STAVANGER
 • SAMARBEID

Hvert av innsatsområdene skal bidra direkte til ett eller flere av de strategiske grepene i næringsstrategien. De består av tiltakskategorier, konkrete tiltak, aktiviteter og delleveranser. 

Gjennom denne handlingsplanen vil næringsavdelingen styrke arbeidet med omstilling, legge til rette for at næringslivet, nå og i fremtiden, har tilgang på rett kompetanse, og vi vil fortsette merkevarebyggingen for Stavanger Business region (SBR). I tillegg har vi lagt til ett mer overordnet strategisk grep, samarbeid som skal få de andre innsatsområdene til å fungere bedre.

Det ligger flere kriterier til grunn for valget av de fire
innsatsområdene.

 1. Det har vært viktig å prioritere innsatsområder og tiltak som svarer ut de utfordringene vi står ovenfor i dag og i fremtiden. Tiltakene skal virke på lang sikt og danne et godt fundament for det videre arbeidet med strategien.
 2. Lytte til behovene i næringslivet. Næringsavdelingen
  jobber tett på næringslivet og har fortløpende dialog med klynger og virksomheter i regionen. Dette gir god
  innsikt i lokalt næringsliv og kunnskap om hvilke tiltak og
  aktiviteter som er viktige å prioritere.
 3. Lytte til politiske prioriteringer knyttet til
  næringsarbeidet i kommunen.
 4. Harmonisering av handlingsplanen med andre relevante
  plandokumenter som Kommuneplanens samfunnsdel,
  Temaplan for havbruk, Handlingsplan for landbruk i
  Stavangerkommune, og Temaplan for Kunnskapsbyen
  Stavanger.

To av innsatsområdene i forrige handlingsplan videreføre,
Omstilling og Velkommen til Stavanger. Ett innsatsområde, kompetanse, er nytt, mens samarbeid tidligere har blitt nevnt i flere tiltak. Nå løftes det opp som et eget innsatsområde som går på tvers av alle de andre, som et overordnet strategisk grep som skal få de andre innsatsområdene til å fungere bedre.

Omstilling

Omstilling er kanskje den viktigste utfordringen i vår region. Det er nødvendig at Stavanger-regionen utvikler flere sterke næringer og et større mangfold av virksomheter. Det vil også gjøre regionen mindre sårbar for konjunktursvingninger. Omstilling er et langsiktig arbeid, men vi får stadig dårligere tid. Derfor viderefører vi dette innsatsområdet fra første handlingsplan. Innsatsområdet støtter særlig opp om det strategiske grepet Framtidsrettet næringsliv.

Næringslivet i Stavangerregionen er ekstra sårbart for konjunktursvingninger, samtidig vet vi at oljealderen vil ta slutt. For å være forberedt på den tiden må omstillingen skyte fart. Nye næringer må etableres, kompetanse må bygges på nye områder og vi må tenke nytt. Med den historien og kompetansen som finnes i distriktet ligger regionen godt an til å ta en ledende posisjon i omstillingen.

Stavanger-regionen har med sin unike kompetanse et konkurransefortrinn i omstilling mot det grønne skiftet. Dette gir oss et godt grunnlag for å utvikle nye, konkurransedyktige næringer som bygger på eksisterende kunnskap.

Tiltak for omstilling

Strategisk bruk av midler til næringsutvikling.
Utlysning av tilskudd til næringsutvikling kan i større grad spisses mot
omstillingsprosjekter som f.eks: grønne prosjekter, omskolering eller
gründertiltak.

Jobbe for at Stavanger-regionen styrker sin ledende posisjon som
sentrum for utvikling av energisektoren i Norge.
Videreutvikling av prosjektet Energihovedstaden.

Bidra til at næringslivet har konkurransekraft i møtet med det grønne
skiftet.
Etablering av bærekraftsnettverk for næringslivet, oppmuntre til at det
lages «how to» guider for søke støtte fra enova, eller installere ENØK-produkter.

Jobbe for å tiltrekke bedriftsetableringer og statlige arbeidsplasser.
Arbeidet med Invest in videreføres. En høyere andel statlige
arbeidsplasser kan bidra til å tiltrekke unge nyutdannede, og vil gjøre
arbeidslivet mindre sårbart for konjunktursvingninger.

Støtte opp om lokale selskaper og verdikjeder.
Kommunen har en rolle i å koble sammen lokale selskaper for å skape
merverdi. Bidrag kan inkludere: Forsterking av verdikjeder for
lokalprodusert mat, utvikle sirkulære verdikjeder, fasilitere
opprettelsen av et råd for matbyen Stavanger

Utvikle gründerbyen
Utvikle og promotere infrastruktur for test og innovasjon i regionen.
f.eks: CCS, Tac-senteret og andre testarenaer. Styrke
gründerskapkampanje for privat matching av offentlig kapital. Utnytte
muligheter ved deltakelse i internasjonale nettverk for gründerbyer.

Bidra i utviklingen av klynger og bedriftsnettverk.
Videreføre støtte til klynger og nettverk og utvikle nye initiativer innen
for eksempel helse og helseteknologi.

