PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Næringsutvikling, skolesatsing og omstilling

Næringsutvikling, skolesatsing og omstilling

Allerede før koronapandemien var kommunedirektør Per Kristian Vareide tydelig på at omstilling i drift og organisering er nødvendig. Nå starter omstillingsjobben for alvor. På tross av den usikre situasjonen kommunen og verden er i finner Vareide likevel rom for å styrke skolen og satse mer på næringsutvikling.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kommunedirektør presenterte handlings- og økonomiplanen i Stavanger konserthus 23.10.2020.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide presenterer sitt forslag til handlings- og økonomiplan fredag kl. 09.00. Følg sendingen direkte.

H
verdagslivet vårt og store deler av kommunens virksomhet har blitt snudd på hodet siden februar 
- Jeg synes vi nå presenterer en solid plan for hvordan kommunen skal manøvrere seg videre – både på kort og lang sikt, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide 

Må ta nye grep 
I likhet med andre kommuner opplever Stavanger høyere arbeidsledighet, usikkerhet i nærings- og kulturlivet samt endrede reisevaner blant innbyggerne.  

Stavanger kommune har iverksatt tiltak og løst oppgaver på nye måter for å håndtere pandemien, slik at de negative konsekvensene har blitt redusert. Jeg er stolt over hvordan de ansatte i organisasjonen vår har arbeidet under pandemien. Veldig mange har gjort veldig mye for å sørge for at vi er i en bedre situasjon enn vi kunne fryktet, sier han.  

Kommunedirektøren presenterte handlings- og økonomiplan 2021-2024 fredag 23. oktober 2020. Se presentasjonen i opptak her:

 

Demografiske endringer, økte behov og forventninger fra innbyggerne og reduserte økonomiske rammer gjør imidlertid at det ikke vil være mulig å løse oppgavene på samme måte i fremtiden som i dag.  

-  Vi må ta nye grep. Vi må jobbe systematisk med endring i alle sektorer og på absolutt alle nivå, sier Vareide.  
Prosjektet vil få navnet Omstilling 2025, og kommunedirektøren ønsker at endringsarbeidet skjer med tett involvering av folkevalgte.

 

Skole, eldre og næring 

I stavangerskolen videreføres gratis SFO for 1. trinn og det samme gjelder søskenmoderasjon mellom barnehage og skole.  Sammenligninger med andre storbyer viser at budsjettrammen til grunnskolen i Stavanger er lavere enn hos andre.  
- Jeg foreslår at stavangerskolen styrkes med kr 40 millioner kroner årlig for å finansiere kravet til høyere lærertetthet på småtrinnet, sier han.  

Stavanger kommunes Leve HELE LIVET-satsing videreføres også i 2021. Kommunen har vedtatt å forsterke sin innsats innen områdene aldersvennlig Norge, aktivitet og felleskap og mat og måltider, og vil samarbeide tett med blant annet frivillige for å skape den gode hverdagen.  

Kommunedirektøren ønsker også å styrke budsjettet for mer næringsutvikling.  

- Stavanger kommune skal være en sterk regional pådriver for stimulering av bedrifter og andre næringsdrivende. Dette skal vi gjøre ved å være tett på næringslivet, være den beste vertskapskommunen for næringslivet og være pådriver for nye satsinger og samarbeid. Vi skal være regionmotoren, erklærer Vareide. 

Grønn spydspiss 

Stavanger kommune må ta sin del av de nasjonale forpliktelsene når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Stavanger kommune skal redusere utslippene med 80 % innen 2030, i forhold til 2015. Som et ledd i å sikre måloppnåelse innføres klimabudsjett som et viktig styringsverktøy.

Organisatoriske grep for å sikre styring og omstillingsevne

For å oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader har kommunedirektøren i en sak, som legges frem samtidig med handlings- og økonomiplan for 2021-2024, anbefalt at de kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF blir slått sammen med basisorganisasjonen.

Høyt investeringsnivå 

I perioden 2021 til 2024 skal det investeres for 6,6 milliarder kroner i bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, bofellesskap, omsorgsbygg, brannstasjoner, parker og uteområder, idrettsanlegg og administrasjonsbygg.  

Investeringsnivået er høyt i forhold til hva kommunen kan bære på lang sikt. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover, sier kommunedirektøren.  

Investeringsnivået stiller store krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering. Kommunedirektøren har derfor foreslått å styrke egenfinansieringen av kommunens investeringer sammenlignet med tidligere år. Egenfinansieringen i budsjettforslaget er gjennomsnittlig 56 % i fireårsperioden og dette er over det langsiktige målet på minst 50 %.  

Svakt netto driftsresultat i 2021 på grunn av koronasituasjonen 

Det legges opp til et netto driftsresultat på 1,3 % i 2021, og dette er lavere enn kommunestyrets vedtatte mål på 2,0 %. Dette skyldes kostnader i forbindelse med koronapandemien. Statlige myndigheter har signalisert at alle kostnader i forbindelse med koronapandemien vil ble dekket, og kommunedirektøren har derfor ikke foretatt omstillinger i driften på grunn av disse kostnadene. Kostnadene i forbindelse med koronapandemien på kr 80 mill. i 2021 er midlertidig dekket av kommunens disposisjonsfond. I slutten av handlingsplanperioden vil netto driftsresultat være 2,8 %.  

Kontaktinformasjon: 

Per Kristian Vareide, 930 12 291

Se også kontaktinformasjon til resten av kommunens øverste ledelse