Mål i næringsstrategien

Tiltakene støtter opp under følgende mål i næringsstrategien:

Næringsstrategiens satsningsområder:

 • energihovedstaden
 • industri, teknologi og kompetanse

Næringsstrategiens strategiske grep:

 • fremtidsrettet næringsliv
 • internasjonalt samarbeid

Kommunen ønsker med dette å oppnå:

 • et mer variert næringsliv
 • mindre sårbarhet for svingninger i oljepris i det lokale næringslivet
 • befeste posisjonen som Energihovedstad
 • fortsatt være et attraktivt sted å bli boende for internasjonal arbeidskraft

Kompetanse

Kompetanse som innsatsområde for kommunens næringsarbeid handler enkelt sagt om hvordan vi skal bidra til at vi har tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft i regionen: Det handler om nødvendig kompetanse for det grønne skiftet, om hvordan vi skal bruke det vi allerede er gode på, f.eks. innen olje- og gassvirksomhet m.m. Men det handler også om demografiske endringer i ikke altfor fjern framtid som krever flere hender og hoder.
Det  blir stadig viktigere at vi klarer å tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft, og at våre utdanningsinstitusjoner er i stand til å levere kompetanse og kvalifikasjoner som næringsliv og offentlig sektor etterspør.

Tiltak for kompetanse

Løfte studentbyen Stavanger
For å videreutvikle viktige kompetansemiljøer må Stavanger være en attraktiv by for studenter. Vi vil jobbe for å utvikle studentbyen Stavanger sammen med SIS, UiS, Kunnskapsbyen.

Utvikle samarbeidsprosjekt for å tiltrekke kompetanse til vår region
Delta på studentmesser, emigrasjonsmesse i Utrecht. Være vertskap for studentarrangementer m.m.

Støtte initiativer for å bidra til inkludering i arbeidslivet og motvirke utenforskap
F.eks: Økonomisk støtte til tiltak for sosialt entreprenørskap og jobbe sammen med andre aktører og initiativer som jobber for å få flere inn i arbeidslivet.

Støtte utvikling bransjenettverk/bedriftsnettverk og andre arenaer for kompetansedeling.
Slike tiltak kan være arenaer for innovasjon, samtidig som det er sosiale møteplasser for næringene.

Bidra til å videreutvikle relevante utdanninger som næringene etterspør.
Kommunen har i forrige handlingsplansperiode samarbeidet med Universitetet i Stavanger om flere nye initiativer på UiS: bachelor i batteri og energiteknologi, ny studieretning innen elkraft og elektrifisering, og kompetansesenter for havbruk og havbruksutdanning. Vi ønsker å fortsette denne typen samarbeid.

Bidra til å arrangere et kveldsarrangement med konsert i juleferien.
Målet er å vise frem det byen har å by på av jobbmuligheter, bolig, kultur, fritid, barnehage og skoletilbud med målgruppe studenter og unge voksne som er hjemme i Stavanger på juleferie. Arrangementet må ses i sammenheng med andre arrangementer som har tilsvarende formål.

Workshop med bystyrets medlemmer under 40 år.
Gruppen skal bidra med erfaring og forslag til tiltak for å trekke kompetanse til regionen.

Mål i næringsstrategien

Tiltakene støtter opp under følgende mål i næringsstrategien:

Næringsstrategiens satsningsområder:

 • industri, teknologi og kompetanse

Næringsstrategiens strategiske grep:

 • fremtidsrettet næringsliv
 • attraktiv storbyregion

Kommunen ønsker med dette å

 • dekke det eksisterende og fremtidige behovet for kompetansen som vil gjennomføre det grønne skiftet.
 • gjøre det enklere for bedrifter å få på plass internasjonal arbeidskraft.

Velkommen til Stavanger

Velkommen til Stavanger er et innsatsområde som skal styrke Stavanger kommune som vertskap for næringslivet, og bidra til å forenkle og forbedre kommunens tjenester. Tiltak vil rettes mot ulike målgrupper, bl.a. etablert næringsliv, gründere, internasjonale arbeidstakere og virksomheter som ønsker å etablere seg i regionen. Innsatsområdet støtter særlig opp under de strategiske grepene Beste vertskapskommune og Attraktiv storbyregion.

Merkevaren Stavanger Business Region er et verktøy som skal bidra til å tiltrekke kompetanse, kapital og virksomheter. Det vil være en målrettet satsing gjennom digitale kanaler og fysisk tilstedeværelse på utvalgte arenaer.

Tiltak for velkommen til Stavanger

Gjør det enklere for bedrifter og folk å etablere seg her.
Jobbe tverrfaglig for å forstå hvordan en tilflyttingsprosess oppfattes og hvor den kan forbedres, videreføre Fasit Stavanger - et hurtigspor for næringsaktører som ønsker informasjon om kommunen.

Bidra til å synliggjøre lokalt næringsliv.
Gjennom bruk av forskjellige kanaler vil vi jobbe for at lokale bedrifter er synlige. Det kan for eksempel være i Stavanger Business Regions nyhetsbrev, i Energirådet, ved å få lokale bedrifter med på utenlandsdelegasjoner med Næringsdepartementet og selge inn gode historier til utenlandske medier.

Etablere et regionalt rekrutteringsprosjekt i bo- og arbeidsregionen i regi av Stavanger Business region.
Dette kan gjøres i samarbeid mellom næringsforeningen, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og kommunene.

Bidra til å synliggjøre Stavanger som en attraktiv by å bo, besøke og drive næring i.
Her inkluderes mange typer attraktivitetsarbeids. Vi vil fremheve våre fortrinn. Vi vil søke muligheter for sertifiseringer og priser. Være vertskap for studieturer (eks: Delice) og bruke rekrutteringsarenaer for å promotere Stavanger. Det inkluderer også arrangementer som har mer lokal målgruppe, som å bidra til å arrangere Energistafetten og Tall Ships Races.

Videreutvikle Stavanger Business Regions nettsider.
Nettsiden skal være brukerfokusert og svare ut spørsmål om hvorfor velge Stavanger-regionen, arbeidsmuligheter, og hvordan det er å bo her.

Utarbeide oversikt over regionale næringsareal.
En samlet oversikt over tilgjengelige næringsareal vil kunne gjøre næringsetableringer i regionen lettere.

Mål i næringsstrategien

Tiltakene støtter opp under følgende mål i næringsstrategien:

Næringsstrategiens satsningsområder:

 • industri, teknologi og kompetanse
 • energihovedstaden

Næringsstrategiens strategiske grep:

 • beste vertskapskommune
 • fremtidsrettet næringsliv
 • attraktiv storbyregion

Kommunen ønsker med dette å

 • gjøre det enklere for bedrifter å få på plass internasjonal arbeidskraft
 • gjøre Stavanger er «Top of mind» som destinasjon, både permanent for tilflyttere, og for turister
 • Gjøre det attraktivt for næringsliv å etablere seg i regionen

Samarbeid

Samarbeid gir bedre resultater. Vi skal samarbeide med andre kommuner og regioner i Norge. Lokalt vil vi samarbeide med næringsliv og utdanningsinstitusjoner i bo- og arbeidsregionen. Internasjonalt vil vi delta i samarbeidsprosjekter og nettverk.

Felles for alle innsatsområdene er at samarbeid er nødvendig for suksess. Derfor løftes samarbeid fram som et eget innsatsområde i kommende periode. Nye, og bedre samarbeidsrelasjoner med nabokommunene må utvikles. I et videre regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv vil samarbeid være avgjørende.

Det blir viktig å utnytte nettverkene våre bedre enn i dag, og å finne nye strategiske samarbeidspartnere som kan bidra til å løse utfordringene vi står foran, både når det gjelder det grønne skiftet, men også helse og velferd.

Tiltak for samarbeid

Videreutvikle samarbeid med andre byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt.
Det gjelder alle nivåer. F.eks: Storbysamarbeid, regionsamarbeid, internasjonale nettverk, tilstedeværelse hvor beslutninger tas, næringspolitisk samarbeid i regionen og samarbeid langs kystaksen. Vi skal være mer synlig på internasjonale arenaer, og benytte disse til læring.

Ta initiativ til at Stavanger-regionen opptrer samlet i saker av betydning for regionen.
I mange sammenhenger bør aktørene i regionen stå samlet. Det kan føre til felles svar på høringer, felles fremstøt mot sentrale myndigheter, og felles stand på bransjemesser, studiemesser o.l.

Videreutvikle prosjektsamarbeid innen næringsutvikling på Nord-Jæren.
Jobbe strategisk sammen med nabokommuner og næringsliv for å utvikle felles prosjekter som: energihovedstaden, attraktivitetsarbeid, nyskapende kultur og turistopplevelser,  m.m.

Styrke samarbeid med UiS og andre utdanningsinstitusjoner i regionen og næringsliv.
Vi vil bidra til å koble utdanningsinstitusjoner med næringslivet, og søke felles prosjekter for å utvikle kunnskapsregionen. Arbeidet gjøres i samarbeid med Kunnskapsbyen og andre. Være åpne for å motta praksisstudenter og masteroppgavesamarbeid.

Etablere arenaer, delta på strategiske møteplasser og bidra til samarbeid mellom andre aktører for å løse felles utfordringer.
Arranger og bidra til konferanser og møteplasser f.eks: High Wind, H2, Impact awards, Aquanext, ONS, Arendalsuka, OTC, Energihovedstatdskonferanse.

Mål i næringsstrategien

Tiltakene støtter opp under følgende mål i næringsstrategien:

Næringsstrategiens satsningsområder:

 • industri, teknologi og kompetanse
 • energihovedstaden
 • opplevelser og reiseliv
 • landbruk og havbruk

Næringsstrategiens strategiske grep:

 • beste vertskapskommune
 • fremtidsrettet næringsliv
 • attraktiv storbyregion
 • internasjonalt samarbeid

Kommunen ønsker med dette å

 • være en attraktiv samarbeidspartner
 • bedre resultatene på de andre innsatsområdene

Her finner du handlingsplanen som PDF.